Дело C-1/11 SA, Искане на разрешение за налагане на запор, подадено на 19 декември 2011 г. — Luigi Marcuccio/Европейска комисия

Обн. C ОВ. бр.89 от 24 Март 2012г.

2012/C 89/02


Език на производството: италиански


Страни

Ищец: Luigi Marcuccio (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия


Искания на ищеца

— да се свали имунитетът на Европейската комисия и да се разреши на ищеца да пристъпи към принудително изпълнение, евентуално под формата на запор върху вземане към трети лица и в рамките на закона, на необходимото имущество за покриване на вземането, което той е предявил против Европейската комисия в съответствие с разпореждането на giudice di pace от Tricase от 1 февруари 2010 г.;


— да разреши на ищеца да уведомява Европейската комисия за всяко свое действие и по-общо, да прави всички необходими постъпки за изпълнението на разпореждането за плащане и, още по-общо, за удовлетворяване на разглежданото вземане;

— да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Ищецът е титуляр на вземане за съдебни разноски от Европейската комисия. До настоящия момент Комисията не е удовлетворила вземането.


Untitled Page