Дело C-1/12, Преюдициално запитване, отправено от Tribunal da Rela??o de Lisboa (Португалия) на 3 януари 2012 г. — Ordem dos T?cnicos Oficiais de Contas/Autoridade da Concorr?ncia

Обн. C ОВ. бр.89 от 24 Март 2012г.

2012/C 89/18


Език на производството: португалски


Запитваща юрисдикция

Tribunal da Relacao de Lisboa


Страни в главното производство

Жалбоподател: Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas

Ответник: Autoridade da Concorr?ncia


Преюдициални въпроси

1. Трябва ли субект като Ordem dos Tecnicos Oficiais de Contas (OTOC) да се разглежда в неговата му цялост като сдружение на предприятия за целите на прилагането на общностните правила за конкуренция (пазар на образователните услуги)? Ако да, трябва ли настоящият член 101, параграф 2 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че тези правила се прилагат и към субект, който като OTOC приема в изпълнение на закона обвързващи норми с общо приложение в областта на задължителното обучение на експерт-счетоводителите, с цел да осигури на гражданите надеждни и качествени услуги?


2. Ако субект като OTOC е длъжен съгласно правната уредба да установи система на задължително обучение за своите членове, може ли настоящият член 101 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че допуска да се оспорва установяването на система на обучение, законно наложена от OTOC и от Правилника (за образователните кредити), с който се конкретизира въпросната система, доколкото с последната просто се изпълнява законовото изискване? Или напротив, тази материя е извън обхвата на член 101 ДФЕС и трябва да се преценява от гледна точка на настоящите член 56 и сл. ДФЕС?


3. Имайки предвид, че Решение по дело Wouters и др. 1 (както и други подобни решения) се отнася до правна уредба, която оказва въздействие върху икономическата дейност на членовете на съответното професионално сдружение, допускат ли настоящите членове 101 ДФЕС и 102 ДФЕС правна уредба относно обучението на експерт-счетоводители, която не се отразява пряко върху икономическата им дейност?


4. С оглед на правото на Съюза в областта на конкуренцията (на пазара на образователните услуги) може ли професионално сдружение да изисква за упражняването на съответната професия определено обучение, което само то провежда?


_________________________

1 Решение от 19 февруари 2002 г. (C-309/99, Recueil, стр. I-1577)


Untitled Page