ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА Първи доклад за въздействието на реформата от 2006 г. на схемата за специфични мерки в областта на селското стопанство за малките острови в Егейско море /* COM/2011/0919 окончателен */

Внесен на 21 декември 2011 г.


ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА

Първи доклад за въздействието на реформата от 2006 г. на схемата за специфични мерки в областта на селското стопанство за малките острови в Егейско море

Въведение

"Малките острови" в Егейско море, на брой 61[1], представляват силно фрагментирана островна територия с големи географски и природни ограничения. Особеното и неизменно положение на тези острови, характеризиращи се с отдалечеността, островния характер, малката площ, планинския терен и суровия си климат, е причина за големите социално-икономически проблеми, като трудностите, свързани със снабдяването с хранителни и селскостопански продукти, особено важни за текущото потребление или за селскостопанската продукция, и със запазването на конкурентоспособността на местните земеделски продукти.

Поради особените си характеристики и присъщите си ограничения, отличаващи ги от останалата част на ЕС, малките острови в Егейско море се ползват от специфични мерки в подкрепа на селското стопанство.

Тези специфични мерки се вписват в рамките на Общата селскостопанска политика (ОСП) и имат по-специално за цел да създадат благоприятни условия за нейното прилагане.

Съгласно тези специфични мерки, идващи като допълнение към прилагането на първия стълб от ОСП в Гърция, малките острови в Егейско море се ползват със специален режим за подпомагане на местното производство и на снабдяването с особено важни продукти: схемата МОЕМ (Малките острови в Егейско море).

история и основни компоненти на схемата

На своето заседание на остров Родос на 2 и 3 декември 1988 г. Европейският съвет призна специфичните социално-икономически проблеми, пред които са изправени островите в Егейско море, и оттам необходимостта от прилагане на мерки за преодоляване на тези проблеми.

Така през 1993 г. бяха въведени специфични мерки в полза на МОЕМ с Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета от 19 юли 1993 г. относно въвеждане на специфични мерки за малките острови в Егейско море относно някои селскостопански продукти[2], имащ за цел " да компенсира затруднението, обусловено от островния характер на малките острови в Егейско море " (член 1 от посочения регламент).

Прилагането на регламента бе първоначално ограничено само до "малките острови", в смисъл на островите, чието постоянно население не надвишава 100 000 души. Приложното поле на специфичните мерки бе все пак разширено при по-късни нормативни промени, по-специално с Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета от 18 септември 2006 г. относно приемането на специфични мерки в областта на земеделието по отношение на малките острови в Егейско море[3], на "малките острови" без демографско уточняване, т.е. " всички острови в Егейско море с изключение на остров Крит и остров Евбея " (член 1, параграф 2 от посочения регламент).

Основните цели на Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета бяха, както следва:

- решаване на социално-икономическите проблеми на МОЕМ;

- облекчаване на природното затруднение на снабдяването (отдалеченост, островен характер, малка площ);

- намаляване на производствените разходи и потребителските цени;

- подпомагане на някои местни сектори (животновъдство, плодове и зеленчуци, отглеждане на маслини, лозарство и винопроизводство, пчеларство).

За изпълнението на тези цели бяха създадени следните инструменти на схемата МОЕМ:

а) специфичен режим на снабдяване (СРС) за облекчаване на разходите за снабдяване с продукти, предназначени за консумация от човека, за местно преработване или като селскостопански суровини, чрез предвиждане на подпомагане за доставката на продукти на Общността според нуждите на местния пазар;

б) мерки за подпомагане на местните продукти (ПМП), имащи за цел подпомагане на традиционните дейности, качествено подобряване и развитие на местната продукция за нуждите на пазара на МОЕМ, както и за възраждане на някои селскостопански дейности, за които тези острови имат традиционно и естествено призвание. Тези мерки се осъществяват чрез предоставяне на помощ за производството, преработването и/или предлагането на пазара на тези продукти;

в) дерогации, приложими към структурните мерки (дерогации от разпоредбите, ограничаващи или забраняващи отпускането на някои помощи от структурен характер).

Тези специфични мерки, станали впоследствие обект на нормативни изменения, имат като правно основание първичното право във връзка с Общата селскостопанска политика, а именно след 1 декември 2009 г. и влизането в сила на Договора от Лисабон, членове 42?43 от ДФЕС.

През 2006 г. схемата МОЕМ бе реформирана. Регламент (ЕИО) № 2019/93 на Съвета от 19 юли 1993 г. бе отменен и заменен с Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета от 18 декември 2006 г.

Основните причини за тази реформа са следните:

1. реформата на ОСП от 2003 г. (Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от 29 септември 2003 г. относно схемите за директно подпомагане на земеделските производители[4]), която отбеляза нова ориентация на ОСП и откри пътя за реформата на общите организации на пазара (ООП), на които се позоваваше схемата МОЕМ.

2. признанието за липса на гъвкавост в управлението на програмите, която не даваше възможност за бързо адаптиране на балансите за снабдяване и на мерките за помощ на местните производители към нуждите на съответните територии и спъваше всякакъв подход на по-широко участие.

Реформата от 2006 г. не промени основните цели и инструменти на схемата. Най-важната новост в нея е приемането на програмен подход и прехвърлянето върху държавите-членки на отговорността за изготвяне и изменение[5] на програми, съобразени с местните нужди[6], както и за тяхното управление и контрол. Тази новост има за цел да въведе по-голяма степен на гъвкавост в управлението на СРС и на мерките за ПМП, както и опростени процедури за тяхното изменение.

Важно е да се отбележи, че макар схемите МОЕМ и POSEI ( Програми от мерки, специфични за отдалечените региони и за островите , създадени за най-отдалечените региони) да прилагат сходен подход ("специфични мерки", цели, структура) и да се управляват по същите бюджетни позиции, от нормативна гледна точка схемата МОЕМ се разглежда отделно от POSEI.

Всъщност за разлика от схемата POSEI, представляваща еквивалент на първия стълб на ОСП за най-отдалечените региони, изключителен и специфичен по своя характер, схемата МОЕМ е допълнение ("отдолу-нагоре") към схемата на единно плащане, от която се ползват островите в Егейско море, както и останалата част от Гърция в рамките на първия стълб на ОСП, и то с цел да се реагира на специфичните проблеми на островите (вж. приложение 2 за общ преглед на плащанията по СЕП и по схемата МОЕМ).

Друга важна разлика се състои във факта, че докато схемата POSEI се ползва като механизъм за СРС с освобождаване от вносни мита върху продуктите, внесени от трети страни[7], схемата МОЕМ не се ползва с този механизъм на дерогация от митническия режим на Съюза.

При реформата на ОСП през 2003 г. Гърция предпочете да не иска освобождаване от прилагането на СЕП в МОЕМ, така че същата се прилага от 2006 г. нататък за всички сектори, взети заедно.

Въпреки това, благодарение на схемата МОЕМ малките острови могат да запазят обвързаното с производството подпомагане, имащо за цел да поддържа специфични видове селско стопанство, важни за опазването на околната среда, подобряването на качеството и пускането на пазара.

Без тази възможност за обвързване с плащането би съществувал голям риск от спиране на отглеждането на местните култури и отрицателни последици на икономическо, социално и екологическо (запазване на ландшафта) равнище.

Например за сектора на маслиновото масло, който е от първостепенно значение за островите, тази възможност за частично обвързване с производството позволява да се избегне спиране на отглеждането на маслинови насаждения.

Правно основание на доклада

Съгласно член 17, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 г. " не по-късно от 31 декември 2011 г., а след това на всеки пет години, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета общ доклад, който показва влиянието на осъществените действия при прилагане на настоящия регламент, придружен, ако се налага, от подходящи предложения ".

По-специално настоящият доклад взема предвид данните за съответните пазари до 2010 г., финансовото изпълнение на програмите до финансовата 2011 година и проучването, извършено от консултантите Oreade Breche за Комисията, на оценката на мерките, изпълнени по схемата МОЕМ от 2001 г. нататък (наричано по долу "проучване за оценка"), и публикувано през февруари 2010 г. на адрес: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/posei/index_fr.htm.

Резултати от реформата от 2006 г.

Програмен и патртньорски подход

Нарастването на отговорностите и на изискваната компетентност на националните и регионалните органи при определяне на програмата и участието на заинтересованите страни в разработването на мерките бяха приветствани както от Гърция, така и от стопанските субекти.

По-специално, много положително бе оценена по-голямата гъвкавост за постепенно адаптиране на програмата към фактическите местни нужди чрез годишни изменения. И наистина, в контекста на несигурността, дължаща се на пазарните и специфичните за тези региони климатични условия, тя дава възможност за бързо адаптиране на мерките за подпомагане към действителните изисквания на островите. След първото си одобрение през 2006 г. програмата МОЕМ бе изменена два пъти през 2008 и през 2010 година.

Проучването за оценка отбелязва спад на административната тежест след 2007 г. Въпреки това тя все още се счита от националните и местните органи за твърде обременителна и сложна поради броя на островите, както и поради липсата на административен персонал на някои острови (по-специално, трудно извършване на проверките).

Като цяло, административната тежест на програмата МОЕМ остава значителна в сравнение с финансовите ? мащаби (по-специално, СРС и проблемът с малките пратки).

Програмният подход води следователно до значително натоварване както на националните и регионалните органи, така и на службите на Комисията.

Специфичен режим на снабдяване (СРС)

Общо въздействие на СРС

Проучването за оценка показва, че във всички острови СРС се счита за особено важен за снабдяването, както от националните и местните органи, така и от стопанските субекти, от което следва необходимостта от запазване на този механизъм.

СРС оказва като цяло положително въздействие за подобряване на честотата и редовността на снабдяването на островите в течение на цялата година (редовен поток на фураж), въпреки отделни недостатъци, свързани с ограничения капацитет за превоз и складиране.

Проучването за оценка показва все пак по-малка ефективност на механизма за най-отдалечените острови (островите "сателити" от група Б) спрямо по-близките до континента острови (островите от група А).

По принцип след реформата от 2006 г. СРС се използва по-малко в МОЕМ. Става въпрос за избор, направен от държавата-членка, да ограничи бюджета за СРС в полза на мерките на стратегията за намаляване на бедността.

СРС се използва по-малко преди всичко за продуктите, предназначени за консумация от човека (зърнени храни и брашна). След реформата от 2006 г. и въвеждането на задължението заявителят на помощта да е установен в МОЕМ, голям брой малки стопански субекти (хлебарници) не получават помощ, от една страна, поради твърде големите административни разходи на механизма СРС в сравнение с предоставеното финансово предимство, и от друга страна, поради недостатъчната информация за бенефициерите.

Успоредно с това проучването за оценка показва промяна на разпределението на СРС по предназначение в полза на продуктите, предназначени за фураж. Задължение на държавата-членка е следователно да определи по-точно приоритетите на механизма СРС, като вземе предвид броя на стопанствата на островите.

Гарантиране на снабдяването с особено важни продукти

Проучването за оценка показва, че СРС покрива нуждите на МОЕМ по различен начин както по отношение на подбора на продуктите, така и по отношение на островите, имащи право на подпомагане.

От него се вижда също, че СРС покрива по-добре нуждите от продукти, предназначени за фураж, отколкото нуждите от продукти, които са особено важни за консумация от човека.

От друга страна, СРС покрива по по-задоволителен начин нуждите на островите, които са най-малко отдалечени от континенталните пристанища (островите от група А), отколкото на най-отдалечените острови "сателити" (някои острови от група Б).

Компенсация на допълнителните разходи

Проучването за оценка установява, че поради фрагментирания характер на множеството острови някои от тях са много отдалечени от пристанищата на снабдяване. Поради това понесените разходи са много различни в отделните острови в зависимост от тяхната отдалеченост.

СРС дава възможност именно за компенсация на тези допълнителни разходи за снабдяване с всички подбрани продукти единствено за островите от група А.

За отдалечените острови "сателити" от група Б СРС дава възможност за покриване само на 50 % от разходите поради много по-високите транспортни разходи.

Ползи за крайния потребител

От проучването за оценка следва, че въздействието на режима върху крайния потребител не е еднакво в отделните групи острови.

Помощите по СРС покриват по много различен начин транспортните разходи до островите, което влияе на потребителските цени. Така например ползите са по-големи за крайния потребител на островите от група А и най-малко отдалечените острови от група Б, отколкото за потребителите от островите "сателити" от група Б.

Относно въздействието върху цените СРС даде възможност за значително намаление на цените за фураж от 2007 г. нататък, като цените се доближават до тези в Гърция. При потребителските цени на храните не се наблюдава общо въздействие на СРС.

Повторна експедиция на обработени продукти и нарушаване на търговията

Както е посочено в съображение 5 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета, обхванатите от СРС количества са ограничени до нуждите от снабдяване на МОЕМ, така че този режим да не пречи на доброто функциониране на вътрешния пазар и да не води до нарушаване на търговията със съответните продукти.

Поради това експедицията или износът на тези продукти от малките острови в Егейско море са забранени. Експедицията или износът на въпросните продукти са обаче разрешени, когато предимството в резултат на СРС е възстановено, или в случая с преработени продукти, за да не се пречи на регионалната търговия или на традиционните търговски потоци, както е предвидено в член 5 от горепосочения регламент.

Проучването за оценка показва, че няма претоварване на продукти, ползващи се със СРС в МОЕМ, и че следователно регионалната търговия не е нарушена.

Все пак контролът на това равнище е недостатъчен. Задължение на държавата-членка е да подобри контрола на продуктите, въвеждани в географския район на МОЕМ или напускащи района.

Запазване и развитие на селскостопанската дейност

СРС изпълнява особено важна роля за запазването на структурите на местното производство чрез:

- подпомагане на рентабилността на местното животновъдство;

- допринасяне за запазването на хлебарството и мелничарството (за консумация от човека).

СРС дава също възможност да се намали цената на фуража и оттам ? да се понижат производствените разходи на животновъдите.

Подпомагане на местното производство (ПМП)

Запазване и развитие на местното селскостопанско производство

По отношение на мерките за ПМП проучването за оценка постави ударението върху три сектора: маслини, пчелен мед и хиоско сакъзово дърво. Става въпрос за сектори, които са представителни за МОЕМ, тъй като за тях отиват две трети от средствата, предназначени за мерките за ПМП. От друга страна, проучването е ограничено, тъй като за много сектори липсват статистически данни. Задължение на държавата-членка е да създаде възможност за надеждно събиране на данните за всички сектори, до които се отнасят мерките за ПМП.

Що се отнася до анализа на въздействието на мерките за ПМП върху конкурентоспособността на трите проучени сектора, проучването за оценка показва, че помощите водят до увеличаване на доходите на стопанствата. След реформата от 2006 г. мерките за ПМП дадоха по този начин възможност за запазване на доходите на производителите благодарение на покриването на част от производствените им разходи.

Селското стопанство в МОЕМ е с подчертано семеен характер и е насочено към местното потребление. Става въпрос впрочем за селско стопанство, при което ударението е поставено върху традиционни дейности и качествени продукти.

Предвидените мерки за ПМП в рамките на програмата МОЕМ имат за цел да подкрепят традиционните производства, стремейки се към качество, за да бъдат в крайна сметка запазени тези дейности, за които се смята, че играят основна роля на икономическо, социално и екологическо равнище.

При условия, когато икономическите възможности са оскъдни и стопанствата са много малки, тези помощи допринасят за запазване или подпомагане на дейностите, които без тях биха престанали да бъдат атрактивни за производителите.

Като има предвид значението на традиционните производствени дейности и качествените продукти с висока добавена стойност както на икономическо, социално и екологическо (запазване на топографията и напояване), така и на културно (качествени продукти, емблематични за островите) равнище, Гърция счита за много важно да бъде запазено обвързаното с производството подпомагане.

Без тази възможност за частично обвързване би съществувал голям риск бенефициерите на програмата да спрат отглеждането на тези култури и по-специално дейността в сектора на маслиновото масло, който е преобладаващ в селското стопанство на островите.

Финансово изпълнение

Данните за финансовото изпълнение на програмата МОЕМ за периода 2007?2010 г. (финансови години 2008?2011) се съдържат в приложение 1.

Без допълнителното национално финансиране от 547 000 EUR, предоставено в съответствие с член 11 от Регламент (ЕО) № 1405/2006, сумите по програмата представляват 100 % финансиране на Съюза (член 12 от същия регламент).

Вследствие на реформата от 2006 г. Гърция избра да ограничи бюджета на СРС (намаление на обемите на продуктите, които могат да се ползват от механизма) в полза на бюджета на мерките за ПМП. Въпреки този избор става ясно, че годишният бюджет на СРС е добре изпълнен в МОЕМ през разглеждания период (средна степен на изпълнение 94 %).

През последните години някои мерки за ПМП също са изчерпали предоставените им финансови ресурси. Въпреки това има все още финансови резерви при средна степен на изпълнение 88 %.

Положението може да бъде подобрено чрез преразпределяне на наличния бюджет между мерките, за които са налични резерви.

Освен това член 11 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 разрешава на Гърция да предостави допълнително национално финансиране на мерките за ПМП.

Във връзка със СРС таванът, определен от член 12, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1405/2006 въз основа на предишните изпълнения през периода 2001?2003 г., води до определена липса на гъвкавост.

Ето защо се предлага да се увеличи този таван в дух на бюджетна неутралност с цел да се даде възможност за по-гъвкаво преразпределяне на средствата между мерките за ПМП и СРС в рамките на отпуснатия бюджет (вж. точка 7.1).

Одит на изпълнението на схемата МОЕМ след 2006 г.

Службите на Комисията за одит извършиха проверки по уравняването на сметките за МОЕМ през 2007 и 2010 година.

Като цяло, констатациите по време на тези одити показват определено подобрение в сравнение с одитите за предишни години, въпреки че се отбелязват някои недостатъци по отношение на помощите за маслиновите насаждения (одит от 2007 г.) и за административни разходи (одит от 2010 г.).

Последиците от тези проверки се разглеждат в рамките на текущата процедура по уравняване на сметките. Уместно е все пак да се посочи, че многобройните схеми за подпомагане, насочени към голям брой малки бенефициери, водят до административни и финансови разходи, несъответстващи на получените ползи.

Предложения за подобряване

Предложения за изменение на законодателството на ЕС

Предвид развитието на схемата през последните години и неотдавнашното влизане в сила на Договора от Лисабон, още през декември 2010 г. Европейската комисия прие проект за преработване на Регламент (ЕО) № 1405/2006 , така че някои разпоредби да бъдат актуализирани, опростени и приведени в съответствие с новите изисквания на ДФЕС.

По-специално се предлага да бъде изменен член 12, параграф 3 от него , с цел да се повиши максималният годишен таван на СРС ? в рамките на отпуснатите финансови средства, с цел да се избегне съсредоточаване по предназначение на сумата, предвидена за СРС, за да може да се извърши по-гъвкаво преразпределяне на средствата между мерките за ПМП и за СРС, без да се увеличава общият бюджет. Това ще даде възможност за финансово преразпределяне, което да позволи, наред с други неща, по-добро покриване на допълнителните разходи на островите "сателити" (вж. точка 4.2.3).

За по-добра осъществимост на оценката на изпълнението на програмата от държавата-членка Комисията предложи да бъде изменен член 17, параграф 2 от същия регламент. Става въпрос за отлагане от 30 юни на 31 юли на срока за представяне на Комисията на годишния доклад за прилагането през предходната година на мерките, предвидени от програмата за подпомагане, за да се даде на гръцките власти възможност да вземат предвид в доклада окончателния размер на разходите за мерките за ПМП.

От друга страна, реформата на ОСП, неотдавна приета от Комисията, няма специфични последици за функционирането на схемата МОЕМ.

Препоръки към държавата-членка

Гърция има основна роля за прилагането на тази схема. Тя следва да помисли как да се справи с липсата на административна еднородност в множеството фрагментирани острови, за да може да задоволи нуждите на всички бенефициери, имащи право да участват в програмата, и да даде възможност за по-широк контрол на прилагането на програмата (вж. точка 4.1).

Много важно е също така държавата-членка да въведе система, която да даде възможност за надеждно събиране на данните за всички сектори, засегнати от мерките за ПМП, за да може да се извършва редовен контрол както от националните административни органи, така и от Комисията (вж. точка 4.3.1).

За да се избегне всяко неравно третиране на островите, до които се отнася програмата, задължение на държавата-членка е да направи по-точна класификация на островите , като вземе предвид съвкупността от фактори, свързани с отдалечеността (двойна или тройна изолация поради островния характер). В рамките на съществуващата класификация (група А за най-малко отдалечените острови, група Б за най-отдалечените острови) е уместно да се добавят една или две групи острови за най-отдалечените от тях (острови "сателити" от група Б).

Такова изменение на класификацията би дало възможност да бъдат отчетени по-добре различните транспортни разходи, влияещи както върху снабдяването, така и върху развитието на местното производство. Това ще доведе до по-добро задоволяване на нуждите , както и до по-реално въздействие върху потребителските цени (вж. точка 4.2.2-4.2.4).

С оглед на тенденцията, наблюдавана от 2006 г. нататък, за разпределяне на СРС по предназначение (изборът на Гърция за приоритет на снабдяването с продукти за фураж), задължение на държавата-членка е да определи по-точно приоритетите на механизма , като има предвид значението на животновъдството в островите, както и да подобри контрола на продуктите, въвеждани в географския район на МОЕМ или напускащи района (вж. точка 4.2.1).

Като се има предвид констатацията относно недостатъчното въздействие на схемата върху потребителските цени на храните (вж. точка 4.2.4), държавата-членка се приканва да обмисли по-добро разпределяне на наличните средства, за да се гарантира тяхната ефективност .

Държавата-членка се приканва също да докладва редовно въз основа на ключовите показатели , които службите на Комисията са установили, за да се даде възможност за обща оценка на напредъка на схемата PIME на многогодишна база.

Накрая следва да се подчертае, че първоначалното определение на програмата МОЕМ изисква подход на по-широко участие от страна на всички заинтересовани страни; такъв следва да бъде подходът и при годишните изменения на програмата. Предвиденото изменение на член 34 от Регламент (ЕО) № 1914/2006 на Комисията за отлагане на срока за представяне на тези годишни изменения ще даде повече време за консултации със заинтересованите стопански субекти.

Заключения

Счита се, че след реформата от 2006 г. и преминаването към децентрализиран програмен подход програмата МОЕМ се изпълнява по ефикасен начин и отговаря задоволително на специфичните нужди на МОЕМ.

По този начин програмата гарантира запазване на традиционните селскостопански сектори чрез подпомагане на доходите на земеделските производители, както и на снабдяването с особено важни продукти, като ограничава допълнителните разходи.

Въз основа на настоящия анализ и на съществуващото положение Комисията е на мнение, че финансовият пакет, предоставен на МОЕМ, е дал възможност да бъдат постигнати общите цели на схемата.

Както Комисията, така и държавата-членка трябва да продължат усилията си за максимално усъвършенстване на прилагането на схемата и по-специално за постигане на целите за облекчаване на допълнителните разходи за снабдяване и запазване на традиционните дейности на островите.

Към основните цели на схемата МОЕМ следва да бъдат включени също така осигуряването на качеството на продукцията, запазването на емблематичността на островите и опазването на околната среда.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ МОЕМ (2007-2010 г.) (в EUR)[8]

2007 (финансова 2008 година) | 2008 (финансова 2009 година) | 2009 (финансова 2010 година) | 2010 (финансова 2011 година) |

Схема за единно плащане (СЕП) и други преки помощи* | 57 995 090 | 61 952 513 | 60 502 718 |

Програма МОЕМ (мерки ПМП)** | 16 618 664 | 15 441 855 | 17 835 324 |

Общо | 74 613 754 | 77 394 368 | 78 338 042 |

МОЕМ/Общо | 22,3 % | 20,0 % | 22,8 % |

* Размер на разходите за помощи, предвидени в рамките на схемата за единно плащане (отделени от производството помощи) + размерите на други разходи за различни преки помощи (плащане за специфичен вид култура и качествено производство, преходни плащания, помощи за ечемик, помощи за отглеждане на копринени буби...)

** Размер на разходите за преки помощи, предвидени в рамките на програмата МОЕМ (мерки ПМП)

[1] Списъкът на островите е даден в таблица 7 от Програмата за подпомагане на малките острови в Егейско море (МОЕМ), представена от Гърция и одобрена от Комисията в съответствие с Регламент (ЕО) № 1405/2006.

[2] ОВ L 184, 27. 7.1993 г., стр. 1.

[3] ОВ L 265, 26.9.2006 г., стр. 1.

[4] ОВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1.

[5] Програмата МОЕМ бе изменена два пъти с решения на Комисията C(2009)2880 от 21.4.2009 г. и C(2010)9189 от 20.12.2010 г.

[6] Програмата МОЕМ, изготвена от Гърция, бе одобрена с Решение на Комисията C(2006)6889 от 22.12.2006 г. и приложена от 2007 г. нататък.

[7] Дерогация от член 28 от ДФЕС, определящ, че: " С ъюзът включва митнически съюз, който обхваща цялата търговия със стоки и който включва забрана на митата върху вноса и износа между държавите-членки, и на всички такси с равностоен на мито ефект, както и приемането на обща митническа тарифа при техните отношения с трети страни ."

[8] Размерите на финансовото изпълнение, посочени в настоящия документ, са взети от годишните доклади за финансово изпълнение, представени от държавите-членки на Комисията в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1405/2006 на Съвета, член 17, параграф 2 по отношение на СРС, и съобщенията относно приемливите заявления за помощ и съответните размери (Регламент (ЕО) № 1914/2006 на Комисията, член 32, параграф 2, буква б) за мерките за ПМП. Те съответстват на разходите, извършени по мярка за референтната календарна година (година на изпълнение) и могат да не съответстват точно на размерите на разходите, отчетени от Европейската комисия по бюджетни години.


52011DC0919


Untitled Page