Дело C-14/12 P Жалба, подадена на 11 януари 2012 г. от Sheilesh Shah, Akhil Shah срещу решението на Общия съд (пети състав), постановено на 10 ноември 2011 г. по дело T-313/10: Three-N-Products Private Ltd/Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели)

Обн. C ОВ. бр.73 от 10 Март 2012г.

2012/C 73/39


Език на производството: английски


Страни

Жалбоподатели: Sheilesh Shah, Akhil Shah (представител: M. Chapple, Barrister)


Други страни в производството: Служба за хармонизация във вътрешния пазар (марки, дизайни и модели), Three-N-Products Private Ltd.


Искания на жалбоподателите


Жалбоподателите молят Съда:


— Да отмени обжалваното решение на Общия съд;


— да потвърди решението на апелативния състав;


— да уважи заявката за регистрация на марка на Общността и


— да осъди ответника да заплати съдебните разноски, направени от жалбоподателите във връзка с настоящото производство, производството пред Общия съд и пред апелативния състав.


Правни основания и основни доводи


Жалбоподателите изтъкват, че Общият съд е допуснал грешка при прилагане на правото що се отнася до следното:


Общият съд погрешно решил, че няма вероятност от объркване между спорната марка и регистрираните две по-ранни марки, на които ответникът се позовава (едната е словната марка „AYUR“, а другата е фигуративна марка, съдържаща словния елемент „AYUR“), поради слабия отличителен характер на по-ранните марки и слабото общо сходство между конфликтните знаци.


В частност Общият съд погрешно решил, че макар и буквите „U“ и „I“, добавени съответно в средата и в края на думата „AYUR“, да правят различна спорната марка, подобна разлика „не е от естество да привлече вниманието на потребителя“;


Също така, по-конкретно, Общият съд погрешно решил, че между конфликтните знаци няма значителна и съществена разлика във визуално, фонетично и концептуално отношение.


Untitled Page