БЯЛА КНИГА Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии

Актът е внесен на дата 16.02.2012


(текст от значение за ЕИП)


{SWD(2012) 7 final}

{SWD(2012) 8 final}

COM(2012) 55 final


1. ВЪВЕДЕНИЕ


Застаряването на населението представлява основно предизвикателство за пенсионните системи във всички държави-членки. При увеличената продължителност на живота, ако жените и мъжете не остават трудово активни до по-късна възраст и не спестяват повече средства за пенсионирането си, адекватността на пенсиите няма да може да бъде гарантирана, тъй като необходимото увеличение на разходите ще бъде неприемливо. До 2060 г. се прогнозира увеличаване със 7,9 години на очакваната продължителност на живота при раждане за мъжете и с 6,5 години за жените, в сравнение с 2010 г. Този проблем съвсем не е част от далечното бъдеще – той е напълно актуален предвид пенсионирането на поколенията от следвоенния бум на раждаемостта и намаляването на работоспособното население в Европа. Това намира израз в годишно увеличение от около два милиона души на възраст 60 години и повече, почти два пъти по-високо, отколкото в края на 90-те години и началото на настоящото столетие. От друга страна, броят на работещите хора в трудоспособна възраст (20—59) ще спада ежегодно през следващите десетилетия (графика 1).

Графика 1: Промяна в населението спрямо предходната година, ЕС-27, 1996—2061 г.Източник: Europop 2010 г. и demo_pjangroup.


Едновременното действие на растежа на дълголетието и прехода към пенсиониране на поколенията от следвоенния бум на раждаемостта ще има значителни икономически и бюджетни последствия за ЕС, като намали потенциала за икономически растеж и упражни натиск върху публичните финанси.


Тези перспективи са допълнително утежнени от настоящата финансова и икономическа криза. Забавеният икономически растеж, бюджетният дефицит и задлъжнялостта, финансовата нестабилност и ниските нива на заетост затрудниха всички пенсионни системи в изпълнението на пенсионните им договорености. Разходопокривните пенсионни схеми са засегнати от спадащите нива на заетост, и следователно от по-ниските пенсионни вноски. Капиталовите пенсионни схеми са засегнати от намаляващата стойност на активите и намалените печалби.


Поради това е по-належащо от всякога да се разработят и въведат комплексни стратегии, за да се адаптират пенсионните системи към променящите се икономически и демографски условия. Предизвикателствата са значителни, но преодолими, при условие че бъдат въведени подходящи политики. Реформирането на пенсионните системи и практиките за пенсиониране е от съществено значение и за подобряването на перспективите за растеж на Европа и са спешно необходими в някои страни като част от настоящите действия за възстановяване на доверието в държавните финанси.

Тъй като икономиките и обществата на държавите-членки стават все по-интегрирани, успехът или неуспехът на националните пенсионни политики и реформи има все по-силно отражение отвъд националните граници, особено в Икономическия и валутен съюз. Централното значение на пенсиите за социалния и икономическия успех на Европа и увеличеният риск от трансгранични ефекти на разпространение от националните пенсионни политики означава, че пенсиите все повече се превръщат в предмет от общо значение в ЕС. Действително, успехът на пенсионните реформи в държавите-членки е основен определящ фактор за гладкото функциониране на Икономическия и валутен съюз и ще се отрази на способността на ЕС за постигане на две от петте цели на стратегията „Европа 2020“ – повишаване на нивото на заетост до 75 % и намаляване на броя на хората, изложени на риск от изпадане в бедност, с най-малко 20 милиона.


Настоящата бяла книга отразява тези общозначими въпроси относно проблемите в нашите пенсионни системи и определя дневен ред за постигането на по-висока степен на адекватност и устойчивост на пенсиите в дългосрочен план чрез създаване на условия за висока степен на участие на жените и мъжете в трудовия пазар през целия им живот и увеличаване на възможностите за изграждане на сигурни допълнителни пенсионни спестявания. В нея се предлагат бъдещи насоки на политиките и инициативи на европейско равнище, с помощта на които ЕС ще подкрепя създателите на политиките на национално равнище в усилията им за справяне с нуждите от реформи, и по-специално тези, на които е наблегнато в Годишния обзор на растежа за 2011 г. и 2012 г. и които са посочени в Препоръките за отделните държави за 2011 г.


Настоящата бяла книга отразява и резултатите от широките консултации, чието начало бе поставено от Зелената книга за адекватни, устойчиви и сигурни европейски пенсионни системи1. Стотици заинтересовани страни, както и Европейският парламент, Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на регионите, отговориха на този документ и заявиха очакванията си проблемите в пенсионната област да бъдат решени на ниво ЕС по всеобхватен и съгласуван начин.


2. НАСТОЯЩИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПЕНСИОННИТЕ СИСТЕМИ


Устойчивостта и адекватността на пенсионните системи зависи от степента в която те се основават на вноски, данъци и спестявания на работещи лица. Начините на финансиране, условията за допустимост и условията на пазара на труда трябва да бъдат приспособени по такъв начин, че да се постигне балансирано съотношение между вноски и права, между броя на трудово заетите вносители на осигуровки и този на пенсионираните бенефициери.


2.1. Осигуряване на финансова устойчивост на пенсионните системи

Пенсиите представляват много голям и нарастващ дял от публичните разходи: повече от 10 % от БВП средно днес, с вероятност да достигне 12 ? % през 2060 г. в ЕС като цяло2. При все това, с разходи за публични пенсии, които варират от 6 % от БВП в Ирландия до 15 % в Италия днес, отделните страни се намират в много различни ситуации, въпреки че са изправени пред сходни демографски предизвикателства.

През последното десетилетие се наблюдава значителен напредък в реформирането на пенсионните системи. По-голямата част от държавите-членки промениха пенсионните си системи, така че да им придадат по-устойчива основа и да им дадат възможност да устоят на предстоящите демографски промени. Това бе постигнато чрез реформи, целящи да се приведат параметрите на системите в съответствие с фискалната устойчивост, или чрез структурни реформи, като например преминаване от схеми с дефинирани доходи към схеми с дефинирани вноски или посредством създаване на стълбове на задължително пенсионно осигуряване по капиталови схеми.


В много случаи обаче са необходими по-нататъшни реформи, а финансовата и икономическа криза затрудни преодоляването на последиците от демографските промени и акцентира върху допълнителни слабости в някои пенсионни системи. Така че внасянето на допълнителни корекции по отношение на разходите ще бъде неизбежно за много държави-членки, както и засилването на усилията за повишаване на равнищата на заетост и производителността на труда. Необходимо е стриктното изпълнение на надеждна фискална стратегия в съответствие с фискалната рамка, заложена в Пакта за стабилност и растеж, като се отчитат надлежно нетните разходи за изпълнение на пенсионна реформа. По отношение на предизвикателството във връзка със застаряването на населението, на заседанието на Европейския съвет в Стокхолм през 2001 г. бе формулирана тройна стратегия, която включва:

i) намаляване на публичния дълг,

ii) увеличаване на заетостта, особено на по-възрастните работници, както и на производителността; и

iii) реформа на системите за социална сигурност. Неотдавна тройната стратегия за преодоляване на предизвикателствата, свързани със застаряването на населението, бе обогатена в контекста на цялостната стратегия „Европа 2020“, докато със Зелената книга за пенсионните системи от 2010 г. беше поставено началото на дебат за възприемането на всеобхватен подход с оглед на предоставянето на адекватни, устойчиви и сигурни доходи при пенсиониране.


2.2. Поддържане на адекватността на пенсионните обезщетения

Пенсиите — най-вече от публични схеми – са основният източник на доход за по-възрастните европейци, които представляват значителна и все по-голяма част от населението на ЕС (120 милиона или 24 %). Действително основното предназначение на пенсионните системи е да осигурят адекватни пенсионни доходи и да позволят на възрастните хора да се ползват с достоен стандарт на живот и с икономическа независимост, като пенсиите автоматично изпълняват и стабилизираща функция. Най-общо казано, това е постигнато в целия ЕС, макар че все още съществуват значителни пропуски. Хората над 65 години разполагат с доход в размер на почти 94 % от средния за цялото население3, но все още около 22 % от жените на възраст над 75 попадат под прага на риска от бедност4.

Въпреки че неотдавнашните реформи на публичните пенсионни системи бяха насочени към подобряване или поддържане на защитата от бедност, повечето от тези реформи ще доведат до по-ниски равнища на коефициентите на заместване (пенсии спрямо предишни доходи) в бъдеще (графика 2).

Графика 2: Прогнозирана промяна в равнищата на коефициентите на заместване при задължителните държавни пенсионни схеми и схемите за допълнително пенсионно осигуряване между 2008 г. и 2048 г. (в процентни пункта)Източник: Проучване на междуведомствената група по показателите на комитета за социална закрила относно теоретичните равнища на коефициентите на заместване за периода 2008—2048 г.

Очакваното намаляване на равнището на коефициента на заместване обаче се основава на предположението за запазване на пенсионната възраст. Работенето до по-напреднала възраст може да спомогне за поддържането или дори да увеличи бъдещите равнища на коефициентите на заместване. Този ефект е показан на графика 3, която сравнява брутния коефициент на заместване на дохода, получаван от хора, които се пенсионират понастоящем на 65 годишна възраст след 40-годишна кариера, с коефициента на заместване при хората, които ще се пенсионират на по-висока възраст (67, след 42-годишна кариера, като всички други елементи се приемат за сходни) в бъдеще (графика 3).

Графика 3: Прогнозирано въздействие на удължения трудов стаж за промяната на коефициентите на заместване между 2008 г. и 2048 г.Източник: Проучване на Междуведомствената група по индикаторите относно теоретичните равнища на заместване за 2008 г.—2048 г.

Допълнителните пенсионни спестявания могат също да помогнат за осигуряване на необходимите коефициенти на заместване в бъдеще5. Някои държави са въвели мерки за допълване на техните публични разходопокривни пенсионни схеми с частни капиталови схеми, но съществуват множество възможности за по-нататъшно разработване на схеми за допълнителни пенсионни спестявания в много държави-членки. Това обаче би изисквало частните капиталови пенсионни схеми да станат по-сигурни и по-рентабилни, както и по-съвместими с гъвкавите пазари на труда и мобилността.

В някои страни кризата ясно показа, че трябва да бъде подобрена способността на капиталовите пенсионни схеми да намаляват рисковете и да поемат шокове. Рецесията и последващото влошаване на публичните финанси също разкри някои слабости в начина, по който някои държави-членки се опитаха да изградят задължителни частни пенсионни схеми.


2.3. Увеличаване на участието на пазара на труда на жените и възрастните работници


Предизвикателството, което застаряването на населението поставя, често е видно от удвояването на коефициента на възрастова зависимост (съотношение между дела на населението над 65-годишна възраст и дела на населението на възраст 15­64 години) от 26 % през 2010 г. на 50 % през 2050 г. Но истинският проблем се крие в коефициента на икономическа зависимост, определен като процентното съотношение на безработните и пенсионерите към работещите. Ако Европа достигне заложеното в стратегията „Европа 2020“ целево равнище на заетост от 75 % във възрастовата група 20—64 г. и бъде постигнат допълнителен напредък в периода 2020—2050 г., коефициентът на икономическа зависимост ще нарасне от настоящото равнище от 65 % само на 79 % през 2050 г.6.

Много страни разполагат с обширни възможности за подобряване на бъдещата пригодност и устойчивост на своите пенсионни системи чрез повишаване на процента на заетост, и то не само сред по-напредналите възрастови групи, но също така и сред групите с по-ниски равнища на заетост като жени, мигранти и младежи. Ако бъдат постигнати целите на ЕС в областта на трудовата заетост или по показатели той догони най-добре представящите се държави, е възможно да се постигне почти пълно неутрализиране на ефекта на застаряването на населението върху тежестта на пенсиите в БВП.

Пенсионните системи влияят на пенсионните модели, а следователно и на предлагането на работна сила и коефициента на икономическа зависимост. Параметри от ключово значение са обичайната пенсионна възраст и възрастта за ранно пенсиониране. Понастоящем около една трета от живота в зряла възраст преминава в пенсия и, ако политиките не бъдат променени, този дял ще нарасне в съответствие с бъдещото нарастване на очакваната продължителност на живота. Освен това, възможностите за ранно напускане на пазара на труда са довели до равнища на заетост на по-възрастните работници (на възраст 55­64 г.) под 50 % през 2010 г. в ЕС. Но зад този общ за ЕС резултат се крият значителни различия между отделните държави-членки, като данните варират от 30,2 % за Малта до 70,5 % в Швеция (вж. графика 4). Също така степента на заетост на по-възрастните жени (38,6 %) е значително по-ниска от тази на мъжете (54,6 %).

Тенденцията към ранно пенсиониране през последните десетилетия, обаче, се преобърна. Делът на заетостта при възрастовата група 55­64 години в ЕС-27 нарасна от 37,7 % през 2001 г. на 46,3 % през 2010 г. Освен това, вече приетите пенсионни реформи в държавите-членки, които често биват разсрочени във времето, могат да доведат до значително увеличаване на нивото на заетост на по-възрастните работници. Необходимо е обаче да се направи повече. Участието на работната сила в момента все още е прекалено ниско при възрастовите групи на възраст малко под пенсионната, а напредъкът - твърде ограничен. Определянето на фиксирана пенсионна възраст, в съчетание с възможности за лесно ранно напускане на пазара на труда, ще създаде растящ дисбаланс между броя на годините трудов живот и годините, прекарани в пенсия. Реформата на пенсионните системи с цел увеличаване на участието на пазара на труда ще бъде от съществено значение за насърчаването на икономическия растеж и за създаването на солидна основа за устойчиви и адекватни пенсии.

Успехът на пенсионните реформи, с които се цели повишаване на пенсионната възраст (включително чрез постепенна отмяна на схемите за ранно пенсиониране), обаче, зависи от подобряването на възможностите за по-възрастните жени и мъже да останат на пазара на труда. Това включва адаптиране на работните места и на организацията на работа, насърчаване на обучението през целия живот, ефективни от гледна точка на разходите политики, насочени към съвместяване на професионалния, личния и семейния живот, мерки в подкрепа на остаряването в добро здраве и борбата с неравнопоставеността между половете и възрастовата дискриминация. Освен това политическото одобрение на тези реформи ще зависи от това дали те се възприемат като справедливи. Това налага да се вземе предвид фактът, че способността за упражняване на труд и за намиране на работа значително варира между хората, както и че очакваната продължителност на живота и здравният статус на възраст 60 или 65 год. обикновено е по-нисък за работниците, полагащи физически труд, които са започнали работа в ранна възраст.

Графика 4: Равнища на заетост на по-възрастните работници (55-64) в държавите-членки на ЕС през 2010 г.Източник: Евростат (DG ESTAT)


2.4. Роля на държавите-членки и ЕС в пенсионното осигуряване

Държавите-членки носят основната отговорност за оформянето на пенсионните си системи съобразно условията в тях. Въпреки това Договора за функционирането на Европейския съюз изисква от ЕС да подкрепя и допълва дейностите на държавите-членки в областта на социалната закрила (член 153) и адекватната социална закрила да се взема предвид при формулирането и осъществяването на неговите политики (член 9).

Много от компетенциите и политическите инициативи на ЕС оказват въздействие върху националните пенсионни системи и политики. Досега ЕС намираше донякъде фрагментирани решения на много специфични въпроси, свързани с пенсиите, например премахвайки препятствията пред свободното движение на хора, определяйки по какъв начин частните пенсионни институции могат да се ползват от предимствата на свободния пазар, насърчавайки равнопоставеността на половете, борейки се срещу дискриминацията и наблюдавайки фискалната устойчивост. Предвид размера и взаимозависимия характер на предизвикателствата от макроикономически, социален и трудов характер, свързани с пенсионното осигуряване, е необходимо да бъде възприет по-цялостен подход.


ЕС разполага с широк набор от политически инструменти, с които може да окаже подкрепа на държавите-членки за постигането на адекватно пенсионно осигуряване на устойчива основа. В Зелената книга за пенсиите през 2010 г. Комисията подчерта колко е важно свързаните с пенсионното осигуряване въпроси да се решават комплексно и да се оптимизират синергиите между различните области на политиките. Стратегията „Европа 2020“ и укрепването на икономическото управление на европейско равнище предоставят по-здрава рамка за критично разглеждане на пенсионните системи. Това показва, че пенсиите, които изпълняват жизненоважна роля в подкрепа на много граждани на ЕС, също са сред най-значителните публични разходни пера и следователно са въпрос от общ интерес за държавите-членки. В допълнение към тясното сътрудничество с правителствата на държавите-членки (по-специално в Комитета за социална закрила (КСЗ), Комитета за икономическа политика (КИП) и Комитета по заетостта (КЗ), е важно да се гарантира, че в дискусията относно начините за постигане на адекватно, устойчиво и сигурно пенсионно осигуряване могат да участват и други неправителствени заинтересовани страни.

Настоящата бяла книга зачита отговорностите на държавите-членки. С нея се цели да бъдат насочени инструментите на политиките на ЕС в подкрепа на усилията за пенсионна реформа в държавите-членки и се предлага набор от взаимно допълващи се инициативи, простиращи се от законодателни актове, през финансови стимули, до политическа координация и мониторинг на напредъка към постигането на общи цели в рамките на интегрираната и всеобхватна рамка на стратегията „Европа 2020“.


3. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПЕНСИОННИ РЕФОРМИ


Предизвикателството за пенсионните политики е да се въведе система, която е финансово устойчива, така че да може да бъде реализирано основното предназначение на пенсионните системи, а именно, да осигуряват адекватни пенсионни доходи и да позволят на възрастните хора да се ползват с достоен стандарт на живот и с икономическа независимост.

В Годишния обзор на растежа (ГОР) на Комисията за 2011 г.7 и 2012 г.8 са изтъкнати основни насоки за пенсионни реформи, които ще допринесат за фискална консолидация в подкрепа на растежа и ще осигурят адекватни и устойчиви пенсии. За постигането на тези цели в ГОР се подчертава значението на постигането на по-добро равновесие между продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия, както и на насърчаването на допълнителните пенсионни спестявания. По-конкретно Комисията препоръчва:

а) обвързване на пенсионната възраст с увеличаването на очакваната продължителност на живота;

б) ограничаване на достъпа до схеми за ранно пенсиониране и други начини за ранно напускане на пазара на труда;

в) подпомагане на по-дългия трудов живот чрез осигуряване на по-добър достъп до обучение през целия живот, приспособяване на работните места за по-разнородна работна ръка, разкриване на възможности за трудова заетост за по-възрастните работници и оказване на подкрепа за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве;

г) изравняване на пенсионната възраст за мъжете и жените; както и

д) подкрепа за разработването на схеми за допълнителни пенсионни спестявания за увеличаване на пенсионните приходи.

Успешното изпълнение на пенсионните реформи съгласно тези препоръки ще спомогне за засилване устойчивостта на пенсионните системи, като по този начин ще се помогне на държавите-членки да осигурят на своите граждани адекватни доходи в напреднала възраст, дори и в много по-малко благоприятен демографски контекст.

В няколко държави беше постигнат значителен напредък в реформирането на социалната сигурност в съответствие с препоръките на Годишния обзор на растежа (най-наскоро в Гърция, Испания, Италия и Чешката република, виж приложение 3 за скорошните пенсионни реформи). Въпреки това са необходими повече политически действия, и то незабавно. Необходимите компоненти на успешните реформи в съответствие с ГОР са дефинирани по-долу.


3.1. Постигане на равновесие между продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия

3.1.1. Обвързване на пенсионната възраст с увеличаването на очакваната продължителност на живота

Препоръките за отделните държави относно пенсиите, приети през юли 2011 г., са силно съсредоточени върху необходимостта да се задържат възрастните работници на пазара на труда възможно по-дълго, по-конкретно чрез повишаване на пенсионната възраст и обвързването ? с увеличената продължителност на живота. На първо място, повишаването на ефективната пенсионна възраст ще компенсира до известна степен досегашния растеж на дълголетието, който не е бил взет под внимание при калкулирането на пенсиите. Обвързването на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота ще спомогне за стабилизиране на равновесието между продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия. Това е от ключово значение за бъдещата устойчивост. Симулациите в доклада на Комисията за устойчивостта от 2009 г. показват, че увеличаването на пенсионната възраст в съответствие с очакваното нарастване на очакваната продължителност на живота би могло да доведе до бюджетни икономии, представляващи повече от половината от прогнозираното увеличение на разходите за пенсии през следващите 50 години9.

Някои държави-членки се опитват да постигнат по-късно пенсиониране чрез увеличаване на броя години действителен осигурителен стаж, необходим за получаване на пълна пенсия или чрез обвързването му с увеличаването на очакваната продължителност на живота (например Гърция, Италия, Франция, Чешката република). Други обвързват нивото на пенсионните обезщетения с очакваната продължителност на живота (напр. Португалия), докато някои обвързват нивата на обезщетенията с финансовото равновесие на пенсионноосигурителната схема (например Германия, Швеция), което ще бъде засегнато от демографската промяна и растящата средна продължителност на живота. Повечето държави-членки предлагат някои възможности за получаване на по-висока пенсия въз основа на по-дълъг трудов стаж, което им позволява да компенсират намаляващия размер на пенсиите при дадена пенсионна възраст, като по този начин запазват адекватността на пенсиите си.

Увеличаването на пенсионната възрастта не означава подкрепа за интересите на младите хора в ущърб на интересите на възрастните, а постигане на правилно равновесие между тях. Продължаването на трудовата активност през част от допълнително спечелените години живот не означава, че възрастните хора са лишени от заслуженото си пенсиониране в полза на младите хора. Не означава също и че по-възрастните работници ще се задържат на работни места, които иначе биха били достъпни за по-младите работници. В действителност държавите-членки с най-високи равнища на заетост при по-възрастните работници имат и най-ниски нива на безработица при младите хора. В дългосрочен план броят на работните места не е фиксиран, а зависи най-вече от наличието на квалифицирани работници, което е ключов фактор за икономическия растеж. Повишената наличност на опитни възрастни работници ще повиши потенциала на Европа за растеж и по този начин ще се създадат повече възможности и по-добри условия на живот за млади и стари. Осигуряването на по-добри възможности за хората от всички възрасти ще бъде основна цел през 2012 г. - Европейската година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията 2012 г.


3.1.2. Ограничаване на достъпа до ранно пенсиониране

Пенсионните реформи, с които се цели хората да бъдат задържани за по-дълго на пазара на труда, също трябва да се съсредоточат върху премахването на неоснователните възможности за ранно пенсиониране, които могат да се прилагат за всички служители или за специфични професии.

В някои държави-членки задължителната държавна пенсионна система позволява на лицата с пълен осигурителен стаж да се пенсионират преди стандартната пенсионна възраст (напр. Австрия, Белгия и Люксембург). По този начин пенсионните реформи не следва да се съсредоточават единствено върху увеличаването на пенсионната възраст, но също така и, когато е целесъобразно, върху продължителността на осигурителния стаж, която също трябва да отразява увеличаването на очакваната продължителност на живота. Вземането предвид на осигурителния стаж (дори и ако изискваната продължителност се увеличава в съответствие с очакваната продължителност на живота) позволява на пенсионните системи да предложат справедливи условия на лицата, които са започнали кариерата си рано (обикновено неквалифицирани работници, които често имат по-малка продължителност на живота и по-лошо здравословно състояние).

Държавите-членки реформират своите схеми за ранно пенсиониране по различни начини. От работодателите може да се изиска да поемат всички или поне значителен дял от разходите за обезщетения при ранно пенсиониране. На работниците, работещи при вредни и опасни условия на труд в особено вредни или опасни работни места могат да се предлагат алтернативи на ранното пенсиониране, като например професионална мобилност. В някои държави-членки се завишават критериите за допустимост – например чрез повишаване на пенсионната възраст.В други държави също или се намаляват нивата на обезщетенията, предоставяни от специални схеми, или тези схеми се закриват. Когато възможностите за ранно пенсиониране биват елиминирани, е важно да се гарантира, че засегнатите лица са в състояние да работят по-дълго или, ако това не е възможно, могат да се ползват с адекватна сигурност на доходите.


3.1.3. Подкрепа за по-дълъг трудов живот

Постепенното премахване на схемите за ранно пенсиониране и повишаването на пенсионната възраст трябва да бъде придружено от мерки, даващи възможност на хората да останат по-дълго на пазара на труда, посредством подходящи мерки по отношение на здравеопазването, работното място и заетостта. При липсата на такива, въздействието върху публичните финанси няма да бъде толкова полезно, ако тези реформи, насочени към пенсионните възрасти, доведат до увеличаване на броя на хората, които зависят от други видове помощи (напр. за безработица, инвалидност, социално подпомагане). В противен случай, спестяванията за държавните бюджети могат да доведат до това възрастните работници да получават по-ниски пенсии, ако не съумеят да останат на работа до нормалната пенсионна възраст. Това ще доведе до по-висок риск от бедност в напреднала възраст.


От решаващо значение за осигуряване на адекватност и устойчивост на пенсиите в бъдеще ще бъде провеждането на истински диалог в държавите-членки, който обединява правителства, социални партньори и други заинтересовани страни за постигането на консенсус относно политиките, които създават възможности за по-дълъг трудов живот, като в същото време гарантират солидарност с тези, които не могат да работят. Важно ще бъде също да се обясни, че тъй като очакваната продължителност на живота нараства, по-дългото оставане на работа не означава, че хората ще се радват на по-малко години в пенсия.


Фактор от голямо значение е здравният статус на хората, които са на близка до пенсионната възраст, тъй като той засяга способността и желанието на хората да продължат да работят, като по този начин оказва въздействие и върху пазара на труда. Инвестирането в превенцията на заболяванията, в насърчаването на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве и в по-висока степен разходоефективни здравни системи са важни аспекти и за поддържане и увеличаване на здравословната и производителна работна сила, която може да продължи да работи и в по-късен етап от живота си. Това от своя страна ще спомогне за намаляване на случаите на ранно пенсиониране по болест, ще допринесе за увеличаване на участието на пазара на труда на хора над 55 и отчасти ще облекчи натиска върху пенсиите.

Допълнителните мерки включват преразглеждане на неоснователните задължителни възрастови граници за пенсиониране, насърчаване на здравето и безопасността на работното място, осигуряване на достъп до обучение през целия живот; приспособяване на работните места към нуждите на по-възрастните работници, както и разработване на възможности за гъвкаво работно време, например чрез комбиниране на непълно работно време и получаване на частична пенсия. Налице са възможности за разработване на „втора кариера“ и подходящи работни места „в края на кариерата“. Отстраняването на демотивиращите заетостта и по-дългия трудов живот фактори за жените и мъжете в системите за данъчни облекчения и в системите за изплащане на възнаграждения също ще бъде от значение. Като се имат предвид значителните разлики в равнищата на заетост при жените и мъжете на възраст между 55 и 64 години, в рамките на всички инициативи ще трябва да се обърне особено внимание на аспектите, отнасящи се до пола, на по-дългия трудов живот и активния живот на възрастните хора, като се включат мерки за улесняване съчетаването на работата и задълженията за полагане на грижи и за намаляване на неравнопоставеността между половете в заетостта и заплащането. Европейският социален фонд (ЕСФ) може да изиграе важна роля за укрепването на капацитета на създателите на политиките, работодателите и работниците за премахване на пречките за жените и за по-дълъг трудов живот и да доведе до напредъка, необходим за повишаване на пригодността за заетост на по-възрастните работници от двата пола.


3.1.4. Преодоляване на различията в размера на пенсиите на мъжете и на жените

През 2009 г. тринадесет държави-членки все още имаха по-ниска пенсионна възраст за жените, отколкото за мъжете. Въз основа на действащото понастоящем законодателство, обаче, до 2020 г. ще се изравни пенсионната възраст в осемнадесет държави-членки. Пет държави-членки имат дългосрочни планове за изравняване на пенсионната възраст и само четири от общо 27 държави-членки не разполагат със законодателство за тази цел (виж приложение 3 за подробни данни, специфични за всяка държава). Изравняването на пенсионната възраст за жените и мъжете може да допринесе значително за повишаване на участието на работната сила на възрастните работници и за подобряване на доходите на жените и следва да бъде осъществено незабавно.

Изравняването на пенсионната възраст трябва да се разглежда в по-широкия контекст на неравенствата между половете по отношение на пенсиите, които са резултат от различията между мъжете и жените по отношение на достъпа до заетост, заплащането, вноските и прекъсванията в професионалната кариера и работата на непълен работен ден за полагане на грижи за близките. Това продължаващо неравенство между половете на пазара на труда води до по-ниски пенсионни права за жените. Поради това за осигуряването на адекватност и устойчивост на пенсиите е необходима комбинация от пенсионни политики и политики за заетост, насочени към преодоляване на различията между половете по отношение на пенсионните доходи. Необходими са по-ефективни решения, които не се основават на презумпцията за специфични роли на половете, като например достъпност на кредитите за грижи както за жените, така и за мъжете, и които запазват устойчивостта на пенсионните системи, включително чрез улесняване завръщането на работа.

Преодоляването на неравнопоставеността между половете чрез улесняване на съвместяването на професионалния и личния живот може също да донесе дългосрочни косвени ползи за пенсионните системи, като улесни хората в отглеждането на техните деца, като по този начин се повиши раждаемостта и бъде смекчено дългосрочното намаляване на населението в трудоспособна възраст.


3.2. Разработване на схеми за допълнителни частни пенсионни спестявания

Допълнителните частни пенсионни спестявания играят по-голяма роля за осигуряването на адекватността на пенсиите в бъдеще, така че държавите-членки ще трябва да намерят начини за подобряване на икономическата целесъобразност, сигурност и справедлив достъп до схеми за допълнително пенсионно осигуряване. Важна роля тук играят данъчните и други финансови стимули, както и колективното договаряне. Тези инструменти се използват по много различни начини в различните държави-членки на ЕС, така че са налице значителни възможности за обмяна на знания. Разглеждането на аспектите, свързани с равенството между половете, също ще бъде от основно значение, за да се избегне увеличаването на съществуващите разлики между половете, тъй като жените понастоящем имат по-малко възможности да натрупват допълнителни пенсионни спестявания от мъжете.

Кризата разкри уязвимостта на капиталовите пенсионни схеми по време на финансови и икономически кризи. Тя също така подчерта необходимостта от преразглеждане на регулаторната рамка и замисъла на схемите с цел подобряване на сигурността на частното пенсионно осигуряване. ЕС разполага със законодателна компетентност в тази област и вече са въведени два инструмента: Директивата относно закрилата на работниците и служителите в случай на неплатежоспособност на техния работодател10 и директивата относно дейностите и надзора на институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО)11. Консултацията относно Зелената книга потвърди, че единният пазар е ключов инструмент в подкрепа на адекватността на пенсиите и фискалната устойчивост. Съществува неизползван потенциал за реализиране на допълнително нарастване на ефективността чрез икономии на мащаба, диверсификация на риска и иновации. ЕС може да подсили рамката си за подкрепа на професионалното пенсионно осигуряване в рамките на цялостната пенсионна система на държавите-членки, както и да допринесе за намаляване на разходите за пенсии. Ето защо директивата относно ИППО ще бъде преразгледана с цел улесняване на трансграничната дейност на ИППО и модернизиране на техния надзор, като се имат предвид различните видове ИППО в държавите-членки. Освен това е необходимо да се подобри качеството на финансовите продукти за индивидуално пенсионно осигуряване, които не са свързани с трудова заетост, като схемите по третия стълб и други финансови продукти, използвани за допълване на доходите на възрастните хора. Подобряването на информираността и защитата на потребителя е необходимо, за да се засили доверието на работниците и инвеститорите във финансовите продукти за пенсионно осигуряване.

Увеличената зависимост от схеми за допълнително пенсионно осигуряване би могла да доведе до това хората, осъществяващи трансгранична мобилност, да загубят значителна част от своите пенсионни права. Техните законно установени социално-осигурителни права са гарантирани от законодателството на ЕС (по-специално Регламент (ЕО) № 883/200412), но частните схеми са извън приложното поле на този регламент. Следователно е важно да се приемат мерки за предотвратяване превръщането на схемите за допълнително пенсионно осигуряване в пречки за професионалната мобилност и гъвкавостта на пазара на труда, което може пряко да допринесе за увеличаването на икономическия растеж в ЕС, без да се оказва негативно влияние върху цялостното допълнително пенсионно осигуряване.

Гражданите, които работят в друга държава-членка, не само трябва да запазят натрупаните зад граница пенсионни права. Те също така трябва да получат ясна представа за натрупаните си пенсионни права, произтичащи от задължителни държавни пенсионни схеми и професионални пенсионни схеми. Това би могло да бъде постигнато посредством създаването на системи за пенсионно проследяване на цялата територия на ЕС, подобни на тези, които вече съществуват в някои държави-членки. Системите за проследяване могат да осигурят на гражданите точна и актуална информация относно пенсионните права, както и прогнози за техните доходи след пенсиониране от задължителните държавни пенсионни схеми и професионалните пенсионни схеми. По този начин могат да се покажат ползите от по-дългия трудов живот и от заделянето на допълнителни пенсионни спестявания за поддържането на адекватен доход след пенсиониране. С минимално хармонизиране на основните характеристики системите за проследяване на национално равнище могат да бъдат свързани в обща за ЕС система за проследяване.


4. РАЗГРЪЩАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИ НА ЕС

С все по-осезаемото превръщане на националните пенсионни политики във въпрос от общ интерес, е логично ролята на ЕС в подпомагането на държавите-членки за постигане на целите за адекватни и устойчиви пенсии да придобие по-голяма важност.

ЕС може да използва редица политически инструменти за насърчаване на адекватни, сигурни и устойчиви пенсии, въпреки че основната отговорност за постигане на тези цели очевидно остава у държавите-членки.


Законодателство: ЕС не може да упражнява законодателни правомощия по отношение на модела на пенсионните системи като такива в държавите-членки, но все пак може да упражнява законодателни правомощия по въпроси, които засягат функционирането на вътрешния пазар (свободно движение на лица, свобода на предоставяне на услуги и защита на потребителите), да се бори с дискриминацията (в частност на основание на пол и възраст) и да защитава правата на работниците. Редица регламенти и директиви, които засягат пенсионните схеми в държавите-членки, са вече в сила. Освен това ЕС може да насърчава мерки с незадължителна юридическа сила като кодекси за добрата практика.


Финансиране: ЕС може също да мобилизира средства за постигане на някои цели на политиките, свързани с пенсиите. Европейският социален фонд е най-важният Европейски инструмент за тази цел и може да се използва за насърчаване на наемането на работа и възможностите на пазара на труда за по-възрастните работници. Редица различни по-малки инструменти за финансиране съществуват в области на политиката като заетостта и социалната политика (ПРОГРЕС), общественото здраве и обучението през целия живот и могат да бъдат използвани, за да се подпомогне разработването на по-сполучливи политики в държавите-членки, по-специално посредством взаимно обучение.


Координация на политиките: „Европа 2020“ изисква засилена координация на националните политики в рамките на „Европейския семестър“, при използването по-специално на Препоръките за отделните държави. Този процес е подкрепен от работата на комитети по политиките като КИП, КСЗ и КЗ, които проучват подробно специфични предизвикателства, свързани с адекватността и устойчивостта на пенсиите и насърчаването на по-дългия трудов живот.


Настоящата бяла книга представя изчерпателен набор от инициативи, които следва да се предприемат на равнище ЕС в подкрепа на националните пенсионни реформи. Те се отнасят до двете основни области на реформи, признати в ГОР, а именно постигането на равновесие между продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия, и разработването на схеми за допълнителни частни пенсионни спестявания. Бялата книга също така се съсредоточава върху това да се гарантира, че цялостният процес, стартиран от Зелената книга, се поддържа чрез подобряване на координацията и инструменти за мониторинг. Специфичните дейности са посочени в приложение 1; например за преносимостта, за прегледа на директивата относно ИППО или за набор от мерки, с които се цели да се даде възможност на хората да останат по-дълго на пазара на труда. По този начин настоящата бяла книга предлага важна основа, на която може да бъде изградено плодотворно сътрудничество с държавите-членки, Европейския парламент и социалните партньори.


5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Много пенсионни системи в целия Европейски съюз се нуждаят от известна степен на регулиране, за да се гарантира, че те могат да осигурят адекватни пенсии на устойчива основа. Това бе изтъкнато в ГОР на Комисията за 2011 г. и намери отражение в Препоръките за отделните държави относно пенсиите, адресирани до мнозинството от държавите-членки. Необходимостта от цялостни пенсионни реформи, подкрепени от мерки на пазара на труда, които да дадат възможност на жените и мъжете да работят по-дълго, беше подчертана и в ГОР на Комисията за 2012 г. В подкрепа на тези препоръки настоящата бяла книга представя стратегия за адекватно, устойчиво и сигурно пенсионно осигуряване през следващите десетилетия. Не може да има съмнение, че предизвикателствата, по-специално тези, които се отнасят до демографските промени и до устойчивостта на публичните финанси, са твърде значителни, но също така съществуват добри начини за преодоляването им.

Настоящата криза на държавния дълг показва ясно колко е важно за Европейския съюз като цяло всяка една държава-членка да успее да преодолее актуалните предизвикателства в пенсионната си система. Поради това пенсионните реформи трябва да бъдат наблюдавани отблизо в контекста на стратегията „Европа 2020“. Нуждаем се от европейски подход за справяне с предизвикателствата в пенсионните системи в съответствие с последователните заключения на Европейския съвет, в които се призоваваше за по-тясна координация на икономическите политики. Сега е време за действие и за решително прилагане на действията, представени в настоящата бяла книга. Държавите-членки, европейските институции и всички заинтересовани страни, по-специално социалните партньори, трябва да се справят заедно, и в рамките на съответните им функции, с предизвикателствата, които застаряването на населението поставя. Пенсионните системи трябва да допринасят за растежа в Европа като насърчават активния живот на възрастните хора, същевременно оставайки адекватен и устойчив инструмент в сърцевината на европейския социален модел, за поддържане на жизнения стандарт на възрастните европейци.


ПРИЛОЖЕНИЕ 1:


Инициативи на ЕС в подкрепа на усилията на държавите-членки


1. ПОСТИГАНЕ НА РАВНОВЕСИЕ МЕЖДУ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ТРУДОВИЯ ЖИВОТ И ВРЕМЕТО, ПРЕКАРАНО В ПЕНСИЯ

За постигане на по-пълно равновесие между продължителността на трудовия живот и времето, прекарано в пенсия, са необходими корекции на пенсионните системи, повишаване на пенсионната възраст и укрепване на стимулите за по-дълго оставане на трудовия пазар. Степента, до която тези мерки водят до по-висока реална възраст на пенсиониране и увеличаване на участието на по-възрастните работници на пазара на труда, обаче зависи от мерки, които да позволят на по-възрастните работници да останат на пазара на труда.


1) В рамките на стратегията „Европа 2020“ Комисията ще следи отблизо и ще насърчава реформите в пенсионната система и пазара на труда в съответствие с Годишния обзор на растежа и Препоръките за отделните държави, с цел да се постигне забавяне на пенсионирането, включително чрез своевременното изравняване на пенсионната възраст на жените и мъжете, ако това вече не е било направено, и обвързването на пенсионната възраст с нарастването на очакваната продължителност на живота.

2) Комисията ще подкрепя КЗ (комитет по заетостта), КИП (комитет за икономическа политика) и КСЗ (комитет за социална закрила) в тяхното многостранно наблюдение на пенсионните реформи и ще оказва финансова подкрепа на държавите-членки чрез програмата ПРОГРЕС и бъдещата програма за социална промяна и социални иновации за улесняване на взаимното обучение и развитието на политиката.

3) Комисията ще поиска от съответните комитети (напр. КСЗ, Консултативния комитет за равни възможности на жените и мъжете) да определят и препоръчат най-добра практика за намаляване на неравенството между половете по отношение на пенсиите (например насърчаване на равностойното заплащане, минимални пенсионни права, кредити за полагане на грижи, разделяне на пенсионни права при развод).

4) По време на Европейска година на активния живот на възрастните хора и солидарността между поколенията (2012 г.) Комисията ще предостави информация за ползите и възможностите на по-дългия трудов живот и ще насърчи разпространението на добри практики в управлението на възрастта на работните места и пазарите на труда.

5) В рамките на стратегията „Европа 2020“ Комисията ще засили своята подкрепа за координация на политиките и съвместна работа по даване на възможност и насърчаване на по-старите работници, особено жените, да останат по-дълго на пазара на труда. Това ще включи насърчаване на съвместната работа между КСЗ и КЗ по специфични за половете пречки и възможности за удължаване на трудовият живот, развитието в държавите-членки на пазарите на труда за хора в края на трудовата си кариера и проекти в рамките на европейското партньорство за иновации в областта на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве.

6) В рамките на европейския социален диалог Комисията ще призове социалните партньори да разработят начини за адаптиране на практиките на работното място и на пазара на труда, включително управлението на кариерата, особено по отношение на работните позиции, изискващи полагането на тежък труд, за да се улесни удължаването на трудовият живот за жените и мъжете. Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд и Европейската агенция за безопасност и здраве при работа ще дава експертни съвети на равнище ЕС.

7) Въз основа на предложението си за Европейския социален фонд за програмния период 2014—2020 г. Комисията ще насърчава държавите-членки да се възползват от ЕСФ за подкрепа на активния живот на възрастните хора и остаряването в добро здраве, включително съвместяването на трудовия и семейния живот, и ще следи отблизо дали програмите по линия на ЕСФ оказват ефективна подкрепа за установените нужди от реформа в тази област в Препоръките за отделните държави.

8) Комисията ще се консултира със социалните партньори за евентуалните начини за преразглеждане на неоснователните задължителни възрастови граници за пенсиониране в колективните споразумения и националното законодателство.


2. РАЗРАБОТВАНЕ НА СХЕМИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЧАСТНИ ПЕНСИОННИ СПЕСТЯВАНИЯ

Засилената роля на допълнителните частни пенсионни спестявания зависи преди всичко от подобрения достъп до схеми за допълнително осигуряване и тяхната икономическа ефективност. Възможностите за придобиване на допълнителни пенсионни спестявания чрез професионални схеми и такива по третия стълб са недостатъчно развити и са лишени от икономическа ефективност и безопасност в много държави-членки. Поради това би имало полза от засилване на европейската подкрепа за по-добро осигурително покритие на жените и мъжете и разпространението на добри практики, включително по отношение на оптималното насочване на данъчни стимули за капиталовите пенсионни схеми. Те може да бъде насърчавани от правителствата или социалните партньори. Тъй като в бъдеще хората ще трябва да разчитат повече на допълнителни пенсионни спестявания, тяхната сигурност и ефективност ще трябва да бъдат оптимизирани. Подобряването на задължителните и незадължителните норми на ЕС може да допринесе значително за това. На последно място, схемите за допълнително пенсионно осигуряване трябва да бъдат съвместими с изискванията за гъвкави пазари на труда и трудова мобилност.

9) От 2012 г. Комисията ще започне да си сътрудничи с държавите-членки по подхода на най-добрите практики за оценка и оптимизиране на резултатността и икономическата ефективност на данъчните и други стимули за частните пенсионни спестявания, включително по-доброто адаптиране на стимулите към лицата, които иначе не биха натрупали адекватни пенсии. Тя също така ще предложи финансова подкрепа на държавите-членки и социалните партньори, желаещи да разработят икономически ефективни схеми за допълнително пенсионно осигуряване, за да ги улесни да се възползват от добрите практики и опит на други държави.

10) Комисията ще прикани КСЗ да направи преглед на добрите практики по отношение на извлеченията от индивидуалните пенсионни партиди с цел насърчаване на държавите-членки да осигурят по-добра информация на гражданите за планирането на пенсионирането им и решенията им за размера на спестяванията чрез схеми за допълнително пенсионно осигуряване.

11) През 2012 г. Комисията ще представи законодателно предложение за преразглеждане на директивата относно ИППО. Целта на преразглеждането е да се поддържат еднакви условия с тези по директива Платежоспособност ІІ и да се насърчи в по-голяма степен трансграничната дейност в тази област, както и да се спомогне за подобряването на цялостното пенсионно осигуряване в ЕС. Това ще спомогне за посрещане на предизвикателствата на застаряването на населението и държавния дълг.

12) През 2012 г. Комисията ще предприеме инициативи за осигуряване на по-ефективна защита на професионалните пенсионни права на работниците в случай на несъстоятелност на техния работодател въз основа на член 8 от Директива 2008/94/ЕО, като се вземе предвид хоризонтална оценка за нейното прилагане в целия ЕС и съдебната практика на Съда на Европейския съюз.

13) До 2013 г. Комисията ще представи инициатива, насочена към повишаване на качеството на пенсионните продукти от третия стълб за жени и мъже и подобряване на информацията за потребителите и стандартите за защита чрез доброволни кодекси и евентуално чрез схема на ЕС за сертифициране на такива продукти, като, когато е уместно, за основа се използват планираните за 2012 г. мерки за подобряване на информацията за потребителите по отношение на „пакетите инвестиционни продукти на дребно“ (PRIPs).

14) Като работи заедно със заинтересованите страни — социалните партньори, пенсионния сектор и консултативни органи, като например Пенсионния форум и Консултативния комитет за равни възможности на жените и мъжете — Комисията ще разработи кодекс на добрите практики за професионалните пенсионни схеми (втори стълб), обръщайки внимание на въпроси като по-доброто осигурително покритие на наетите лица, периода на изплащане, поделянето на риска и намаляването на неблагоприятните последици, икономическата ефективност и способността за реагиране на сътресения.

15) През 2012 г. Комисията ще се опита — в тясно сътрудничество със Съвета и Европейския парламент — да възобнови работата по директива за преносимост на пенсионните права за определяне на минимални стандарти за придобиването и запазването на допълнителните пенсионни права. Като насърчава трансграничната пенсионна мобилност за всички професии, Комисията ще продължи работата по създаване на общоевропейски пенсионен фонд за изследователи.

16) През 2012 г. Комисията ще анализира възможността за разширяване на обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социално осигуряване по отношение на някои професионални схеми.

17) Комисията ще насърчава разработването на системи за проследяване на пенсиите, които да дават възможност на гражданите да следят своите пенсионни права, придобити на различни работни места. Тя ще разгледа — в контекста на преразглеждането на директивата относно ИППО и предложението за директива за преносимост на права — начините, по които може да се гарантира предоставянето на необходимата информация за проследяване на пенсиите, и ще подкрепи пилотен проект за трансгранично проследяване.

18) Комисията ще разследва дали данъчните правила, отнасящи се до: i) трансгранично прехвърляне на капитал по професионални пенсионни схеми и капитал по животозастрахователни схеми, ii) премии/вноски по договори за застраховка „Живот“, платени на животозастрахователни дружества, установени другаде в ЕС, и iii) доходи от трансгранични инвестиции на пенсионни и животозастрахователни дружества, в това число техния доход от недвижимо имущество и капиталовите печалби, представляват дискриминационни данъчни пречки пред трансграничната мобилност и трансграничните инвестиции, като при необходимост ще започне производства за установяване на неизпълнение на задължения от държава-членка. Комисията също така ще обсъди с държавите-членки как да се намали рискът трансграничните пенсии да са предмет на двойно данъчно облагане (или да избягват напълно данъчното облагане).

19) Комисията ще проучи необходимостта от премахване на свързани с договорното право пречки за създаването и разпространението на животозастрахователни продукти със спестовни/инвестиционни функции с цел улесняване на трансграничното разпространение на някои частни пенсионни продукти.


3. УКРЕПВАНЕ НА СРЕДСТВАТА НА ЕС ЗА НАДЗОР НА ПЕНСИИТЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ПОЛЕЗНОТО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОБЛАСТИТЕ НА ПОЛИТИКАТА

С оглед на нарастващата взаимозависимост на държавите-членки е важно да се проследява, в тясно сътрудничество с КСЗ и КИП, напредъкът на държавите-членки по отношение на целта за адекватни, устойчиви и сигурни пенсии, включително със сравнителни показатели в контекста на стратегията „Европа 2020“. Посредством включване на широк кръг от заинтересовани страни и засилване на ролята на Пенсионния форум ще бъде развит цялостният подход за пенсиите, възприет в Зелената книга за пенсиите.

20) В сътрудничество с КИП Комисията ще публикува Доклад от 2012 г. за застаряването на населението за оценяване на въздействието на това застаряване върху икономиката и бюджета, който ще послужи за основа за задълбочена оценка на устойчивостта на обществените финанси, предвидена за публикуване в рамките на Доклада на Комисията от 2012 г. за устойчивостта. В сътрудничество с Комитета за социална закрила, през 2012 г. Комисията ще подготви също така доклад за адекватността на пенсиите, който да помогне на държавите-членки, в контекста на платформата срещу бедността, да оценят адекватността на своите пенсионни системи за жените и мъжете.ПРИЛОЖЕНИЕ 2:


ОБОБЩЕНИЕ НА КОНСУЛТАЦИЯТА ПО ЗЕЛЕНАТА КНИГА


Резултати от консултацията и предизвиканата от Зелената книга дискусия

В рамките на консултацията бяха получени почти 1700 отговора, като над 350 от тях са от правителства на държави-членки, от национални парламенти, от стопански и синдикални организации, от гражданското общество и представители на пенсионния сектор. Съветът по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски въпроси и Съветът по икономически и финансови въпроси приветстваха Зелената книга. През февруари 2011 г. бяха получени становища от Европейския парламент, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите.

Отговорите на основните заинтересовани страни представляват широка палитра от старателно изложени становища относно европейската пенсионна рамка и пенсионните въпроси като цяло и това е от полза при съставянето на облика на различните подлежащи на разглеждане варианти на политиката.

Освен това из цяла Европа бяха проведени повече от 100 срещи със заинтересованите страни, с участието на членовете на Комисията Андор, Барние и Рен или ръководените от тях служби. Консултацията повлия на насоката на обсъжданията в много държави-членки. От значение е, че в резултат на консултацията разискванията на национално равнище се отличаваха с по-голяма осведоменост относно перспективите в Европа в сравнителен план.

Повечето от държавите-членки искат усилията да се съсредоточат по-скоро върху подобряването и задълбочаването на съществуващата европейска политическа пенсионна рамка, отколкото върху разширяването ?. Независимо от това мнозинството от тях същевременно приветстват засилената координация на икономическите политики.


В Европейския парламент постоянните парламентарни комисии по икономическите и паричните въпроси (ECON), за вътрешния пазар и защитата на потребителите (IMCO), както и за правата на жените и равенството на половете (FEMM), представиха своите становища на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“, която отговаря за инициативата, а приетият от Европейския парламент окончателен текст отрази адекватно различните възгледи и получи много широка подкрепа. Докладът подкрепя възприетия от Комисията в Зелената книга цялостен подход и призовава към добре координирани политики за справянето с взаимосвързаните въпроси за адекватност, устойчивост и сигурност.

Свързаните с пенсиите събития на национално равнище, като например приемането на съществени пенсионни реформи в Гърция и Франция, представляват нагледно отражение на отзвука на Зелената книга. Събитията в някои от държавите-членки от Централна Европа също показаха, че е важно систематичните пенсионни реформи да бъдат застъпени в Пакта за стабилност и растеж.

В сферата на координацията на политиките, която е от ключово значение, консултацията беше изместена по важност от събития, предизвикани от кризата на държавния дълг. Пакетът относно засилената координация на икономическите политики и направените в Годишния обзор на растежа позовавания на специалните мерки, които следва да бъдат приети, за да бъдат модернизирани пенсионните системи, ще предизвикат важни промени в европейската пенсионна рамка, като от Европейския съвет може да бъде очакван допълнителен импулс в тази насока.


Отговори относно пенсионната рамка и пенсионната възраст


[Въпроси 1—2] Отговорите на въпросите от Зелената книга водят до заключението, че подобренията в съществуващата пенсионна рамка на ЕС могат да се отразят благоприятно върху гарантирането на устойчивостта на публичните финанси. Някои от участниците в консултацията считат, че на равнището на ЕС може да бъде направен принос посредством хармонизирани мерки относно пенсионните показатели, посредством създаването на възможности за осведомена и пряма дискусия по въпроси, които са от значение за пенсионната политика, както и по предизвикателствата на равнището на ЕС. Много от тях подчертават, че подобни допълнителни дейности следва да се провеждат в пределите на съществуващите рамки, които като цяло са считани за подходящи. Социалният ОМК (отворен метод на координация в сферите на социалната закрила и социалното приобщаване) е считан за подходящ инструмент за подкрепа на усилията на държавите-членки да повишат адекватността на пенсиите.


[Въпроси 3-4] Счита се за необходимо реалната възраст на пенсиониране да бъде повишена. Докато според някои от участниците в консултацията тази възраст следва да бъде установена в рамките на политиките на национално равнище с участието на социалните партньори, други предлагат пенсионната възраст да се изменя в съответствие с очакваната продължителност на живота, а малък брой участници предлагат да се вземе предвид очакваната продължителност на живота (или на живота в добро здраве) при различните професии. Европейският парламент препоръчва да се отдаде приоритет на това да се гарантира, че наетите лица работят до навършване на пенсионната възраст. Редица участници в консултацията подчертават, че пенсионните реформи следва да бъдат съчетани с активни пазарни политики, с възможности за учене през целия живот, с ефективни системи за социална сигурност и здравеопазване и с подобряване на условията на труд. Бяха установени връзки с много от елементите на стратегия „Европа 2020“, в това число с необходимостта от по-голямо участие на пазара на труда и с влиянието на пенсионната политика върху дела на бедността. Европейският парламент предлага основаните на цялостния подход цели от Зелената книга да бъдат включени в стратегия „Европа 2020“.


[Въпрос 14] Участниците в консултацията признават, че ЕС играе много важна роля при координацията на политиките в областта на пенсионните политики посредством улесняването на надзора, координацията и взаимното учене между държавите-членки. Съществуващата рамка на ОМК, пенсионният форум и, в по-широк план, Пактът за стабилност и растеж и стратегия „Европа 2020“ са смятани в голяма степен за достатъчни. От важно значение обаче е задълбочаването на съществуващата рамка, например посредством по-тясното сътрудничество между КИН и КСЗ. Според Европейския парламент би била от полза една Европейска пенсионна платформа, в която участват представители на институциите наред с всички заинтересовани страни, като за да се избегне припокриването, следва да се вземе предвид съществуващият „Пенсионен форум“.


Отговори на въпроси във връзка с уредбата


[Въпрос 5] Повечето от участниците в консултацията подкрепят идеята за преразглеждането на директивата за ИППО с цел да се постигне яснота и да бъде премахната правната несигурност във връзка с трансграничните дейности и направиха предложения за начина, по който да се осъществи това.


[Въпроси 6—7] Налице е всеобща подкрепа по отношение на премахването на всички пречки пред мобилността, предизвикани от пенсионните разпоредби, но не беше постигнато пълно съгласие по отношение на действията, които е необходимо да бъдат предприети на практика, за да се постигне това. Повечето от участниците в консултацията, които се произнесоха по въпроса за координацията на системите за социална сигурност по реда на Регламент (ЕО) № 883/2004 смятат, че координацията действа добре и че не е необходимо посоченият регламент да се изменя или да се разширява обхватът му.


Почти всички, които се произнесоха по въпроса за преносимостта на допълнителните пенсионни права, подкрепиха инициативата на равнището на ЕС. Подходът за координация по подобие на Регламент (ЕО) № 883/2004 беше сметнат за неподходящ за схемите за допълнително пенсионно осигуряване и мнозинството е категорично против идеята за повторното разглеждане на свързаните с прехвърлянето на права въпроси. Подходът за придобиване и запазване на правата, който бе следван през последните няколко години, се радва на подкрепа, в това число и от ЕП, независимо че други продължават твърдо да му се противопоставят. Идеята за система за проследяване бе широко приветствана, независимо че поне на първоначалния етап ударението се поставя върху системи на национално равнище.


[Въпрос 8] По отношение на капиталовите пенсионни схеми и продукти, наетите лица, пенсионерите и застрахователните дружества осъзнават необходимостта от изменение на законодателството на ЕС с цел осигуряването на последователност в уредбата и надзора. Работодателите и пенсионните фондове са по-резервирани по отношение на бъдещи инициативи от страна на ЕС.


[Въпрос 9] По отношение на начините за осигуряване на равновесие между рискове, сигурност и достъпност е налице усещането, че ЕС следва да избягва задължителната уредба и следва по-скоро да насърчава съответната уредба на национално равнище или незадължителен кодекс в ЕС (във формата на препоръка).


[Въпрос 10] По въпроса за режима за платежоспособност на пенсионните фондове становище изразиха най-вече сдруженията на работодателите, пенсионните фондове и доставчиците на услуги, като участието от страна на осигурените и бенефициерите беше слабо. Повечето от участниците в консултацията подкрепят основания на риска надзор, като предлагат да се отдава приоритет на същността, а не на формата. Правилният подход трябва да се концентрира върху естеството и срока на пенсионните задължения, като се имат предвид допълнителните механизми за сигурност, с които се ограничават рисковете и които са на разположение на пенсионните фондове. ЕП смята, че i) финансовите пазари могат да функционират ефективно само ако са налице сигурност и доверие, като за това са необходими стабилни пруденциални правила за финансовите институции, в това число ИППО; както и че ii) качествените елементи от директива Платежоспособност ІІ представляват важна изходна точка за подобряване на надзора над ИППО.


[Въпрос 11] Сред участниците в консултацията е налице съгласие по въпроса за необходимостта от защита при неплатежоспособност на работодатели осигурители, но само ЕП и малка част от тях искат приемането на допълнителни законодателни актове на ЕС, тъй като според мнозинството това се гарантира най-добре на национално равнище. Преди да бъдат планирани изменения в законодателната уредба на ЕС е необходимо да бъде направен анализ на прилагането на действащото законодателство на ЕС и на ефективността на мерките на национално равнище.


[Въпрос 12] Относно модернизирането на минималните изисквания за разкриване на информация за пенсионните продукти участниците в консултацията, в това число ЕП, подчертаха необходимостта от ясна и съпоставима информация, като повечето от тях смятат, че е налице потенциал за ценен принос на равнището на ЕС.


[Въпрос 13] Макар да признават важността на добрите автоматични варианти за участието и инвестирането в пенсионните модели, малък брой участници в консултацията смятат, че е налице необходимост или дори техническа възможност за разработването на общ подход на равнището на ЕС.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3


ПЕНСИОНИРАНЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПЕНСИИ, ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТДЕЛНИТЕ ДЪРЖАВИ И ПОСЛЕДНИ РЕФОРМИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ НА ЕСДържава-членка Очакваната Възраст на Пенсионна Пенсионна Увеличения на Активи на Свързани с пенсиите препоръки за Последни реформи/коментари(vi)
  продължителност напускане възраст възраст пенсионна пенсионните отделните държави (ПОД) (или  
  на живота на на пазара мъже/жени(iii) мъже/жени възраст след 2020 фондове препращания към меморандума за  
  възраст 65 на труда(ii) (2009 г.) (2020 г.) (iv) г., мъже/жени(v) като процент разбирателство)  
  години(i) мъже/жени       от БВП за    
  мъже/жени (2010 (2009 г.)       2009 г.(vi)    
  г.)              
AT 17.9/ 21.4 62.6/ 59.4 65/60 65/60 65/65 4.9 ПОД 3 — Съгласувано със Две области на реформа, предвидени
    ##         социалните партньори и в през 2010 г.: Първо, считано от 2014 г. ще
              съответствие с националната се прилагат по-строги правила за ранно
              практика да предприеме мерки за пенсиониране въз основа на дългосрочни
              допълнително ограничаване на осигурителни досиета („Hacklerregelung“)
              достъпа до настоящата схема за чрез увеличаване на пенсионната възраст
              ранно пенсиониране за лицата с с 2 години, т.е. от понастоящем 60 на 62
              голям осигурителен стаж и да години за мъжете и от понастоящем 55 на
              предприеме мерки за намаляване 57 години за жените, като за осигурително
              на преходния период за време ще се отчитат само периодите на
              изравняване на активна заетост. Второ, считано от 2011 г.
              законоустановената пенсионна пенсиите за инвалидност зависят от
              възраст между мъжете и жените, за участието в мярка за възстановяване на
              да се гарантира устойчивостта и правата. Освен това е въведена
              адекватността на пенсионната централизирана система за оценка на
              система. Да прилага стриктно заявленията за този вид пенсия.
              условията за използване на Бе създадена работна група, за да
              схемата за пенсиониране по разработи по-нататъшни реформи въз
              инвалидност. основа на предложение, представено от
                социалните партньори през октомври 2011
                г.
BE 17.5/ 21.1 ** 61.2/ 61.9 65/65 65/65 - 3.3 (v) ПОД 2 — Да предприеме стъпки за От 1 януари 2012 г. са въведени нови
    ##         подобряване на дългосрочната правила, свързани с възрастта и стажа за
              устойчивост на публичните пенсия за ранно пенсиониране от
              финанси. В съответствие с рамката задължително държавно осигуряване.
              на тройната стратегия на ЕС Възрастта ще се увеличи постепенно от 60
              основно внимание следва да се на 62 години до 2016 г. (2012 г. — 60
              отдели на ограничаване на години; 2013 г. — 60,5 години; 2014 г. — 61
              разходите, свързани със години; 2015 г. — 61,5 години; 2016 г. — 62
              застаряването на населението, години). Броят на изискваните години
              особено чрез предотвратяване на трудов стаж също ще се увеличи
              ранното оттегляне от трудовия постепенно от 35 на 40 години до 2015 г.
              пазар с цел да се увеличи (2012 г. — 35 години; 2013 г. — 38 години;
              значително реалната възраст на 2014 г. — 39 години; 2015 г. — 40 години). В
              пенсиониране. Могат да се публичния сектор броят на изискваните
              разгледат мерки като обвързването години трудов стаж ще се увеличи от 5 на
              на законоустановената пенсионна 40 години до 2015 г. (2012 г. — 5 години;
              възраст с очакваната 2013 г. — 38 години; 2014 г. — 39 години;
              продължителност на живота. 2015 г. — 40 години). Понастоящем се
                обсъждат преходни мерки.
                Изпълнителното административно
                нареждане се очаква да бъде издадено
                през април 2012 г.
                Критериите относно възрастта и стажа,
                необходими за ранно редовно
                пенсиониране (предпенсионно/преходно
                пенсионно обезщетение) също ще бъдат
                завишени от 1 януари 2012 г. Като цяло
                възрастта ще се увеличи от 58 на 60
                години, а броят изисквани години трудов
                стаж ще се увеличи от 38 на 40 години за
                мъжете и от 35 на 40 години за жените при
                колективните трудови договори, сключени
                след 31.12.2011 г. По-рано сключените
                колективни трудови договори ще бъдат
                постепенно приведени в съответствие с
                новите изисквания между 2012 г. и 2024 г.
                В случаите на масови съкращения в
                дружества в процес на преструктуриране
                или изпитващи затруднения минималната
                възраст ще се увеличи от 52 на 55 години
                в периода 2012—2018 г. От 1.1.2012 г. се
                премахва системата за работа на частично
                работно време преди пенсионирането.
BG 13.6/ 17 64.1/ 64.1 # 63/60 63/60 65/63 Няма ПОД 3 — Да приложи договорените Първоначално реформата от 2011 г.
            налични със социалните партньори действия предвиждаше увеличаване на
            данни по настоящата пенсионна реформа, пенсионната възраст от 63/60 години
              да ускори прилагането на някои от (мъже/жени) на 65/63 години между 2021 г.
              нейните ключови мерки, които биха и 2026 г., а за хората без пълен трудов
              помогнали за увеличаване на стаж — 67 години (и за двата пола след
              реалната възраст на пенсиониране 2024 г.). Осигурителните период също са
              и намаляване на ранното оттегляне удължени за няколко категории работници
              от пазара на труда, например чрез и служители, а размерите на вноските са
              постепенно увеличаване на увеличени за 2011 г. и 2017 г., както и
              социалноосигурителния трудов процентите на натрупване за 2017 г.
              стаж, и да укрепи политиките за В средата на ноември 2011 г.,
              подкрепа на възрастните работници правителството предложи в рамките на
              да останат по-дълго на пазара на парламентарния дебат относно проекта на
              труда. бюджет за 2012 г. значително да ускори
                прилагането на някои от основните
                компоненти на пенсионната реформа,
                предвидени преди това за 2021 г. За тази
                цел Парламентът прие в началото на
                декември 2012 г. законодателни промени
                за постепенно увеличаване на
                пенсионната възраст за двата пола с по 4
                месеца годишно — от 1 януари 2012 г. до
                достигане на пенсионна възраст от 65
                години за мъжете и 63 години за жените.
CY 18.1/ 20.9** 62.8 65/65 65/65 - Няма ПОД 3 — Да подобри дългосрочната Съгласно реформата на
            налични устойчивост на публичните финанси социалноосигурителния фонд от 2009 г. 1)
            данни чрез изпълнението на мерки за размерът на вноските ще се увеличава с
              реформа, с които да се контролират по 1,3 процентни пункта между 2009 г. и
              разходите за пенсии и 2039 г. през 5-годишни периоди, 2)
              здравеопазване, така че да се осигурителният стаж за право на пенсия за
              ограничи предвижданото старост беше увеличен, като минималният
              увеличение на разходите, свързани осигурителен стаж нарасна от 3 на 10
              със застаряването на населението. години, 3) беше въведен 6-годишен таван
              По отношение на пенсиите — да по отношение на предоставяните в
              удължи осигурителния стаж, да рамките на осигурителната система
              свърже пенсионната възраст с кредити за образование/обучение, 4) беше
              очакваната продължителност на ограничен достъпът до обезщетения за
              живота или да приеме други мерки безработица за получаващите
              с еквивалентен ефект върху професионални пенсии, 5) ще бъде
              бюджета, като същевременно извършвано периодично актюерско
              обърне внимание на високия преразглеждане на пенсионната система.
              процент на възрастните хора, През август 2011 г. беше обявен пакет от
              изложени на риск от бедност. По мерки, сред които 1) постоянна вноска от 3
              отношение на здравеопазването — % върху брутното възнаграждение на
              да предприеме по-нататъшни служителите в публичния и широкия
              действия за ускоряване на публичен сектор за публични пенсии — от
              прилагането на националната 1.10.2011 г., 2) включване на
              здравноосигурителна система. новопостъпилите на държавна служба
                само във фонда за социално осигуряване
                (не в схемата за професионално
                пенсионно осигуряване) — от 1.10.2011 г.,
                3) увеличаване на размера на вноската
                във фонда за вдовици и сираци с 1,25
                процентни пункта до 2 % от брутното
                възнаграждение — от 1.10.2011 г.
CZ 15.5/ 19 61.5/ 59.6 62/60 63г10м/63г8м 65/65 4.6 ПОД 2 — Да приложи планираната Пенсионната реформа за 2011 г.:
              пенсионна реформа, за да се Публичният стълб, прилагана от 30
              подобри дългосрочната септември, включва:
              устойчивост на публичните финанси — увеличения на пенсионната възраст,
              и да се гарантира бъдещата която ще продължи да нараства,
              адекватност на пенсиите. по-специално за жените с деца, с оглед на
              Допълнителни усилия следва да се изравняването на пенсионната възраст за
              съсредоточат върху по-нататъшни всички осигуряващи се след 2040 г. След
              промени в публичния стълб, за да постигането на обща пенсионна възраст, тя
              се гарантира, че системата няма да ще продължи да нараства с по още два
              е източник на фискални дисбаланси месеца за всяка година на раждане до
              в бъдеще, както и върху развитието следващото изменение;
              на частните спестявания. С оглед — по-тясна връзка между пенсиите и
              увеличаване на реалната възраст вноските в рамките на публичния стълб;
              на пенсиониране биха могли да се — по-строго правило за индексация:
              обсъдят мерки като обвързване на предишното правило определяше по-ниска
              законоустановената пенсионна долна граница за увеличения на пенсиите,
              възраст с очакваната а сегашната граница е задължителна;
              продължителност на живота. Да — удължаване на периода за извършване
              гарантира, че планираната на оценка за изчисляване на пенсиите;
              капиталова схема ще привлече — ограничаване на възможностите за
              широко участие и ще е ранно пенсиониране.
              организирана така, че да поддържа Пенсионна реформа за 2013 г.: Одобрен е
              прозрачни и ниски частният стълб. Той ще влезе в сила през
              административни разходи. 2013 г. Предвижда се от 2013 г.
                работниците да могат да прехвърлят 3
                процентни пункта от задължителните си
                пенсионноосигурителни плащания на
                частни фондове, при условие че увеличат
                размера на вноските с още 2 процентни
                пункта от своя доход. Възможност за
                прехвърляне ще имат хората на възраст не
                повече от 35 години. Хората на възраст
                над 35 години ще могат да се присъединят
                единствено до края на първото полугодие
                на 2013 г.
                Освен това в съответствие с реформата
                през 2010 г. за периодите на обучение
                вече не се предоставят кредити, а
                изискваният осигурителен стаж ще бъде
                увеличен от 25 на 35 години през 2019 г.
DE 17.8/ 20.9 62.6/ 61.9 65/65 65г9м/65г9м 67/67 5.2 (x)   През 2007 г. бяха приети законодателни
                мерки за увеличаване на пенсионната
                възраст от 65 до 67 години между 2012 г.
                и 2029 г. Пенсионната реформа обаче ще
                доведе до намаляване на нивото на
                обезщетенията, което се очаква да се
                компенсира чрез пенсии от капиталови
                схеми. С цел да се предотврати
                нарастването на бедността сред
                възрастните хора, министърът на труда и
                социалните въпроси обяви нова пенсионна
                добавка („Zuschussrente“), която вече е
                подложена на обсъждане. Освен това се
                обсъжда разширяване на обхвата на
                социалното пенсионно осигуряване за
                самостоятелно заетите лица, които не
                участват в задължителна пенсионна
                схема.
DK 17/ 19.7 63.2/ 61.4 65/65 (66/66) 67+/67+ 43.3 (w) ПОД 2 — С цел укрепване на С реформата от 2006 г. пенсионната
              заетостта и устойчивостта на възраст беше увеличена от 65 на 67
              публичните финанси, да години (между 2024 г. и 2027 г.) и
              предприеме допълнителни мерки за обвързана с очакваната продължителност
              увеличаване на дългосрочното на живота след това. В съответствие с
              предлагане на работна сила чрез реформа, договорена през май 2011 г.,
              прилагане на наскоро приетата увеличението ще влезе в сила пет години
              реформа на схемата за доброволно по-рано от предвиденото в пакета с мерки
              ранно пенсиониране (VERP), от 2006 г. (пенсионната възраст ще се
              реформиране на пенсията за увеличи постепенно с половин година
              инвалидност и по-добро насочване между 2019 г. и 2022 г.). Законодателни
              на схемите за субсидирана заетост мерки за препоръчаната в ПОД реформа
              (системата „flex-job“) към на ранното пенсиониране бяха приети през
              най-уязвимите групи. есента на 2011 г.
EE 14.2/ 19.4 62.6 63/61 64/64 65/65 6.9   Основните мерки на политиката, приложени
                в периода 2009—2011 г., бяха ad hoc
                промените на правилото за индексация на
                пенсиите през 2009 г., с които беше
                намалено варирането на номиналната
                стойност на пенсиите, и временното
                преустановяване на прехвърлянията на
                права към капиталовата пенсионна системи
                през втората половина на 2009 г. и през
                2010 г. Тези прехвърляния бяха частично
                възобновени през 2011 г. и напълно
                възобновени от 2012 г. с прилагането на
                компенсационен механизъм в периода
                2014—2017 г. Пенсионната възраст ще се
                увеличи на 65 години в периода
                2017—2026 г. В задължителната
                капиталова пенсионна схема кризата
                доведе до прилагане на по-строг контрол
                и по-ясни правила за управление на
                фондовете, както и до по-голяма гъвкавост
                за наетите лица и работодателите.
EL 18.5/ 20.4 61.3/ 61.6 65/60 65/65 Пенсионната 0.0 Меморандум за разбирателство. В През юли 2010 г. парламентът прие
          възраст е   съответствие с Меморандума за всеобхватна пенсионна реформа на
          обвързана с   разбирателство: Съществуващите основните пенсионни схеми в съответствие
          очакваната   пенсионни фондове ще се слеят в с меморандума за разбирателство. С
          продължителност   три фонда. С реформата ще бъде реформата се опрости силно
          на живота (69   въведена нова система за фрагментираната пенсионна система,
          години и 4 месеца   укрепване на връзката между подобри се прозрачността и
          както за мъжете,   вноските и обезщетенията, като ще справедливостта, удължи се пенсионната
          така и за жените   се прилагат единни правила възраст и се намали размерът на
          през 2060 г.)   пропорционално за всички обезщетенията. Новите задължителни за
              настоящи и бъдещи работници. всички правила за осигурителните права,
              Законоустановената пенсионна вноските и натрупването и индексацията
              възраст ще стане 65 години, като на пенсионни права се прилагат по
              ще се увеличава в съответствие с отношение на основните пенсионни
              очакваната продължителност на фондове (IKA, OGA и OAEE, схемата за
              живота. Обезщетенията ще се публичния сектор, схемата на Централната
              индексират спрямо цените. С банка на Гърция). Пенсионната реформа се
              реформата ще се ограничи също прилага пропорционално за всички
              така ранното пенсиониране, настоящи и бъдещи работници.
              включително за лица, осигурени Основните елементи на реформата са
              преди 1993 г., и ще се съкрати следните:
              списъкът на професиите, i) Въвеждането на нова основна пенсия в
              характеризиращи се с тежки и размер на 360 EUR/месец (12 годишни
              вредни условия на труд. Новата плащания).
              система ще включва и обвързана с ii) С новата система се въвеждат проценти
              имущественото състояние социална на натрупване с еднакви характеристики
              пенсия за всички граждани над за всички работници, които разчитат само
              законоустановената пенсионна на продължителността на трудовия стаж (в
              възраст, така че да се осигури диапазона 0,8—1,5 процента от дохода).
              важна защитна мрежа в iii) С реформата се увеличава
              съответствие с фискалната законоустановената пенсионна възраст от
              устойчивост. 60 на 65 години. Минималната пенсионна
              Допълнителните пенсионни възраст става 60 години; по отношение на
              фондове ще бъдат преразгледани, лицата с непълен трудов стаж се прилагат
              за да се премахнат дисбалансите, санкции.
              ще се въведе по-строго обвързване iv) Пълният трудов стаж се увеличава на
              между обезщетенията и вноските, 40 години (в сравнение с обичайните
              за да се гарантира устойчивостта по-рано 35 години).
              на всички фондове, и ще се намали v) От 2021 г. нататък минималната и
              техният брой. Ще бъдат законоустановената пенсионна възраст ще
              преразгледани пенсиите за бъдат коригирани в съответствие с
              инвалидност и еднократните пенсии измененията на очакваната
              на държавните служители и продължителност на живота на всеки три
              служителите в публичните години.
              предприятия. vi) Изравняване на пенсионната възраст за
                мъжете и жените както в публичния, така и
                частния сектор до 2013 г.
                vii) Индексирането на обезщетенията
                (включително основната пенсия) няма да
                превиша инфлацията по ХИПЦ
                (хармонизиран индекс на потребителските
                цени).
                viii) Пенсионната основа ще се изчислява
                въз основа на пълното трудово досие.
                Новото законодателство включва клауза
                за устойчивост (член 11.b.1 от закон 3863,
                15 юли 2010 г.), която предвижда, че ако
                дългосрочните прогнози (които ще се
                извършват от NAA на всеки 2 години)
                покажат увеличение на публичните
                пенсионни разходи за периода 2009—2060
                г. с повече от 2,5 процентни пункта от БВП,
                то съответните параметри на пенсионната
                система ще бъдат променени, за да се
                ограничи увеличението на разходите под
                целеви праг.
ES 18.5/ 22.7 61.2/ 63.4 65/65 65/65 67/67 8.1 ПОД 2 — Да приеме предложената С пенсионната реформа от 2010 г. и 2011 г.
        (66г4м/66г4м)     пенсионна реформа за пенсионната възраст се увеличи от 65 на
              увеличаване на 67 години (с постепенно прилагане между
              законоустановената пенсионна 2013 г. и 2027 г.), продължителността на
              възраст и на годините трудов стаж осигурителния стаж, даващ право на пълна
              с оглед изчисляване на пенсиите пенсия, се увеличи от 35 на 37 години,
              съгласно планираните условия; възрастта за ранно пенсиониране се
              редовно да преразглежда увеличи от 61 до нормалните 63 години (но
              пенсионните параметри в със запазване на възможността за
              съответствие с измененията в пенсиониране на 61 години по време на
              очакваната продължителност на икономическата криза за имащите
              живота съгласно планираните най-малко 33 години осигурителен стаж),
              условия и да разработи увеличиха се санкциите за ранно
              допълнителни мерки за пенсиониране, осигурителният стаж,
              подобряване на обучението през използван за изчисляване на основната
              целия живот за работниците в пенсия, се увеличи от 15 на 25 страни с
              напреднала възраст. действие от 2022 г., въведе се коефициент
                за устойчивост от 2027 г. с
                преразглеждане на всеки 5 години,
                въведоха се по-дълги периоди за
                предоставяне на кредити за гледане на
                дете и се опрости системата (схемите за
                работниците в селското стопанство и
                домашните помощници бяха включени в
                общата схема).
                На 28 октомври 2011 г., правителството
                одобри глобалната стратегия за заетост за
                по-възрастните работници 2012—2014 г. (на
                испански език стратегията „55 y mбs“).
                Тази инициатива представлява основно
                допълнение към реформата в пенсионната
                система, приета през септември на
                настоящата година. В стратегията „55 y
                mбs“ се поставят четири цели: i) да се
                увеличи процентът на заетостта и да се
                намали безработицата сред хората от тази
                група; ii) да се подпомогне запазването на
                работни места; iii) да се подобрят
                условията на труд и iv) да се подпомогне
                реинтеграцията на хората от тази група на
                пазара на труда.
FI 17.5/ 21.5 62.3/ 61.1 65/65, 63-68 65/65, 63-68 - 76.8 ПОД 4 — Да предприеме мерки за През 2009 г. Финландия обвърза
              подобряване на пригодността за пенсионните обезщетения с коефициент за
              заетост на по-възрастните очакваната продължителност на живота.
              работници и на тяхното участие в През същата година правителството и
              програми за учене през целия организациите на пазара на труда се
              живот. Да предприеме договориха за увеличаване на реалната
              по-нататъшни стъпки, съгласувано възраст на пенсиониране на най-малко
              със социалните партньори и като 62,4 години до 2025 г.
              спазва националните практики, за  
              насърчаване на по-възрастните  
              работници да останат на пазара на  
              труда чрез мерки за намаляване на  
              случаите на ранно напускане на  
              пазара и увеличаване на реалната  
              възраст на пенсиониране. Предвид  
              вече съществуващата система на  
              обвързване на пенсионните  
              обезщетения с очакваната  
              продължителност на живота, да  
              разгледа възможността за  
              обвързване на законоустановената  
              пенсионна възраст с очакваната  
              продължителност на живота.  
FR 18.7/ 23.2** 60.3/ 59.8 60-65/60-65 62-67/62-67 - 0.8 (v) ПОД 1 — Да осигури постигането на През ноември 2010 г. френският парламент
              препоръчаното средно годишно одобри реформа на задължителните
              фискално усилие от над 1 % от БВП държавни пенсионни схеми.
              за периода 2010—2013 г. и да Най-известният резултат от реформата е
              коригира прекомерния дефицит до постепенното увеличаване на
              2013 г. в съответствие с законоустановената пенсионна възраст от
              препоръката на Съвета относно 60 на 62 години до 2018 г. (по последен
              процедурата при прекомерен план до 2017 г., но все още не е приета
              дефицит и по този начин да нормативна уредба). Реформата включва
              започне намаляване на дела на серия от други мерки, като постепенното
              високия държавен дълг и осигури уеднаквяване на размера на вноските по
              адекватен напредък по отношение схемите в публичния и частния сектор или
              на средносрочната цел оттам въвеждането на право на ранно
              нататък, да конкретизира нужните пенсиониране (от възраст 60 години) за
              мерки за 2012 г., като вземе работниците с частична
              допълнителни мерки, ако е нетрудоспособност. Бяха въведени и
              необходимо, и да използва някои технически промени за насърчаване
              извънредните приходи, за да на развитието на капиталовите пенсионни
              ускори намаляването на дефицита схеми.
              и дълга, както е планирано, да  
              продължи да следи устойчивостта  
              на пенсионната система и да  
              предприеме допълнителни мерки,  
              ако е необходимо.  
HU 14.1/ 18.2 60.1/ 58.7 62/62 64/64 65/65 13.1   С реформата от 2009 г. 1)
                законоустановената пенсионна възраст се
                увеличава от 62 на 65 години между 2014
                г. и 2022 г., 2) от 2010 г. беше въведена
                по-малка индексация на пенсиите,
                зависеща от растежа на реалния БВП, и 3)
                беше премахната 13-тата пенсия и
                въведена така наречената пенсионни
                премия. В резултат на тези реформи
                бъдещата устойчивост ще се подобри, а
                брутните социалноосигурителни пенсионни
                разходи ще достигнат 10,5 % от БВП през
                2060 г. вместо прогнозираните 13,8 % в
                доклада за застаряването на населението
                от 2009 г.
                През 2010 г. и 2011 г., правителството
                предприе крайни мерки, като премахна
                стълба на задължителното частно
                пенсионно осигуряване. Поне доколкото
                извънредните приходи от пенсионните
                фондове бяха отклонявани за покриване
                на текущи разходи, това може донякъде
                да компрометира устойчивостта в бъдеще.
                През декември 2011 г. бе премахнато
                ранното пенсиониране, а правата на
                настоящите бенефициери станаха
                облагаеми. Това засяга в особено голяма
                степен професиите, характеризиращи се с
                вредни условия на труд, които поради
                това се ползваха с възможности за ранно
                пенсиониране.
IE 18.1/ 21.1 63.5/ 64.7 # 65/65 66/66 68/68 44.1 Меморандум за разбирателство През март 2010 г. ирландското
              В съответствие с Меморандума за правителство публикува националната
              разбирателство пенсионна рамка, в която излага
              За първото тримесечие на 2011 г.: намеренията си за реформи на
              Намаляване на данъчните пенсионната система в Ирландия.
              облекчения за пенсии и свързаните Оттогава бяха извършени някои промени, в
              с пенсиите приспадания за това число:
              получаването на 155 млн. евро през Беше прието законодателство за
              2011 г. увеличаване на пенсионната възраст за
              Ще се въведе прогресивно държавна пенсия — 66 години през 2014 г.,
              намаляване на съществуващите 67 години през 2021 г. и 68 години през
              пенсии за служители в публичния 2028 г.
              сектор със средно над 4 %. Необлагаемите еднократни пенсионни
              За второто тримесечие на 2011 г.: С суми бяха ограничени до максимум 200
              цел укрепване на дългосрочната 000 евро.
              устойчивост властите се ангажират От 2011 г., социалноосигурителната и
              да въведат законодателство за универсалната социална такса вече не са
              увеличаване на държавната основание за данъчно облекчение за
              пенсионна възраст на 66 години пенсионните вноски.
              през 2014 г., 67 години през 2021 г. Новите пенсионни разпоредби за
              и 68 години през 2028 г. новопостъпилите държавни служители
              За третото тримесечие на 2011 г.: С означават, че окончателната пенсия ще се
              цел повишаване на устойчивостта основава на средните доходи през
              на пенсионната система в трудовия стаж, вместо на последната
              публичния сектор, пенсионните заплата.
              права на новопостъпилите Предвидени са поредица от мерки за
              служители на държавна служба ще облекчаване на финансовия натиск върху
              бъдат реформирани. Това ще схемите с дефинирани доходи, като
              включва преразглеждане на например промяна на приоритета на
              ускореното пенсиониране за някои плащане в случай на прекратяване,
              категории служители и индексиране създаване на схема за пенсионни
              на пенсиите спрямо плащания при несъстоятелност и промени
              потребителските цени. Пенсиите ще на стандарта за финансиране.
              се основават на средните доходи  
              през трудовия стаж. Пенсионната  
              възрастта за новопостъпилите  
              служители ще се обвърже с  
              държавната пенсионна възраст.  
              За четвъртото тримесечие на 2011 г.  
              и 2012 г.: Споменава се също така  
              намаление на данъчните  
              облекчения за пенсии и корекция на  
              пенсионните права в публичния  
              сектор като част от мерките за  
              бюджетна консолидация.  
IT 18.2/ 22* 60.8/ 59.4 65/60 66г11м/ Пенсионната 4.1   През 2011 г. с три последователни
        66г11м възраст е     законодателни акта (D. Law 111/201, E. Law
          обвързана с     148/2011 и Law 214/2011) беше изменена
          очакваната     италианската пенсионна рамка. Основните
          продължителност     мерки, въведени с тези най-скорошни
          на живота (70     реформи, могат да се обобщят, както
          години и 3 месеца     следва:i) методът на условните
          както за мъжете,     дефинирани вноски (УДВ) се прилага и за
          така и за жените     работниците по схемата с дефинирани
          през 2060 г.)     доходи, които преди това бяха напълно
                освободени. Разширяването се отнася до
                вноските, начислени към 1 януари 2012 г.
                по пропорционалното правило; ii)
                законоустановената пенсионна възраст
                (ЗПВ) на жените в частния сектор ще бъде
                изравнена с тази на мъжете (и жените в
                публичния сектор). Процесът на
                изравняване ще бъде въведен напълно до
                2018 г.; iii) „изходният“ механизъм беше
                премахнат и заменен със съответстващо
                увеличение на изискванията за
                минималната възраст и/или вноските; iv)
                размерът на вноските, плащани от
                самостоятелно заетите лица бяха, ще се
                увеличава постепенно от 20 % през 2011 г.
                на 24 % през 2018 г. Размерът на вноските
                на нетипичните работници е увеличен с 1
                процентен пункт на 27 %, считано от 2012
                г.; v) за двегодишния период 2012—2013 г.
                пенсиите с размер над 3 пъти минималната
                пенсия (около 1400 евро) не се индексират
                към инфлацията на цените; vi) дори при
                индексиране спрямо измененията на
                очакваната продължителност на живота,
                изискваната минимална възраст за
                придобиване на право на помощ за
                възрастни хора беше увеличена с 1
                година, считано от 2018 г., а след това
                напълно уеднаквена със ЗПВ; vii)
                възможността за ранно пенсиониране въз
                основа едновременно на изискванията за
                възрастта и вноските (35 години) беше
                премахната при всички режими. По режима
                на УДВ ранното пенсиониране е
                разрешено най-рано три години преди
                навършването на ЗПВ при наличието на 20
                години осигурителен стаж и размер на
                пенсията от най-малко 1200 евро през 2012
                г., индексиран с петгодишната средна
                стойност на номиналния БВП; viii)
                минимално изискваният размер на
                вноските за придобиване на право на
                пенсия при ранно пенсиониране
                независимо от възрастта беше индексиран
                спрямо измененията на очакваната
                продължителност на живота, считано от
                2013 г., както се предвижда за ЗПВ.
LT 13.5/ 18.4 59.9# 62г6м/60 64/63 65/65 Няма ПОД 2 — Да приеме предложеното С реформата от 2011 г. пенсионната
            налични законодателство за изпълнение на възраст както за мъжете, така и за жените,
            данни реформата на пенсионната система. се увеличава на 65 години до 2026 г.
              С цел да увеличи участието на Социалноосигурителните вноски към
              трудовия пазар, да премахне капиталовата пенсионна схема за
              фискалните демотивиращи фактори задължително осигуряване бяха намалени
              за работа, особено за хората на от 5,5 % на 2 % с възможност да бъдат
              пенсионна възраст. увеличени отново след отминаване на
                кризата с решение на правителството.
LU 17.3/ 21.6 58.1/ 57 65/65 65/65 - 2.2 ПОД 2 — Да предложи и приложи В националната програма за реформи са
              широкообхватна реформа на представени накратко основните
              пенсионната система, за да се характеристики на проекта за реформа.
              гарантира дългосрочната Започнати са подготвителни дискусии
              устойчивост, като се започне с между правителството и социалните
              мерки, които да увеличат степента партньори. Правото на увеличени
              на участие на по-възрастните пенсионни обезщетения ще бъде
              работници, по-специално чрез по-ограничено. Бенефициерите трябва да
              премахване на стимулите за ранно са достигнали възраст от 60 години
              пенсиониране. С оглед (вместо 55 години) и да са в състояние да
              увеличаване на реалната възраст докажат 40 години (вместо 38 години)
              на пенсиониране биха могли да се пенсионноосигурителен стаж. Съгласно
              обсъдят мерки като обвързване на пакта „Евро плюс“ правителството пое
              законоустановената пенсионна ангажимент да финализира реформата до
              възраст с очакваната края на 2011 г., който срок обаче вероятно
              продължителност на живота. няма да бъде изпълнен. Сформирана е
                работна група за пенсиите, която работи в
                условия на поверителност; целта също е
                да се създаде план за активизиране на
                по-възрастните работници, като се включат
                препоръки с примери за добри практики.
LV 13.3/ 18.2 62.7 62/62 (64.5/64.5) (65/65) Няма Меморандум за разбирателство. От юли 2008 г. досега латвийските власти
            налични В съответствие с Меморандума за 1) замразиха индексацията през 2009 г. до
            данни разбирателство: LV трябваше да 31 декември 2013 г., 2) намалиха размера
              подготви промени в пенсионната на вноските за капиталовата пенсионна
              система, за да осигури бъдещата схема за задължително осигуряване.
              устойчивост и адекватност на трите Размерът на вноските за стълба на
              стълба на системата. В този капиталовите схеми се намаля: през 2009
              контекст трябваше да бъдат г. от 8 % на 2 %; през 2010 г. от 9 % на 2 %;
              преразгледани всички специални през 2011 г. от 10 % на 2 %; през 2013 г. и
              пенсионни режими и пенсионни следващите години от 10 % на 6 %.
              възрасти. Правителството одобри и представи на
              Второто допълнение на парламента изменения на пенсионната
              меморандума гласи следното „до възраст (предстои да бъдат гласувани). С
              края на юни 2010 г. с техническа промените се предвижда от 2016 г.
              помощ от международни пенсионната възраст да нараства с по 6
              организации и в сътрудничество месеца годишно до достигането на 65
              със социалните партньори да години през 2021 г. Поради това
              подготви промени в пенсионната предложената, но негласувана в
              система, които да бъдат извършени парламента пенсионна възраст през 2020
              през 2011 г., за да се осигури г. ще бъде 64,5 години (както за мъжете,
              бъдещата устойчивост и така и за жените).
              адекватност на трите стълба на Като изпълни условията на втория и третия
              пенсионната система. В този допълнителен меморандум за
              контекст ще бъдат преразгледани разбирателство, Латвия подготви
              всички специалните пенсионни промените в пенсионната система, с които
              режими и пенсионни възрасти.“ да осигури бъдещата устойчивост и
              Третото допълнение на адекватност на трите стълба на
              меморандума гласи следното: пенсионната система. На Парламента бяха
              „След изготвянето на предложения представени конкретни предложения за
              за промени в пенсионната система промени в пенсионната система.
              до края на юни 2010 г., в  
              консултации с ЕК и МВФ да  
              представи на Парламента до края  
              на ноември 2010 г. конкретни  
              предложения, които да бъдат  
              приложени през 2011 г., за да се  
              осигури бъдещата устойчивост и  
              адекватност на трите стълба на  
              пенсионната система.“  
MT 18.4/ 21.1 60.3 61/60 63/63 65/65 Няма ПОД 2 — Да предприеме действия Реформата от 2006 г. доведе до
            налични за гарантиране на устойчивостта на увеличаване на пенсионната възраст на 65
            данни пенсионната система, например години и за двата пола до 2026 г. и до
              чрез ускоряване на поетапното удължаване на осигурителния стаж. Беше
              увеличаване на пенсионната променено и изчисляването на
              възраст и чрез обвързването с пенсионната основа от най-високия доход
              очакваната продължителност на за три години от последните 10 години на
              живота. Да съпроводи увеличената най-високият доход за 10 години от
              законоустановена пенсионна последните 40 години. Освен това за
              възраст с цялостна стратегия за лицата, родени след 1 януари 1962 г.,
              активен живот на възрастните хора, беше въведена гарантирана национална
              да не поощрява използването на минимална пенсия в размер на най-малко
              схеми за ранно пенсиониране и да 60 % от средния доход.
              насърчава частните пенсионни Вследствие на реформата от 2006 г.
              спестявания. максималната пенсионна база за лицата,
                родени след 1 януари 1962 г., ще се
                променя по-динамично с индексация от 70
                % спрямо ръста на заплатите и 30 % спрямо
                инфлацията. През 2007 г. по отношение на
                медицинския преглед за пенсията за
                инвалидност бяха въведени по-строги
                правила и след приемането на бюджета за
                2008 г. на пенсионерите беше разрешено
                да продължат да работят, без да им бъде
                намалявана пенсията, като продължат да
                плащат социални осигуровки.
                Работна група за пенсиите, създадена с
                цел преглед на реформите, представи
                първи доклад на парламента през
                декември 2010 г. Тя направи 45 препоръки,
                сред които въвеждането на изрично
                обвързване между пенсионната възраст и
                очакваната продължителност на живота,
                допълнително оценяване на въвеждането
                до 2013 г. на пенсия от първи стълб с
                условни дефинирани вноски, въвеждането
                на пенсия от втори стълб при постигане на
                политически консенсус и с участието на
                социалните партньори, както и
                въвеждането на трета пенсионна рамка.
NL 17.7/ 21 63.9/ 63.1 65/65 65/65 (66/66) 65/65 129.8 ПОД 2 — Да предприеме мерки за През октомври 2010 г. новото правителство
          (67/67)   увеличаване на прие да увеличи законоустановената
              законоустановената пенсионна пенсионна възраст на 66 години през 2020
              възраст като я обвърже с г. След всеобхватни преговори социалните
              очакваната продължителност на партньори и правителството постигнаха
              живота и придружи тези мерки с съгласие през септември 2011 г., което
              други, за да увеличи реалната предполага по-нататъшно увеличаване на
              възраст на пенсиониране и пенсионната възраст на 67 години през
              дългосрочната устойчивост на 2025 г. Договореността понастоящем е в
              публичните финанси. Да изготви процес на обличане в законодателна
              план за реформа на дългосрочните форма.
              грижи с оглед на застаряването на  
              населението.  
PL 15.1/ 19.5 61.4/ 57.5 65/60 65/60 (67/67) 13.5 ПОД 3 — Да повиши От 2009 г. бяха въведени преходни пенсии.
    ##   (67/??)     законоустановената пенсионна С тях се заменя разпоредбата за ранно
              възраст за униформените пенсиониране и се ограничава достъпът до
              служители, да продължи нея за някои категории работници. Това е
              прилагането на мерките за временно решение за работниците, които
              увеличаване на реалната възраст са започнали работа при специални
              на пенсиониране, като например условия преди 1999 г. Вноската към
              нейното обвързване с очакваната схемата с дефинирани вноски бе намалена
              продължителност на живота. Да от 7,3 % на 2,3 % от брутното
              състави график за по-нататъшно възнаграждение през 2011 г. Разликата бе
              изменение на правилата за насочена към разходопокривната схема.
              вноските на селските стопани в Вноските ще се увеличават постепенно, за
              социалноосигурителния фонд да достигнат 3,5 % през 2017 г. и след
              (KRUS), за да бъдат по-добре това.
              отразени разликите в личните Наскоро преизбраното правителство
              доходи. предложи да увеличи сегашната
                пенсионна възраст от 65/60 години
                (мъже/жени) на 67 години между 2013 г. и
                2020 г. (за мъжете) и 2040 г. (за жените).
PT 17.1/ 20.6 62.9/ 62.3 65/65 65/65 - 13.4 Меморандумът за разбирателство с През 2007 г. Португалия извърши мащабна
    ##         Португалия не съдържа точни реформа на своята пенсионна система,
              условия за реформиране на която беше приложена през същата
              цялостната пенсионна система (като година. Пенсионната възраст бе
              се имат предвид извършената през променена на 65 години. Сред основните
              2007 г. мащабна реформа). В него мерки са удължаване на срока за
              обаче се съдържат специални извършване на оценка, за да покрива
              условия по отношение на цялата кариера, премахване на стимулите
              разходите на фискалната политика: за ранно пенсиониране, намаляване на
              — „от януари 2011 г. поетапно да преходния период и въвеждането на
              намалява пенсиите, по-големи от „коефициент за устойчивост“, с който
              1500 евро, чрез прилагани спрямо обезщетенията се променят автоматично с
              заплатите в публичния сектор промените на очакваната продължителност
              ставки, с цел получаване на на живота при навършването на 65 години.
              икономии от най-малко 445 млн.  
              евро“,  
              — „да преустанови временно  
              прилагането на правилата за  
              индексация на пенсиите и да  
              замрази пенсиите, освен за  
              най-ниските пенсии през 2012 г.“.  
RO 14/ 17.2** 65.5/ 63.2 # 63г4м/58г4м 65/60 65/63 Няма Меморандум за разбирателство През декември 2010 г. беше приета
            налични В съответствие с меморандума за пенсионна реформа. С реформата
            данни разбирателство, обхващащ специалните режими се интегрират в
              периода 2009—2011 г, условията за социалноосигурителната система, въвежда
              реформата на пенсионната система се механизъм за преизчисляване на
              бяха следните: „Правителството да специалните пенсии и се увеличава
              завърши проекта на пенсионната възраст на 65 години за
              преразгледаното пенсионно мъжете и 63 години за жените до 2030 г.
              законодателство i) за да въведе Уредбата за ранното пенсиониране става
              постепенно индексиране на по-строга, а пенсиите за инвалидност се
              пенсиите в публичния сектор спрямо предоставят при по-ограничителни
              потребителските цени, а не спрямо условия. Реформата се очаква да доведе
              възнагражденията, ii) да ограничи до значителни спестявания за системата и
              възможностите за увеличаване на до намаляване на броя на бенефициерите.
              пенсиите по усмотрение, iii) да Освен това правителството временно е
              въведе постепенно изискването за преустановило прилагането на правни
              внасяне на пенсионноосигурителни разпоредби, по силата на които
              вноски от групи държавни задължителните вноски за схемата с
              служители, които понастоящем са дефинирани вноски щяха да се увеличат
              освободени от задължението да от 2 % на 2,5 % от брутната заплата на
              плащат такива вноски и iv) служителите през 2009 г. Планираното
              постепенно да увеличи увеличение беше активирано отново през
              пенсионната възраст през 2015 г., 2010 г., така че в крайна сметка размерът
              особено за жените, като вземе на вноските ще достигне 6 % от
              предвид измененията на възнагражденията в определен бъдещ
              очакваната продължителност на момент.
              живота, с оглед защитата на  
              уязвимите пенсионери и за да  
              постигне целта от 45 % среден  
              процент на заместване на дохода  
              за пенсионерите“  
              В съответствие с меморандума за  
              разбирателство, обхващащ  
              периода 2011—2013 г, условието е  
              следното: „да запази  
              дългосрочната устойчивост на  
              пенсионната система“.  
SE 18.3/ 21.2 64.7/64 61-67 61-67 - 7.4 (v, y)   През 2010 г. действието на механизма за
                автоматично балансиране в рамките на
                механизма за корекция на основаната на
                доходите пенсионна система беше
                направено по-плавно и той ще се базира
                на плаваща средна стойност, изчислена
                върху 3 години, вместо върху 1 както
                преди това, с цел да се избегнат резките
                промени в размера на пенсиите в случай
                на икономически спад/подем.
SI 16.8/ 21 59.8# 63/61 63/61 - 2.6 ПОД 2 — Да предприеме Предложението за пенсионна реформа
              необходимите мерки, за да (включваща изравняване на пенсионната
              гарантира дългосрочната възраст за жените и мъжете) беше
              устойчивост на пенсионната отхвърлено с референдум, проведен през
              система, като в същото време се 2011 г.
              запази адекватността на пенсиите.  
              Да увеличи равнището на заетост  
              на по-възрастните работници чрез  
              по-късно пенсиониране и чрез  
              по-нататъшното разработване на  
              активни политики по заетостта и  
              мерки за учене през целия живот.  
SK 14/ 18 60.4/ 57.5     - 4.7 (v) ПОД 3 — Да подобри дългосрочната През 2008 г. Словакия позволи на
        62/62     устойчивост на публичните финанси работниците да се откажат от капиталовата
      62/57,5 -61.5 (в       чрез допълнително коригиране на схема и да се върнат към
      зависимост от       разходопокривния стълб на разходопокривната схема, а схемата с
      броя деца)       пенсионната система, също чрез дефинирани вноски стана незадължителна
              промяна на механизма за за всички нови участници на пазара на
              индексация и приемане на труда.
              по-нататъшни мерки с цел През 2010 г. беше приета законодателна
              повишаване на реалната възраст на промяна, която предвижда липсата на
              пенсиониране, по-специално трудови доходи да служи за основание за
              посредством обвързване на придобиване на право на пенсия при
              пенсионната възраст с очакваната ранно пенсиониране.
              продължителност на живота. Да През 2011 г. Словакия прие промени на
              въведе стимули за гарантиране на чисто капиталовия пенсионен стълб, с
              жизнеспособността на чисто които даде възможност на спестителите да
              капиталовия пенсионен стълб, за да инвестират в по-рискови ценни книжа и по
              се осъществи напредък в този начин евентуално да постигнат
              постигането на фискална по-висока възвращаемост. Освен това от
              устойчивост, като същевременно се 1.4.2012 г. участието на младите хора ще
              гарантира адекватността на стане отново задължително по правило с
              пенсиите. възможност за напускане на схемата през
                първите две години на спестяване.
UK 18.1/ 20.8** 64.1/ 62 65/60 66/66 68/68 73.0 (z)   Достъпът до основна държавна пенсия е
                подобрен през последните години,
                нейната оценка беше повишена, а
                работниците трябва автоматично да
                участват в професионални схеми (с
                възможност за напускане) от 2012 г.
                Прието е законодателство за поетапно
                увеличаване на държавната пенсионна
                възраст от 65 години на 68 години в
                периода 2020—2046 г. След влизането в
                сила на новото законодателство през
                януари 2012 г. държавната пенсионна
                възраст за двата пола ще се изравни вече
                до 2018 г. (преди — до 2020 г.), а периодът
                на увеличаване на държавната пенсионна
                възраст от 65 години на 66 години също
                беше изместен напред във времето с 5 Ѕ
                години, започвайки през 2018 г.
                Направени са предложения (все още
                неприети законодателно) за ускоряване на
                по-нататъшното увеличаване на
                пенсионната възраст от 66 години на 67
                години и се обсъждат възможностите за
                ускоряване на увеличаването от 67 години
                на 68 години.
                 


________________________

ЗАБЕЛЕЖКИ

i Източник Евростат: статистиката на населението — очаквана продължителност на живот по възраст и пол (последна актуализация 26.1.2012 г.)

ii Средна възраст на напускане на пазара на труда, мъже/жени или в курсив = общи стойности (без разбивка мъже/жени), Източник Евростат.

iii Законоустановена пенсионна възраст в общата публична пенсионна схема, източник MISSOC (общата информационна система за социална закрила).

iv Законоустановена пенсионна възраст в общата публична пенсионна схема след прилагане на законодателните реформи (в скоби — предложена, но все още неприета законодателно), източник — Съвместен доклад „Напредък и основни предизвикателства в осигуряването на адекватни и устойчиви пенсии в Европа“ на КИП, КСЗ и службите на Комисията (ГД „Икономически и финансови въпроси“ и ГД „Трудова заетост“), актуализиран от Комисията, когато е разполагала с информация за последващи промени.

v Законоустановена пенсионна възраст в общата публична пенсионна схема след прилагане на законодателните реформи (в скоби — предложена, но все още неприета законодателно), източник — Съвместен доклад „Напредък и основни предизвикателства в осигуряването на адекватни и устойчиви пенсии в Европа“ на КИП, КСЗ и службите на Комисията (ГД „Икономически и финансови въпроси “ и ГД „Трудова заетост“), актуализиран от Комисията, когато е разполагала с информация за последващи промени.

vi Активи в пенсионни фондове (процент от БВП), 2009 г., източник — Обща статистика на пенсиите, ОИСР.

(v) 2008 г.

(w) Само автономни професионални пенсионни фондове. Освен тези планове, общите активи, управлявани по професионални пенсионни застрахователни договори, възлизаха на 99,3 % от БВП.

(x) Само автономни професионални пенсионни фондове. Освен тези планове, общите активи, управлявани по професионални пенсионни застрахователни договори, възлизаха на 13,3 % от БВП през 2008 г.

(y) Само автономни професионални пенсионни фондове. Освен тези планове, общите активи, управлявани от основната пенсионна система, възлизаха на 8,9 % от БВП, а активите, управлявани по професионални пенсионни застрахователни договори, възлизаха на 38,9 % от БВП през 2008 г.

(z) Оценка на ОИСР.

vi Изправени пред неизбежното застаряването на населението и въздействието му върху устойчивостта на пенсиите, държавите-членки значително реформираха своите пенсионни системи. Основна характеристика на усилията за реформи беше все по-тясното обвързване на плащаните в системата вноски с изплащаните от системата обезщетения. Това обикновено беше извършено под формата на преминаване от последното трудово възнаграждение, или най-добре платените години, към доходите през целия живот като основа за изчисляване на обезщетенията и чрез изисквания за продължителността на трудовия стаж, а не само за достигане на определена пенсионна възраст, увеличаване на изискваната продължителност на стажа, за да се придобие правото на пълна пенсия, и увеличаване на пенсионната възраст и за двата пола или нейното изравняване. При все това в повечето от държавите изискванията за по-голяма възраст за предоставяне на пенсия от задължително държавно осигуряване се въвеждат в продължение на дълги периоди.


* 2008 г. (за очакваната продължителност на живота на възраст 65 години)

** 2009 г. (за очакваната продължителност на живота на възраст 65 години)

? 2003 г. (възраст на напускане на пазара на труда)

# 2006 г. (възраст на напускане на пазара на труда)

## 2007 г. (възраст на напускане на пазара на труда)

? ? 2008 г. (възраст на напускане на пазара на труда)


_________________________

1 COM(2010) 365 окончателен, 7 юли 2010 г.

2 Предвижда се през май 2012 г. в Доклада за застаряването за 2012 г. да бъдат публикувани дългосрочни прогнози за разходите за обществени пенсии, които понастоящем са в процес на изготвяне от ЕК и КИП. Стойностите са взети от първоначалните разчети. Те показват, че неотдавнашните допълнителни реформи, предприети след публикуването на Доклада за застаряването за 2009 г. в редица държави-членки успешно са съкратени бъдещите увеличения на разходите за пенсии.

3 Евростат, данни от EU-SILC за 2009 г. Приравнен среден доход на хората над 65-годишна възраст, изразен като процентен дял от средния доход от общото население на ЕС-27. В различните държави-членки нивата варират между около 70 % и малко над 100 %.

4 Евростат, данни от EU-SILC за 2009 г.

5 Допълнителните пенсионни спестявания включват професионални и лични пенсии, животозастраховане и други форми на натрупване активи, които могат да се използват за поддържане на стандарта на живот след пенсиониране. Освен това съществуват инструменти (например т.нар. „обърнати ипотеки“), които позволяват на хората да преобразуват активи (по принцип тяхното жилище) в допълнителен доход след пенсиониране.

6 Изчислението се базира на Калкулатор на коефициента на зависимост, Австрийска федерална камара на труда, Виена. Коефициентът на икономическа зависимост се определя като броя на пенсионираните лица (вкл. поради ранно пенсиониране и инвалидност) и безработните лица, отнесен към броя на работещите. Основни допускания за 2050 г.: увеличаване на дела на заетите лица във възрастовата група 20—64 г. на 79,6 % (такова равнище на заетост е постигнато през 2008 г. в трите страни с най-добър резултат – Дания, Нидерландия и Швеция).

Данни: Изследване на работната сила, Доклад за застаряването за 2009 г., Europop 08.

7 COM(2011) 11 final, 12.1.2011 г..

8 COM(2011) 815 final, 23.11.2011 г..

9 Оценките показват, че посредством обвързването на пенсионната възраст с очакваната продължителност на живота, коефициентът на съотнасяне на публичните разходи за пенсии към БВП в ЕС като цяло ще намалее с около 1,75 процентни пункта от БВП до 2060 г., за разлика от базовия сценарий, при който се прогнозира увеличение на коефициента на съотнасяне на публичните разходи за пенсии към БВП с 2,4 процентни пункта от БВП. По този начин повишаването на пенсионната възраст и действителната възраст на пенсиониране с цел автоматично отразяване на бъдещите увеличения в очакваната продължителност на живота ще допринесе съществено за постигането на напредък в посока на фискална устойчивост. Доклад на Европейската комисия и Комитета за икономическа политика, озаглавен: „Доклад от 2009 г. за застаряването на населението: Икономически и бюджетни прогнози за 27-те държави-членки на ЕС (2008—2060 г.)“, European Economy, бр. 2 и Европейска комисия (2009 г.), „Доклад за устойчивостта за 2009 г.“, European Economy, бр. 9.

10 2008/94/EО от 22 октомври 2008 г.

11 2003/41/EО от 3 юни 2003 г.

12 Регламент 883/2004/ЕО от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност.


Untitled Page