LIFE+ Покана за представяне на предложения 2012 г.

Обн. C ОВ. бр.74 от 13 Март 2012г.

2012/C 74/08


Комисията кани регистрирани в Европейския съюз лица да представят предложения за LIFE+ поканата за представяне на предложения за 2012 г.


Заявления


Указанията за кандидатстване, които включват подробни обяснения относно условията за допускане и процедурите, могат да бъдат намерени на интернет страницата на Комисията на следния адрес: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


Предложенията трябва да се създават и подават само чрез онлайн инструмента за кандидатстване „eProposal“. Линк към „eProposal“ ще бъде поместен своевременно на горепосочената интернет страница.


Бенефициери


Предложенията трябва да бъдат представяни от лица, регистрирани в държавите-членки на Европейския съюз като публични и/или частноправни организации, субекти и институции.


Настоящото обявление обхваща следните теми:


1. LIFE+ Природа и биологично разнообразие


Главна цел: Опазване, съхранение, възстановяване, наблюдение и улесняване на функционирането на природните системи, природните местообитания, дивите флора и фауна, с цел спиране на загубата на биологично разнообразие, включително разнообразието на генетични ресурси, в рамките на ЕС.


2. LIFE+ Политика и управление на околната среда


Главни цели:


— Изменение на климата: Стабилизиране на концентрациите на парникови газове на равнище, което предотвратява глобалното затопляне с повече от 2 °C;


— Води: Допринасяне за повишаване на качеството на водите чрез разработване на икономически ефективни мерки за постигане на добро екологично състояние с оглед разработването на планове за управление на речните басейни съгласно Директива 2000/60/ЕО (Рамкова директива за водите);


— Въздух: Постигане на нива на качество на въздуха, които не пораждат значителни отрицателни въздействия и опасност за човешкото здраве и околната среда;


— Почви: Опазване и осигуряване на устойчивото използване на почвите чрез запазване на функциите им, предотвратяване на опасностите за почвите, смекчаване на тяхното въздействие и възстановяване на влошени почви;


— Градска околна среда: Допринасяне за подобряване на екологичното състояние на урбанизираните райони в Европа;


— Шум: Допринасяне за разработване и прилагане на политика относно шума в околната среда;


— Химикали: Подобряване до 2020 г. на опазването на околната среда и здравето от рисковете, причинени от използването на химикали, чрез прилагане на законодателството относно химикалите, по-специално Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH) и Тематичната стратегия за устойчиво използване на пестициди;


— Околна среда и здраве: Развиване на информационна база за политиката в областта на околната среда и здравеопазването (План за действие в областта на околната среда и здравеопазването);


— Природни ресурси и отпадъци: Разработване и изпълнение на политики, предназначени за осигу ряване на устойчиво управление на природните ресурси и отпадъците, подобряване на екологичните показатели на продуктите, на моделите за устойчиво производство и потребление, предотвратяване, оползотворяване и рециклиране на отпадъците. Допринасяне за ефективното прилагане на Тематичната стратегия за предотвратяване и рециклиране на отпадъците;


— Гори: Осигуряване, особено чрез координационна мрежа на ЕС, на конкретна и всеобхватна основа за обмен на информация, необходима при определяне на политиката относно горите във връзка с изменението на климата (въздействие върху горските екосистеми, ефекти на смекчаване и заместване), биологичното разнообразие (базова информация и защитени горски зони), горските пожари, състоянието и защитните функции на горите (вода, почва и инфраструктура), както и допринасяне за опазване на горите от пожари;


— Нововъведения: Допринасяне за развиването и нагледното прилагане на подходи за иновативна политика, технологии, методи и инструменти в помощ на изпълнението на Плана за действие в областта на екологичните технологии (ЕТАР);


— Стратегически подходи: Насърчаване на ефективното изпълнение и прилагане на законодателството на Съюза в областта на околната среда и подобряване на базата от знания за политиката в областта на околната среда; подобряване на екологичните показатели на МСП.


3. LIFE+ Информация и комуникации


Главна цел: Разпространяване на информация и повишаване на осведомеността по въпросите на околната среда, включително мерки за предотвратяване на горски пожари; и осигуряване на подкрепа за придру жаващи мерки, като предоставяне на информация, осведомителни дейности и кампании, конференции и обучения, включително обучения по предотвратяване на горски пожари.


Дялове на съфинансиране от ЕС


1. LIFE+ Проекти, свързани с природата и биологичното разнообразие


— Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи.


— По изключение максимален дял на съфинансиране до 75 % може да се прилага по отношение на предложенията, които са насочени към приоритетни местообитания/видове съгласно Директивата за птиците и Директивата за местообитанията.


2. LIFE+ Политика и управление на околната среда


— Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи.


3. LIFE+ Информация и комуникации


— Делът на финансовата помощ от Съюза е най-много 50 % от приемливите разходи.


Краен срок


Предложенията за проекти се валидират и предават чрез „eProposal“ на компетентните национални органи до 26 септември 2012 г., 23,59 ч. брюкселско време. Предложенията за проекти се изпращат чрез „eProposal“ на националния орган на държавата-членка, в която е регистриран бенефициерът. След това предложенията се предават от националните органи на Комисията чрез „eProposal“ в срок до 2 октомври 2012 г., 23,59 ч. брюкселско време.


Бюджет

Цялостният бюджет за безвъзмездни помощи за проекти по LIFE+ за 2012 г. възлиза на 276 710 000 EUR. Най-малко 50 % от тази сума се отпуска за мерки за подпомагане на опазването на природата и биологичното разнообразие.


Индикативните финансови средства за 2012 г. по държави-членки са следните:  Индикативна Държава-членка Индикативна Държава-членка Индикативна
Държава-членка сума   сума   сума
  2012 г. (ЕUR)   2012 г. (ЕUR)   2012 г. (ЕUR)
AT 5 353 492 DE 31 356 448 HU 7 135 251
BE 5 762 614 EE 3 639 225 IE 4 212 612
BG 9 173 428 ES 27 219 926 IT 24 324 882
CY 2 681 299 FI 7 356 827 LT 3 038 780
CZ 5 900 374 FR 27 975 307 LU 3 021 649
DK 4 782 488 GR 9 814 377 LV 2 660 198
           
  Индикативна Държава-членка Индикативна Държава-членка Индикативна
Държава-членка сума   сума   сума
  2012 г. (ЕUR)   2012 г. (ЕUR)   2012 г. (ЕUR)
MT 2 614 074 PT 7 391 578 SI 5 598 674
NL 8 489 636 RO 11 669 142 SK 6 365 639
PL 18 379 918 SE 9 143 758 UK 21 648 405
        Общо 276 710 000
           


Допълнителна информация


Допълнителна информация, включително указанията за попълване на формулярите и самите формуляри за кандидатстване, може да се намери на интернет страницата на Програмата LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm


Възможно е да се осъществи контакт и със съответните национални органи: http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm


Untitled Page