Дело C-15/12 P, Жалба, подадена на 13 януари 2012 г. от Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd срещу решението на Общия съд (първи състав), постановено на 16 декември 2011 г. по дело T-423/09, Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Съвет

Обн. C ОВ. бр.89 от 24 Март 2012г.

2012/C 89/21


Език на производството: френски


Страни

Жалбоподател: Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials Co. Ltd (представители: J.-F. Bellis и R. Luff, avocats)


Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя


— да се обяви настоящата жалба за допустима и основателна,


— да се отмени решението на Общия съд на Европейския съюз от 16 декември 2011 г. по дело T-423/09 Dashiqiao Sanqiang Refractory Materials/Съвет и Съдът да се произнесе по спора, предмет на това решение,


— да се уважат направените в първа инстанция искания и при това положение да се отмени антидъмпинговото мито, наложено на жалбоподателя с Регламент (ЕО) № 826/2009 на Съвета от 7 септември 2009 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1659/2005 за налагане на окончателно антидъмпингово мито върху вноса на някои видове магнезиеви тухли с произход от Китайската народна република 1, доколкото антидъмпинговото мито, определено в него, надвишава антидъмпинговото мито, което щеше да бъде приложимо, ако беше определено въз основа на метода, приложен при първоначалното разследване, за да се отчете невъзстановяването на китайския ДДС върху износа в съответствие с член 2, параграф 10 от основния регламент 2,


— да се осъди Съвета да заплати съдебните разноски, направени в двете инстанции.


Правни основания и основни доводи

В подкрепа на своята жалба жалбоподателят изтъква три правни основания, насочени срещу отхвърлянето от Общия съд на неговото второ правно основание за отмяна, изведено от нарушение от страна на Съвета и на Комисията на член 11, параграф 9 от основния антидъмпингов регламент.


С първото си правно основание жалбоподателят поддържа, че Общият съд допуска грешка при прилагане на правото, доколкото отказва да реши въпроса кой метод на сравнение между експортната цена и нормалната стойност е бил приложен при първоначалното разследване, и следователно не е могъл основателно да заключи, че не е имало „промяна на метода“ по смисъла на член 11, параграф 9 от основния регламент в процедурата по преразглеждане. В действителност имало радикална промяна на метода на сравнение между първоначалното разследване, където сравнението било извършено на база „без ДДС“, и процедурата по преразглеждане, където сравнението било извършено на база „включен ДДС“. Прилагането на последния метод довело до по-висок дъмпингов марж от получения в резултат на прилагането на метода, използван в първоначалното разследване.


С второто си правно основание жалбоподателят поддържа, че Общият съд допуска грешка при прилагане на правото, доколкото приема, че институциите са длъжни да не прилагат повече метода на сравнение между експортната цена и нормалната стойност, приложен при първоначалното разследване, ако той води до неразрешена от член 2, параграф 10, буква б) от основния регламент корекция, като така обърква понятията „корекция“ и „метод на сравнение“.


С третото си правно основание жалбоподателят поддържа, че Общият съд допуска грешка при прилагане на правото, доколкото прави извода, че разликата в процента на възстановяване на ДДС върху износа между периода, обхванат от първоначалното разследване, и периода, обхванат от процедурата по преразглеждане, представлява промяна в обстоятелствата, която обосновава промяна на метода, докато той не е установил, че тази разлика е щяла да направи неприложим метода на сравнение, използван в първоначалното разследване. Изключението за „промяна в обстоятелствата“ трябва да се тълкува стриктно, поради което мотивите, съдържащи се в точки 62–64 от обжалваното съдебно решение, явно не отговарят на това строго изискване.


_________________________

1 ОВ L 240, стр. 7.


2 Регламент (ЕО) № 384/96 на Съвета от 22 декември 1995 година за защита срещу дъмпингов внос на стоки от страни, които не са членки на Европейската общност (ОВ L 56, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 11, том 12, стр. 223)


Untitled Page