Дело COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music: Откриване на процедура

Обн. C ОВ. бр.93 от 30 Март 2012г.

текст от значение за ЕИП


2012/C 93/04На 23 март 2012 г. Комисията реши да открие процедура по гореспоменатото дело, след като констатира, че концентрацията, за която е уведомена, поражда сериозни съмнения относно съвместимостта си с общия пазар. С откриването на процедурата разследването по отношение на концентрация, за която е подадено уведомление, навлиза във втора фаза и не засяга окончателното решение по делото. Решението се основава на член 6, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета.


Комисията приканва заинтересованите трети страни да представят своите наблюдения относно планираната концентрация.


За да бъдат взети предвид по време на процедурата, забележките трябва да бъдат получени от Комисията не по-късно от 15 дни след датата на настоящата публикация. Забележки могат да се изпращат до Комисията по факс (+32 22964301 / 22967244) или по пощата, с позоваване на COMP/M.6458 — Universal Music Group/EMI Music, на следния адрес:


European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIЕ


Untitled Page