Дело C-12/12, Преюдициално запитване, отправено от Bundesgerichtshof (Германия) на 9 януари 2012 г. — Colloseum Holding AG/Levi Strauss & Co.

Обн. C ОВ. бр.89 от 24 Март 2012г.

2012/C 89/20


Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesgerichtshof


Страни в главното производство

Жалбоподател: Colloseum Holding AG


Ответник: Levi Strauss & Co.


Преюдициални въпроси

Следва ли член 15, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 40/941 да се тълкува в смисъл:

1. че марка, която е част от комбинирана марка и е придобила отличителен характер единствено в резултат на използването на комбинираната марка, може бъде предмет на запазващо правата използване, когато се използва само комбинираната марка;


2. че дадена марка може да бъде предмет на запазващо правата използване, когато тя се използва единствено заедно с друга марка, за потребителите двете марки са самостоятелни означения и в допълнение двете марки заедно са регистрирани като марка?


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 40/1994 на Съвета от 20 декември 1993 година относно марката на Общността (ОВ L 11, 14.1.1994; Специално издание на български език, 2007 г., глава 17, том 1, стр. 146).


Untitled Page