ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ КЪМ СТРАНИТЕ ПРЕД ОБЩИЯ СЪД

Обн. L ОВ. бр.68 от 7 Март 2012г.

Съдържание


I. ОТНОСНО ПИСМЕНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


A. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


A.1. Относно използването на технически средства за комуникация . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


1) Чрез приложението e-Curia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


2) По факс или по електронна поща . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25


A.2. Относно представянето на процесуални документи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26


A.3. Относно представянето на файловете, подавани чрез приложението e-Curia . . . . . . . . . . . 27


A.4. Относно дължината на писмените становища . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27


Б. ОТНОСНО СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПИСМЕНИТЕ СТАНОВИЩА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28


Б.1. Преки производства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28


1) Искова молба или жалба и писмена защита (по делата, различни от свързаните с интелектуална собственост) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28


а. Искова молба или жалба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28


б. Писмена защита . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


2) Жалба и писмен отговор (по делата, свързани с интелектуална собственост) . . . . . . . 29


а. Жалба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29


б. Писмен отговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


Б.2. Производства по обжалване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


а. Жалба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30


б. Писмен отговор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31


В. ОТНОСНО ПРЕДСТАВЯНЕТО НА ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ . . . . . . . . . . . . . 31


Г. ОТНОСНО СЛУЧАИТЕ НА ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕРЕДОВНОСТИ В ПРОЦЕСУАЛНИТЕ ДОКУМЕНТИ . . . 32


Г.1. Отстраняване на нередовности в исковата молба или жалбата . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32


а. Условия, чието неспазване обосновава невръчване на исковата молба или жалбата 32


б. Изисквания за форма, чието неспазване обосновава отлагане на връчването . . . . . 33


в. Изисквания за форма, чието неспазване не възпрепятства връчването . . . . . . . . . . 34


Г.2. Отстраняване на нередовности при искови молби или жалби с по-дълъг текст . . . . . . . . 34


Г.3. Отстраняване на нередовности в други процесуални документи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35


Д. ОТНОСНО ИСКАНИЯ ЗА РЕШАВАНЕ НА ДЕЛА ПО РЕДА НА БЪРЗО ПРОИЗВОДСТВО . . . . . . . . . . . . . 35


Е. ОТНОСНО МОЛБИ ЗА СПИРАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО И ДРУГИ ОБЕЗПЕЧИТЕЛНИ МЕРКИ . . . . . . . . . . 36


Ж. ОТНОСНО ИСКАНИЯТА ЗА ПОВЕРИТЕЛНО ТРЕТИРАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36


а. При молба за встъпване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


б. При съединяване на дела . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


З. ОТНОСНО МОЛБИТЕ, СВЪРЗАНИ С ВТОРА РАЗМЯНА НА ПИСМЕНИ СТАНОВИЩА . . . . . . . . . . . . . . . 37


З.1. Относно молбите за предоставяне на право на писмена реплика или писмена дуплика по делата, свързани с интелектуална собственост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


З.2. Относно молбите за предоставяне на право на писмена реплика в производствата по обжалване . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


И. ОТНОСНО ИСКАНИЯТА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УСТНИ СЪСТЕЗАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


И.1. Относно исканията за провеждане на устни състезания по делата, свързани с интелектуална собственост . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37


И.2. Относно исканията за провеждане на устни състезания в производствата по обжалване 38


Й. ОТНОСНО МОЛБИТЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВНА ПОМОЩ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38


II. ОТНОСНО УСТНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39


III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41


ОБЩИЯТ СЪД,


като взе предвид член 150 от своя процедурен правилник,


като има предвид, че с оглед на доброто правораздаване е уместно на представителите на страните, независимо дали са адвокати или други представители по смисъла на член 19 от Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз (наричан по-нататък „Статут“), да се предоставят практически указания как да представят своите процесуални документи и как да подготвят най-добре устните състезания пред Общия съд;


като има предвид, че тези указания възпроизвеждат, изясняват и допълват някои разпоредби от Процедурния правилник на Общия съд и трябва да дадат възможност на представителите на страните да се съобразят с условията, при които работи юрисдикцията, свързани по-конкретно с писмения превод, вътрешната обработка на процесуалните документи и устния превод;


като има предвид, че по силата на дадените от Общия съд Указания за секретаря от 5 юли 2007 г. (ОВ L 232, стр. 1), изменени на 17 май 2010 г. (ОВ L 170, стр. 53) и на 24 януари 2012 г. (ОВ L 68, стр. 23) (наричани по-нататък „Указания за секретаря“), на секретаря се възлага да следи приложените към преписката процесуални документи да отговарят на изискванията, предвидени в Статута, на Процедурния правилник и на настоящите практически указания към страните (наричани по-нататък „Практически указания“), и на посочените указания за секретаря, и по-специално да изисква отстраняването на нередовностите в процесуалните документи, които не съответстват на изискванията, както и, ако е необходимо, когато нередовностите не са отстранени, да откаже тяхното приемане, в случай че не отговарят на изискванията на разпоредбите на Статута или на Процедурния правилник;


като има предвид, че като спазват Практическите указания, представителите на страните, действащи в качеството си на сътрудници на правосъдието, имат сигурността, че Общият съд е в състояние да разглежда без затруднения подадените от тях процесуални документи, както и че за тях — по отношение на положенията, уредени в настоящите практически указания — няма да се прилага член 90, буква а) от Процедурния правилник;


след консултиране с лицата, представляващи представителите на държавите членки, институциите, които встъпват в производствата пред Общия съд, и Съвета на адвокатурите на Европейския съюз (CCBE),


РЕШИ ДА ПРИЕМЕ НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ:


I. ОТНОСНО ПИСМЕНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО


A. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ


2.1. Относно използването на технически средства за комуникация


1) Чрез приложението e-Curia


1. Подаването на процесуални документи изключително по електронен път е възможно чрез използване на приложението e-Curia (https://curia.europa.eu/e-Curia) при спазване на Условията за използване на приложението e-Curia.


2. Приложенията към процесуален документ, посочени в текста на този документ, които поради естеството си не могат да се подават чрез e-Curia, могат да се изпратят отделно съгласно член 43, параграф 1 от Процедурния правилник, при условие че са посочени в описа на приложенията на подадения чрез e- Curia документ. В описа на приложенията се посочват приложенията, които ще бъдат подадени отделно. Тези приложения трябва да постъпят в секретариата най-късно до десет дни след подаването на процесуалния документ чрез e-Curia.


3. Доколкото не са предвидени специални изисквания, разпоредбите на настоящите указания се прилагат към процесуалните документи, подавани чрез приложението e-Curia.


2) По факс или по електронна поща


4. Изпращането на копие до секретариата от подписания оригинал на процесуален документ, предвидено в член 43, параграф 6 от Процедурния правилник, може да се направи:


— или по факс (факс номер: (+ 352) 43.03.21.00),


— или по електронна поща (електронен адрес: @####67108864#mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu#GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu).@


5. При изпращане по електронна поща се приема само сканирано копие на подписания оригинал. Желателно е документите да се сканират с разделителна способност от 300 DPI и да се представят във формат PDF (изображение и текст) чрез компютърни програми като Acrobat или Readiris 7 Pro. Изпращането на обикновен компютърен файл или на файл с електронен подпис или с компютърно създадено точно копие на подпис не отговаря на изискванията на член 43, параграф 6 от Процедурния правилник. Кореспонденция по дело, която постъпва в Общия съд под формата на обикновено писмо в електронна форма, не се взема предвид.


6. Датата на подаване на процесуален документ по факс или по електронна поща се взема предвид с оглед на спазването на срок само ако оригиналът, съдържащ саморъчния подпис на представителя, е подаден в секретариата най-късно до десет дни след това, както предвижда член 43, параграф 6 от Процедурния правилник.


7. Подписаният оригинал следва да се изпрати незабавно, непосредствено след изпращането на копието, без в него да се внасят корекции или промени, макар и незначителни. При различие между подписания оригинал и подаденото по-рано копие се взема предвид само датата, на която е подаден подписаният оригинал. Съгласно член 43, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник подписаният оригинал на всеки процесуален документ трябва да се придружава от достатъчен брой заверени копия.


8. В декларацията на страна, с която тя се съгласява съгласно член 44, параграф 2 от Процедурния правилник връчването по отношение на нея да се извършва по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, трябва да се посочат номерът на факса и/или електронният адрес с оглед на връчванията от секретариата. Компютърът на адресата трябва да разполага с подходяща програма (напр. Acrobat или Readiris 7 Pro), за да може да визуализира връчените от секретариата документи, които са във формат PDF.


A.2. Относно представянето на процесуални документи


9. На първата страница на всеки процесуален документ се отбелязва следното:


a) наименованието на процесуалния документ (искова молба или жалба, писмена защита, писмен отговор, писмена реплика, писмена дуплика, молба за встъпване, писмено становище при встъпване, възражение за недопустимост, становище относно …, отговори на въпросите и т.н.);


б) номерът на делото (T-…/…), когато той вече е бил съобщен от секретариата;


в) имената на ищеца или жалбоподателя и на ответника, както и на всяка друга страна в производствата по дела, свързани с интелектуална собственост, и по обжалване на съдебни актове на Съда на публичната служба;


г) името на страната, за която се подава процесуалният документ.


10. Всеки параграф от процесуалния документ се номерира.


11. За процесуалните документи, които не са подадени чрез приложението e-Curia, се изисква саморъчен подпис на представителя на съответната страна, който трябва да е положен под текста на документа. Когато има няколко представители, е достатъчно процесуалният документ да се подпише само от един от тях.


12. Процесуалните документи се представят по начин, който да позволи на Общия съд да управлява документите по електронен път.


За тази цел трябва да се спазват следните изисквания:


a) текстът трябва да е във формат A4, да е лесно четлив и да е разположен само от едната страна на страницата („едностранно“, а не „двустранно“).


б) представените документи на хартиен носител трябва да са свързани с пособия, които лесно могат да бъдат отстранени (да не се слага подвързия или други подшиващи средства като лепило, телбод и т.н.).


в) текстът трябва да е набран на достатъчно едър шрифт, за да се чете лесно 1, с достатъчна разредка и полета, за да се осигури четливостта на сканираната му версия 2.


г) всяка следваща страница на процесуалния документ се номерира с нарастващ номер в горния десен край; когато се представят приложения към процесуален документ, номерирането се прави съгласно изискванията, посочени в точка 59 от настоящите практически указания.


13. Върху първата страница на всеки препис, който страните са длъжни да представят съгласно член 43, параграф 1, втора алинея от Процедурния правилник, от подписания оригинал на процесуален документ, който не е подаден чрез приложението e-Curia, представителят на съответната страна прави отбелязване, удостоверяващо верността на преписа с оригинала, и го парафира.


A.3. Относно представянето на файловете, подавани чрез приложението e-Curia


14. Процесуалните документи, подавани чрез приложението e-Curia, се представят под формата на файлове. За да се улесни обработването им в секретариата, е препоръчително да се следват практическите съвети, съдържащи се в Указанията за използване на приложението e-Curia, достъпни онлайн на уебсайта на Съда на Европейския съюз, а именно:


— имената на файловете трябва да указват вида на процесуалния документ (писмено становище, част 1 от приложенията, част 2 от приложенията, придружително писмо и т.н.),


— не е необходимо процесуалният документ непременно да съдържа саморъчен подпис,


— текстът на процесуалният документ може да бъде съхранен направо във формат PDF от текстообработваща програма, без да е необходимо да се „сканира“,


— процесуалният документ трябва да съдържа опис на приложенията,


— приложенията трябва да се съдържат в един или повече файлове, отделно от файла с процесуалния документ. В един файл могат да се съдържат няколко приложения. Не е задължително да се създава отделен файл за всяко приложение.


A.4. Относно дължината на писмените становища


15. Максималният брой страници на писмените становища 3 се определя в зависимост от съответната област и обстоятелствата по делото и е, както следва:


— 50 страници за исковата молба или жалбата и за писмената защита,


— 20 страници за жалбата и за писмения отговор в делата, свързани с интелектуална собственост,


— 15 страници за жалбата и за писмения отговор при обжалване на съдебни актове,


— 25 страници за писмената реплика и писмената дуплика,


— 15 страници за писмената реплика и писмената дуплика при обжалване на съдебни актове и по делата, свързани с интелектуална собственост,


— 20 страници за писменото възражение за недопустимост, както и за писмените становища по него,


— 20 страници за писменото становище при встъпване и 15 страници за писмените становища по него.


16. Становища с по-голям брой страници се допускат само при дела с особено висока степен на фактическа или правна сложност.


Б. ОТНОСНО СТРУКТУРАТА И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ПИСМЕНИТЕ СТАНОВИЩА


Б.1. Преки производства


17. Процедурният правилник съдържа специални разпоредби, които уреждат съдебните спорове, свързани с правото на интелектуална собственост (членове 130—136). Ето защо правилата относно жалбите и писмените отговори, представени в делата по тези спорове, са изложени отделно от тези, които са свързани с исковите молби или жалбите и писмените защити, представени в рамките на всички други съдебни спорове.


1) Искова молба или жалба и писмена защита (по делата, различни от свързаните с интелектуална собственост)


а. Искова молба или жалба


18. Задължителните реквизити на исковата молба или жалбата се съдържат в член 44 от Процедурния правилник.


19. В началото на исковата молба или жалбата трябва да присъстват посочените по-долу данни:


a) името и адресът на ищеца или жалбоподателя;


б) името и качеството на представителя на ищеца или жалбоподателя;


в) посочване на страната, срещу която е подадена исковата молба или жалбата;


г) декларациите, посочени в член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (съдебен адрес в Люксембург и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за комуникация).


20. След уводната част на исковата молба или жалбата следва кратко изложение на спорните обстоятелства.


21. Би било уместно правната аргументация да се структурира в зависимост от изтъкнатите правни основания. По правило е удачно, преди тези основания да бъдат развити, те да бъдат изложени схематично. Освен това е много желателно да се наименува всяко от изложените правни основания, за да се улесни тяхното установяване.


22. Исканията в исковата молба или жалбата трябва да бъдат точно определени в началото или края й.


23. Когато се иска отмяна, конкретно се посочва обжалваният акт и се прилага копие от него.


24. Към исковата молба или жалбата се прилагат, отделно от посочените в текста на писменото становище приложения, документите по член 44, параграф 3 и параграф 5, букви а) и б) от Процедурния правилник. С оглед на представянето на документа, предвиден в член 44, параграф 3 от Процедурния правилник, може да се направи препращане, съгласно член 8, параграф 2 от Указанията за секретаря, към вече подаден в секретариата на Общия съд документ.


25. Всяка искова молба или жалба се придружава от резюме на изложените правни основания и основни доводи, за да се улесни изготвянето на известието, предвидено в член 24, параграф 6 от Процедурния правилник. Тъй като известието се публикува в Официален вестник на Европейския съюз на всички официални езици, това резюме трябва да е не по-дълго от две страници и да бъде изготвено в съответствие с образеца, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз. То трябва да се представи отделно от посочените в исковата молба или жалбата приложения. Ако не е подадено чрез приложението e-Curia, резюмето трябва да се изпрати по електронна поща под формата на обикновен електронен файл на адрес @####67108864#mailto:GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu#GeneralCourt.Registry@curia.europa.eu, като@се посочи делото, към което се отнася.


26. Доказателствените искания се представят точно и изрично, като ясно указват подлежащите на доказване факти:


— доказателствените искания относно документи трябва или да препращат към номер от описа на приложенията, или, ако ищецът или жалбоподателят не разполага с документа, да посочват начина, по който той може да бъде получен,


— при доказателствени искания относно разпит на свидетел или искания за информация трябва точно да се посочи съответното лице.


27. Ако исковата молба или жалбата е подадена, след като вече е била направена молба за предоставяне на правна помощ, последица от която съгласно член 96, параграф 4 от Процедурния правилник е спирането на течението на срока, определен за подаване на иска или жалбата, тази информация трябва да се упомене в началото на исковата молба или жалбата.


28. Ако исковата молба или жалбата е подадена след съобщаване на определението, постановено по молба за предоставяне на правна помощ, в исковата молба или жалбата трябва да се посочи и датата, на която определението е било връчено на ищеца или жалбоподателя.


б. Писмена защита


29. Задължителните реквизити на писмената защита се съдържат в член 46, параграф 1 от Процедурния правилник.


30. Освен номерът на делото и името на ищеца или жалбоподателя, в началото на писмената защита трябва да присъстват и следните данни:


a) името и адресът на ответника;


б) името и качеството на представителя на ответника;


в) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на съдебен адрес в Люксембург и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за комуникация).


31. Исканията на ответника трябва да бъдат точно определени в началото или края на писмената защита.


32. По отношение на писмената защита се прилагат точки 21, 24 и 26 от Практическите указания.


33. Оспорването на факти, твърдени от противната страна, се прави изрично, като конкретно се посочват съответните факти.


2) Жалба и писмен отговор (по делата, свързани с интелектуална собственост)


а. Жалба


34. Задължителните реквизити на жалбата се съдържат в член 44 и член 132, параграф 1 от Процедурния правилник.


35. В началото на жалбата трябва да се посочат следните данни:


a) името и адресът на жалбоподателя;


б) името и качеството на представителя на жалбоподателя;


в) имената на всички страни пред апелативния състав или отделението по жалбите, както и посочените от тях адреси, с оглед на съобщенията в хода на това производство;


г) датата, на която обжалваното решение на апелативния състав или на отделението по жалбите е съобщено на жалбоподателя;


д) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на съдебен адрес в Люксембург и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за комуникация).


36. Към жалбата се прилага обжалваното решение на апелативния състав или на отделението по жалбите.


37. Точки 20—22, 24 и 26—28 от настоящите практически указания се прилагат спрямо жалбите по делата, свързани с интелектуална собственост.


б. Писмен отговор


38. Задължителните реквизити на писмения отговор се съдържат в член 46, параграф 1 от Процедурния правилник.


39. Освен номерът на делото и името на жалбоподателя в началото на писмения отговор трябва да присъстват и следните данни:


a) името и адресът на ответника или на встъпилата страна;


б) името и качеството на представителя на ответника или тези на представителя на встъпилата страна;


в) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на съдебен адрес в Люксембург и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за комуникация).


40. Исканията на ответника или на встъпилата страна трябва да бъдат точно определени в началото или края на писмения отговор.


41. По отношение на писмения отговор се прилагат точки 21, 24, 26 и 33 от настоящите практически указания. Когато преди писмения отговор е подадено становище относно езика на производството съгласно член 131, параграф 2 от Процедурния правилник, това писмено изявление се придружава от документа по член 44, параграф 3 от Процедурния правилник.


Б.2. Производства по обжалване


а. Жалба


42. Жалбата трябва да съдържа данните, посочени в член 138, параграф 1 от Процедурния правилник.


43. В началото на жалбата се посочват:


a) името и адресът на жалбоподателя;


б) името и качеството на представителя на жалбоподателя;


в) обжалваното решение на Съда на публичната служба (вид, съдебен състав, дата и номер на дело);


г) другите страни в производството пред Съда на публичната служба;


д) датата, на която решението на Съда на публичната служба е получено от жалбоподателя;


е) декларациите по член 44, параграф 2 от Процедурния правилник (посочване на съдебен адрес в Люксембург и/или съгласие връчването да се извършва чрез технически средства за комуникация).


44. В началото или края на жалбата трябва да присъства текст, в който исканията на жалбоподателя точно са формулирани (член 139, параграф 1 от Процедурния правилник).


45. По принцип не е необходимо да се излагат обстоятелствата, предхождащи спора, както и неговият предмет; достатъчно е да се посочи решението на Съда на публичната служба.


46. Препоръчва се правните основания да бъдат изложени кратко и схематично в началото на жалбата. Правните доводи би следвало да са структурирани в съответствие с изтъкнатите в подкрепа на жалбата правни основания, по-конкретно в съответствие с посочените случаи на неправилно прилагане на правната норма.


47. Към жалбата се прилага препис от обжалваното решение на Съда на публичната служба.


48. Всяка жалба се придружава от резюме на изложените правни основания и основни доводи, за да се улесни изготвянето на известието, предвидено в член 24, параграф 6 от Процедурния правилник. Тъй като известието се публикува в Официален вестник на Европейския съюз на всички официални езици, това резюме трябва да е не по-дълго от две страници и да бъде изготвено в съответствие с образеца, който е на разположение на уебсайта на Съда на Европейския съюз. То трябва да се представи отделно от посочените в жалбата приложения. Ако не е подадено чрез приложението e-Curia, резюмето трябва да се изпрати по електронна поща под формата на обикновен електронен файл на адрес GeneralCourt.67108864mailto:GeneralCourt.Registrycuria.europa.euRegistrycuria.europa.eu, като


Секретариат на Общия съд на Европейския съюз

Rue du Fort Niedergrьnewald

L-2925 Luxembourg


105. Не се разглеждат молби за предоставяне на правна помощ, които не са подадени чрез формуляр; ако те са направени по друг начин, секретарят изпраща отговор, с който припомня, че формулярът задължително трябва да бъде използван, и го прилага към отговора си.


106. Оригиналът на молбата за предоставяне на правна помощ трябва да бъде подписан от молителя или от адвоката му. Все пак, когато адвокатът на молителя подава молбата чрез приложението e-Curia, подписът на адвоката не е необходим.

107. Ако молбата за предоставяне на правна помощ е подадена преди исковата молба или жалбата, тя трябва да се придружава от документа, посочен в член 44, параграф 3 от Процедурния правилник (удостоверение на адвоката, че има право да практикува пред съд на държава членка или на друга държава — страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство). С оглед на пред ставянето на документа, предвиден в член 44, параграф 3 от Процедурния правилник, може да се направи препращане, съгласно член 8, параграф 2 от Указанията за секретаря, към вече подаден в секретариата на Общия съд документ.


108. Използването на формуляра има за цел да предостави на Общия съд, съгласно член 95, параграф 2 от Процедурния правилник, необходимата информация с оглед на вземане на правилно решение по молбата за предоставяне на правна помощ. Става въпрос за:

— данните за материалното положение на молителя,

и

— в случай че искът или жалбата все още не са заведени — данните за предмета на посочените иск или жалба, за обстоятелствата в конкретния случай и съответните доводи.


109. Молителят е длъжен да представи заедно с формуляра и доказателствата в подкрепа на твърденията си.


110. За разбирането на надлежно попълнения формуляр и доказателства трябва да са достатъчни само тези документи, без да е необходимо да се правят справки с текста на други писма, представени в Общия съд от молителя, ако има такива.

111. При запазване на възможността Общият съд допълнително да изисква информация или представяне на документи на основание на член 64 от Процедурния правилник, молбата за предоставяне на правна помощ не може да се допълва от последващо представяне на допълнителни части към нея; ако такива са представени, без да са изискани от Общия съд, те се връщат. По изключение обаче може да се приемат подадени по-късно доказателства, с които се цели да се докаже липсата на средства на молителя, като се даде подходящо обяснение за закъснялото им представяне.112. По силата на член 96, параграф 4 от Процедурния правилник подаването на молба за предоставяне на правна помощ спира течението на срока, предвиден за предявяване на иска или жалбата, с които е свързана молбата, до деня на съобщаване на постановеното определение по молбата, или когато не е определен адвокат, който да представлява заинтересованото лице в производството, в което е поста новено това определение — до деня на връчване на определението за назначаване на адвокат, който да представлява молителя.


113. Спирането произвежда действие от деня на представяне на формуляра или когато за подаването на молба за предоставяне на правна помощ не е използван формуляр, считано от деня на подаване на тази молба, при условие че формулярът е изпратен обратно в предоставения за тази цел срок, определен с писмото, посочено в точка 105 по-горе. Ако формулярът не е изпратен обратно в определения срок, спирането произвежда действие, считано от деня на подаване на формуляра.


114. Когато формулярът е подаден по факс или по електронна поща, за да бъде взет предвид с оглед спирането на срока за подаване на иск или жалба, оригиналът, съдържащ саморъчен подпис на адвоката или на молителя, трябва да бъде получен в секретариата на Общия съд най-късно десет дни след това подаване. Когато оригиналът не е представен в този десетдневен срок, спирането на срока за подаване на иск или жалба произвежда действие от деня на представяне на оригинала. Ако има разлика между подписания оригинал и представеното по-рано копие, предвид се взима само подписаният оригинал, а денят, от който срокът за подаване на иск или жалба спира да тече, е денят на подаване на този оригинал.


II. ОТНОСНО УСТНАТА ФАЗА НА ПРОИЗВОДСТВОТО


115. Целта на устната фаза на производството е:


— да се припомнят, когато е необходимо, в много синтезиран вид становищата на страните, като се подчертаят главните правни основания, представени в писмена форма,


— да се изяснят, ако е необходимо, някои доводи, развити в хода на писменото производство, както и да се представят нови доводи, в случай че има такива, основани на обстоятелства, които са настъпили след приключването на писменото производство и поради тази причина не са могли да бъдат включени в направените писмени изявления,


— да се дадат отговори на въпроси, зададени от Общия съд, ако има такива.


116. Всяка страна следва сама да прецени, като отчита описаната в предходната точка цел на устната фаза на производството, дали действително е необходимо устно изявление или просто е достатъчно да се направи препратка към писмените становища. Тогава устната фаза на производството може да се съсредоточи върху отговорите на въпросите, поставени от Общия съд. Ако представителят счита за нужно да вземе думата, той винаги има възможността да ограничи своето изложение до определени пунктове или да направи препратка към писмени становища за други.


117. Ако някоя от страните се въздържа от устно изявление, нейното мълчание не може при никакви обстоятелства да се тълкува като равносилно на съгласие с устното изявление на друга страна, ако съответният аргумент вече е бил отхвърлен в писменото производство. Мълчанието не представлява пречка тази страна да направи реплика на устно изявление, направено от другата страна.


118. Понякога Общият съд може да счете, че е за предпочитане устната фаза на производството да започне с въпроси на съдиите към представителите на страните. В този случай представителите следва да отчетат този факт, ако желаят впоследствие да направят кратко изказване.


119. С оглед на постигането на яснота и възможност за по-добро разбиране на изказванията от членовете на Общия съд е за предпочитане по принцип да се говори свободно на базата на бележки, вместо да се чете предварително написан текст. Освен това представителите на страните се умоляват във възможно най-голяма степен да опростяват представянето на делото. По-добре е да се направят няколко къси фрази, отколкото едно дълго и сложно изречение. От помощ за Общия съд би било и ако те струк турират изказванията си и изложат възприетия от тях план, преди да започнат да ги развиват.


120. Когато устното изявление е било подготвено в писмена форма, е препоръчително с оглед на изготвянето на текста да се вземе предвид фактът, че той трябва да се представи устно и да е възможно най-близък до устно изложение. За улесняване на устния превод представителите на страните се умоляват да изпратят на дирекция „Устни преводи“ предварително по факс (+ 352) 43.03.36.97) или по електронна поща (interpret@curia.europa.eu) текста


121. Поверителността на изпратените бележки по изказванията е гарантирана. За да се избегнат недораз умения, трябва да се посочи името на страната. Бележките по изказванията не се прилагат към преписката по делото.122. На представителите се напомня, че при устните състезания само някои от членовете на Общия съд следят устното изявление на езика, на който то се прави; другите членове слушат симултанния превод.


На представителите се препоръчва, в интерес на по-доброто протичане на устната фаза на производството и поддържането на високо качество на симултанния превод, те да говорят бавно и точно срещу микрофона.


123. В случай че представителите възнамеряват да цитират дословно части от определени текстове или документи, по-конкретно части, които не присъстват в преписката по делото, би било от полза те да бъдат указани на устните преводачи преди съдебното заседание. Освен това е уместно на последните да се обърне внимание и за термините, които могат да създадат трудности при превода.


124. Тъй като съдебните зали на Общия съд са оборудвани със система за автоматично усилване на звука, представителите се умоляват да натиснат бутона на микрофона и да изчакат индикаторът да светне, преди да започнат да своето изказване. Когато думата има съдия или друго лице, бутонът не трябва да се натиска, за да не се изключи техният микрофон.


125. Продължителността на устните състезания може да варира в зависимост от сложността на делото или наличието или отсъствието на новонастъпили обстоятелства. Представителите на главните страни се умоляват да ограничат своето изказване до около 15 минути за всяка страна, а встъпилите страни — до 10 минути (по съединените дела всяка главна страна разполага с 15 минути за всяко от делата и всяка встъпила страна разполага с 10 минути за всяко от делата), освен ако секретариатът не е указал друго в това отношение. Това ограничение се отнася само до изказването и не включва времето, необходимо за отговор на зададените въпроси по време на съдебното заседание.


126. Ако обстоятелствата изискват това, искане за отклонение от обичайно предоставеното време за устно изявление може да бъде направено, когато то е надлежно мотивирано, посочва считаното за необ ходимо време за изказване и е отправено до секретариата не по-малко от петнадесет дни (или по-късно, при наличие на изключителни обстоятелства, които са надлежно обосновани) преди датата на съдебното заседание. Представителите ще бъдат уведомени за времето, с което ще разполагат за устно изявление.


127. Когато някоя от страните се представлява от няколко представители, по принцип само двама от тях могат да се изказват, като общото време за изказванията им не трябва да надвишава посочената по-горе продължителност. Въпреки това останалите представители също могат да дават отговори на членовете на Общия съд, както и да правят реплики на други представители.


128. Когато повече страни защитават една и съща теза пред Общия съд (ситуация, която може да настъпи по-специално при встъпване или при съединяване на дела), техните представители се приканват да съгласуват своите действия преди съдебното заседание, за да се избегне всякакво повтаряне.


129. Докладът за съдебното заседание се изготвя от съдията докладчик и се свежда до посочване на правните основания и кратко резюме на доводите на страните.


130. Общият съд ще положи всички усилия представителите на страните да получат доклада за съдебното заседание не по-късно от три седмици преди заседанието. Докладът за съдебното заседание служи само за подготовката на съдебното заседание.


131. Ако представителите направят устни бележки по доклада по време на съдебното заседание, те се отразяват от секретаря или от лицето, което изпълнява тази функция.


132. Докладът за съдебното заседание е на разположение пред съдебната зала в деня на съдебното заседание, в което се провеждат устните състезания.


133. При цитиране на съдебен акт на Съда, на Общия съд или на Съда на публичната служба представи телите се умоляват да го посочат с общоприетото му наименование, с номера на делото, както и при необходимост да конкретизират съответната точка или съответните точки от този акт.


134. Общият съд приема документи, представени в съдебното заседание, само по изключение и след изслушване на страните в това отношение.


135. Молбите за използване на технически средства с оглед на определено представяне трябва да бъдат направени своевременно. Условията за използване на тези средства се определят съвместно със секретаря, за да се вземат предвид ограниченията от технически или практически характер, ако има такива.


III. ВЛИЗАНЕ В СИЛА НА НАСТОЯЩИТЕ ПРАКТИЧЕСКИ УКАЗАНИЯ


136. Настоящите практически указания отменят и заместват Практическите указания към страните от 5 юли 2007 г. (ОВ L 232, стр. 7), изменени на 16 юни 2009 г. (ОВ L 184, стр. 8), 17 май 2010 г. (ОВ L 170, стр. 49) и 8 юни 2011 г. (ОВ L 180, стр. 52).


137. Настоящите практически указания се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз. Те влизат в сила в деня след тяхното публикуване.


Съставено в Люксембург на 24 януари 2012 година.


Секретар

E. COULON

Председател

M. JAEGER


_________________________

1 Например шрифт „Times New Roman“ 12 за основния текст и „Times New Roman“ 10 за текста под линия. Например шрифт „Times New Roman“ 12 за основния текст и „Times New Roman“ 10 за текста под линия.

2 Например разредка с интервал 1 и полета най-малко 2,5 cm.

3 Текстът трябва да бъде представен в съответствие с изискванията, съдържащи се в точка 12, буква в) от настоящите указания.


Untitled Page