Дело C-17/12: Преюдициално запитване, отправено от Supremo Tribunal Administrativo (Португалия) на 16 януари 2012 г. — TVI Televisao Independente, S.A./Fazenda Publica

Обн. C ОВ. бр.98 от 31 Март 2012г.

2012/C 98/18

Език на производството: португалски


Запитваща юрисдикция

Supremo Tribunal Administrativo


Страни в главното производство

Жалбоподател: TVI Televisao Independente, S.A.

Ответник: Fazenda Publica


Преюдициални въпроси

1. Включва ли се в понятието за данъчна основа на ДДС по смисъла на член 11, част A, параграф 1, буквa а) от Директива 77/388/ЕО1 [понастоящем член 79, буквa в) от Директива 2006/112/ЕО2 на Съвета от 28 ноември 2006 година] таксата за излъчване, платена от жалбоподателя на рекламодателите в качеството му на встъпило лице по данъчно задължение в съответствие с член 50, параграф 1 от Декрет-закон 227/2006, по-конкретно поради това, че тя съставлява „насрещна престация, която е или ще бъде получена от доставчика или изпълнителя“ за доставките на стоки или услуги?


2. Трябва ли да се квалифицира като „суми, които данъчнозадължено лице получава от купувача или получателя за възстановяване на разходи, платени от името и за сметка на последния и изрично посочени в неговите книги“, по смисъла на член 11, част A, параграф 3, буквa в) от Директива 77/388/ЕИО [понастоящем член 79, буквa в) от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година], таксата за излъчване, платена от жалбоподателя на рекламодателите в качеството му на встъпило лице по данъчно задължение, която е посочена в неговото счетоводство в отделна разчетна сметка?


3. Вследствие на това трябва ли да се включват в данъчната основа на ДДС тези суми, платени от жалбоподателя като такса за излъчване?


_________________________

1 Директива на Съвета от 17 май 1977 година, Шеста Директива относно хармонизиране на законодателствата на държавите-членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стp. 1).


2 Директива на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7.).


Untitled Page