Дело C-126/11 Определение на Съда (първи състав) от 15 декември 2011 г. (преюдициално запитване от Hof van Cassatie van Belgi? — Белгия) — INNO NV/Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA

Обн. C ОВ. бр.73 от 10 Март 2012г.

2012/C 73/20


Член 104, параграф 3, първа алинея от Процедурния правилник — Директива 2005/29/ЕО — Нелоялни търговски практики — Национална правна уредба, която забранява изричните и подразбиращите се съобщения за намаление на цените 1


Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция


Hof van Cassatie van Belgi?


Страни в главното производство


Жалбоподател: INNO NV


Ответници: Unie van Zelfstandige Ondernemers VZW (UNIZO), Organisatie voor de Zelfstandige Modedetailhandel VZW (Mode Unie), Couture Albert BVBA


Предмет


Преюдициално запитване — Hof van Cassatie van Belgie — Тълкуване на Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 149, стр. 22; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 14, стр. 260).


Диспозитив


1. Директива 2005/29/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 11 май 2005 година относно нелоялни търговски практики от страна на търговци към потребители на вътрешния пазар и изменение на Директива 84/450/ЕИО на Съвета, Директиви 97/7/ЕО, 98/27/ЕО и 2002/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета, и Регламент (ЕО) № 2006/2004 на Европейския парламент и на Съвета („Директива за нелоялни търговски практики“) трябва да се тълкува в смисъл, че не допуска национална разпоредба като разглежданата в главното производство, която предвижда обща забрана на изричните и подразбиращите се съобщения за намаление на цените през периода преди разпродажбите, доколкото с тази разпоредба се преследват цели, свързани със защитата на потребителите.


_________________________

1 ОВ C 152, 21.5.2011 г.


Untitled Page