ДИРЕКТИВА 2003/87/ЕО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА ОТ 13 ОКТОМВРИ 2003 ГОДИНА ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА СХЕМА ЗА ТЪРГОВИЯ С КВОТИ ЗА ЕМИСИИ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ В РАМКИТЕ НА ОБЩНОСТТА И ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДИРЕКТИВА 96/61/ЕО НА СЪВЕТА

Обн. L ОВ. бр.275 от 25 Октомври 2003г.

(Текст от значение за ЕИП)
Изменена със:
>M1 Директива 2004/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 година


>M2 Директива 2008/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 година


>M3 Регламент (ЕО) № 219/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година


>M4 Директива 2009/29/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 година
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 175, параграф 1 от него,


като взеха предвид предложението на Комисията1,


като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет2,


като взеха предвид становището на Комитета на регионите3, в съответствие с процедурата, установена в член 251 от Договора4,


като имат предвид, че:
(1) Зелената книга за търговия с емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз постави началото на общоевропейски дебат за удачността и евентуалното функциониране на търговията с емисии на парникови газове в рамките на Европейския съюз. В Европейската програма по изменение на климата се разглеждат политики и мерки на Общността, чийто процес обхваща множество заинтересовани страни и които включват схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (схемата на Общността), основаваща се на Зелената книга. В своите Заключения от 8 март 2001 г. Съветът призна особеното значение на Европейската програма по изменение на климата и на работата, основаваща се на Зелената книга и подчерта спешната необходимост от конкретни действия на ниво Общност.


(2) В Шестата програма на Общността за действие в областта на околната среда, въведена с Решение № 1600/2002/ЕО на Европейския парламент и на Съвета5 изменението на климата се определя като приоритет за действие и се предвижда въвеждането на схема за търговия с емисии в рамките на цялата Общност към 2005 г. В тази Програма се приема, че Общността е поела ангажимент да постигне 8-процентно намаление на емисиите на парникови газове в периода 2008-20012 г. в сравнение със стойностите от 1990 г. и че в по-дългосрочна перспектива емисиите на парникови газове в глобален мащаб трябва да бъдат намалени с приблизително 70% в сравнение със стойностите от 1990 г.


(3) Крайната цел на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата, която беше одобрена с Решение на Съвета 94/69/ЕО от 15 декември 1993 г. относно подписването на Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата6, е да се постигне стабилизация на концентрациите от парникови газове в атмосферата на равнище, което предотвратява опасна антропогенна намеса в климатичната система.


(4) С влизането в сила на Протокола от Киото, който беше одобрен с Решение на Съвета 2002/358/ЕО от 25 април 2002 г. относно приемането, от името на Европейската общност, на Протокола от Киото към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата и съвместното изпълнение на произтичащите от него ангажименти7 за Общността и нейните държави-членки ще възникне задължение в периода 2008-2012 г. да намалят съвкупните си антропогенни емисии от парниковите газове, изброени в приложение 1 към Протокола, с 8% в сравнение със стойностите от 1990 г.


(5) Общността и нейните държави-членки приеха да изпълнят своите ангажименти за намаляване на антропогенните емисии от парниковите газове по линия на Протокола от Киото съвместно, в съответствие с Решение 2002/358/ЕО. Целта на настоящата директива е да допринесе за по-ефективното изпълнение на ангажиментите на Европейската общност и на нейните държави-членки, чрез ефикасен европейски пазар за търговия с квоти за емисии на парникови газове, с възможно най-малкото забавяне на икономическото развитие и намаляване на заетостта.


(6) С Решение 93/389/ЕИО от 24 юни 1993 г. относно механизъм на Общността за мониторинг на емисиите от СО2 и други парникови газове8 беше въведен механизъм за мониторинг на емисиите от парникови газове и за оценка на напредъка по изпълнение на ангажиментите във връзка с тези емисии. Този механизъм ще помогне на държавите-членки да определят общото количество на квотите за разпределение.


(7) Разпоредбите на Общността във връзка с разпределението на квоти от държавите-членки са необходими, за да спомогнат за запазване целостта на вътрешния пазар и за избягване на деформации на конкуренцията.


(8) При разпределянето на квотите държавите-членки трябва да вземат предвид възможностите за намаляване на емисиите чрез дейности, насочени към промишлените процеси.


(9) Държавите-членки могат да постановят, че отпускат квоти, валидни само за петгодишен период, с начало 2008 г., на лица във връзка с отменени квоти, в съответствие с намалението на емисиите, реализирано от тези лица на територията на собствената им страна в продължение на тригодишен период с начало 2005 г.


(10) От началото на упоменатия петгодишен период прехвърлянето на квоти на друга държава-членка ще включва съответни корекции в количествените единици, определени по силата на Протокола от Киото.


(11) Държавите-членки следва да се погрижат субектите, извършващи някои определени дейности да притежават разрешително за емисии на парникови газове и да следят и докладват своите емисии на парникови газове, определени във връзка с тези дейности.


(12) Държавите-членки трябва да определят правила за санкции, приложими при нарушаване на настоящата директива и да осигурят тяхното прилагане. Тези санкции трябва да бъдат ефективни, пропорционални и разубеждаващи.


(13) За да се осигури прозрачност, обществеността трябва да има достъп до информацията, свързана с разпределението на квотите и до резултатите от мониторинга на емисиите при съблюдаване единствено на ограниченията, предвидени в Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно достъпа на обществеността до екологична информация8.


(14) Държавите-членки следва да представят доклад за изпълнението на настоящата директива, изготвен въз основа на Директива 91/692/ЕИО на Съвета от 23 декември 1991 г. относно стандартизиране и рационализиране на докладите за прилагане на някои директиви, свързани с околната среда9.
(15) Включването на допълнителни инсталации в схемата на Общността следва да се извършва в съответствие с разпоредбите на настоящата директива, като по този начин обхватът на схемата на Общността може да се разшири и да включи и парникови газове различни от въглероден диоксид, освен всичко останало и от дейности с алуминий и химикали.


(16) Настоящата директива не бива да възпрепятства никоя държава-членка да поддържа или въвежда национални търговски схеми, регулиращи емисиите на парникови газове от дейности, различни от изброените в приложение І или включени в схемата на Общността или да монтира инсталации, временно изключени от схемата на Общността.


(17) Държавите-членки могат да участват в международната търговия с емисии като страни по Протокола от Киото с всяка друга страна, включена в приложение Б към него.


(18) Обвързването на схемата на Общността със схемите за търговия с емисии на парникови газове в трети страни ще увеличи ефективността на разходите за планираното намаляване на емисиите така, както е заложено в Решение 2002/358/ЕО за съвместното изпълнение на ангажиментите.


(19) Основаните на проекти механизми, включващи Съвместно изпълнение (СИ) и Механизма чисто развитие (МЧР), са важни за постигане както на целта за намаляване на емисиите на парникови газове в световен мащаб, така и на тази за по-икономичното действие на схемата на Общността. Съгласно съответните разпоредби на Протокола от Киото и Споразумението от Маракеш, използването на механизмите трябва да допълва действията на национално ниво, като по този начин действията на национално ниво ще съставляват важен елемент от полаганите усилия.


(20) Настоящата директива ще стимулира използването на технологии с по-висока енергийна ефективност, включително технологиите за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия, при които се отделят по-малко емисии на единица продукция, докато бъдещата директива на Европейския парламент и на Съвета за стимулиране на комбинираното производство въз основа на търсенето на полезна топлина на вътрешния енергиен пазар ще насърчи прилагането на технологии за комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия.


(21) С Директива 96/61/ЕО на Съвета от 24 септември 1996 г. относно комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването10 се въвежда обща рамка за предотвратяване и контрол на замърсяването, чрез която могат да се издават разрешителни за емисии на парникови газове. Директива 96/61/ЕО следва да бъде изменена и допълнена, за да се гарантира, че няма да се определят норми за допустими емисии за директни емисии на парникови газове от инсталация, попадаща в обхвата на действие на настоящата директива и че държавите-членки могат да предпочетат да не налагат изисквания, свързани с енергийната ефективност по отношение на горивни инсталации или други съоръжения, отделящи въглероден диоксид на обекта, без да се нарушават каквито и да било други изисквания съгласно Директива 96/61/ЕО.


(22) Настоящата директива е съвместима с Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации за изменение на климата и с Протокола от Киото. Тя следва да се преразглежда в светлината на развиващите се събития в този контекст, като се отчита опита от нейното прилагане и постигнатия напредък в мониторинга на емисиите на парникови газове.


(23) Търговията с емисионни квоти трябва да бъде част от всеобхватен пакет от съгласувани политики и мерки, осъществявани на ниво държава-членка и на общностно ниво. Без да се нарушава прилагането на членове 87 и 88 от Договора, по действията, които са обхванати от схемата на Общността, държавите-членки могат да помислят за последиците от регулаторни, фискални или други политики, с които се преследват същите цели. При прегледа на директивата трябва да се отчете степента, в която са постигнати тези цели.


(24) Инструментът за данъчно облагане може да бъде национална политика за ограничаване на емисиите от инсталации, които са временно изключени.


(25) Политиките и мерките трябва да се прилагат на ниво държава-членка и на общностно ниво във всички икономически отрасли на Европейския съюз, а не само в промишления и енергийния сектор, за да доведат до значително редуциране на емисиите. По-специално, Комисията следва да обмисли политики и мерки на общностно ниво, за да може транспортният сектор да допринесе в значителна степен за изпълнението на задълженията на Общността и на държавите-членки във връзка с изменението на климата по Протокола от Киото.


(26) Въпреки многостранните възможности на пазарните механизми, стратегията на Европейския съюз за смекчаване на последиците от изменението на климата трябва да се изгради въз основа на баланс между схемата на Общността и на други видове общностни, национални и международни действия.


(27) В настоящата директива се зачитат основните права и се съблюдават принципите, възприети, по-конкретно, в Хартата на основните права на Европейския съюз.


(28) Мерките, необходими за въвеждането на настоящата директива, трябва да бъдат приети в съответствие с Решение 1999/468/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 г., относно установяване на процедурите за упражняване на изпълнителните правомощия, предоставени на Комисията11.


(29) Тъй като критерии обявени в точки 1, 5 и 7 от приложение ІІІ не могат да бъдат изменяни чрез комитология, измененията по отношение на периодите след 2012 г. следва да се извършват единствено чрез процедура по съвместно вземане на решение.


(30) Тъй като целта на предлаганите действия, въвеждането на схемата на Общността, не може да бъде постигната в достатъчна степен при индивидуално действие на държавите-членки и, следователно, поради мащаба и последиците на предлаганите действия, може да се постигне по-добре на общностно ниво, Общността може да приеме мерки, в съответствие с принципа на субсидиарност така, както е изложен в член 5 от Договора. В съответствие с принципа на пропорционалност, така, както е изложен в същия член, в настоящата директива не се предвижда повече от необходимото за постигането на тази цел.
ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:


Предмет
С настоящата директива се въвежда схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността (наричана по-долу “схемата на Общността”) за да се стимулира намаляването на емисии на парникови газове по икономичен и икономически ефективен начин.


> M4 Настоящата директива предвижда и по-нататъшно намаляване на емисиите на парникови газове, така че да се достигне до нивата на намаление, които се считат за необходими от научна гледна точка за предотвратяване на опасно изменение на климата. Настоящата директива предвижда и разпоредби за оценяване и изпълнение на по-строг ангажимент от страна на Съюза за намаление на емисиите, надвишаващо 20 %, които се прилагат след одобрение от страна на Общността на международно споразумение по изменение на климата, водещо до намаления на емисии на парникови газове над изискваните съгласно член 9, което е отразено чрез ангажимента за 30-процентно намаление, потвърден от Европейския съвет от март 2007 г.


Обхват
1.Настоящата директива следва да се прилага спрямо емисии от дейностите, изброени в приложение І и парниковите газове, изброени в приложение ІІ.


2.Настоящата директива следва да се прилага без да се нарушават каквито и да било изисквания съгласно Директива 96/61/ЕО.
> M2


3. Прилагането на настоящата директива по отношение на летището на Гибралтар се извършва, без да се засягат съответните >M2 правни позиции на Кралство Испания и Обединеното кралство по отношение на спора за суверенитета на територията, на която е разположено летището.


Член 3
Определения
За целите на настоящата директива се прилагат следните определения:


а)“квота” означава квота за отделяне на един тон еквивалент на въглероден диоксид в рамките на определен период, която е валидна единствено за целите на изпълнение на изискванията на настоящата директива и може да бъде прехвърляна в съответствие с разпоредбите на настоящата директива;
>M2


б) „емисии“ означава отделянето на парникови газове в атмосферата от източници в инсталация или отделянето от въздухоплавателни средства, извършващи авиационна дейност,включена в списъка в приложение I, на определените по отношение на тази дейност газове;


>M4


в) „парникови газове“ означава газовете, изброени в приложение II, и други естествени и антропогенни газообразни компоненти на атмосферата, които абсорбират и повторно излъчват инфрачервена радиация;


г)“разрешително за емисии на парникови газове” означава разрешително, издадено в съответствие с членове 5 и 6;


д)“инсталация” означава стационарно техническо съоръжение за осъществяване на една или повече от дейностите, изброени в приложение І, както и всякакви други дейности, пряко отнасящи се до тях, които имат техническа връзка с дейностите, осъществявани на този обект и които биха могли да повлияят върху емисиите и замърсяването;


е)“оператор” означава всяко лице, което експлоатира или контролира инсталация или, когато това е предвидено в националното законодателство, на което са делегирани решаващи икономически правомощия във връзка с техническото функциониране на инсталацията;


ж)“лице”означава всяко физическо или юридическо лице;


>M4


з) „нов участник“ означава:


— всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите, посочени в приложение I, за която е получено разрешително за емисии на парникови газове за първи път след 30 юни 2011 г.,


— всяка инсталация, извършваща дейност, която е включена в схемата на Общността съгласно член 24, параграф 1 или 2 за първи път,


— всяка инсталация, извършваща една или повече от дейностите, посочени в приложение I, или дейност, която е включена в схемата на Общността съгласно член 24, параграф 1 или 2, която е претърпяла значително разширение след 30 юни 2011 г., само доколкото това засяга разширението;
и)“обществеността” означава едно или повече лица и, в зависимост от националното законодателство или практика, сдружения, организации, или групи лица;


й)“тон еквивалент на въглероден диоксид” означава един метричен тон въглероден диоксид (СО2), или количество от всеки друг парников газ, включен в списъка в приложение ІІ, с еквивалентен потенциал за глобално затопляне.


>M1


к) „Страна по приложение I“ означава страна, включена в приложение I към Рамковата конвенция на Организацията на обединените нации относно изменението на климата (РКООНИК), която е ратифицирала Протокола от Киото, както е определено в член 1, параграф 7 от Протокола от Киото;


л) „дейност по проект“ означава дейност по проект, одобрена от една или повече страни по приложение I в съответствие с член 6 или член 12 от Протокола от Киото и решенията, приети съгласно РКООНИК или Протокола от Киото;


м) „единица редуцирана емисия“ или „ЕРЕ“ означава единица, издадена съгласно член 6 от Протокола от Киото и решенията, приети съгласно РКООНИК или Протокола от Киото;


н) „сертифицирана единица редуцирана емисия“ или „СЕРЕ“ означава единица, издадена съгласно член 12 от Протокола от Киото и решенията, приети съгласно РКООНИК или Протокола от Киото;


>M2


о) „оператор на въздухоплавателно средство“ означава лице, което експлоатира въздухоплавателно средство в момента, в който то извършва авиационна дейност, включена в списъка в приложение I, или ако това лице не е известно или не е посочено от собственика на въздухоплавателното средство — лицето, което е собственик на въздухоплавателното средство;


п) „оператор за търговски въздушен превоз“ означава оператор, който срещу възнаграждение предоставя услуги за обществен превоз на пътници, товари или поща по редовни или нередовни въздушни линии;


р) „администрираща държава-членка“ означава държавата-членка, отговорна за администрирането на схемата на Общността по отношение на оператора на въздухоплавателно средство в съот- ветствие с член 18а;


с) „установени авиационни емисии“ означава емисиите от всички полети, попадащи в обхвата на авиационните дейности, изброени в приложение I, които заминават от летище, разпо- ложено на територията на държава-членка, или пристигат на такова летище от трета държава;


т) „исторически авиационни емисии“ означава средноаритметичната стойност на годишните емисии през календарните години 2004, 2005 и 2006, отделени от въздухоплавателно средство, извършващо авиационна дейност, включена в


списъка в приложение I;


>M4


у) „изгаряне“ означава всяко окисление на горива, независимо от начина, по който се използва топлинната, електрическата или механичната енергия, произведена чрез този процес, и всички други пряко свързани с това дейности, включително и пречистване на отпадъчните газове;


ф) „генератор на електроенергия“ означава инсталация, която към 1 януари 2005 г. или след това е произвела електроенергия, предназначена за продажба на трети лица, и в която не се
> M2


ГЛАВА II


ВЪЗДУХОПЛАВАНЕ


Член 3а


Приложно поле


Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за разпределяне и издаване на квоти по отношение на авиационните дейности, включени в списъка в приложение I.


Член 3б


Авиационни дейности


До 2 август 2009 г., като действа в съответствие с процедурата за регулиране, посочена в член 23, параграф 2, Комисията изготвя насоки за подробно тълкуване на авиационните дейности, изброени в приложение I.


Член 3в


Общо количество на квотите за въздухоплаване
1. За периода от 1 януари 2012 г. до 31 декември 2012 г. общото количество квоти, които ще се разпределят на операторите на въздухоплавателни средства, е равно на 97 % от историческите авиационни емисии.


2. За посочения в >M4 член 13, параграф 1 < период, започващ на 1 януари 2013 г., и при условие че няма направени изменения в резултат от прегледа, посочен в член 30, параграф 4, за всеки следващ период общото количество квоти, които ще се разпределят на операторите на въздухоплавателни средства, е равно на 95 % от историческите авиационни емисии, умножени по броя на годините, включени в съответния период. Този процент квоти може да бъде преразгледан като част от общия преглед на настоящата директива.


3. Комисията прави преглед на общото количество квоти, които ще се разпределят на операторите на въздухоплавателни средства в съответствие с член 30, параграф 4.


4. До 2 август 2009 г. Комисията взема решение относно исто- рическите авиационни емисии въз основа на най-надеждните налични данни, включително предварителни разчети на базата на информацията за действителния трафик. Това решение се разглежда в рамките на комитета, посочен в член 23, параграф 1.


Член 3г


Метод на разпределение на квотите за въздухоплаването посредством продажба чрез търг
1. В периода, посочен в член 3в, параграф 1, 15 % от квотите се разпределят чрез търг.
2. От 1 януари 2013 г. 15 % от квотите се разпределят чрез търг. Този процент квоти може да бъде увеличен като част от общия преглед на настоящата директива.


>M2


3. Приема се регламент, съдържащ подробни разпоредби относно продажбата чрез търг, извършвана от държавите-членки за квоти, за които не се изисква да бъдат издадени безплатно в съответствие с параграфи 1 и 2 от настоящия член или член 3е, параграф 8. Броят квоти, който ще бъде определен за продажба чрез търг за всеки период от всяка държава-членка, е пропор- ционален на дела ? от общия брой установени авиационни емисии за всички държави-членки за референтната година, докладвани в изпълнение на член 14, параграф 3 и проверени съгласно член 15. За периода, посочен в член 3в, параграф 1, рефе- рентната година е 2010 г., а за всеки следващ период, посочен в член 3в, референтната година е календарната година, завършваща 24 месеца преди началото на периода, за който се отнася търгът. Горепосоченият регламент, предназначен да измени несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ?, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


4. Държавите-членки определят как ще се използват приходите от продажбата на квотите чрез търг. Тези приходи следва да се използват за справяне с изменението на климата в ЕС и в трети държави, inter alia, за намаляване на емисиите на парникови газове, за адаптиране към въздействието от изменението на климата в ЕС и в трети държави, по-специално в развиващите се държави, за финансиране на научни изследвания и разработване на начини за ограничаване на вредните последици и за адаптиране, включително и по-специално в секторите на въздухоплаването и въздушния транспорт, за намаляване на емисиите чрез транспорт с ниски емисии, както и за покриване на разходите за администриране на схемата на Общността. Приходите от търговете следва да се използват също така като източник на средства за финансовата вноска в Световния фонд за енергийна ефективност и възобновяема енергия и за мерки за предотвратяване на обезлесяването. Държавите-членки информират Комисията за действията, пред- приети в съответствие с настоящия параграф.


5. Информацията, предоставена на Комисията въз основа на настоящата директива, не освобождава държавите-членки от задъл- жението за предоставяне на информация, предвидено в член 88, параграф 3 от Договора.


Член 3д


Разпределяне и издаване на квоти на оператори на въздухоплавателни средства
1. За всеки период, посочен в член 3в, всеки оператор на възду- хоплавателно средство може да подаде заявление за разпределяне на квотите, които ще се разпределят безплатно. Заявлението може да бъде направено чрез изпращане до компетентния орган в адми- нистриращата държава-членка на проверени данни за тонкило- метрите от авиационни дейности, изброени в приложение I, изпълнени от този оператор на въздухоплавателно средство за годината, за която е осъществен мониторинг. За целите на настоящия член годината, за която се осъществява мониторинг, е календарната година, приключваща 24 месеца преди началото на периода, за които се отнася, в съответствие с приложения IV и V или във връзка с посочения в член 3в, параграф 1 период — до 2010 г. Заявлението се подава поне 21 месеца преди началото на периода, за който се отнася, или във връзка с посочения в член 3в, параграф 1 период — до 31 март 2011 г.


2. Държавите-членки изпращат на Комисията получените съгласно параграф 1 заявления поне осемнадесет месеца преди началото на периода, за който се отнася заявлението, или във >M2 връзка с посочения в член 3в, параграф 1 период — до 30 юни 2011 г.


3. Поне петнадесет месеца преди началото на всеки период, посочен в член 3в, параграф 2, или във връзка с посочения в член 3в, параграф 1 период — до 30 септември 2011 г., Комисията изчислява и приема решение, установяващо:


а) общото количество квоти, които да бъдат разпределени за този период в съответствие с член 3в;


б) броя на квотите, които да бъдат разпределени чрез търг за този период в съответствие с член 3г;


в) броя на квотите от специалния резерв за оператори на въздухо- плавателни средства за този период в съответствие с член 3е, параграф 1;


г) броя на квотите, които ще бъдат разпределени безплатно за този период, чрез изваждане на броя на квотите, посочени в букви б) и в), от общото количество квоти, за които е взето решение съгласно буква а); и д) параметъра, който ще се използва при безплатното разпределяне на квоти на операторите на въздухоплавателни средства, чиито заявления са подадени до Комисията в съответствие с параграф 2. Параметърът, посочен в буква д), изразен в брой квоти за тонки- лометър, се изчислява, като се раздели броят на квотите, посочени в буква г), на сбора от тонкилометрите, включени в заявленията, изпратени на Комисията в съответствие с параграф 2.
4. В срок от три месеца след датата, на която Комисията взема решение съгласно параграф 3, всяка администрираща държава- членка изчислява и публикува:


а) всички квоти, разпределени за периода на всеки оператор на въздухоплавателно средство, чието заявление е изпратено на Комисията в съответствие с параграф 2, изчислени, като се умножат тонкилометрите, включени в заявлението, по пара- метъра, посочен в параграф 3, буква д); и б) квотите, разпределени на всеки оператор на въздухоплавателно средство за всяка година, които се определят, като се раздели количеството на всички разпределени му квоти за периода, изчислено съгласно буква а), на броя години в периода, за който този оператор на въздухоплавателно средство извършва авиационна дейност, включена в списъка в приложение I.
5. До 28 февруари 2012 г. и до 28 февруари на всяка следваща година компетентният орган на администриращата държава-членка издава на всеки оператор на въздухоплавателно средство броя квоти, разпределени на този оператор на въздухоплавателно средство за съответната година съгласно настоящия член или член 3е.


Член 3е


Специален резерв за определени оператори на въздухоплавателни средства
1. За всеки посочен в член 3в, параграф 2 период 3 % от общото количество квоти, които ще се разпределят, се заделят в специален резерв за оператори на въздухоплавателни средства: а) които започват да извършват авиационна дейност, попадаща в приложение I, след годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно член 3д, параграф 1, по отношение на периода, посочен в член 3в, параграф 2; или б) чиито тонкилометри се увеличават средно с над 18 % годишно във времето между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно член 3д, параграф 1, по отношение на периода, посочен в член 3в, параграф 2, и втората календарна година на този период; и чиято дейност по буква а) или допълнителни дейности по буква б) не представляват изцяло или отчасти продължение на авиа- ционна дейност, извършвана преди това от друг оператор на възду- хоплавателно средство.


2. Оператор на въздухоплавателно средство, който отговаря на условията по параграф 1, може да кандидатства за безплатно разпределение на квоти от специалния резерв, като подаде заявление до компетентния орган на администриращата го държава-членка. Заявлението се подава до 30 юни през третата година на посочения в член 3в, параграф 2 период, за който се отнася то. Разпределението на квоти за оператор на въздухоплавателно средство съгласно параграф 1, буква б) не надвишава 1 000 000 квоти.


3. В заявлението по параграф 2:


а) се включват проверени данни за тонкилометрите в съответствие с приложения IV и V за авиационните дейности, изброени в приложение I, извършвани през втората календарна година на периода, посочен в член 3в, параграф 2, за който се отнася заявлението; б) се представят доказателства за изпълнението на критериите за допустимост, посочени в параграф 1; и в) по отношение на оператори на въздухоплавателни средства, за които се прилага параграф 1, буква б), се декларира: i) процентното увеличение в тонкилометри на дейността на оператора на въздухоплавателно средство в периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно член 3д, параграф 1, по отношение на периода, посочен в член 3в, параграф 2, и втората календарна година на този период; ii) абсолютното увеличение в тонкилометри на дейността на оператора на въздухоплавателно средство за периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно член 3д, параграф 1, по отношение на периода, посочен в член 3в, параграф 2, и втората календарна година на този период; и iii) абсолютното увеличение в тонкилометри на дейността на оператора на въздухоплавателно средство за периода между годината, за която е осъществен мониторинг и за която са подадени данните за тонкилометрите съгласно член 3д, параграф 1, по отношение на периода, посочен в член 3в, параграф 2, и втората календарна година на този период, което надвишава определения в параграф 1, буква б) процент.
4. Не по-късно от шест месеца след изтичането на крайния срок за подаване на заявления по параграф 2 държавите-членки изпращат на Комисията заявленията, получени съгласно посочения параграф.


5. Не по-късно от дванадесет месеца след изтичането на крайния срок за подаване на заявления по параграф 2 Комисията решава какъв да бъде параметърът, който ще се използва за безплатното разпределяне на квоти на операторите на въздухоплавателни >M2 средства, чиито заявления са изпратени на Комисията в съот- ветствие с параграф 4.


При спазване на параграф 6 параметърът се изчислява, като се раздели броят на квотите в специалния резерв на сбора от: а) данните за тонкилометрите за операторите на въздухоплавателни средства, за които се прилага параграф 1, буква а), включени в заявленията, изпратени на Комисията в съответствие с параграф 3, буква а) и параграф 4; и б) данните за абсолютното увеличение в тонкилометри, надви- шаващи процента, определен в параграф 1, буква б), за опера- торите на въздухоплавателни средства, за които се прилага параграф 1, буква б), включени в заявленията, изпратени на Комисията в съответствие с параграф 3, буква в), подточка iii) и параграф 4.


6. Показателят, посочен в параграф 5, не следва да води до годишно разпределение на тонкилометър, което е по-голямо от годишното разпределение на тонкилометър за оператори на възду- хоплавателни средства съгласно член 3д, параграф 4.


7. В срок от три месеца след датата, на която Комисията взема решение съгласно параграф 5, всяка администрираща държава- членка изчислява и публикува:


а) квотите от специалния резерв, разпределени на всеки оператор на въздухоплавателно средство, чието заявление е изпратено на Комисията в съответствие с параграф 4. Тези квоти се изчисляват, като се умножи параметърът, посочен в параграф 5: i) по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, за които се прилага параграф 1, буква а) — по тонкило- метрите, включени в заявлението, изпратено на Комисията в съответствие с параграф 3, буква а) и параграф 4; ii) по отношение на операторите на въздухоплавателни средства, за които се прилага параграф 1, буква б) — по абсолютното увеличение в тонкилометри, надвишаващи определения в параграф 1, буква б) процент, включени в заявлението, изпратено на Комисията в съответствие с параграф 3, буква в), подточка iii) и параграф 4; и б) квотите, разпределени на всеки оператор на въздухоплавателно средство за всяка година, които се определят, като се раздели количеството квоти по буква а) на броя на оставащите за периода, посочен в член 3в, параграф 2, пълни календарни години, за които се отнасят разпределените квоти.


8. Всички неразпределени квоти от специалния резерв се продават чрез търг от държавите-членки.


9. Комисията може да установи подробни правила относно използването на специалния резерв по настоящия член, вклю- чително оценка на съответствието с критериите за допустимост по параграф 1. Тези мерки, предназначени да изменят несъще- ствени елементи на настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


Член 3ж


Планове за мониторинг и докладване Администриращата държава-членка гарантира, че всеки оператор на въздухоплавателно средство представя на компетентния орган в тази държава-членка план за мониторинг, в който са установени мерките за мониторинг и докладване на данните за емисиите и тонкилометрите за целите на заявлението по член 3д, както и че тези планове са одобрени от компетентния орган в съответствие с >M4 регламента, посочен в член 14 <.
ГЛАВА III


СТАЦИОНАРНИ ИНСТАЛАЦИИ

Член 3з


Приложно поле


Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за разрешителните за емисии на парникови газове и за разпределянето и издаването на квоти по отношение на дейностите, включени в списъка в приложение I, различни от авиационни дейности.


Член 4
>M4


Разрешителни за емисии на парникови газове Държавите-членки гарантират, че от 1 януари 2005 г. в никоя инсталация не се извършва дейност, включена в приложение I, в резултат на която да се отделят посочените във връзка с тази дейност емисии, освен ако нейният оператор не притежава разрешително, издадено от компетентен орган в съответствие с членове 5 и 6, или ако инсталацията не е изключена от схемата на Общността съгласно член 27. Това се прилага и за инсталации, които са направили избор съгласно член 24.


Член 5
Молби за разрешителни за емисии на парникови газове
Заявлението до компетентния орган за разрешително за емисии на парникови газове включва описание на:


а)инсталацията и нейната работа, включително използваната технология;


б)суровините и спомагателните материали, чието използване може да доведе до емисии на газове, включени в списъка в приложение І.


в)източниците на емисии на газове от инсталацията, изброени в приложение І; и


>M4


г) планираните мерки за мониторинг и докладване на емисиите в съответствие с регламента, посочен в член 14.
В заявлението следва да се включи и нетехническо резюме на подробната информация, упомената в първата алинея.


Член 6
Условия за издаване и съдържание на разрешителното за емисии на парникови газове
1.Компетентният орган издава разрешително за емисии на парникови газове, с което се позволява отделянето на газове от цялата инсталация или от част от нея, ако се е уверил, че операторът е в състояние да следи и докладва емисиите.


Едно разрешително за емисии на парникови газове може да е валидно за една или повече инсталации на една и съща площадка, експлоатирани от един е същ оператор.


2.Разрешителните за емисии на парникови газове съдържат следните елементи:


а)име и адрес на оператора;


б)описание на работата на инсталацията и на емисиите, които се отделят от нея;


>M4


в) план за мониторинг, който отговаря на изискванията на посочения в член 14 регламент. Държавите-членки могат да позволят на операторите да актуализират плановете за мониторинг, без да променят разрешителното. Операторите представят за одобрение на компетентния орган актуализираните планове за мониторинг.
г)изискванията за докладване;


> M2


д) задължение за връщане на квоти, различни от квотите, издадени съгласно глава II, равни на общото количество емисии от инстаацията за всяка календарна година, проверено и потвърдено в съответствие с член 15, в рамките на четири месеца след приключване на съответната година.
> M4


Член 7
Промени, свързани с инсталациите
Операторът е длъжен да информира компетентния орган за всякакви планирани промени в характера или функционирането на инсталацията или за разширяване или за значително намаление на нейния капацитет, за което може да поиска актуализиране на разрешителното за емисии на парникови газове. Когато е уместно, компетентният орган актуализира разрешителното. Когато е налице промяна в самоличността на оператора на инсталацията, компетентният орган актуализира разрешителното, като включва в него името и адреса на новия оператор.


Член 8
Съгласуване с Директива 96/61/ЕО
Държавите-членки трябва да предприемат необходимите мерки, за да гарантират, че когато в инсталациите се извършват дейности, които са включени в приложение І на Директива 96/61/ЕО, условията и процедурата за издаване на разрешително за емисии на парникови газове са съгласувани с тези за разрешителното, предвидено в тази директива. Изискванията на членове 5, 6 и 7 от настоящата директива могат да се впишат в процедурите, регламентирани в Директива 96/61/ЕО.


> M4


Член 9


Количество на квотите за цялата Общност


Количеството на квотите, издавано ежегодно за цялата Общност, считано от 2013 г., намалява линейно от средата на периода 2008-2012 г. Количеството намалява с линеен коефициент от 1,74 % в сравнение със средното общо годишно количество квоти, издадени от държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията ?M4 относно техните национални разпределителни планове за периода 2008—2012 г.


Най-късно до 30 юни 2010 г. Комисията публикува изразеното като абсолютна стойност количество квоти за Общността за 2013 г. въз основа на общите количества квоти, които са издадени или предстои да бъдат издадени от държавите-членки в съответствие с решенията на Комисията относно техните национални разпределителни планове за периода 2008—2012 г. Комисията преразглежда линейния коефициент и, ако е целесъ-образно, от 2020 г. представя предложение на Европейския парламент и на Съвета с оглед приемането на решение до 2025 г.Член 9а


Корекция на количеството квоти за цялата Общност


1. По отношение на инсталациите, които са били включени в схемата на Общността през периода 2008—2012 г. съгласно член 24, параграф 1, количеството квоти, които се издават, считано от 1 януари 2013 г., се коригира, така че да отразява средното годишно количество квоти, издадени за тези инсталации през периода на тяхното включване в схемата, коригирано с линейния коефициент, посочен в член 9.


2. По отношение на инсталациите, извършващи дейностите, посочени в приложение I, които са включени в схемата на Общността от 2013 г. нататък, държавите-членки следят за това, операторите на такива инсталации да предоставят на съответния компетентен орган подкрепени с достатъчно доказателства и независимо проверени данни за емисиите с оглед на вземането им под внимание при коригирането на количеството квоти, които да се издадат за цялата Общност. Всички подобни данни се предават на съответния компетентен орган до 30 април 2010 г. в съответствие с разпоредбите, приети съгласно член 14, параграф 1.


В случай че предадените данни са подкрепени с достатъчно дока- зателства, компетентният орган уведомява за това Комисията в срок до 30 юни 2010 г. и количеството квоти, които да бъдат издадени, коригирано с посочения в член 9 линеен коефициент, се коригира по съответен начин. В случай че инсталациите отделят парникови газове, различни от CO2, компетентният орган може да уведоми за по-малко количество емисии съобразно възможностите за намаляване на емисиите на тези инсталации.


3. Комисията публикува посочените в параграфи 1 и 2 коригирани количества до 30 септември 2010 г. 4. По отношение на инсталациите, които са изключени от схемата на Общността в съответствие с член 27, количеството квоти на общностно равнище, които да бъдат издадени от 1 януари 2013 г., се коригира в низходяща посока, за да отрази средния годишен размер на проверени емисии на тези инсталации през периода 2008—2010 г., коригирани с линейния коефициент, посочен в член 9.


Член 10
Търг на квоти


1. От 2013 г. нататък държавите-членки провеждат търг за всички квоти, които не са разпределени безплатно в съответствие с членове 10а и 10в. До 31 декември 2010 г. Комисията определя и публикува очакваното количество квоти, за които да се проведе търг.
>M4


2. Общото количество квоти, за които трябва да се проведе търг от всяка държава-членка, се разпределя, както следва:


а) 88%от общото количество квоти, за които трябва да се проведе търг, се разпределят между държавите-членки в зависимост от ела на емисиите на съответната държава-членка, проверени в рамките на схемата на Общността за 2005 г., или от нейните средни стойности за периода 2005—2007 г., в зависимост от това коя от двете стойности е по-висока;


б) 10 %от общото количество квоти, за които трябва да се проведе търг, се разпределят между определени държави-членки с оглед гарантиране на атмосфера на солидарност и растеж в Общността, което води до повишаване на количеството квоти, за което тези държави-членки провеждат търг в съответствие с буква а), с процентите, посочени в приложение IIа; и


в) 2 % от общото количество квоти, за които трябва да се проведе търг, се разпределят между държавите-членки, чиито емисии на парникови газове през 2005 г. са били най-малко 20 % под нивата на техните емисии за базовата година, която е приложима към тях съгласно Протокола от Киото. Разпределението на този процент между съответните държави-членки е определено в приложение IIб. За целите на буква а) делът на държавите-членки, които не са участвали в схемата на Общността през 2005 г., се изчислява въз основа на техните емисии, проверени в рамките на схемата на Общността за 2007 г.


При необходимост процентите, посочени в букви б) и в), се адаптират пропорционално, така че да се гарантира разпределение в размер на 10 % и на 2 % съответно.


3. Държавите-членки определят как ще се използват приходите от отдаването на квотите чрез търг. Най-малко 50 % от приходите, получени от търговете на квоти, посочени в параграф 2, както и всички приходи от търговете, посочени в параграф 2, букви б) и в), или паричната равностойност на тези приходи следва да се използват за една или повече от следните дейности:


а) намаляване на емисиите на парникови газове, включително чрез участие във Фонда за глобална енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници и във Фонда за адаптация, започнал работа в резултат на Конференцията по изменение на климата в Познан (COP 14 и COP/MOP 4), адаптиране към въздействието от изменението на климата и финансиране на научноизследователска и развойна дейност, както и на демонстрационни проекти за намаляване на емисиите и съответно адаптиране, включително участие в инициативи в рамките на Европейския стратегически план за енергийните технологии и Европейските технологични платформи;
б) развитие на възобновяемите енергийни източници с оглед спазване на ангажимента на Общността за 20-процентно използване на енергия от възобновяеми енергийни източници до 2020 г., както и за развитие на други технологии, допринасящи за прехода към безопасна и устойчива икономика с ниски емисии на въглерод, и за подпомагане спазването на ангажимента за увеличаване на енергийната ефективност с 20 % до 2020 г. в) мерки за предотвратяване на обезлесяването и увеличаване на залесяването и повторното залесяване в развиващи се държави, ратифицирали международното споразумение по изменение на климата, за трансфер на технологии и улесняване на адаптирането към неблагоприятните въздействия от изменението на климата в тези държави;
г) улавяне на емисии чрез използване на гори в Общността;
>M4


д) безопасно за околната среда улавяне и съхранение на CO2 в геоложки формации, и по-специално от електроцентрали, работещи с твърди изкопаеми горива, и редица промишлени отрасли и подотрасли, включително в трети държави;


е) насърчаване на преход към видове транспорт с ниски емисии и обществен транспорт;


ж) финансиране на научноизследователска и развойна дейност, свързана с енергийната ефективност и чистите технологии в отраслите, попадащи в приложното поле на настоящата директива;


з) мерки, насочени към подобряване на енергийната ефективност и изолацията на жилищата или към предоставяне на финансова подкрепа с цел преодоляване на социалните последици за домакинства с ниски и средни доходи;


и) покриване на административните разходи по управлението на схемата на Общността. Приема се, че държавите-членки са изпълнили разпоредбите на настоящия параграф, в случай че са въвели и прилагат политики за данъчна или финансова подкрепа, включително по-специално в развиващите се държави, или национални регулаторни политики, които използват финансова подкрепа, въведена за целите, предвидени в първа алинея, чиято стойност се равнява на най-малко 50 % от стойността на приходите, получени от търговете на квоти, посочени в параграф 2, включително всички приходи от търговете, посочени в параграф 2, букви б) и в).


Държавите-членки информират Комисията за използването на приходите и за предприетите съгласно настоящия параграф действия в докладите, които представят в съответствие с Решение № 280/2004/ЕО.


4. До 30 юни 2010 г. Комисията приема регламент относно графика, управлението и други аспекти на търговете, за да се гарантира откритото им, прозрачно, хармонизирано и недискриминационно провеждане. За тази цел процесът следва да бъде предвидим, по-специално по отношение на графика и реда на провеждане на търговете и очакваните обеми квоти, които ще бъдат осигурени.


Търговете се организират по начин, който гарантира, че:


а) всички оператори, и по-специално всички малки и средни предприятия, които попадат в обхвата на схемата на Общността, имат пълен, справедлив и равнопоставен достъп до търга,


б) всички участници имат достъп до една и съща информация по едно и също време и участници в търга не пречат за неговото провеждане,


в) организацията на търговете и участието в тях е разходое- фективно и се избягват неоправдани административни разходи;


и


г) на малките емитери е предоставен достъп до квоти. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


Държавите-членки представят доклад за всеки търг по отношение на правилното прилагане на правилата за провеждане на търга, и по-специално що се отнася до справедливия и открит достъп, прозрачността, информацията относно цените и техническите и оперативните аспекти. Тези доклади се представят в срок един месец след провеждане на съответния търг и се публикуват на интернет страницата на Комисията.
> M4


5. Комисията наблюдава функционирането на европейския пазар на въглерод. Всяка година тя представя доклад на Европейския парламент и Съвета относно функционирането на пазара на въглерод, включително провеждането на търговете, паричните средства и търгуваните обеми. Ако е необходимо, държавите-членки осигуряват предоставянето на цялата съответна информация на Комисията най-малко два месеца преди Комисията да приеме доклада.


Член 10а


Преходни общностни правила за хармонизирано безплатно разпределение на квоти


1. До 31 декември 2010 г. Комисията приема напълно хармонизирани мерки по изпълнението на общностно равнище за разпределението на квоти, посочени в параграфи 4, 5, 7 и 12, включително необходимите разпоредби за хармонизирано прилагане на параграф 19.


Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3. Доколкото е възможно, посочените в първа алинея мерки определят ex ante параметри, валидни за цялата Общност, за да се осигури провеждането на разпределението по начин, който да насърчи намаляването на емисиите на парникови газове и енергийно-ефективните техники, като се вземат предвид най-ефективните техники, заместителите, алтернативните производствени процеси, високоефективното комбинирано производство на енергия, ефикасното в енергийно отношение използване на отпадни газове, използването на биомаса и улавянето и съхранението на CO2, когато са налице съответни съоръжения, и не предвижда стимули за повишаване на емисиите. Не се допуска безплатно разпределение на квоти за производство на електроенергия, освен в случаите по член 10в и за електроенергия, произведена от отпадни газове. По принцип за всеки отрасъл и подотрасъл параметрите се изчисляват въз основа на продуктите, а не на суровините, така че да се постигнат максимални икономии от гледна точка на емисиите на парникови газове и енергийната ефективност в рамките на всеки производствен процес в дадения отрасъл или подотрасъл.


Като определя принципите за определяне на ex-ante параметри за отделните отрасли, Комисията се консултира със съответните заин- тересовани страни, включително засегнатите отрасли и подотрасли. След одобрение от страна на Общността на международно спора- зумение по изменение на климата, водещо до задължително намаление на емисиите на парникови газове, съпоставимо с това в Общността, Комисията преразглежда тези мерки, за да гарантира, че безплатното разпределение на квоти се прилага единствено в случаите, когато това е напълно обосновано от гледна точка на посоченото споразумение.
2. При определяне на принципите за определяне на ex ante параметри за отделните отрасли и подотрасли, отправна точка са редните резултати на първите 10 % най-ефективни инсталации в отрасъл или подотрасъл в Общността за периода 2007—2008 г. Комисията се консултира със съответните заинтересовани страни, включително засегнатите отрасли и подотрасли. Регламентите по членове 14 и 15 предвиждат хармонизирани правила за мониторинг, докладване и проверка на свързаните с производството емисии на парникови газове с оглед определяне на ex-ante параметрите.
> M4


3. При спазване на разпоредбите на параграфи 4 и 8 и независимо от член 10в, генераторите на електроенергия, инсталациите за улавяне на CO2, тръбопроводите за пренос на CO2 или местата за съхранение на CO2 не могат да се ползват от безплатно разпределение на квоти.


4. От безплатно разпределение на квоти се ползват топлофикационните мрежи, както и високоефективното комбинирано производство на енергия, както това е посочено в Директива 2004/8/ЕО, за икономически оправдано търсене, по отношение на производството на топлоенергия или енергия за охлаждане. Всяка година след 2013 г. общото количество, разпределено на подобни инсталации по отношение на производството на такава топлинна енергия, се коригира с линейния коефициент, посочен в член 9.


5. Максималното годишно количество квоти, което служи за основа за изчислението на квотите за инсталациите, които не са обхванати от параграф 3 и не са нови участници, не надвишава сбора от:


а) общото годишно количество за Общността, определено съгласно член 9, умножено по дела на емисиите от инсталации, които не са обхванати от параграф 3, в общите средни проверени емисии за периода 2005—2007 г. от инсталации, обхванати от схемата на Общността за периода 2008—2012 г.; и б) общите средни годишни проверени емисии за периода 2005—2007 г. от инсталации, които са включени в схемата на Общността не по-рано от 2013 г. нататък и не са обхванати от параграф 3, коригирани с линейния коефициент, посочен в член 9. При необходимост се прилага единен междуотраслов корекционен коефициент.


6. Държавите-членки могат също да приемат финансови мерки в полза на отраслите или подотраслите, за които е преценено, че са изложени на значителен риск от „изтичане на въглерод“ поради прехвърлянето на разходи по емисиите на парникови газове в цените на електроенергията, с цел да се компенсират тези разходи и когато тези финансови мерки съответстват на правила за държавните помощи, които се прилагат или предстои да бъдат приети в тази област.


Тези мерки се основават на ex-ante параметрите за непреките емисии на CO2 за производствена единица. Ex-ante параметрите се изчисляват за даден отрасъл или подотрасъл като продукта на потреблението на електроенергия за производствена единица, съответстващ на най-ефективните налични технологии и на емисиите на СО2, получени от съответното европейско комбинирано производство на електроенергия.


7. Пет процента от количеството квоти за Общността, определено в съответствие с членове 9 и 9а за периода 2013—2020 г., е запазено за новите участници; това е максималното количество, което може да бъде разпределено на новите участници в съответствие с правилата, приети съгласно параграф 1 от настоящия член. Квотите в този резерв на Общността, които не са разпределени на нови участници през периода 2013—2020 г., нито са използвани съгласно параграф 8, 9 или 10 от настоящия член, се разпределят от държавите-членки чрез търг, като се взема предвид до каква степен инсталациите в държавите-членки са се ползвали от този резерв, в съответствие с член 10, параграф 2, а за подробните ред, условия и график — в съответствие с член 10, параграф 4, както и със съответните разпоредби за изпълнение. Количеството се коригира с линейния коефициент, посочен в член 9.
> M4


Не се допуска безплатно разпределение на квоти за произведена от нови участници електроенергия.


До 31 декември 2010 г. Комисията приема хармонизирани правила за прилагане на определението за нов участник, по-специално във връзка с определението за значително разширение. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3. 8. До 31 декември 2015 г. се предоставят не повече от 300 милиона квоти от резерва на новите участници с цел да се насърчат изграждането и експлоатацията на 12 демонстрационни проекта с търговска цел, целящи безопасно за околната среда улавяне и геоложко съхранение на CO2 в геоложки формации, както и демонстрационни проекти за иновативни технологии, свързани с енергия от възобновяеми източници на територията на Съюза.


Квотите се предоставят за подкрепа на демонстрационни проекти, които предвиждат разработване, при балансирано географско разпределение, на широка гама технологии за улавяне и съхранение на въглерод и новаторски технологии, свързани с енергия от възобновяеми източници, които все още не са икономически изгодни.
Отпускането на тези квоти зависи от наличието на проверено избягване емисии на CO2.


Проектите се подбират въз основа на обективни и прозрачни критерии, които включват изисквания за споделяне на знания.


Тези критерии и мерки се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3, и са достъпни за обществеността.


Запазват се квоти за проекти, които отговарят на критериите, посочени в трета алинея. Подкрепата за тези проекти се предоставя чрез държавите-членки и допълва значителното съфинансиране от страна на оператора на инсталацията. Освен това те биха могли да бъдат съфинансирани от заинтересованите държави-членки, както и чрез други инструменти. Нито един проект няма да получава подкрепа, надвишаваща 15 % от общия брой налични за тази цел квоти, чрез механизма по настоящия параграф. Тези квоти се вземат предвид съгласно параграф 7.


9. Литва, която съгласно член 1 от протокол № 4 за атомната електроцентрала Игналина в Литва, приложен към Акта за присъединяване от 2003 г., е поела ангажимент за затваряне на блок 2 от атомната електроцентрала Игналина до 31 декември 2009 г., може, ако общото количество проверени емисии в Литва през периода 2013—2015 г. в рамките на схемата на Общността превишава сбора от безплатните квоти, издадени на инсталации в Литва за емисии от производство на електроенергия през този период, и от три осми от квотите, които се отдават на търг от Литва през периода 2013—2020 г., да поиска квоти от резерва за нови участници за отдаване на търг в съответствие с регламента, посочен в член 10, параграф 4. Максималното количество такива квоти се равнява на извънредното количество емисии през този период, доколкото това извънредно количество се дължи на повишени емисии от производство на електроенергия, като от него се изваждат всички количества, с които разпределените през периода 2008—2012 г. квоти в тази държава-членка надвишават проверените емисии в рамките на схемата на Общността в Литва през този период. Тези квоти се вземат предвид съгласно параграф 7.


10. Всяка държава-членка, чиято електроенергийна мрежа е свързана с Литва и която през 2007 г. е внасяла за свое собствено потребление повече от 15 % от своето вътрешно потребление на електроенергия от Литва, и в която емисиите са се увеличили поради инвестиции в ново производство на електроенергия, може да приложи mutatis mutandis параграф 9 при определените в него условия.
11. При спазване на член 10б, през 2013 г. количеството безплатно разпределени в съответствие с параграфи 4—7 от настоящия член квоти представлява 80 % от количеството, определено в съответствие с мерките, посочени в параграф 1. След това количеството безплатно разпределени квоти започва ежегодно да намалява с еднаква стойност до достигане на 30 % безплатно разпределени квоти през 2020 г., с цел през 2027 г. да се постигне прекратяване на безплатното разпределение на квоти.


12. При условията на член 10б през 2013 г. и всяка следваща година до 2020 г. на инсталациите в отрасли или подотрасли, изложени на съществен риск от „изтичане на въглерод“, съгласно параграф 1 се разпределят безплатно квоти в размер на 100 % от количеството, определено в съответствие с мерките, посочени в параграф 1.


13. До 31 декември 2009 г. и след това на всеки пет години Комисията, след разисквания в Европейския съвет, съставя списък на отраслите или подотраслите, посочени в параграф 12, въз основа на критериите, посочени в параграфи 14—17. Всяка година Комисията по своя собствена инициатива или по искане на държава-членка може да добави определен отрасъл или подотрасъл в списъка, посочен в първа алинея, ако може да се докаже чрез аналитичен доклад, че въпросният отрасъл или подотрасъл отговаря на критериите, посочени в параграфи 14—17, в резултат на промяна, която има съществено въздействие върху дейностите на отрасъла или подотрасъла.


За целите на прилагането на настоящия член Комисията се консултира с държавите-членки, съответните отрасли или подотрасли и други имащи отношение заинтересовани страни. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


14. С цел определяне на отраслите или подотраслите, посочени в параграф 12, Комисията прави оценка на общностно равнище до каква степен съответният отрасъл или подотрасъл, на подходящо по-ниско ниво, е в състояние да отрази в цената на продукта преките разходи за необходимите квоти и непреките разходи от повишените цени на електроенергията, произтичащи от прилагането на настоящата директива, без да понесе значителна загуба на пазарни дялове, в полза на инсталации извън Общността, които са по-малко ефективни от гледна точка на емисиите на въглерод. Тези оценки се основават на средната цена на въглеродните емисии съгласно изготвената от Комисията оценка на въздействието, приложена към пакета от мерки за изпълнение на целите на ЕС в областта на изменението на климата и енергията от възобновяеми източници до 2020 г. и данните относно търговията, производството и добавената стойност за всеки отрасъл или подотрасъл от последните три години, ако такива данни са на разположение.


15. Приема се, че даден отрасъл или подотрасъл е изложен на значителен риск от „изтичане на въглерод“, ако:


а) сборът от преки и непреки допълнителни разходи, произтичащи от прилагането на настоящата директива, би довел до значително увеличение на производствените разходи, изчислено като дял от брутната добавена стойност, от най-малко 5 %; и


>M4


б) интензивността на търговията с трети държави, определена като съотношение между общата стойност на износа в трети държави плюс стойността на вноса от трети държави и общия размер на пазара на Общността (годишен оборот плюс общ внос от трети държави), е над 10 %.


16. Независимо от параграф 15 се приема също така, че даден отрасъл или подотрасъл е изложен на значителен риск от „изтичане на въглерод“, ако:


а) сборът от преките и непреките допълнителни разходи, произтичащи от прилагането на настоящата директива, би довел до особено голямо увеличение на производствените разходи, изчислено като дял от брутната добавена стойност, от най-малко 30 %; или


б) интензивността на търговията с трети държави, определена като съотношение между общата стойност на износа в трети държави плюс стойността на вноса от трети държави и общия размер на пазара на Общността (годишен оборот плюс общ внос от трети държави), е над 30 %.


17. Списъкът, посочен в параграф 13, може да бъде допълван след извършване на качествена оценка, като се вземат предвид, при наличие на необходимите данни, следните критерии:


а) степента, до която отделните инсталации в съответния отрасъл и/или подотрасъл могат да намалят нивата на емисии или потреблението на електроенергия, включително, ако е уместно, увеличението на производствените разходи, до което може да доведе свързаната с това инвестиция, например въз основа на най-ефективните технологии;


б) настоящи и прогнозирани характеристики на пазара, включително когато степента на риск за търговията или темпът на увеличение на преките или на непреките разходи се доближават до някоя от праговите стойности, посочени в параграф 16;


в) марж на печалбата като възможен показател за решения за дългосрочни инвестиции и/или преместване.


18. Списъкът, посочен в параграф 13, се изготвя, като се взема предвид, при наличие на необходимите данни, следното:


а) до каква степен трети държави, представляващи решаващ дял от общото производство на продукти в отрасли или подотрасли, за които се счита, че са изложени на риск от „изтичане на въглерод“, поемат твърд ангажимент за намаляване на емисиите на парникови газове в съответните отрасли до равнище, съпоставимо с това на Общността и в рамките на един и същ график; и


б) до каква степен ефективността, от гледна точка на емисиите на въглерод, на инсталациите, разположени в тези държави, е съпо- ставима с тази на инсталациите в Общността.


19. Не се разпределят безплатно квоти на инсталации, които са прекратили дейността си, освен ако операторът не докаже пред компетентния орган, че тази инсталация ще възобнови производството в рамките на определен разумен срок. Инсталации, за които разрешителното за емисии на парникови газове е с изтекъл срок или е отнето, както и инсталации, за които е технически невъзможно да действат или да възобновят дейността си, се считат за прекратили дейността си инсталации.


20. Комисията включва като част от мерките, приети съгласно параграф 1, мерки за определяне на инсталациите, които частично преустановяват дейността си или значително намаляват капацитета си, и, ако е уместно, мерки за съответно коригиране на равнището на разпределените им безплатно квоти.
> M4


Член 10б


Мерки в подкрепа на определени енергоемки отрасли в случай на „изтичане на въглерод“
1. До 30 юни 2010 г., с оглед на резултатите от международните преговори и на това, до каква степен те са довели до намаление на общите емисии на парникови газове, и след консултация с всички заинтересовани социални партньори Комисията представя пред Европейския парламент и Съвета аналитичен доклад, в който се прави оценка на положението по отношение на определени енергоемки отрасли или подотрасли, за които е било установено, че са изложени на съществен риск от „изтичане на въглерод“. Този доклад се придружава от съответни предложения, които могат да включват:


а) коригиране на количеството квоти, получени безплатно от тези отрасли или подотрасли съгласно член 10а;


б) включване в схемата на Общността на вносители на продукти, произведени от отрасли или подотрасли, определени в съответствие с член 10а;


в) извършване на оценка на въздействието от „изтичането на въглерод“ върху енергийната сигурност на държавите-членки, по-специално в случаите, когато електроенергийните връзки с останалата част от Съюза са недостатъчни и когато съществуват електроенергийни връзки с трети държави, както и подходящи мерки в това отношение.


При определянето на съответните мерки се вземат предвид ивсички други задължителни секторни споразумения, които водят до намаляване на общите емисии на парникови газове в степента, необходима за ефективно справяне с последиците от изменението на климата, и които могат да бъдат подложени на мониторинг и проверка и са предмет на задължителни мерки за изпълнение.


2. До 31 март 2011 г. Комисията оценява дали има вероятност взетите решения относно количеството квоти, получени безплатно от отраслите или подотраслите в съответствие с параграф 1, включително въздействието от определянето на ex-ante параметри в съответствие с член 10а, параграф 2, да повлияят в значителна степен на количеството квоти за отдаване на търг от страна на държавите-членки в съответствие с член 10, параграф 2, буква б), в сравнение с варианта за пълно прилагане на процедурата на търгове за всички отрасли през 2020 г. Ако е уместно, тя представя подходящи предложения на Европейския парламент и на Съвета, като взема предвид възможните последици на такива предложения за разпределението.


Член 10в


Възможност за преходно безплатно разпределение на квоти за модернизиране на производството на електроенергия


1. Чрез дерогация от член 10а, параграфи 1—5 държавите- членки могат да разпределят безплатно квоти на преходен принцип на инсталации за производство на електроенергия, започнали работа до 31 декември 2008 г., или на инсталации за производство на електроенергия, процесът на инвестиране в които на практика е започнал към същата дата, ако е налице едно от следните условия:


а) през 2007 г. националната електрическа мрежа не е била свързана пряко или непряко с мрежата на взаимосвързаната система, управлявана от Съюза за координиране на преноса на електрическа енергия (UCTE);
>M4


б) през 2007 г. националната електрическа мрежа е била свързана пряко или непряко с мрежата, управлявана от UCTE, само чрез една линия с капацитет по-малко от 400 MW; или


в) през 2006 г. повече от 30 % от електроенергията е била произ- ведена от един вид изкопаеми горива и БВП на глава от насе- лението по пазарни цени не е надхвърлял 50 % от средния БВП на глава от населението по пазарни цени на Общността. Съответната държава-членка представя на Комисията национален план, в който се предвиждат инвестиции за преоборудване и подобряване на инфраструктурата и за чисти технологии. Националният план предвижда и разнообразяване на използваните видове енергия и източници за доставка в размер, доколкото това е възможно, равен на пазарната стойност на разпределяните безплатно квоти, свързани с предвидените инвестиции, като същевременно се взема предвид необходимостта от ограничаване, доколкото е възможно, на пряко свързаните увеличения на цените. Всяка година съответната държава-членка представя на Комисията доклад относно направените инвестиции за подобряване на инфраструктурата и за чисти технологии. Инвестиции, направени считано от 25 юни 2009 г., може да се вземат предвид за тази цел.


2. Разпределените безплатно на преходен принцип квоти се приспадат от количеството квоти, които в противен случай съответната държава-членка би отдала на търг съгласно член 10, параграф 2. През 2013 г. общият размер на разпределените безплатно на преходен принцип квоти не надхвърля 70 % от средните годишни проверени емисии за периода 2005—2007 г. от такива генератори на електроенергия за количеството, съответстващо на брутното крайно национално потребление на съответната държава-членка, и впоследствие намалява постепенно, като през 2020 г. не се разпределят безплатно квоти. Съответните емисии на държавите-членки, които не са участвали в схемата на Общността през 2005 г., се изчисляват въз основа на техните емисии, проверени в рамките на схемата на Общността за 2007 г. Съответната държава-членка може да определи, че разпределените съгласно настоящия член квоти могат да се използват от оператора на съответната инсталация само за връщане на квоти съгласно член 12, параграф 3 по отношение на емисии на същата инсталация през годината, за която са разпределени квотите.


3. Разпределението на квоти на оператори се основава на разпре- делението в рамките на проверените емисии през 2005—2007 г. или на ex ante параметър за ефективност, основан на среднопрете- глените нива на емисии на най-ефективното по отношение на емисии на парникови газове производство на електроенергия, обхванато от схемата на Общността за инсталации, използващи различни горива. Претеглянето може да отразява дяловете на различните горива в производството на електроенергия в съответната държава-членка. Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2, дава насоки, за да се гарантира, че методологията за разпределение изключва неоправдано нарушаване на конкуренцията и намалява до минимум отрицателното въздействие върху стимулите за намаляване на емисиите.


4. Държава-членка, която прилага настоящия член, изисква производителите на електроенергия и операторите на мрежи, за които произтичат ползите от него, да докладват на всеки 12 месеца относно изпълнението на техните инвестиции, посочени в националния план. Държавите-членки представят доклад за това на Комисията, като осигуряват публичност на тези доклади.


5. Държава-членка, която възнамерява да разпределя квоти въз основа на настоящия член, изпраща на Комисията до 30 септември 2011 г. заявление, съдържащо информация за предложената методология за разпределение и за индивидуалните количества разпределени квоти. Заявлението съдържа:


а) доказателство, че държавата-членка изпълнява най-малко едно от условията, определени в параграф 1;


б) списък с инсталациите, за които се отнася заявлението, и количеството квоти, което ще се разпределя на всяка инсталация в съответствие с параграф 3 и насоките на Комисията;


в) националния план, посочен в параграф 1, втора алинея;


г) разпоредби за мониторинг и изпълнение по отношение на предвидените съгласно националния план инвестиции;


д) информация, която сочи, че разпределените квоти не нарушават неоправдано конкуренцията.


6. Комисията прави оценка на заявлението, като взема предвид посочените в параграф 5 елементи и може да отхвърли заявлението или всеки негов елемент в срок 6 месеца от получаването на необходимата информация.


7. Две години преди края на периода, през който държавите-членки могат да разпределят безплатно квоти на преходен принцип на инсталации за производство на електроенергия, които са започнали работа до 31 декември 2008 г., Комисията извършва оценка на напредъка при изпълнението на националния план за действие. Ако Комисията прецени, по искане на съответнатадържава-членка, че е налице необходимост от евентуално удължаване на този срок, тя може да представи на Европейския парламент и на Съвета подходящи предложения, включващи условията, които би трябвало да бъдат изпълнени в случай на удължаване на този срок.


Член 11
Национални мерки за изпълнение


1. Всяка държава-членка публикува и представя пред Комисията най-късно до 30 септември 2011 г. списък с инсталациите на нейна територия, които попадат в приложното поле на настоящата директива, както и количеството квоти, разпределени безплатно на всяка инсталация на нейна територия, изчислено в съответствие с правилата, посочени в член 10а, параграф 1 и член 10в.


2. Най-късно до 28 февруари всяка година компетентният орган определя количеството квоти, които се разпределят за тази година, изчислено в съответствие с членове 10, 10а и 10в.


3. Държавите-членки не могат да издават безплатно квоти съгласно параграф 2 на инсталации, на които Комисията е отказала включване в списъка, посочен в параграф 1.
> M2


ГЛАВА IV


РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ВЪЗДУХОПЛАВАНЕТО И СТАЦИОНАРНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ


> M4


Член 11а


Използване на СЕРЕ и ЕРЕ от дейности по проекти в схемата на Общността преди влизането в сила на международно споразумение по изменение на климата


1. Параграфи 2—7 от настоящия член се прилагат, без да се засяга прилагането на член 28, параграфи 3 и 4.
> M4


2. В степента, в която операторите или операторите на въздухоплавателни средства не са изчерпали предоставените им от държавите-членки количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008—2012 г. или е предоставено право за ползване на кредити съгласно параграф 8, операторите могат да поискат от компетентния орган издаването на квоти, валидни от 2013 г. нататък, в замяна на СЕРЕ и ЕРЕ, издадени във връзка с намаления на емисии до 2012 г., за видове проекти, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на схемата на Общността през периода 2008—2012 г. До 31 март 2015 г. компетентният орган прави подобна замяна при поискване.


3. В степента, в която операторите или операторите на въздухоплавателни средства не са изчерпали предоставените им от държавите-членки количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008—2012 г. или е предоставено право за ползване на кредити съгласно параграф 8, компетентните органи допускат замяната от страна на оператори на СЕРЕ и ЕРЕ от проекти, регистрирани преди 2013 г., издадени за намаления на емисии от 2013 г. нататък, за квоти с валидност от 2013 г. нататък. Първа алинея се прилага за СЕРЕ и ЕРЕ за всички видове проекти, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на схемата на Общността за периода 2008—2012 г.


4. В степента, в която операторите или операторите на въздухоплавателни средства не са изчерпали предоставените им от държавите-членки количества СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008—2012 г. или е предоставено право за ползване на кредити съгласно параграф 8, компетентните органи допускат замяната от страна на оператори на СЕРЕ, издадени за намаления на емисии от 2013 г. нататък, за квоти от нови проекти, започнали от 2013 г. нататък в НСРД. Първа алинея се прилага за СЕРЕ за всички видове проекти, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на схемата на Общността за периода 2008—2012 г., до 2020 г. или докато тези държави ратифицират съответно споразумение с Общността, ако това стане по-рано.


5. В степента, в която операторите или операторите на въздухо- плавателни средства не са изчерпали предоставените им от държавите-членки СЕРЕ и ЕРЕ за периода 2008—2012 г. или е предоставено право за ползване на кредити съгласно параграф 8, и в случай че преговорите за сключване на международно споразумение по изменение на климата не са приключили до 31 декември 2009 г., кредитите от проекти или други дейности за намаляване на емисиите могат да се използват в схемата на Общността в съответствие със споразуменията, сключени с трети държави, които определят нивото на използването им. В съответствие с подобни споразумения операторите могат да използват кредитите от дейности по проекти в тези трети държави, за да изпълнят задълженията си по схемата на Общността.


6. Споразуменията, посочени в параграф 5, следва да предвиждат използването в схемата на Общността на кредити от видове проекти, които са отговаряли на критериите за използване в рамките на схемата на Общността за периода 2008—2012 г., включително технологии, свързани с възобновяеми енергийни източници, или с енергийната ефективност, които насърчават трансфера на технологии и устойчивото развитие. Тези споразумения могат да предвиждат и използването на кредити от проекти, когато референтният модел е под равнището на разпределените безплатно квоти, предвидени с мерките, посочени в член 10а, или под равнищата, изисквани в законодателството на Общността.
> M4


7. С постигането на международно споразумение по изменение на климата единствено кредити от проекти от трети държави, ратифицирали това споразумение, се приемат в схемата на Общността от 1 януари 2013 г.


8. На всички съществуващи оператори се разрешава да използват кредити за периода 2008—2020 г. или до разрешеното им количество за периода 2008—2012 г., или до количество, съответстващо на определен процент, който не може да е под 11 % от разпределените им квоти за периода 2008—2012 г., като се взема по-високата от двете стойности. Операторите могат да използват кредити над предвидената в първа алинея граница от 11 %, до количество, при което разпределените им безплатно квоти за периода 2008—2012 г. и общите им кредити от проекти са равни на определен процент от техните проверени емисии за периода 2005—2007 г.


Нови участници, включително нови участници за периода 2008—2012 г., на които не са били разпределени безплатно квоти, нито са получили право да използват кредити от CEРЕ и EРЕ през периода 2008—2012 г., както и нови отрасли могат да използват кредити до количество, съответстващо на процент, който не може да е под 4,5 % от техните проверени емисии за периода 2013—2020 г. Оператори на въздухоплавателни средства могат да използват кредити до количество, съответстващо на процент, който не може да е под 1,5 % от техните проверени емисии за периода 2013—2020 г.


Приемат се мерки за определяне на точните проценти, които се прилагат съгласно първа, втора и трета алинея. Най-малко една трета от допълнителното количество, което се разпределя между съществуващите оператори, над първия процент, посочен в първата алинея, се разпределя на операторите, които са имали най-ниските нива на сбора от средните разпределени безплатно квоти и използвани кредити от проекти през периода 2008—2012 г.


Тези мерки гарантират, че общото използване на разрешени кредити не надхвърля 50 % от намаленията в рамките на Общността под нивата от 2005 г. за съществуващите отрасли по схемата на Общността за периода 2008—2020 г. и 50 % от намаленията в рамките на Общността за новите отрасли и въздухоплаването за периода от датата на включването им в схемата на Общността до 2020 г. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


9. От 1 януари 2013 г. могат да се прилагат мерки за ограничаване използването на специфични кредити от видове проекти. Тези мерки също така определят датата, от която използването на кредити съгласно параграфи 1—4 трябва да бъде в съответствие с тези мерки. Датата е не по-рано от шест месеца и не по-късно от три години след приемането на мерките. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3. Комисията разглежда възможността да представи на комитета проект на мерките, които ще бъдат предприети, когато това е поискано от държава-членка.


> M1


Член 11б


Дейности по проекти


1. Държавите-членки вземат всички необходими мерки, за да осигурят, че насоките за дейности по проектите, определени с последващите решения, приети съгласно РКООНИК или Протокола от Киото, и предприети в страните, които са подписали Договор за присъединяване към Европейския съюз, съответстват напълно на достиженията на правото на Общността, включително и с временните дерогации от разпоредбите, постановени в съответния договор за присъединяване.


> M4


Общността и нейните държави-членки разрешават единствено дейности по проекти, при които централното управление на всички участници е установено в държава, сключила международното споразумение във връзка с тези проекти, или в държава, или федерална или регионална единица, свързани със схемата на Общността в съответствие с член 25.


> M1


2. С изключение на предвиденото в параграфи 3 и 4, държавите-членки, на чиято територия се извършват дейности по проекти, осигуряват, че не се издават СЕРЕ или ЕРЕ с цел намаляването или ограничаването на емисии на парникови газове от дейности <, които се включват в обхвата на настоящата директива.


3. До 31 декември 2012 г. за дейности по проекти за СИ и МЧР, които пряко намаляват или ограничават емисиите от инсталация, която попада в обхвата на настоящата директива, се допуска издаването на СЕРЕ и ЕРЕ само при отмяната на еквивалентен брой квоти от оператора на инсталацията.


4. До 31 декември 2012 г. за дейности по проекти за СИ и МЧР, които косвено намаляват или ограничават нивото на емисиите от инсталации, попадащи в обхвата на настоящата директива, се допуска издаването на СЕРЕ и ЕРЕ само при отмяната на еквивалентен брой квоти от националния регистър на държавата-членка, от която произхождат СЕРЕ или ЕРЕ.


5. Държава-членка, която упълномощава частни или публични юридически лица за участие в дейности по проекти, остава отговорна за изпълнението на задълженията си съгласно РКООНИК и Протокола от Киото и осигурява, че това участие отговаря на съответните насоки, условия и процедури, приети в изпълнение на РКООНИК и Протокола от Киото.


6. Когато се касае за дейности по проекти, свързани с производството на енергия чрез водноелектрически централи с мощност над 20 MW, при одобряване на тези дейности по проекти държавите-членки осигуряват, че по време на развитието на дейностите ще се спазват съответните международни критерии и насоки, включително тези, съдържащи се в Доклада на Световната комисия за язовирите от ноември 2000 г., озаглавен „Язовирите и развитието – нова рамка за вземането на решения“.


> M3


7. Разпоредбите за прилагането на параграфи 3 и 4, в частност по отношение на избягването на двойното отчитане, се приемат от Комисията в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2. Комисията приема разпоредби за прилагането на параграф 5 от настоящия член, когато страната домакин отговаря на всички изисквания за допустимост по отношение на дейности по проекти за СИ. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


Член 12
Прехвърляне, връщане и отмяна на квоти
1.Държавите-членки осигуряват възможност за прехвърляне на квоти между:


а)лица в рамките на Общността;


б)лица от Общността и лица в трети страни, където тези квоти се признават по процедурата, упомената в член 25, без други ограничения, освен тези, които се съдържат във или са приети в съответствие с настоящата директива.


2.Държавите-членки осигуряват квотите, издадени от компетентен орган в друга държава-членка да се признават с цел изпълнение на задълженията на оператора съгласно параграф 3.


3.Държавите-членки осигуряват най-късно до 30 април на всяка година операторът на всяка инсталация да върне определен брой квоти, равняващи се на общото количество емисии, изпуснати от тази инсталация през предходната календарна година, след проверка съгласно член 15, както и за тяхната отмяна впоследствие.


4.Държавите-членки предприемат необходимите стъпки, за да гарантират отмяна на квотите във всеки момент по искане на лицето, което ги притежава.
>M4


1а. До 31 декември 2010 г. Комисията проверява дали е осигурена достатъчна защита на пазара на квоти за емисии от злоупотреба с вътрешна информация и манипулиране на пазара и ако е целесъобразно, прави предложения, за да се гарантира такава защита. Съответните разпоредби на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 28 януари 2003 г. относно търговията с вътрешна информация и манипулирането на пазара (пазарна злоупотреба) (1) могат да се използват с подходящи корекции, необходими за прилагането им при търговията със стоки.


>B


2. Държавите-членки осигуряват квотите, издадени от компетентен орган в друга държава-членка, да се признават с цел >M2 изпълнение на задълженията на оператора на въздухоплавателно средство съгласно параграф 2а или < изпълнение на задълженията на оператора съгласно параграф 3.
>M2
2а. Администриращите държави-членки гарантират, че до 30 април всяка година всеки оператор на въздухоплавателно средство връща броя квоти, равен на общото за предходната календарна година количество на емисиите от авиационни дейности, изброени в приложение I, които същият е изпълнил като оператор на въздухоплавателно средство, като това е проверено в съответствие с член 15. Държавите-членки гарантират, че върнатите в съответствие с настоящия параграф квоти впоследствие са отменени.


3. Държавите-членки гарантират, че до 30 април всяка година операторът на всяка инсталация връща определен брой квоти, различни от квотите, издадени съгласно глава II, равен на общото количество емисии, изпуснати от тази инсталация през предходната календарна година, като това е проверено в съответствие с член 15, както и че те са отменени впоследствие.
>M4


3а. Не възниква задължение за връщане на квоти по отношение на емисиите, за които е проверено, че са уловени и прехвърлени за постоянно съхранение в обект, за който има валидно разрешение в съответствие с Директива 2009/31/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно съхранението на въглероден диоксид в геоложки формации (2).
>B


4. Държавите-членки предприемат необходимите стъпки, за да гарантират отмяна на квотите във всеки момент по искане на лицето, което ги притежава.
>M4


5. Параграфи 1 и 2 се прилагат, без да се засяга член 10в.


Член 13
>M4
Валидност на квотите


1. Квотите, издадени от 1 януари 2013 г. нататък, са валидни за емисии през осемгодишен период с начало 1 януари 2013 г.


2. Четири месеца след началото на всеки период по параграф 1 квотите, които вече не са валидни и не са върнати и отменени в съответствие с член 12, се отменят от компетентния орган. Държавите-членки издават квоти за текущия период в замяна на квотите на лицата, чиито квоти са отменени в съответствие с първата алинея.


Член 14
Мониторинг и докладване на емисии


1. До 31 декември 2011 г. Комисията приема регламент за мониторинг и докладване на емисии и, при необходимост, на данните за дейността по отношение на дейностите, изброени в приложение I, за мониторинг и докладване на данните за съотношението тонове


— километри за целите на заявление по член 3д или 3е, като регламентът се основава на принципите за мониторинг и докладване, установени в приложение IV, и посочва в изискванията за мониторинг и докладване за всеки парников газ въздействието върху глобалното затопляне от съответния газ.


Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.
2. Регламентът, посочен в параграф 1, взема под внимание най-точните и актуални налични научни данни, и по-специално тези на МКИК, и може също така да предвиди изисквания операторите да докладват за емисии, свързани с производството на стоки от енергоемки отрасли, които могат да са изложени на международна конкуренция. Същият регламент може също така да предвижда изискване за проверка на тази информация по независим път.


Тези изисквания могат да включват докладване за нивата на емисии, отделени при производството на електроенергия и свързани с производството на подобни стоки, обхванати в схемата на Общността.
3. Държавите-членки гарантират, че всеки оператор на инсталация или на въздухоплавателни средства осъществява мониторинг и докладва на компетентния орган след края на съответната година в съответствие с регламента, посочен в параграф 1, емисиите, отделени през всяка календарна година от тази инсталация, или, считано от 1 януари 2010 г. — от въздухоплавателното средство, което операторът експлоатира.
4. Регламентът, посочен в параграф 1, може да включва изисквания относно използването на автоматизирани системи и формати за обмен на данни с цел хармонизиране на комуникацията във връзка с плана за мониторинг, годишния доклад за емисиите и дейностите за проверка между оператора, проверителя и компетентните органи.
>M2


Член 15
>M4 Проверка и акредитация <
Държавите-членки гарантират, че докладите, представени от операторите и операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 14, параграф 3, са проверени в съответствие с критериите, установени в приложение V и всички подробни разпоредби, приети от Комисията в съответствие с настоящия член, както и че компетентният орган е информиран за това. Държавите-членки гарантират, че оператор или оператор на въздухоплавателно средство, чийто доклад не е признат за удовлетворителен след проверката в съответствие с критериите, установени в приложение V и всички подробни разпоредби, приети от Комисията в съответствие с настоящия член, до 31 март всяка година за емисиите през предходната година, не може да извършва други прехвърляния на квоти, докато докладът на този оператор или оператор на въздухоплавателно средство не бъде признат за удовлетворителен след проверката.
Комисията може да приеме подробни разпоредби за проверка на докладите, представени от операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 14, параграф 3, и на заявленията по членове 3д и 3е, включително за процедурите за проверка, прилагани от проверяващите, в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2.
>M4


До 31 декември 2011 г. Комисията приема регламент за проверка на докладите за емисиите въз основа на принципите, определени в приложение V, и за акредитация и надзор на проверителите. В него се определят условията за акредитиране и отнемане на акредитацията, както и, ако е уместно, за взаимното признаване и партньорските проверки на акредитиращите органи. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


Член 15а
Разкриване на информация и професионална тайна
Държавите-членки и Комисията гарантират, че всички решения и доклади във връзка с количеството и разпределението на квотите и с мониторинга, докладването и проверката на емисиите, се разгласяват незабавно по ясно уреден начин, който осигурява недискриминационен достъп до тази информация.


Информацията, предмет на задължение за професионална тайна, не може да бъде разкривана на никое друго лице или орган, освен по силата на действащите законови, подзаконови или административни разпоредби.


Член 16
Санкции
1. Държавите-членки определят правилата за налагане на санкциите, приложими при нарушение на националните разпоредби, приети съгласно настоящата директива, и предприемат всички необходими мерки, за да гарантират прилагането на тези правила. Предвидените санкции трябва да бъдат ефективни, съразмерни и възпиращи. Държавите-членки уведомяват Комисията за тези правила и я уведомяват без забавяне за всякакви последващи изменения, които ги засягат.
>M2


2. Държавите-членки осигуряват публикуването на имената на операторите и на операторите на въздухоплавателни средства, които нарушават изискванията за връщане на достатъчно квоти по настоящата директива.
> M2


3. Държавите-членки гарантират, че от всеки оператор или оператор на въздухоплавателно средство, който до 30 април всяка година не върне достатъчно квоти за покриване на своите емисии през предходната година, се търси отговорност чрез налагане на санкция за извънредно количество емисии. Размерът на санкцията за извънредно количество емисии е 100 EUR за всеки тон еквивалент на въглероден диоксид емисии, за който операторът или операторът на въздухоплавателно средство не е върнал квоти. Заплащането на сумата по санкцията за извънредно количество емисии не освобождава оператора от задължението да върне определено количество квоти, равняващо се на това извънредно количество емисии при връщане на квоти за следващата календарна година.
>M4


4. Санкцията за извънредно количество емисии по отношение на квотите, издадени от 1 януари 2013 г. нататък, се повишава в съответствие с Европейския индекс на потребителските цени.
> M2


5. В случай че оператор на въздухоплавателно средство не изпълни изискванията на настоящата директива и спазването им не е постигнато чрез други мерки за осигуряване на прилагането, администриращата държава-членка може да поиска Комисията да вземе решение за налагане на забрана за експлоатация на съответния оператор на въздухоплавателно средство.
6. Искането, подадено от администриращата държава-членка съгласно параграф 5, включва:
а) доказателства, че операторът на въздухоплавателно средство не е спазил задълженията си по настоящата директива;


б) данни за предприетите от тази държава-членка действия по осигуряване на прилагането;


в) обосновка за налагането на забрана за експлоатация на общностно равнище; и


г) препоръка за обхвата на забраната за експлоатация на общностно равнище, както и други условия, които следва да бъдат приложени.
7. Когато искания като посочените в параграф 5 са адресирани до Комисията, тя информира другите държави-членки чрез техните представители в комитета, посочен в член 23, параграф 1, в съответствие с процедурния правилник на комитета.
8. Приемането на решение вследствие на искане по параграф 5 се предшества, когато е уместно и възможно, от консултации с органите, отговорни за осъществяването на регулаторен надзор върху съответния оператор на въздухоплавателно средство. При възможност консултациите се провеждат съвместно от Комисията и държавите-членки.
9. Когато Комисията разглежда въпроса за приемане на решение вследствие на искане по параграф 5, тя осведомява засегнатия оператор на въздухоплавателно средство за основните факти и съображения, които стоят в основата на такова решение. На засегнатия оператор на въздухоплавателно средство се дава възможност да внесе в Комисията писмени бележки в десетдневен срок от датата, на която са му предоставени тези сведения.
10. По искане на държава-членка Комисията може да приеме решение за налагане на забрана за експлоатация на засегнатия оператор на въздухоплавателно средство, като действа в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2.
11. Всяка държава-членка предприема на своя територия мерки за осигуряване на прилагането на решенията, приети съгласно параграф 10. Тя информира Комисията за предприетите от нея мерки за изпълнение на такива решения.
12. Когато е уместно, се създават подробни правила във връзка с процедурите, посочени в настоящия член. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3. >M1


Член 17


Достъп до информация
Решенията, свързани с разпределянето на квоти, информация за дейности по проекти, в които участва държавата-членка или за участие в които е упълномощила частни или публични юридически лица, и докладите за емисиите, които се изискват във връзка с разрешителните за емисии на парникови газове и които се съхраняват от компетентния орган, се предоставят на обществеността от този орган в съответствие с Директива 2003/4/ЕО.


Член 18
Компетентен орган
Държавите-членки предприемат необходимите административни мерки, включително определяне на подходящ компетентен орган или органи, за прилагане на разпоредбите на настоящата директива. Когато определените компетентни органи са повече от един, дейността, осъществявана от тези органи съгласно настоящата директива, следва да се координира.
> M1


Държавите-членки осигуряват в частност координацията между техния координационен център, определен за одобряване на дейности по проекти съгласно член 6, параграф 1, буква а) от Протокола от Киото, и техния национален орган, упълномощен за прилагането на член 12 от Протокола от Киото, които са съответно определени съгласно последващите решения, приети съгласно РКООНИК или Протокола от Киото.
> M2


Член 18а


Администрираща държава-членка
1. По отношение на операторите на въздухоплавателни средства администриращата държава-членка е:


а) в случай на оператор на въздухоплавателно средство с валиден оперативен лиценз, издаден му от държава-членка в съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 2407/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно лицензирането на въздушни превозвачи (1) — държавата-членка, която е издала оперативния лиценз на съответния оператор на въздухоплавателно средство;


и


б) във всички други случаи — държавата-членка с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този оператор на въздухоплавателно средство през базовата година.


2. Когато през първите две години на всеки от периодите, посочени в член 3в, няма установени авиационни емисии от полети, извършени от оператор на въздухоплавателно средство, за който се прилага параграф 1, буква б) от настоящия член, които да са установени за неговата администрираща държава-членка, операторът на въздухоплавателно средство се прехвърля към друга администрираща държава-членка за следващия период. Новата администрираща държава-членка е държавата-членка с най-голям брой предвидени установени авиационни емисии от полети, извършени от този оператор на въздухоплавателно средство по време на първите две години от предходния период.


(1) ОВ L 240, 24.8.1992 г., стp. 1.


>M2


3. Въз основа на най-надеждната налична информация
Комисията:


а) публикува преди 1 февруари 2009 г. списък на операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали авиационна дейност, включена в списъка в приложение I, към 1 януари 2006 г. или след това, като за всеки оператор на въздухоплавателно средство се посочва администриращата държава-членка в съответствие с параграф 1; и


б) актуализира този списък преди 1 февруари на всяка следваща година, като добавя операторите на въздухоплавателни средства, които са извършвали впоследствие авиационна дейност, включена в списъка в приложение I.
4. Комисията може да изготвя насоки относно администрирането на операторите на въздухоплавателни средства от администриращите държави-членки съгласно настоящата директива в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2.


5. За целите на параграф 1 „базова година“ означава, по отношение на оператор на въздухоплавателно средство, който е започнал да извършва дейност в Общността след 1 януари 2006 г. — първата календарна година на дейността, а във всички останали случаи — календарната година, започваща на 1 януари 2006 г.


Член 18б


Съдействие от Евроконтрол
За да изпълни задълженията си по член 3в, параграф 4 и член 18а, Комисията може да поиска съдействие от Евроконтрол или друга съответна организация и в тази връзка може да сключи съответните споразумения с тези организации.


Член 19


Регистрационни бази данни


>M4


1. Квотите, издадени от 1 януари 2012 г. нататък, се вписват в регистъра на Общността за изпълнението на процеси, отнасящи се до поддържането на партиди с квоти, открити в държавата-членка, както и до разпределянето, връщането и отмяната на квоти съгласно посочения в параграф 3 регламент на Комисията. Всяка държава-членка трябва да бъде в състояние да извършва разрешените операции съгласно РКООНИК или Протокола от Киото.
>B


2. Всяко лице може да притежава квоти. Регистърът е достъпен за обществеността и съдържа отделни сметки за вписване на квотите, които се държат от всяко лице, на което или от което се издават или прехвърлят квоти.
>M3


3. За изпълнението на настоящата директива Комисията приема регламент за стандартизирана и защитена регистрационна система под формата на стандартизирани електронни бази данни, съдържащи общи информационни елементи за проследяване на издаването, притежаването, прехвърлянето и отмяната на квоти, за осигуряване на достъп на обществеността и на подходяща степен на поверителност и за да се гарантира, че не се извършват прехвърляния, които са несъвместими със задълженията, произтичащи от Протокола от Киото. Регламентът включва също така и разпоредби относно използването и идентифицирането на СЕРЕ и ЕРЕ в схемата на Общността и за мониторинга на степента на използването им. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването й, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.
>M4


4. Регламентът, посочен в параграф 3, съдържа съответните необходими условия, за да може регистърът на Общността да осъществява транзакции и други операции за изпълнение на мерките, посочени в член 25, параграф 1б. Посоченият регламент включва също така процеси за управление на промените и на инцидентите в регистъра на Общността във връзка с въпроси по параграф 1 от настоящия член. Регламентът съдържа съответните необходими условия, за да може регистърът на Общността да гарантира, че са възможни инициативи на държавите-членки, свързани с мерки за повишаване на ефективността, управление на административните разходи и контрол на качеството.


Член 20
Централен администратор
1.Комисията определя Централен администратор, който да поддържа независим регистър на транзакциите като вписва издаването, прехвърлянето и отмяната на квоти.


2.Централният администратор извършва автоматизирана проверка на всяка транзакция в регистрите с помощта на независимия регистър на транзакциите, за да се гарантира липсата на нередности при издаването, прехвърлянето и отмяната на квоти.


3.Ако при автоматизираната проверка се установят нередности, Централният администратор уведомява съответната държава-членка или съответните държави-членки, които не регистрират въпросните транзакции или каквито и да било други транзакции, свързани със съответните квоти, докато не бъдат отстранени нередностите.


Член 21
Докладване от страна на държавите-членки
1.Всяка година държавите-членки представят на Комисията доклад за прилагането на настоящата директива. >M4 В този доклад се обръща особено внимание на мерките за разпределение на квоти, на функционирането на регистрите, на прилагането на мерките за провеждане на мониторинга и докладването, на проверката и акредитацията и на въпросите, свързани със спазването на настоящата директива, както и на данъчния режим на квотите, ако има такъв. < Първият доклад се изпраща на Комисията до 30 юни 2005 г. Докладът се изготвя въз основа на въпросник или тезисен план, разработен от Комисията в съответствие с процедурата, изложена в член 6 от Директива 91/692/ЕИО. Въпросникът или тезисният план се изпраща на държавата-членка най-малко шест месеца преди крайния срок за представяне на първия доклад.
2.Въз основа на докладите, упоменати в параграф 1, Комисията издава доклад за прилагането на настоящата директива в срок от три месеца след получаване на докладите от държавите-членки.
>M4


3. Комисията организира обмен на информация между компетентните органи на държавите-членки относно въпросите за разпределението на квоти, използването на ЕРЕ и СЕРЕ в схемата на Общността, работата на регистрите, мониторинга, докладването, проверката, акредитацията, информационните технологии и спазването на настоящата директива.
>M1


Член 21а


Подкрепа за дейности, свързани с изграждане на капацитет
В съответствие с РКООНИК, Протокола от Киото и последващите решения, приети за тяхното прилагане, Комисията и държавите-членки полагат всички усилия да подкрепят дейности, свързани с изграждането на капацитет в развиващите се страни и страните с икономики в преход, за да им помогнат да се възползват максимално от механизма за съвместно изпълнение (СИ) и механизма за чисто развитие (МЧР) по начин, който да е в подкрепа на стратегиите им за устойчиво развитие и да улеснява участието на юридически лица в разработването и изпълнението на проекти за СИ и МЧР.
>M4


Член 22
Изменения на приложенията
С изключение на приложения I, IIa и IIб приложенията към настоящата директива могат да бъдат изменяни с оглед на докладите, предвидени в член 21, и на опита от прилагането на настоящата директива. Приложения IV и V могат да бъдат изменяни с цел подобряване на мониторинга, докладването и проверката на емисиите. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, включително чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


Член 23
Комитет
1.Комисията се подпомага от комитета, създаден по силата на член 8 от Решение 93/389/ЕИО.


2.Когато се прави препратка към този параграф, се прилагат членове 5 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от същото решение.


Периодът, указан в член 5, параграф 6 от Решение 1999/468/ЕО се определя на три месеца.


>M3


3. При позоваване на настоящия параграф се прилагат член 5а, параграфи 1—4 и член 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.


>M4


4. При позоваване на настоящия параграф се прилагат членове 4 и 7 от Решение 1999/468/ЕО, като се вземат предвид разпоредбите на член 8 от него.
>M4


Член 24
Процедура за едностранно включване на допълнителни дейности и газове
1. От 2008 г. държавите-членки могат да осъществяват търговия с квоти за емисии съгласно настоящата директива във връзка с дейности и парникови газове, които не са включени в списъка по приложение I, като вземат предвид всички приложими критерии, и по-конкретно последиците за вътрешния пазар, възможните нарушения на конкуренцията, екологичната насоченост на схемата на Общността и надеждността на планираната система за мониторинг и докладване, при условие че включването на такива дейности и парникови газове е одобрено от Комисията:


а) в съответствие с процедурата по регулиране, посочена в член 23, параграф 2, ако включването се отнася до инсталации, които не са включени в приложение I; или


б) в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3, ако включването се отнася до дейности и парникови газове, които не са изброени в списъка в приложение I. Тези мерки са предназначени да изменят несъществениелементи на настоящата директива чрез допълването ?.


2. Когато включването на допълнителни дейности и газове е одобрено, Комисията може в същото време да разреши отпусканетона допълнителни квоти и да разреши и на други държави-членки да включат такива допълнителни дейности и газове.


3. По инициатива на Комисията или по искане на държава-членка може да се приеме регламент за мониторинг и докладване на емисии от дейности, инсталации и парникови газове, които не са включени като комбинация в приложение I, ако мониторингът и докладването могат да се извършват с достатъчна точност. Тази мярка, предназначена да измени несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приема в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


Член 24а
Хармонизирани правила за проекти, водещи до намаляване на емисиите
1. В допълнение към включванията, предвидени в член 24, могат да бъдат приети мерки по изпълнението относно издаването на квоти или кредити по отношение на ръководени от държавите-членки проекти, които водят до намаляване на емисиите на парникови газове извън схемата на Общността. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.


Всички тези мерки не трябва да водят до двойно отчитане на намаленията на емисиите, нито да пречат на предприемането на други политически мерки за намаляване на емисиите, които не попадат в обхвата на схемата на Общността. Мерките се приемат само в случаите, когато е невъзможно включване в съответствие с член 24, като при следващото преразглеждане на схемата на Общността се разглежда възможността за хармонизирана уредба на тези емисии в Общността.


2. Може да бъдат приети мерки по изпълнението, определящи подробностите относно отпускането на кредити във връзка с проекти на Общността, посочени в параграф 1.
>M4


Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.
3. Държава-членка може да откаже издаването на квоти или кредити по отношение на определени видове проекти, които водят до намаляване на емисиите на парникови газове на нейна територия.
Такива проекти ще се изпълняват въз основа на съгласието на държавата-членка, в която се осъществява проектът.


Член 25
Връзки с други схеми за търговия с емисии на парникови газове
1.Следва да се сключат споразумения с трети страни, включени в списъка на приложение Б към Протокола от Киото, които са ратифицирали Протокола, за да се регламентира взаимното признаване на квоти между схемата на Общността и други схеми за търговия с емисии на парникови газове съгласно нормите, формулирани в член 300 от Договора.


>M4


1а. Могат да бъдат сключвани споразумения с оглед предвиждане на взаимното признаване на квотите между схемата на Общността и другите съвместими задължителни схеми за търговия с емисии на парникови газове, с абсолютни прагове на емисиите, установени в която и да е друга държава или във федерална или регионална единица.
1б. Могат да бъдат постигнати необвързващи договорености с трети държави или федерални или регионални единици с оглед предвиждане на административна и техническа координация във връзка с квотите в схемата на Общността или в други задължителни схеми за търговия с емисии на парникови газове с абсолютни прагове за емисиите.


>M3


2. Когато е сключено споразумение, както е посочено в параграф 1, Комисията приема всички необходими разпоредби, свързани с взаимното признаване на квоти съгласно това споразумение. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.
>M2


Член 25а


Мерки, предприети от трети държави за намаляване на въздействието на въздухоплаването върху изменението на климата
1. Когато трета държава приеме мерки за намаляване на въздействието върху изменението на климата на полети, заминаващи от тази държава, които кацат в Общността, Комисията, след като предприеме консултации с тази трета държава и държавите-членки в рамките на комитета, посочен в член 23, параграф 1, разглежда наличните възможности за осигуряване на най-добро взаимодействие между схемата на Общността и мерките на тази държава.
При необходимост Комисията може да приеме изменения, съгласно които полетите, пристигащи от съответната трета държава, да бъдат изключени от списъка с авиационни дейности от приложение I, или да се предвидят други изменения на авиационните дейности, > M2 включени в списъка в приложение I, които се изискват от споразумение съгласно четвърта алинея. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи от настоящата директива, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.
Комисията може да внесе в Европейския парламент и в Съвета предложения за други изменения на настоящата директива.
Комисията може също така, когато е уместно и в съответствие с член 300, параграф 1 от Договора, да внесе в Съвета препоръки за започване на преговори с цел сключване на споразумение със съответната трета държава.
2. Общността и нейните държави-членки продължават да се стремят към споразумение относно глобални мерки за намаляване на емисиите на парникови газове от въздухоплаването. В контекста на всяко такова споразумение Комисията преценява доколко са необходими изменения на настоящата директива във връзка с прилагането ? по отношение на операторите на въздухоплавателни средства.


Член 26
Изменение на Директива 96/61/ЕО
Към член 9, параграф 3 от Директива 96/61/ЕО се добавят следните алинеи:


“Когато емисиите на парникови газове от дадена инсталация са включени в приложение 1 към Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. въвеждаща схема за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността и изменяща Директива 96/61/ЕО на Съвета* във връзка с дейност, осъществявана в тази инсталация, в разрешителното не се включва емисионна пределна стойност за преките емисии от този газ, освен ако не е необходимо да се гарантира, че няма да се предизвика значително замърсяване на местно ниво.


За дейностите, изброени в приложение 1 към Директива 2003/87/ЕО държавите-членки могат да решат да не налагат изисквания, свързани с енергийната ефективност по отношение на горивни инсталации, освобождаващи въглероден диоксид на обекта.


При необходимост компетентните органи следва да променят разрешителното по подходящ начин.


Трите предходни алинеи не се отнасят за инсталации, които временно са изключени от схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Общността съгласно член 27 от Директива 2003/87/ЕО.
>M4


Член 27
Изключване на малки инсталации, за които се прилагат равностойни мерки
1. След консултация с оператора държавите-членки могат да изключат от схемата на Общността инсталации, които през всяка една от трите години, предхождащи уведомяването по буква а), са докладвали пред компетентния орган емисии, по-малки от 25 000 тона еквивалент на въглероден диоксид, и които, в случай че осъществяват горивни дейности, имат номинална топлинна >M4 мощност под 35 MW, с изключение на емисиите от биомаса, и за които се прилагат мерки, с които ще се постигне равностойно намаление на емисиите, ако съответната държава-членка изпълни следните условия:


а) преди изтичането на срока за изпращане на списъка на инсталациите съгласно член 11, параграф 1 и най-късно когато този списък бъде изпратен на Комисията, уведоми Комисията за всяка една подобна инсталация, като уточни въведените равностойните мерки, приложими за тази инсталация, с които ще се постигне равностоен принос за намаляването на емисиите;


б) потвърди наличието на мерки за мониторинг с цел преценка дали съответната инсталация отделя за която и да било календарна година количество от 25 000 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на емисиите от биомаса. В съответствие с член 14 държавите-членки могат да допуснат прилагането на опростени мерки за мониторинг, докладване и проверка за инсталации, чиито средни годишни проверени емисии в периода 2008—2010 г. са под 5 000 тона годишно;


в) потвърди, че ако дадена инсталация отделя за една календарна година количество от 25 000 тона или повече еквивалент на въглероден диоксид, с изключение на емисиите от биомаса, или ако прилагането на мерките, приложими за тази инсталация, с които ще се постигне равностоен принос за намаляването на емисиите, е прекратено, съответната инсталация ще бъде отново включена в схемата на Общността;


г) публикува информацията, посочена в букви а), б) и в), за обществено обсъждане. Болниците могат също да бъдат изключени, ако предприемат равностойни мерки.
2. Ако след изтичане на три месеца от представянето на информацията за обществено обсъждане Комисията не направи възражение в допълнителен шестмесечен срок, изключването се счита за одобрено.


След връщането на квотите по отношение на периода, през който инсталацията е била включена в схемата на Общността, инсталацията се изключва от схемата и държавата-членка не трябва да й издава повече безплатно квоти в съответствие с член 10а.
3. При повторно включване на инсталация в схемата на Общността съгласно параграф 1, буква в) всички квоти, издадени съгласно член 10а, се предоставят, като се започва от годината на повторното включване. Квотите, издадени на тези инсталации, се приспадат от количеството за отдаване чрез търг съгласно член 10, параграф 2 от държавата-членка, в която са разположени тези инсталации.


Всички такива инсталации остават в схемата на Общността за останалата част от периода на търговия.
4. За инсталациите, които не са били включени в схемата на Общността през периода 2008—2012 г., могат да бъдат приложени опростени процедури за мониторинг, докладване и проверка с цел определяне на емисиите през трите години, предхождащи уведомяването по параграф 1, буква а).


Член 28
Корекции, приложими след одобрение от Общността на международно споразумение по изменение на климата
1. В срок 3 месеца от подписването от страна на Общността на международно споразумение по изменение в климата, което води > M4 до задължително намаление на емисиите на парникови газове до 2020 г. с над 20 % в сравнение с нивата от 1990 г., както е отразено в ангажимента за намаляване на емисиите с 30 %, одобрен от Европейския съвет от март 2007 г., Комисията представя доклад с оценка по-специално на следните елементи:


а) естеството на мерките, договорени в рамките на международните преговори, както и ангажиментите, поети от други развити държави, за намаляване на емисиите, съпоставими с тези на Общността, и ангажиментите, поети от по-напредналите развиващи се държави за подходящ принос в съответствие с техните отговорности и съответни възможности;


б) последиците от международното споразумение по изменение на климата и съответно възможностите, които се изискват на общностно равнище, за да се постигне напредък в постигането на целта за намаляване на емисиите с 30 % по балансиран, прозрачен и справедлив начин, като се взема предвид работата в рамките на първия период на ангажименти съгласно Протокола от Киото;


в) конкурентоспособността на производствените отрасли на промишлеността на Общността в контекста на рисковете от „изтичане на въглерод“;


г) въздействието от международното споразумение по изменение на климата върху други отрасли на икономиката на Общността;


д) въздействието върху селското стопанство на Общността, вклю- чително рисковете от „изтичане на въглерод“;


е) подходящи условия за включване на емисиите и поглъщането на емисии, свързани със земеползването, промяна на земеполз- ването и горското стопанство в Общността;


ж) залесяването, повторното залесяване, предотвратяването на обезлесяване и влошаването на състоянието на горите в трети държави в случай на създаване на международно призната схема в този контекст;


з) необходимостта от допълнителни общностни политики и мерки с оглед на ангажиментите на Общността и на държавите-членки за намаляване на парниковите газове.
2. Въз основа на доклада, посочен в параграф 1, Комисията, ако е уместно, представя на Европейския парламент и на Съвета законодателно предложение за изменение на настоящата директива съгласно параграф 1 с оглед влизането в сила на директивата за изменение след одобрението от Общността на международното споразумение по изменение на климата и с оглед на ангажимента за намаляване на емисиите, който трябва да бъде изпълнен съгласно същото споразумение.


Предложението се основава на принципите на прозрачност, икономическа и разходна ефективност, както и на справедливост и солидарност при разпределението на усилията между държавите-членки.
3. Ако е уместно, в предложението се предвижда възможност операторите да използват СЕРЕ, ЕРЕ или други одобрени кредити от трети държави, които са ратифицирали международното споразумение по изменение на климата, в допълнение към кредитите, предвидени в настоящата директива.
4. Предложението също така включва, ако е уместно, всякакви други мерки, необходими за постигане на задължителнитенамаления в съответствие с параграф 1, по балансиран, прозрачен и справедлив начин, и по-специално то включва мерки за изпълнение с цел осигуряване на използването от операторите в схемата на Общността на други кредити от проекти, в допълнение към посочените в член 11а, параграфи 2—5, или използването от >M4 тези оператори, ако е уместно, на други механизми, създадени в рамките на международното споразумение по изменение на климата.
5. Предложението включва подходящи преходни мерки и мерки за отлагане на действието до влизането в сила на международното споразумение по изменение на климата.


Член 29
Доклад с цел гарантиране на по-доброто функциониране на пазара на въглерод
Ако въз основа на редовния доклад относно пазара на въглерод по член 10, параграф 5 Комисията разполага с доказателства, че пазарът на въглерод не функционира правилно, тя представя доклад на Европейския парламент и на Съвета. Докладът може да бъде придружен по целесъобразност от предложения, имащи за целувеличаването на прозрачността на пазара на въглерод и посочващи мерки за подобряване на неговото функциониране.


Член 29а


Мерки в случай на прекомерни колебания в цените
1. Ако в продължение на повече от шест последователни месеца цената на квотите надхвърля трикратно средната цена на квотите на европейския пазар за въглерод от двете предходни години, Комисията незабавно свиква заседание на комитета, създаден съгласно член 9 от Решение № 280/2004/ЕО.
2. Ако развитието на цените, посочено в параграф 1, не съответства на променящите се основни елементи на пазара, може да бъде приета една от следните мерки, като се отчита степента на развитие на цените:
а) мярка, която да позволява на държавите-членки да осъществят по-рано отдаването на търг на част от количеството, предвидено за тази цел;


б) мярка, която да позволява на държавите-членки да отдадат на търг до 25 % от квотите, останали в резерва за нови участници.Тези мерки се приемат в съответствие с процедурата по управление, посочена в член 23, параграф 4.
3. Всяка мярка отчита в максимална степен докладите, представени от Комисията на Европейския парламент и на Съвета съгласно член 29, както и всяка друга относима информация, представена от държавите-членки.
4. Редът и условията за прилагане на тези разпоредби се определят в регламента, посочен в член 10, параграф 4.


Член 30
Преглед и по-нататъшно развитие
1.Въз основа на постигнатия напредък в мониторинга на емисиите на парникови газове, Комисията може да направи предложение пред Европейския парламент и Съвета до31 декември 2004 г. да изменят и допълнят приложение І като включат други дейности и емисии на други парникови газове, изброени в приложение ІІ.


2.Въз основа на опита от прилагането на настоящата директива и постигнатия напредък в мониторинга на емисиите на парникови газове и в светлината на събитията, развиващи се в международен план, Комисията изготвя доклад за прилагането на настоящата директива, като разглежда следните въпроси:


а)как и дали трябва да бъде изменен и допълнен приложение І, за да включи други подходящи сектори, сред които: секторите на химикалите, алуминия и транспорта, дейности и емисии на други парникови газове, изброени в приложение ІІ, с оглед на по-нататъшното повишаване на икономическата ефективност на схемата;


б)взаимоотношенията между търговията с емисионни квоти в Общността и международната търговия с емисии, която ще започне през 2008 г.;


в)по-нататъшна хармонизация на метода за разпределение (включително чрез търг за периода след 2012 г.) и на критериите за националните разпределителни планове, упоменати в приложение ІІІ;


>M1


г) използването на кредити от дейности по проекти, включително необходимостта от хармонизиране на разрешената употреба на ЕРЕ и СЕРЕ в схемата на Общността;
д)взаимоотношенията между търговията с емисии и други политики и мерки, реализирани на ниво държава-членка и Общност, включително данъчното облагане, чрез които се преследват същите цели;


е)дали е удачно да съществува единна регистрационно база данни на Общността;


ж)степента на санкциите за извънредни количества емисии като се отчита, освен всичко останало, инфлацията;


з)функционирането на пазара на квоти, като се отразят, по-конкретно, всякакви възможни смущения на пазара;


и)как да се приспособи схемата на Общността към един разширен Европейски съюз;


й)образуване на пулове;


к)практическата разработка на параметри, валидни за цялата Общност, като основа за разпределението, като се вземат предвид най-добрите налични методи и се извърши анализ на съотношението разходи-ползи.
>M1


л) въздействието на проектните механизми върху страните, в които се осъществяват проектите, особено по отношение на целите им за развитие, дали са одобрени дейности по проекти за СИ и МЧР, свързани с производството на енергия чрез водноелектрически централи с мощност над 500 MW, имащи отрицателно екологично и социално въздействие, и бъдещото използване на ЕРЕ или СЕРЕ, произтичащи от различни дейности по проекти, свързани с производството на енергия чрез водноелектрически централи в схемата на Общността;


м) подкрепата за усилия за изграждане на капацитет в развиващите се страни и страните с икономики в преход;


н) условия и процедури за одобрение от страна на държавите-членки на дейности по проекти на местна територия и за издаването на квоти по отношение на намаляването или ограничаването на емисии в резултат на дейностите след 2008 г.;


о) технически разпоредби, отнасящи се до временния характер на кредитите и на границата от 1 %, установена с Решение 17/CP.7 за допустими проекти, свързани със земеползване, промяна на земеползването и горски дейности, както и разпоредби, >M1 отнасящи се до крайния резултат от оценката на потенциалните рискове, свързани с употребата на генетично модифицирани организми и с потенциално агресивни видове, чужди за околната среда, от дейности по проекти за залесяване и възстановяване на горите, за да се позволи на операторите да използват ЕРЕ и СЕРЕ, произтичащи от дейности по проекти за земеползване, промяна на земеползването и горски дейности, в рамките на схемата на Общността от 2008 г., в съответствие с решенията, приети съгласно РКООНИК или Протокола от Киото.
Комисията представя този доклад на Европейския парламент и на Съвета до 30 юни 2006 г., придружен от предложения, когато това е удачно.
> M1


3. Преди всеки период, упоменат в член 11, параграф 2, всяка държава-членка публикува в националния си план количеството ЕРЕ и СЕРЕ, които планира да използва, и процента на разпределянето за всяка инсталация, до който операторите имат правото да използват ЕРЕ и СЕРЕ в рамките на схемата на Общността за въпросния период. Общото количество на използваните ЕРЕ и СЕРЕ съответства на допълнителните задължения съгласно Протокола от Киото и РКООНИК и решенията, приети в съот- ветствие с тях. В съответствие с член 3 от Решение № 280/2004/ЕО на Евро- пейския парламент и на Съвета от 11 февруари 2004 г. относно механизмите за мониторинг на емисиите на парникови газове в Общността и за прилагане на Протокола от Киото (ОВ L 49, 19.2.2004 г., стр. 1.) на всеки две години държавите-членки представят на Комисията доклад за степента, в която вътрешните действия представляват съществен елемент от полаганите усилия на национално равнище, както и за степента, в която използването на проектните механизми действително допълва вътрешните действия, и за съотношението между тях съгласно съответните разпоредби на Протокола от Киото и решенията, приетите за неговото изпълнение. Комисията докладва по този въпрос в съответствие с член 5 от споменатото решение. В светлината на този доклад и ако е уместно, Комисията прави законодателни или друг вид предложения за допълване на приетите от държавите-членки разпоредби, с цел да се гарантира, че механизмите се използват като допълнение на вътрешните действия в рамките на Общността.


> M2
4. До 1 декември 2014 г. и въз основа на мониторинга и натрупания опит при прилагането на настоящата директива Комисията прави преглед на действието на настоящата директива по отношение на авиационните дейности от приложение I и може по целесъобразност да отправи съответните предложения до Евро- пейския парламент и до Съвета съгласно член 251 от Договора. Комисията взема предвид, по-специално:


а) последиците и въздействието на настоящата директива по отношение на общото функциониране на схемата на Общността;


б) функционирането на пазара на квоти за въздухоплаването, като обръща специално внимание на евентуални смущения на пазара;


в) екологичната ефективност на схемата на Общността и степента, в която общото количество квоти, предназначени за разпре- деляне на операторите на въздухоплавателни средства съгласно член 3в, следва да се намалят в съответствие с общите цели на ЕС за намаляване на емисиите;


> M2


г) въздействието на схемата на Общността върху сектора на възду- хоплаването, включително въпросите, свързани с конкурентос- пособността, като по-специално отчита въздействието на поли- тиките относно изменението на климата, прилагани за въздухо- плаването извън ЕС;


д) запазването на специалния резерв за оператори на въздухопла- вателни средства, като отчита вероятното сближаване на нивата на растеж в целия отрасъл;


е) въздействието на схемата на Общността върху структурната зависимост от въздушен транспорт на островните, периферните и най-отдалечените региони на Общността, както и на тези без излаз на море;


ж) необходимостта от включване на система „портал“ за улес- няване на търговията с квоти между оператори на въздухопла- вателни средства и оператори на инсталации, като съще- временно се гарантира, че при тези транзакции няма да се получи нетно прехвърляне на квоти от оператори на въздухо- плавателни средства към оператори на инсталации;


з) последиците от определените допустими прагове, посочени в приложение I, по отношение на удостовереното максимално тегло при излитане и броя на извършваните от оператора на въздухоплавателно средство полети годишно;


и) въздействието от изключването от схемата на Общността на някои полети, извършвани в рамките на задълженията за предоставяне на обществена услуга, наложени в съответствие с Регламент (ЕИО) № 2408/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно достъпа на въздушни превозвачи на Общността до вътрешните въздушни трасета на Общността (ОВ L 240, 24.8.1992 г., стр. 8.);


й) развитието, включително потенциала за бъдещо развитие, на ефикасността на въздухоплаването, и по-специално напредъка към изпълнение на целта на Консултативния съвет за въздухо- плавателни изследвания в Европа (ACARE) за разработване и демонстриране на технологии, които са способни да намалят консумацията на гориво с 50 % до 2020 г., както и дали са необходими по-нататъшни мерки за повишаване на ефикасността; к) развитието на научното разбиране относно въздействието върху изменението на климата на инверсионната следа и перестите облаци, предизвикани от въздухоплаването, с оглед предлагане на ефективни мерки за ограничаване на вредните последици.


След това Комисията представя доклад пред Европейския парламент и Съвета.
ГЛАВА V


ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ


Член 31
Изпълнение
1.Държавите-членки следва да предвидят влизане в сила на законите, разпоредбите и административните норми, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива, най-късно до 31 декември 2003 г. Те следва веднага да информират Комисията за това. Комисията уведомява другите държави-членки за тези закони, разпоредби и административни норми.


Когато държавите-членки приемат тези мерки, те следва да съдържат препратка към настоящата директива, или да бъдат съпътствани от такава препратка при официалното си публикуване. Методите за въвеждане на такава препратка се определят от държавите-членки.


2.Държавите-членки предоставят на Комисията текста на националната правна уредба, която приемат в областта на действие на настоящата директива. Комисията информира останалите държави-членки за това.


Член 32
Влизане в сила
Настоящата директива влиза в сила в деня на нейното публикуване в Официален вестник на Европейския съюз.


Член 33
Адресати
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.
Съставена в Люксембург на 13 октомври 2003 година.
За Европейския парламент:За Съвета:


ПредседателПредседател
P. COXG. ALEMANO
> M4


ПРИЛОЖЕНИЕ I


КАТЕГОРИИ ДЕЙНОСТИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА
1. Инсталациите или частите от инсталации, които се използват за изследване, разработване и изпитване на нови продукти и процеси, и инсталации, които използват изключително биомаса, не влизат в приложното поле на настоящата директива.


2. Праговите стойности, посочени по-долу, обикновено се отнасят до производствени мощности или продукция. Когато няколко дейности, попадащи в една и съща категория, се извършват в една и съща инсталация, мощностите на тези дейности се сумират.


3. Когато се изчислява общата номинална топлинна мощност на инсталация, за да се вземе решение дали да бъде включена в схемата на Общността, се сумират номиналните топлинни мощности на всички технически съоръжения, които са част от нея и в които горивата се изгарят в инсталацията. Тези съоръжения биха могли да включват всички видове парни котли, факелни тръби, турбини, нагреватели, топилни, инсинератори, пещи за калциниране, пещи за изпичане, пещи, сушилни, двигатели, горивни клетки, съоръжения за циклично химическо изгаряне, запалителни устройства и термични или каталитични съоръжения за доизгаряне. Съоръжения с обща номинална топлинна мощност под 3 MW и съоръжения, които използват изклю- чително биомаса, не се вземат предвид за целите на настоящото изчисление. „Съоръжения, които използват изключително биомаса“ включват съоръжения, които използват изкопаеми горива само при пускане или спиране на съоръжението.


4. Ако дадено съоръжение служи за дейност, за която праговата стойност не е изразена като обща номинална топлинна мощност, праговата стойност на тази дейност има предимство при вземането на решение за включването в схемата на Общността.


5. Когато се установи, че в дадена инсталация е превишена праговата стойност на мощността на която и да е дейност по настоящото приложение, всички съоръжения, в които се изгарят горива, различни от съоръженията за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци, се включват в разрешителното за емисии на парникови газове.


6. От 1 януари 2012 г. се включват всички полети, които пристигат на или заминават от летище, разположено на територията на държава-членка, за която се прилага Договорът.

Дейности

Парникови газове

Изгаряне на горива в инсталации с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW (с изключение на изга- рянето в инсталации за изгаряне на опасни или твърди битови отпадъци) Въглероден диоксид Рафиниране на минерални масла Въглероден диоксид Производство на кокс Въглероден диоксид Пържене и агломерация, включително гранулиране, на метална руда (вклю- чително сулфидна руда) Въглероден диоксид Производство на чугун или стомана (първично или вторично стапяне), вклю- чително непрекъснато леене с капацитет, превишаващ 2,5 тона за час

Въглероден диоксид

Производство или преработка на черни метали (включително феросплави) в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW. Преработката включва, inter alia, прокатни Въглероден диоксид станове, междинни подгреватели, пещи за отвръщане, ковашки цехове, леярни, цехове за нанасяне на покритие и байцване Производство на първичен алуминий Въглероден диоксид и перфлуоровъглероди Производство на вторичен алуминий при използването на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW Въглероден диоксид Производство или преработка на цветни метали, включително производство на сплави, рафиниране, леене и др., в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност (включително горива, използвани като редуциращи агенти), превишаваща 20 MW Въглероден диоксид Производство на циментен клинкер в ротационни пещи с производствен капацитет над 500 тона дневно или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно Въглероден диоксид Производство на варовик или калци- ниране на доломит и магнезит в рота- ционни пещи за изпичане или в други пещи с производствен капацитет над 50 тона дневно Въглероден диоксид Производство на стъкло, включително стъклени влакна, с топилен капацитет над 20 тона дневно Въглероден диоксид Изработване на керамични продукти чрез изпичане, по-конкретно покривни керемиди, тухли, огнеупорни тухли, плочи, каменинови или порцеланови изделия, с производствен капацитет над 75 тона дневно Въглероден диоксид Производство на изолационни материали от минерална вата с използване на стъкло, камък или шлака, с капацитет на топене над 20 тона дневно Въглероден диоксид Сушене или калциниране на гипс или производство на гипсови плоскости и други продукти от гипс, в случай на използване на горивни съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW Въглероден диоксид Производство на целулозен пулп от дървесина или сходни влакнести материали Въглероден диоксид Производство на хартия или картон с производствен капацитет над 20 тона дневно Въглероден диоксид Производство на сажди с карбонизиране на органични вещества. като масла, катран, остатъци от крекинг и дестилация, в случай на използване на Въглероден диоксид съоръжения с обща номинална топлинна мощност, превишаваща 20 MW Производство на азотна киселина Въглероден диоксид и азотен оксид Производство на адипинова киселина Въглероден диоксид и азотен оксид Производство на глиоксалова и глиок- силова киселина

Въглероден диоксид и азотен оксид

Производство на амоняк

Въглероден диоксид

Производство на органични химически вещества в насипно или наливно състояние чрез крекинг, реформинг, частично или пълно окисляване или чрез подобни процеси, с производствен капацитет, превишаващ 100 тона дневно Въглероден диоксид Производство на водород (H2) и синтетичен газ чрез реформинг или частично окисляване, с производствен капацитет, превишаващ 25 тона дневно Въглероден диоксид Производство на калцинирана сода (Na2CO3) и на натриев бикарбонат (NaHCO3) Въглероден диоксид Улавяне на парникови газове от инсталации, попадащи в приложното поле на настоящата директива, с цел пренос и съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО Въглероден диоксид Пренос на парникови газове чрез тръбо- проводи с цел съхранение в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО Въглероден диоксид Съхранение на парникови газове в геоложки формации на места за съхранение, за които е издадено разрешение за това в съответствие с Директива 2009/31/ЕО Въглероден диоксид Въздухоплаване Полети, които заминават от или пристигат на летище, разположено на територията на държава-членка, за която се прилага Договорът. Тази дейност не включва: а) полети, извършвани единствено за транспортиране по официален повод на управляващ монарх и най- близките му роднини, на държавни ръководители, правителствени ръко- водители и министри на държави, които не са държави-членки, когато това е подкрепено от съответното указание за характера на полета в летателния план; б) военни полети, извършвани от военни Въглероден диоксид въздухоплавателни средства, и полети на митническите и полицейските служби; в) полети, свързани с издирвателни и спасителни операции, полети с проти- вопожарна цел, хуманитарни полети и полети за оказване на спешна меди- цинска помощ, които са разрешени от съответния компетентен орган; г) всички полети, извършвани изклю- чително по правилата за визуални полети, както са определени в приложение 2 към Чикагската конвенция; д) полети, завършващи на летището, от което е излетяло въздухоплавателното средство, и по време на които не са извършвани междинни кацания; е) тренировъчни полети, проведени изключително с цел получаване на свидетелство или на клас, когато става въпрос за летателен екипаж, когато това е подкрепено от съответната забележка в летателния план, при условие че полетът не служи за превоз на пътници и/или товари или за позициониране или превоз на въздухоплавателното средство; ж) полети, извършвани изключително с цел провеждане на научни изследвания или проверка, изпитване или издаване на свидетелство за въздухоплавателното средство или оборудване, независимо дали е пред- назначено за летене или за наземна работа; з) полети, извършвани от въздухопла- вателни средства с удостоверено максимално тегло при излитане, по- малко от 5 700 kg; и) полети, извършвани в рамките на задължения за предоставяне на обще- ствени услуги, наложени в съот- ветствие с Регламент (ЕИО) № 2408/92, по маршрути в най-отдалечените региони, определени в член 299, параграф 2 от Договора, или по маршрути, при които предложеният капацитет не надвишава 30 000 места на година; и й) полети, които, с изключение на посо- чените в настоящата буква, биха попаднали в тази дейност и които се извършват от оператори на търговски транспортни полети, които извършват или: - по-малко от 243 полета за период от три последователни четири- месечия, или - полети с общи годишни емисии под 10 000 тона на година. Полетите, извършвани единствено за превозване по официален повод на управляващ монарх и най-близките му роднини, на държавни ръково- дители, правителствени ръководители и министри на държави-членки, не могат да бъдат изключени по настоящата буква.


ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕНОВЕ 3 И 30
Въглероден диоксид (СО2)


Метан (СН4)


Диазотен оксид(N2O)


Флуоровъглеводороди (HFCs)


Перфлуоровъглероди (PFCs)


Серен хексафлуорид (SF6)
>M4


Увеличения на количеството квоти, които се отдават на търг от държавите-членки в съответствие с член 10, параграф 2, буква а), с оглед гарантиране на солидарност и растеж в Общността и с цел намаляване на емисиите и адаптиране към последиците от изменението на климата.
Дял на държавата-членка


Белгия 10 %


България 53 %


Чешка република 31 %


Естония 42 %


Гърция 17 %


Испания 13 %


Италия 2 %


Кипър 20 %


Латвия 56 %


Литва 46 %


Люксембург 10 %


Унгария 28 %


Малта 23 %


Полша 39 %


Португалия 16 %


Румъния 53 %


Словения 20 %


Словакия 41 %


Швеция 10 %
>M4


РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА КВОТИТЕ, КОИТО СЕ ОТДАВАТ НА ТЪРГ ОТ ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ СЪГЛАСНО ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 2, БУКВА в), ОТРАЗЯВАЩО ПРЕДСРОЧНИТЕ УСИЛИЯ НА НЯКОИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 20-ПРОЦЕНТНО НАМАЛЕНИЕ НА ЕМИСИИТЕ НА ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ
Държава-членка


Разпределение на количеството от 2 % спрямо базата от Киото в проценти
България 15 %


Чешка република 4 %


Естония 6 %


Унгария 5 %


Латвия 4 %


Литва 7 %


Полша 27 %


Румъния 29 %


Словакия 3 %


КРИТЕРИИ ЗА НАЦИОНАЛНИТЕ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕНОВЕ 9, 22 И 30


1. Общото количество на квотите, които следва да се разпределят за съответния период, трябва да съответства на задължението на държавата-членка за ограничаване на нейните емисии съгласно Решение 2002/358/ЕО и Протокола от Киото, като се вземе предвид, от една страна, делът на общото количество емисии, които тези квоти представляват, в сравнение с емисиите от източници, които не влизат в приложното поле на настоящата директива и, от друга страна, националните енергийни политики, и трябва да е в съответствие с националната програма във връзка с изменението на климата. Общото количество на квотите, които следва да се разпределят, не бива да превишава количеството, което вероятно ще е необходимо за стриктното прилагане на критериите от настоящото приложение. Преди 2008 г. количеството следва да съответства на етапа от пътя към изпълнението или преизпълнението на плановия показател за всяка държава-членка, съгласно Решение 2002/358/ЕО и Протокола от Киото.


2. Общото количество на квотите, които следва да се разпределят, трябва да съответства на оценките на действителния и прогнозен напредък към осъществяване на приноса на държавите-членки към ангажиментите на Общността, поети съгласно Решение 93/389/ЕИО.


3. Количествата на квотите, които следва да се разпределят, трябва да съответстват на потенциала, включително технологичния потенциал на дейностите, обхванати от настоящата схема за намаляване на емисиите. Държавите-членки могат да извършат разпределението на своите квоти въз основа на средното количество емисии на парникови газове на един продукт от всяка дейност и на постижимия напредък във всяка дейност.


4. Планът трябва да съответства на други законодателни и политически актове на Общността. Необходимо е да се отчита неизбежното увеличение на емисиите, произтичащи от нови законови изисквания.


5. В плана не бива да съществува дискриминация между дружества или сектори по такъв начин, че неоправдано да се облагодетелстват определени предприятия или дейности в съответствие с изискванията на Договора и по-конкретно на членове 87 и 88 от него.


6. Планът трябва да съдържа информация за начина, по който новите участници ще бъдат включени в схемата на Общността в съответната държава-членка.


7. В плана могат да се предвидят действия на ранен етап, като той трябва да съдържа информация за начина, по който се отчитат действията на ранен етап. Параметри, извлечени от справочни документи, относно най-добрите налични технологии, могат да се прилагат от държавите-членки при изготвянето на техните национални разпределителни планове, като в тези параметри може да се съдържа елемент за отчитане на действията на ранен етап.


8. Планът трябва да съдържа информация за начина, по който се взимат предвид чистите технологии, включително технологиите с висока енергийна ефективност.


9. Планът трябва да съдържа клаузи за представяне на коментари от страна на обществеността и да съдържа информация за процедурата, посредством която тези коментари ще се отчитат надлежно преди да се вземе решение за разпределението на квотите.


10. Планът трябва да съдържа списък с инсталациите, влизащи в обхвата на настоящата директива, заедно с количествата квоти, които се планира да бъдат определени за всяка от тях.


11. Планът може да съдържа информация за начина, по който се отчита наличието на конкуренция от страни или субекти извън Съюза.


ПРИНЦИПИ НА МОНИТОРИНГ И ДОКЛАДВАНЕ, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 14, ПАРАГРАФ 1
> M2


ЧАСТ А


— Мониторинг и докладване на емисиите от стационарни инсталации
>B Мониторинг на емисиите от въглероден двуоксид
Емисиите се следят или чрез изчисления или въз основа на измервания.


Изчисления


Емисиите се изчисляват по следната формула: Данни за дейността ? емисионен фактор ? фактор на окисляване Данните за дейността (използвано гориво, производителност и др.) се следят въз основа на данни от доставките или измерванията. Използват се възприети емисионни фактори. За всички горива са приемливи емисионни фактори, специфични за дейността. Фактори по подразбиране са приемливи за всички горива, с изключение на тези, които не са предмет на търговия (отпадъчни горива като автомобилни гуми и газове от промишлени процеси). Допълнително ще бъдат разработени специфични стойности по подразбиране за въглища в зависимост от жилката, и специфични за ЕС или страната-производител стойности по подразбиране за природен газ. За продукти на рафинерии са приемливи стойности по подразбиране на Международния съвет по изменение на климата (IPCC). Емисионният фактор за биомаса е нула. Ако в емисионния фактор не се отчита фактът, че част от въглерода не се окислява, се използва допълнителен фактор на окисляване. Ако вече са изчислени специфични за дейността емисионни фактори и вече се отчита окисляването, не е необходимо да се прилага фактор на окисляване. Използват се фактори на окисляване по подразбиране, разработени съгласно Директива 96/61/ЕО, освен ако операторът може да покаже, че факторите, специфични за дейността, са по-точни. Извършва се отделно изчисление за всяка дейност, инсталация и за всяко гориво. Измерване При измерването на емисиите се използват стандартизирани или възприети методи, като те се съпътстват от подкрепящо изчисление на емисиите.


Мониторинг на емисии на други парникови газове
>M3 Използват се стандартизирани или приети методи, разработени от Комисията в сътрудничество с всички подходящи заинтересовани страни. Тези мерки, предназначени да изменят несъществени елементи на настоящата директива чрез допълването ?, се приемат в съответствие с процедурата по регулиране с контрол, посочена в член 23, параграф 3.
> B Докладване на емисиите


Всеки оператор включва следната информация в доклада за дадена инсталация: А. Данни за идентифициране на инсталацията, включващи:


— Название на инсталацията;


— Нейния адрес, включително пощенски код и страна;


— Вида и номера на дейността, извършвана в инсталацията съгласно приложение I;


— Пощенски адрес, телефонен номер, номер на факса и адрес на елек- тронна поща на лицето за връзка; и


— Име на собственика на инсталацията и евентуално на дружеството майка.


Б. За всяка дейност от приложение I, осъществявана на обекта, за която се изчисляват емисии:


— Данни за дейността;


— Емисионни фактори;


— Фактори на окисляване;


— Общо количество на емисиите; и


— Несигурност.
В. За всяка дейност от приложение I, осъществявана на обекта, за която се изчисляват емисии:


— Общо количество на емисиите;


— Информация за надеждността на методите на измерване; и


— Несигурност.


Г. За емисии от горивни процеси в доклада се включва и факторът на окисляване, освен ако окисляването вече не е било отчетено при разра- ботката на емисионен фактор, специфичен за дейността. Държавите-членки трябва да предприемат мерки за координиране на изиск- ванията за докладване с вече съществуващите изисквания за докладване, за да се сведе до минимум тежестта на докладването за фирмите.
> M2


ЧАСТ Б


— Мониторинг и докладване на емисиите от авиационни дейности


Мониторинг на емисиите от въглероден диоксид


Мониторингът на емисиите се извършва чрез изчисление. Емисиите се изчисляват, като се използва формулата:


Количеството изразходвано гориво ? емисионния фактор


Количеството изразходвано гориво включва и горивото, изразходвано от спомагателния захранващ блок. Когато е възможно, се използва действи- телното изразходвано гориво за всеки полет, което се изчислява по следната формула: Количеството гориво, съдържащо се в резервоарите на въздухоплавателното средство, когато е завършило зареждането с гориво за полета – количеството гориво, съдържащо се в резервоарите на въздухоплавателното средство, когато е завършило зареждането с гориво за следващия полет + количеството заредено гориво за този следващ полет. Ако няма данни за действително изразходваното гориво, се използва метод на стандартизирано подреждане за оценка на изразходваното гориво въз основа на най-надеждната налична информация. Използват се емисионните фактори, зададени от МКИК в неговите насоки за инвентаризация от 2006 г. или последващите актуализирани варианти на тези насоки, освен ако няма по-точни емисионни фактори за конкретната дейност, определени от независими акредитирани лаборатории въз основа на признати аналитични методи.


Емисионният фактор за биомаса е нула. За всеки полет и за всяко гориво се прави отделно изчисление.
Докладване на емисиите


Всеки оператор на въздухоплавателно средство включва в доклада си по член 14, параграф 3 следната информация:


А. Данни за идентифициране на оператора на въздухоплавателното средство, включително:


— наименование на оператора на въздухоплавателното средство, 2


— администриращата го държава-членка,


— адрес, включително пощенски код и държава, както и адрес за контакт в администриращата държава-членка, ако е различен от първия,


— регистрационните номера и типовете въздухоплавателни средства, използвани през периода, обхванат от доклада за авиационни дейности, изброени в приложение I, за които той е оператор на въздухоплавателно средство, — номер и издаващ орган на свидетелството за авиационен оператор и на оперативния лиценз, с които са извършени авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е оператор на въздухоплавателно средство,


— адрес, телефон, факс и адрес на електронна поща на лицето за контакти, и


— наименование на собственика на въздухоплавателното средство. Б. За всеки вид гориво, за който се изчисляват емисии:


— разход на гориво,


— емисионен фактор,


— общо количество съвкупни емисии от всички полети, извършени през обхванатия от доклада период, които спадат към авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е оператор на въздухоплавателно средство,


— съвкупните емисии от:


— всички извършени полети през обхванатия от доклада период, които спадат към авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е оператор на въздухоплавателно средство и които са заминали от летище, разположено на територията на държава- членка, и са пристигнали на летище, разположено на територията на същата държава-членка,


— всички други полети, извършени през обхванатия от доклада период, които спадат към авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е оператор на въздухоплавателно средство,


— съвкупните емисии за всички полети, извършени през обхванатия от доклада период, които спадат към авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е оператор на въздухоплавателно средство и които: — са заминали от държава-членка, и


— са пристигнали в държава-членка от трета страна,


— несигурност.
Мониторинг на данните за тонкилометри за целите на членове 3д и 3е За целите на заявлението за получаване на квоти в съответствие с член 3д, параграф 1 или член 3е, параграф 2, количеството авиационна дейност се изчислява в тонкилометри, като се използва следната формула:
тонкилометри = разстояние умножено по полезен товар
където: „разстояние“ означава разстоянието по най-късата дъга от земната сфера (ортодрома) между летището на заминаване и летището на пристигане плюс допълнителен непроменлив фактор от 95 km; и „полезен товар“ означава общото тегло на превозваните товари, поща и пътници. За целите на изчисляването на полезния товар: — броят на пътниците е броят на лицата на борда без членовете на екипажа; — операторът на въздухоплавателно средство може да избере да приложи действителното или стандартното тегло за пътници и регистриран багаж, >M2 които се съдържат в документите за теглото и разпределението на товара за съответните полети, или стандартна стойност от 100 kg за всеки пътник и регистрирания му багаж.
Докладване на данните за тонкилометри за целите на членове 3д и 3е


Всеки оператор на въздухоплавателно средство включва следната информация в заявлението си по член 3д, параграф 1 или член 3е, параграф 2:


А. Данни за идентифициране на оператора на въздухоплавателно средство, включително:


— наименование на оператора на въздухоплавателно средство,


— администриращата го държава-членка,


— адрес, включително пощенски код и държава, както и адрес за контакт в администриращата държава-членка, ако е различен от първия,


— регистрационните номера и типовете въздухоплавателни средства, използвани през годината, обхванати от заявлението за извършване на авиационни дейности, изброени в приложение I, за които той е оператор на въздухоплавателно средство,


— номер и издаващ орган на свидетелството за авиационен оператор и на оперативния лиценз, с които са извършени авиационните дейности, изброени в приложение I, за които той е оператор на въздухоплавателно средство,


— адрес, телефон, факс и адрес на електронна поща на лицето за контакти, и


— наименование на собственика на въздухоплавателното средство. Б. Данни за тонкилометрите:


— брой полети за всяка двойка летища,


— брой пътникокилометри за всяка двойка летища,


— брой тонкилометри за всяка двойка летища,


— метод, избран за изчисляването на теглото на пътниците и реги- стрирания багаж,


— общо количество тонкилометри за всички полети, извършени през годината, за която се отнася докладът, и спадащи към авиационните дейности, изброени в приложение I, за които е оператор на въздухо- плавателно средство.
ПРИЛОЖЕНИЕ V


КРИТЕРИИ ЗА ПРОВЕРКА, УПОМЕНАТИ В ЧЛЕН 15
> M2


ЧАСТ А


— Проверка на емисиите от стационарни инсталации
>B Общи принципи


1. Емисиите от всяка дейност, изброена в приложение I, подлежат на проверка.


2. Процесът на проверка включва разглеждане на доклада по член 14, параграф 3 и на мониторинга през предходната година. Той обръща внимание на надеждността, достоверността и точността на системите за мониторинг и на докладваните данни и информация, свързани с емисиите, по-конкретно:


а) докладваните данни за дейността и свързаните с тях измервания и изчисления;


б) избора и прилагането на емисионни фактори;


в) изчисленията, водещи до определяне на общите емисии; и


г) ако се използват измервания, удачността на избора и прилагането на методи на измерване.
3. Докладваните емисии могат да бъдат утвърдени само ако надеждни и достоверни данни и информация позволяват определянето на емисиите с висока степен на сигурност. За висока степен на сигурност се изисква операторът да демонстрира, че:


а) в докладваните данни липсват несъответствия;


б) събирането на данните е извършено в съответствие с приложимите научни стандарти; и в) съответните записи за инсталацията са пълни и логични.


4. На верифициращия орган се предоставя достъп до всички обекти и до цялата информация във връзка с предмета на проверка.


5. Проверяващият орган отчита дали инсталацията е регистрирана към схемата на Общността за управление и одитиране по околната среда (EMAS).
Методика
Стратегически а н а л и з
6. Проверката се основава на стратегически анализ на всички дейности, осъществявани в инсталацията. Това изисква проверяващият орган да има общ поглед върху всички дейности и тяхното значение за емисиите.
А н а л и з н а п р о ц е с а
7. Проверката на представената информация се извършва на обекта, на който се намира инсталацията, ако това е удачно. Проверяващият орган извършва внезапни проверки за установяване на надеждността на докладваните данни и информация.
А н а л и з н а р и с к а


8. Проверяващият орган подлага на оценка всички източници на емисии в инсталацията по отношение на надеждността на данните за всеки източник, допринасящ за общото количество емисии от инсталацията.


9. Въз основа на този анализ проверяващият орган изрично определя онези източници с висока степен на риск от грешка и други аспекти от процедурата за мониторинг и докладване, за които има вероятност да спомогнат за допускане на грешки при определянето на общото количество емисии. Това се отнася особено за избора на емисионни фактори и за изчисленията, необходими за определяне на равнището на емисиите от индивидуални източници. Особено внимание следва да се обърне на тези източници с висока степен на риск от грешка и на гореспоменатите аспекти от процедурата за мониторинг.


10. Проверяващият орган отчита всички методи за ефективен контрол на риска, прилагани от оператора с оглед свеждане до минимум на степента на несигурност.
Д о к л а д


11. Проверяващият орган изготвя доклад за процеса на утвърждаване като дава становище дали докладът по член 14, параграф 3 е удовлетво- рителен. В този доклад се посочват всички проблеми, свързани с извършваната работа. Може да се даде становище, че докладът по член 14, параграф 3 е удовлетворителен, ако, по мнение на верифициращия орган, липсва съществено разминаване между реалното и докладваното общо количество на емисиите.


М и н и м а л н и и з и с к в а н и я з а к о м п е т е н т н о с т н а в е р и ф и ц и р а щ и я о р г а н
12. Проверяващият орган е независим от оператора; той осъществява дейността си благонадеждно, обективно и професионално и разбира:


а) разпоредбите на настоящата директива, както и съответните стандарти и указания, приети от Комисията съгласно член 14, параграф 1;


б) законодателните, нормативните и административните изисквания, свързани с дейностите, които се верифицират; и


в) генерирането на цялата информация, свързана с всеки източник на емисии в инсталацията, отнасящо се по-конкретно до събирането, измерването, изчисляването и докладването на данните.
>M2


ЧАСТ Б — Проверка на емисиите от авиационни дейности
13. Общите принципи и методика, определени в настоящото приложение, се прилагат за проверка на докладите за емисии от полети, които спадат към авиационните дейности, изброени в приложение I. За тази цел:


а) в точка 3 думата „оператор“ се тълкува като включваща оператор на въздухоплавателно средство, а в буква в) от посочената точка думата „инсталация“ се тълкува като включваща въздухоплава- телното средство, използвано за извършването на авиационни дейности, обхванати от доклада;


б) в точка 5 думата „инсталация“ се тълкува като включваща оператор на въздухоплавателно средство;


в) в точка 6 думата „дейности“, извършени в инсталацията,, се тълкува като включваща авиационни дейности, обхванати от доклада и извършени от оператора на въздухоплавателното средство;


г) в точка 7 думите „обект, на който се намира инсталацията“, се тълкуват като включващи обектите, използвани от оператора на въздухоплавателното средство за провеждане на авиационни дейности, обхванати от доклада;


д) в точки 8 и 9 думите „източници на емисии в инсталацията“ се тълкуват като включващи въздухоплавателните средства, за които е отговорен операторът на въздухоплавателно средство; и


е) в точки 10 и 12 думата „оператор“ се тълкува като включваща оператор на въздухоплавателно средство.
Допълнителни разпоредби за проверка на докладите за емисии от въздухоплаване
14. Проверяващият установява по-специално дали:


а) са взети предвид всички полети в рамките на авиационната дейност, включена в списъка в приложение I. Изпълнението на тази задача от проверяващия се подпомага от данни за разписанието и други данни за въздушното движение, осъществено от оператора на въздухопла- вателното средство, включително данни от Евроконтрол, поискани от този оператор;


б) съществува цялостна съгласуваност между съвкупните данни за изразходваното гориво и данните за закупеното или доставено по друг начин гориво за въздухоплавателното средство, извършващо авиационната дейност.
Допълнителни разпоредби за проверката на данните за тонкило- метрите, подадени за целите на членове 3д и 3е


15. Установените в настоящото приложение общи принципи и методика за проверка на докладите за емисии по член 14, параграф 3 при възможност се прилагат съответно и за проверка на данните за авиационните тонкилометри.


16. Проверяващият по-специално установява дали в заявлението на този оператор съгласно член 3д, параграф 1 и член 3е, параграф 2 са отчетени само полетите, които действително са извършени и попадат в рамките на авиационната дейност, включена в списъка в приложение I, и за които е отговорен операторът на въздухоплавателното средство. При изпълнението на тази задача проверяващият прави справка с данните за движението на оператора на въздухоплавателното средство, включително данни от Евроконтрол, поискани от този оператор. Освен това проверяващият установява дали докладваният от оператора на въздухоплавателното средство полезен товар отговаря на водените от оператора отчети за полезния товар във връзка с безопасността.


12 ОВ L 184, 17.7.1999 г., стр. 23.


* ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32.


_________________________1 ОВ С 75, 26.3.2002 г., стр. 33.


2 ОВ С 221, 17.9.2002 г., стр. 27.


3 ОВ С 192, 12.8.2002 г., стр. 59.


4 Становище на Европейския парламент от 10 октомври 2002 г. (все още непубликувано в Официален вестник), Обща позиция на Съвета от 18 март 2003 г. (ОВ С 125 Е, 27.5.2003 г., стр. 72, Решение на Европейския парламент от 2 юли 2003 г. (все още непубликувано в Официален вестник) и Решение на Съвета от 22 юли 2003 г.

5 ОВ L 242, 10.9.2002 г., стр. 1.


6 ОВ L 33, 7.2.1994 г., стр. 11.


7 ОВ L 130, 15.5.2002 г., стр. 1.

8 ОВ L 167, 9.7.1993 г., стр. 31. Решение, изменено с Решение 1999/296/ЕО (ОВ L 117, 5.5.1999 г., стр. 35).

9 ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

10 ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 48.


11 ОВ L 257, 10.10.1996 г., стр. 26.


Untitled Page