Поправка на Практическите указания към страните пред Общия съд

Обн. L ОВ. бр.73 от 13 Март 2012г.

Официален вестник на Европейския съюз L 68 от 7 март 2012 г.


На страница 25 третото съображение


вместо: „като има предвид, че по силата на дадените от Общия съд Указания за секретаря от 5 юли 2007 г. (ОВ L 232, стр. 1), изменени на 17 май 2010 г. (ОВ L 170, стр. 53) и на 24 януари 2012 г. (ОВ L 68, стр. 23) (наричани по-нататък „Указания за секретаря“), на секретаря се възлага да следи приложените към преписката процесуални документи да отговарят на изискванията, предвидени в Статута, на Процедурния правилник и на настоящите практически указания към страните (наричани по-нататък „Практически указа­ ния“), и на посочените указания за секретаря, и по-специално да изисква отстраняването на нередовностите в процесуалните документи, които не съответстват на изискванията, както и, ако е необходимо, когато нередовностите не са отстранени, да откаже тяхното приемане, в случай че не отговарят на изискванията на разпоредбите на Статута или на Процедурния правилник;“


да се чете: „като има предвид, че по силата на дадените от Общия съд Указания за секретаря от 5 юли 2007 г. (ОВ L 232, стр. 1), изменени на 17 май 2010 г. (ОВ L 170, стр. 53) и на 24 януари 2012 г. (ОВ L 68, стр. 20) (наричани по-нататък „Указания за секретаря“), на секретаря се възлага да следи приложените към преписката процесуални документи да отговарят на изискванията, предвидени в Статута, на Процедурния правилник и на настоящите практически указания към страните (наричани по-нататък „Практически указа­ ния“), и на посочените указания за секретаря, и по-специално да изисква отстраняването на нередовностите в процесуалните документи, които не съответстват на изискванията, както и, ако е необходимо, когато нередовностите не са отстранени, да откаже тяхното приемане, в случай че не отговарят на изискванията на разпоредбите на Статута или на Процедурния правилник;“


Untitled Page