ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА СЕКРЕТАРЯ НА ОБЩИЯ СЪД

Обн. L ОВ. бр.68 от 7 Март 2012г.

ОБЩИЯТ СЪД


като взе предвид член 23 от своя процедурен правилник,


като взе предвид Указанията за секретаря, приети на 5 юли 2007 г., изменени с Решение на Общия съд от 17 май 2010 г.,


ПРИЕМА НАСТОЯЩОТО ИЗМЕНЕНИЕ НА УКАЗАНИЯТА ЗА СЕКРЕТАРЯ:


Член 1


1. В член 2, параграф 5 думата „доказателствата“ се заменя с думата „материалите“.


2. Член 3 се изменя, както следва:


— в параграф 1 думата „доказателства“ се заменя с думата „материали“,


— в параграф 2 думата „доказателството“ се заменя навсякъде с думата „материала“,


— текстът на параграф 4, втора алинея се заменя със следния текст:


„Отбелязването за вписването в регистъра се прави върху оригинала на представения от страните материал по делото или върху документа, който се счита за оригинал на този материал 1, както и върху всеки връчен на страните препис, като се посочват поредният номер и датата на вписване в регистъра. Отбелязването се извършва на езика на производството.“,


— текстът на параграф 5 се заменя със следния текст:


„Когато даден материал по делото не е вписан в регистъра на датата на подаването му, тази дата се отбелязва в регистъра и върху оригинала или документа, който се счита за оригинал, както и върху преписите на този материал по делото.“,


— в параграф 6 след думите „длъжностно лице, или служител в секретариата“ се добавят точка и запетая и думите „датата, посочена в член 5 от Решението на Общия съд от 14 септември 2011 г.“.


3. Член 4 се изменя, както следва:


— втора алинея от параграф 2 става първа алинея от параграф 3,


— трета алинея от параграф 2 става втора алинея от параграф 3,


— четвърта алинея от параграф 2 става параграф 4,


— параграф 3 става параграф 5.


4. Член 5 се изменя, както следва:


— текстът на параграф 1 се заменя със следния текст:


„Преписката по делото съдържа: материалите по делото, върху които е направено отбелязването по член 3, параграф 4, втора алинея от настоящите указания, подписано от секретаря, заедно с приложенията към тях, ако има такива; постановените по делото решения, включително решенията за отказ да се приемат материали по делото; докладите за съдебни заседания; протоколите от съдебни заседания; уведомленията, направени от секретаря, както и при необходимост всякакви други материали или кореспонденция, които следва да бъдат взети под внимание при решаване на делото.“,


— в параграф 2 думите „дали дадено доказателство да бъде приобщено към преписката по делото“ се заменят с думите „по приобщаването на даден материал към преписката по делото“,


— в параграф 4, първа алинея думите „оригиналната преписка“ се заменят с думата „преписката“,


— текстът на параграф 5 се заменя със следния текст:


„Поверителните и неповерителните варианти на материалите по делото се съхраняват в преписката поотделно. Достъп до поверителния вариант на материалите по делото се разрешава само на страните, по отношение на които не е било разпоредено поверително третиране.“,


— в параграф 6 думите „Представено по дадено дело доказателство“ се заменят с думите „Подаденият по едно дело материал“, думата „което“ се заменя с думата „който“ и думата „приобщено“ се заменя с думата „приобщен“,


— в параграф 7 след думата „архивирането“ се добавя думата „на“ и думите „приложените към нея доказателства“ се заменят с думите „приобщените към нея материали по делото“,


— (Без значение за текста на български език.)


5. Член 6 се изменя, както следва:


— в параграф 1 думите „определени въпроси или доказателства“ се заменят с думите „определени данни“,


— в параграф 2, първа алинея думите „определени въпроси или доказателства“ се заменят с думите „определени данни“ и думите „точки 74—77“ се заменят с думите „точки 88—91“.


6. Член 7 се изменя, както следва:


— в заглавието думата „доказателства“ се заменя с думите „материали по делото“,


— в параграф 1, първа алинея думата „доказателства“ се заменя с думата „материали“,


— в параграф 1, втора алинея думите „представените доказателства“ се заменят с думите „подадените материали“,


— в параграф 1, трета алинея думите „дадено писмено становище“ се заменят с думите „даден материал по делото“ и думите „точки 55 и 56“ се заменят с думите „точка 55“,


— в параграф 1, четвърта алинея думите „точки 57 и 59“ се заменят с думите „точки 64 и 66—68“ и думите „писменото становище“ се заменят с думите „материала по делото“,


— в параграф 2 думите „писмени становища или“ се заличават,


— в параграф 3, първа алинея думите „подаването на доказателства“ се заменят с думите „подаването на материали по делото“, думите „посоченото в член 43, параграф 7 от същия правилник решение за определяне на условията, при които материал по делото, изпратен на секретариата по електронен път, може да се счита за оригинал на този акт“ се заменят с думите „Решението на Общия съд от 14 септември 2011 г.“, думите „само доказателства“ се заменят с думите „само материали“, а преди думата „подпис“ се добавя думата „саморъчен“,


— в параграф 4 думите „или документи“, „писмено становище или“ и „към писмените становища“ се заличават,


— в параграф 5, първа алинея думите „писмени становища или“ се заличават,


— в параграф 5, втора алинея думите „приложени към дадено писмено становище или материал по делото доказателства или документи“ се заменят с думите „приложени към даден материал по делото доказателства“,


— (Без значение за текста на български език.),


— текстът на параграф 6 се заменя със следния текст:


„Когато някоя от страните оспорва отказа на секретаря да приеме даден материал по делото, последният представя съответния материал на председателя за вземане на решение дали материалът следва да бъде приет.“.


7. В член 9, параграф 2 думите „изключва от преписката по делото съответното писмено становище или материал по делото” се заменят с думите „изключва съответния материал от преписката по делото“.


8. Член 10 се изменя, както следва:


— в параграф 1, първа алинея думите „Съгласно член 100, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд, връчванията“ се заменят с думите „Връчванията по член 100, параграф 1 от Процедурния правилник на Общия съд“,


— в параграф 1, втора алинея се заличава последното изречение,


— в параграф 4, втора алинея думата „Доказателствата“ се заменя с думите „Материалите по делото“,


— (Без значение за текста на български език.),


— текстът на параграф 6 се заменя със следния текст:


„Когато приложението към определен материал по делото е подадено само в един екземпляр поради обема му или поради други причини и когато на страните не могат да бъдат връчени преписи от него, секретарят уведомява страните за това и им съобщава, че приложението е на тяхно разположение в секретариата за справка.“.


9. В член 11, параграф 2 думата „Доказателствата“ се заменя с думите „Материалите по делото“.


10. В член 12 думите „документите по производството“ се заменят с думите „материалите по делото“.


11. В член 13, параграф 3 думата „доказателства“ се заменя с думите „материали по делото“.


12. Член 17 се изменя, както следва:


— в параграф 1 думата „доказателство“ се заменя с думата „материал“,


— в параграф 2 думата „доказателство“ се заменя с думата „материал“.


13. В член 19, параграф 2 след думите „Процедурния правилник“ се добавят запетая и думите „на Решението на Общия съд от 14 септември 2011 г., на условията за използване на приложението e-Curia, на Практическите указания към страните“.


Член 2


Настоящото изменение на Указанията за секретаря се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.


То влиза в сила в деня след неговото публикуване.


Съставено в Люксембург на 24 януари 2012 година.


Секретар

E. COULON

Председател

M. JAEGER


_________________________

1 По смисъла на член 3 от Решение на Общия съд от 14 септември 2011 година за подаването и връчването на процесуални документи чрез приложението e-Curia (ОВ C 289, стр. 9).


Untitled Page