ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 29-ти годишен доклад относно антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки на ЕС (2010 г.)

Актът е внесен на дата 16.02.2012


COM(2012) 59 final

{SWD(2012) 9 FINAL}


ВЪВЕДЕНИЕ


Настоящият доклад за 2010 г. се представя на Европейския парламент в съответствие с резолюцията му от 16 декември 1981 г. относно антидъмпинговите мерки на Европейския съюз и с доклада на комисията на Европейския парламент по промишленост, външна търговия, изследвания и енергетика.

Настоящият доклад включва кратък преглед на основните акценти през 2010 г. и е придружен, както и при предходните години, от по-изчерпателен работен документ на службите на Комисията, наред с подробни приложения към него. Настоящият доклад следва общата структура на работния документ, като включва всичките му раздели с оглед на по-лесното намиране на по-подробна информация.

Настоящият доклад и пълният текст на работния документ са достъпни на адрес: http://ec.europa.eu/trade/issues/respectrules/anti_dumping/legis/index_en.htm


1. ОБЩ ПРЕГЛЕД НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО

Антидъмпинговите, антисубсидийните разследвания и разследванията за защитни мерки се извършват на базата на основните регламенти на Съвета. В работния документ е направен преглед на съществуващото законодателство. Основните законодателни текстове, свързани с антидъмпинговите и антисубсидийните мерки, се наричат по-долу „основният(те) регламент(и)“.


2. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

В раздел 2 от работния документ се съдържа преглед на терминологията и процедурите, използвани при разследванията, свързани с инструментите за търговска защита (ИТЗ).


3. МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ИТЗ

Европейският съюз счита, че извършването на периодичен преглед на инструментите на ЕС за търговска защита може да спомогне за това те да продължат да бъдат ефективно средство срещу нелоялни търговски практики. В тази връзка при изслушването си от Европейския парламент през 2009 г. комисарят по търговията заяви, че Комисията приветства обсъжданията по този въпрос, но подчерта необходимостта от постигане на консенсус между заинтересованите страни.


Междувременно през септември 2010 г., като част от редовната процедура на ГД „Търговия“, свързана с планиране на процеса на оценка, Комисията публикува покана за участие в търг за извършването на оценка на инструментите на Европейския съюз за търговска защита. Оценката ще бъде от полза за Комисията при подготовката на действията ? в тази област на политиката, както и с оглед на тяхното подобряване и наблюдението на ефективността им. Оценката ще помогне и на гражданите да се възползват от правото си на пълен достъп до информация, да отправят критики и да упражняват влияние върху политиките и дейностите, които Комисията провежда от тяхно име. След оценка на представените оферти, в края на декември 2010 г. бе подписан договор. През 2011 г. работата по договора бе в ход, а резултатите се очакват в началото на 2012 г.


През 2010 г. Комисията вече приведе в действие някои мерки (например обновяване на уебсайта за ИТЗ; оказване на специфична помощ на МСП; по-добро разгласяване и т.н.), които подобряват прозрачността на разследванията за търговска защита.


4. ДЪРЖАВА СЪС СТАТУТ НА ПАЗАРНА ИКОНОМИКА (СПИ)

За целите на антидъмпинговите разследвания дадена държава може да бъде считана за държава с изцяло пазарна икономика, ако отговаря на петте критерия, определени подробно в работния документ, приложен към настоящия доклад.

През 2010 г. продължи оценката на пет от шестте заявления за признаване на СПИ за дадена държава, подадени от Китай, Виетнам, Армения, Казахстан, Монголия и Беларус. През цялата година всички държави, освен Беларус, продължиха да представят допълнителна информация в подкрепа на своите заявления, напредъкът по които е на различни етапи. Консултациите с органите на Република Беларус бяха временно преустановени поради политическата обстановка в страната. Другите пет страни кандидатки се намират в различни фази от изпълнението на петте критерия за СПИ.


Продължи работата по заявлението за СПИ на Китай, включително в рамките на проведената през септември 2010 г. в Пекин 10-та тематична среща на работната група за СПИ. На срещата на работната група двете страни обсъдиха, inter alia, продължаващото съвместно проучване на счетоводните практики в Китайската народна република и по-специално въпроса за достъпа на консултантите до китайските дружества. През 2011 г. продължи работата по заявлението на Китай за СПИ.


Първият доклад за оценка на заявлението на Армения за предоставяне на СПИ бе изпратен на арменските органи в началото на 2010 г. и в него се съобщава, че два от петте критерия за СПИ са изпълнени. След това през юни 2010 г. бе изпратено искане за информация относно по-нататъшния напредък на държавата към получаване на СПИ. До края на 2010 г. обаче Армения не изпрати нова информация до Комисията.


Вторият предварителен доклад за оценка по отношение на Виетнам бе завършен през февруари 2010 г. и в него се прави заключението, че Виетнам изпълнява един от петте критерия, който се отнася до степента на държавна намеса в икономиката. През септември 2010 г. с Виетнам се проведоха срещи, които бяха специално ориентирани към темата за СПИ. През 2011 г. бе направен допълнителен анализ на преписката.


По отношение на положението в Казахстан към края на 2010 г. ГД „Търговия“ направи заключението, че въпреки положителното развитие, напредъкът е възпрепятстван от реакцията на държавата на последиците от световната финансова криза за икономиката. Предвижда се съвместно с Казахстан да бъде съставена пътна карта, съдържаща бъдещите стъпки, които следва да бъдат предприети по отношение на СПИ.


На срещата на Комитета по търговия между ЕС и Монголия през октомври 2010 г. Комисията предостави информация за хода на оценката на заявлението за СПИ и през декември 2010 г. поиска допълнителна информация.


5. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ТЪРГОВСКА ЗАЩИТА — СТРАТЕГИЯ ЗА СУРОВИНИТЕ

В годишния доклад за 2009 г. за първи път бе подчертана ролята на ИТЗ за справяне с някои от последствията от изкривяването при доставките на суровини. Внимание бе обърнато по-специално на факта, че за първи път бе отказано третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, на пет китайски дружества, произвеждащи скрепителни елементи, въз основа на това, че стойността на основната суровина — стоманен валцдрат, не отразява в достатъчно голяма степен пазарните стойности, както се изисква в член 2, параграф 7, буква в) от основния регламент.


През 2010 г. при оценяването на заявленията за предоставяне на третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика, Комисията продължи да прилага тази практика, като проучи, inter alia, и политиките, които водят до изкривяване на цените на суровините. Пример за случай през 2010 г., при който този въпрос е възникнал, е случаят с колелата от алуминий за превозни средства с произход от Китай.


6. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ДЕЙНОСТИ / ДВУСТРАННИ КОНТАКТИ


6.1. Малки и средни предприятия (МСП)

В края на 2009 г. Комисията, след като отчете важната роля на МСП за икономиката на ЕС, както и затрудненията, които те срещат при участието си в разследванията за търговска защита, започна проучване, за да определи какви са потребностите на МСП в ЕС, когато те участват в разследвания за търговска защита. В края на 2010 г. Комисията получи от изпълнител по договор резултатите от проучването, в което се установяват потребностите на МСП в 27-те държави-членки на ЕС във връзка с подаването на жалби или участието в разследвания за търговска защита като вносител, като ползвател или като износител при разследвания от страна на трети държави. В рамките на резултатите от проучването бяха формулирани и конкретни предложения за начините, по които Комисията и държавите-членки могат да подобрят оказваното на МСП съдействие във всички аспекти на тези разследвания.


В прегледа е определен набор от конкретни мерки за подкрепа на растежа и конкурентоспособността на МСП и се предлагат по-специално действия за предоставяне на повече информация и активизиране на оказваното на МСП съдействие по отношение на използването на инструментите на ЕС за търговска защита. Тези действия бяха обсъдени с националните органи, работещи в областта на търговската защита, и със службите за търговска защита на ГД „Търговия“ с намерението през 2011 г. да бъде приета декларация, в която са бъдат очертани серия от конкретни действия за преодоляване на трудностите, с които МСП се сблъскват във връзка с инструментите за търговска защита.


Специално ориентираното към МСП информационно бюро по въпросите на търговската защита бе създадено с оглед на сложните процедури по ИТЗ, особено за МСП поради техните малки размери и разпръснатостта им. Неговата роля е да разглежда специфични за МСП въпроси и проблеми във връзка с ИТЗ както от общо естество, така и по конкретни случаи. Част от уебсайта за ИТЗ е посветена на МСП и препраща към звената за контакт с информационното бюро по въпросите на търговската защита. След допълнителното му обновяване уебсайтът е по-достъпен и лесен за използване, особено от МСП.


През 2010 г. тези звена за контакт получиха многобройни искания за информация, на които бе отговорено незабавно. Исканията се отнасяха както до самите процедури, така и до съдържанието на процедурите във връзка с ИТЗ.


6.2. Двустранни контакти/информационни дейности — промишленост и трети държави

Важна част от работата на службите, работещи по въпросите на търговската защита, е да разясняват законодателството и практиката на ЕС при дейностите, свързани с търговската защита.


През 2010 г. се проведе семинар по въпросите на търговската защита, предназначен за длъжностни лица от трети държави. Освен това през 2010 г. с редица трети държави, включително Китай, Корея, Виетнам, Индия, Беларус и Австралия, бяха осъществени множество двустранни контакти на различни теми, свързани с търговската защита.


През 2010 г. бяха организирани и няколко срещи с дружества и със сдружения на ключови заинтересовани страни, включително няколко прояви с Business Europe (в т.ч. обща среща с всички най-значими членове на сдружението и няколко двустранни срещи с Комитета по търговска политика на Business Europe), както и семинар, а също и редовни срещи с най-значимите сдружения на вносителите и дистрибуторите, като например Eurocommerce и FTA.


7. СЛУЖИТЕЛ ПО ИЗСЛУШВАНИЯТА

2010 г. бе третата година от започналата през април 2007 г. дейност на служителя по изслушванията в ГД „Търговия“. Служителят по изслушванията действа независимо. Административно той е пряко подчинен на генералния директор на ГД „Търговия“, пред когото се отчита за своята работа.


Основната роля на служителя по изслушванията е да осигури ефективно упражняване на процедурните права на заинтересованите страни и да гарантира, че процедурите за търговска защита, започнати пред Европейската комисия, се третират безпристрастно, справедливо и в разумен срок. Също така служителят по изслушванията съветва генералния директор на ГД „Търговия“ по въпроси, свързани с провеждането на справедлив процес, и по всякакви въпроси, възникващи в рамките на търговските процедури, когато това е необходимо.


Бе одобрен актуализиран вариант на Насоките за сътрудничество между служителя по изслушванията и службите за търговски разследвания на Комисията. В тях се посочват различни работни принципи и се въвежда график за организирането на изслушванията. Определят се свързани с поверителността и достъпа до преписките правила относно намесите, както и редица механизми за комуникация и последващи действия при намеса на служителя по изслушванията. Актуализираните насоки бяха използвани като основа за проект на мандат на служителя по изслушването. През 2010 г. и 2011 г. това решение бе предмет на вътрешни консултации, а приемането му е предвидено за началото на 2012 г.


През 2010 г. служителят по изслушванията се е намесил 55 пъти по 29 дела за търговска защита и е провел 24 изслушвания, което представлява значително увеличение в сравнение с 2009 г. До служителя по изслушванията са се допитвали заинтересовани страни и лица, както и службите на Комисията, на които е възложено разследване. Неговата намеса е обхванала въпроси, касаещи всички етапи на разследването.

Основните въпроси, по които служителят по изслушванията е работил през 2010 г., могат да бъдат групирани в шест категории: i) третиране като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ); ii) преписки от неповерителен характер и въпроси, свързани с поверителността; iii) съдържание и график на разгласяването; iv) определяне на производител от Съюза, вносител от Съюза или потребител от Съюза; v) критерии за избор на държава аналог; и vi) участие на експерти.


След заключенията на работните групи, създадени от службите на Комисията, и по препоръка на служителя по изслушванията бяха приети редица добри практики. Например, службите започнаха да включват в преписките, предоставяни за информация на заинтересованите страни, бележки към предварителните решения, като например изготвянето на извадки. Беше подобрен и графикът за изпращане на документи за разгласяване на заинтересованите страни. Служителят по изслушването не е получил много жалби, с изключение на документите за оповестяване, свързани с третирането като дружество, работещо в условията на пазарна икономика (ТДПИ). В един от случаите службите са сключили договор с експерт, който е оказал съдействие при анализа на възможно заобикаляне. Служителят по изслушванията очаква, че в бъдещи случаи опитът на експерти ще се използва по-често.


Като се има предвид големият брой намеси и различните видове разглеждани въпроси, би могло да се твърди, че ролята на служителя по изслушванията вече е добре утвърдена.


8. ПРЕГЛЕД НА АНТИДЪМПИНГОВИТЕ, АНТИСУБСИДИЙНИТЕ И ЗАЩИТНИТЕ МЕРКИ И РАЗСЛЕДВАНИЯ


8.1. Общи положения

В края на 2010 г. в ЕС са били в сила 124 антидъмпингови мерки (вж. приложение О) и 11 антисубсидийни мерки (вж. приложение П).

През 2010 г. 0,43 % от общия внос в ЕС е бил засегнат от антидъмпингови или антисубсидийни мерки.

Подробна информация по въпросите, изложени по-долу, е представена в работния документ, приложен към настоящия доклад. Позоваванията на приложенията към работния документ са посочени до заглавията на разделите.


8.2. Нови разследвания (вж. приложения А—Д и приложение Н)

През 2010 г. са започнали 18 разследвания1. При 13 от процедурите са били наложени временни мита. 9 случая са приключили с налагането на окончателни мита. 10 разследвания са приключили без налагане на мерки. 14 мерки са били автоматично прекратени след изтичане на 5-годишния им срок на действие.


8.3. Разследвания за преразглеждане

Разследванията за преразглеждане продължават да бъдат основна част от дейността на службите за ИТЗ. През периода 2006—2010 г. те представляват 61 % от общия брой започнали разследвания. В таблица 2 от работния документ са посочени статистически данни за периода 2006—2010 г.

8.3.1. Преразглеждания с оглед изтичане на срока на действие на мерките (вж. приложение Е)

В член 11, параграф 2 и член 18 от основните регламенти се предвижда изтичане на мерките след пет години, освен ако не бъде доказано посредством преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие, че те трябва да продължат да се прилагат в първоначалната си форма.

През 2010 г. са започнали 14 разследвания за преразглеждане с оглед изтичане на срока на действие на мерките. 10 преразглеждания от този вид са приключили с потвърждаване на митото за допълнителен 5-годишен период. 1 от преразглежданията е приключило с прекратяване на мерките.

8.3.2. Междинни преразглеждания (вж. приложение Ж)

В член 11, параграф 3 и член 19 от основните регламенти се предвижда преразглеждане на мерките по време на тяхното действие. Преразглеждането може да бъде ограничено до аспекти, свързани с дъмпинга/субсидирането или с вредата.

През 2010 г. са започнали общо 12 междинни преразглеждания. 9 от тях са приключили с потвърждаване или изменение на митото. Нито едно преразглеждане не е приключило с прекратяване на мерките.

8.3.3. „Други“ междинни преразглеждания (вж. приложение З)

През 2010 г. не са започнали, нито има приключили „други“ преразглеждания, т.е. такива, които не попадат в обхвата на член 11, параграф 3 или член 19 от основните регламенти.

8.3.4. Преразглеждания за новоизносители (вж. приложение И)

В член 11, параграф 4 и член 20 от основните регламенти се предвижда съответно преразглеждане за „новоизносител“ и „ускорен преглед“ за определяне на индивидуален дъмпингов марж или индивидуално изравнително мито за новоизносители, намиращи се в съответната държава износителка, които не са изнасяли продукта през периода на разследването. Тези износители трябва да докажат, че са същински новоизносители и че в действителност са започнали да изнасят за ЕС след края на периода на разследването. В качеството им на новоизносители за тях може да бъде изчислено индивидуално мито, което обикновено е по-ниско от митото, приложимо за цялата страна.

През 2010 г. са започнали 3 преразглеждания за новоизносител.

8.3.5. Разследвания за неутрализиране на наложеното антидъмпингово мито (вж. приложение Й)

При наличието на достатъчно информация, че след първоначалния период на разследването и преди или непосредствено след налагането на мерките износните цени са се понижили или че не е настъпила или е настъпила само незначителна промяна в цените за препродажба или в производните от тях продажни цени на внесения в ЕС продукт, може да бъде започнато преразглеждане за „неутрализиране“, което да установи дали мерките са оказали въздействие върху посочените по-горе цени. В тези случаи дъмпинговите маржове могат да бъдат преизчислени и митото да бъде повишено, за да бъдат отчетени по-ниските износни цени. Възможността за провеждане на разследвания за „неутрализиране“ е предвидена в член 12 и член 19, параграф 3 от основните регламенти.

През 2010 г. няма нито едно започнато или приключено преразглеждане за „неутрализиране“.

8.3.6. Разследвания за практики за заобикаляне (вж. приложение К)

В член 13 и член 23 от основните регламенти се предвижда възможността дадено разследване да бъде открито повторно в случаите, в които са налице доказателства, че мерките се заобикалят.

През 2010 г. са започнали 2 такива разследвания. 1 разследване за практики за заобикаляне е приключило с удължаване на срока на наложеното мито и 1 разследване — без продължаване на наложените мерки.


8.4. Разследвания за защитни мерки (вж. приложение Л)

През 2010 г. е започнало 1 разследване за защитни мерки.


9. ПРИВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА АНТИДЪМПИНГОВИ/АНТИСУБСИДИЙНИ МЕРКИ


9.1. Последващи мерки

Последващите дейности по отношение на мерките в сила бяха в четири основни посоки: 1) предотвратяване на измами; 2) наблюдение на търговските потоци и развитието на пазара; 3) подобряване на ефективността с подходящи инструменти и 4) реагиране при нередни практики. Тези дейности дадоха възможност на службите за ИТЗ да бъдат по-активни при осигуряването, съвместно с държавите-членки, на адекватно привеждане в действие в рамките на Европейския съюз на мерките за търговска защита.


9.2. Мониторинг на гаранциите (вж. приложения М и Р)

Мониторингът на гаранциите е част от дейностите по привеждане в действие, като се има предвид, че гаранциите са вид антидъмпингови или антисубсидийни мерки. Гаранциите се приемат от Комисията само ако е сигурно, че те могат ефикасно да отстранят вредоносното действие на дъмпинга или субсидирането.


В началото на 2010 г. в сила са били 42 гаранции. През 2010 г. са настъпили следните промени в портфолиото на гаранциите: гаранциите на 1 дружество са приключили поради изтичане на срока на действие на мерките, гаранциите на три дружества са били приети и 22 гаранции са били оттеглени от Комисията поради констатирани нарушения. Вследствие на това в края на 2010 г. са били в сила общо 22 гаранции.


10. ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ (ВЖ. ПРИЛОЖЕНИЕ Ф)

В член 11, параграф 8 и член 21, параграф 1 от основните регламенти се дава право на вносителите да предявяват искане за възстановяване на съответните събрани мита, ако се докаже, че дъмпинговият/субсидийният марж, на чиято основа са платени митата, е бил елиминиран или редуциран до ниво, по-ниско от нивото на действащото мито.

През 2010 г. са подадени 29 нови заявления за възстановяване. В края на 2010 г. в ход са били 15 разследвания, отговарящи на 27 искания. През 2010 г. са приети 28 решения на Комисията: с 23 от тях се предоставя частично възстановяване, а с 5 се отхвърлят искания за възстановяване. 12 заявления са били оттеглени.


11. СЪДЕБЕН КОНТРОЛ: РЕШЕНИЯ, ВЗЕТИ ОТ СЪДА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ (СЕС) / ОБЩИЯ СЪД (ОС)

През 2010 г. Съдът на Европейския съюз (СЕС) и Общият съд (ОС) са издали общо 13 решения в областта на антидъмпинга или антисубсидирането. В работния документ се съдържа резюме на някои от решенията.

През 2010 г. са били депозирани 13 нови случая, 8 от които пред ОС, а 5 — пред СЕС.

В приложение Т от работния документ се съдържа списък на антидъмпинговите/антисубсидийните дела в ОС и в СЕС, по които в края на 2010 г. все още не е било взето решение.


12. ДЕЙНОСТИ В РАМКИТЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ (СТО)


12.1. Уреждане на спорове в областта на антидъмпинговите, антисубсидийните и защитните мерки

СТО предвижда строга процедура за уреждане на спорове между нейните членове във връзка с прилагането на споразуменията на СТО.

През февруари 2010 г. от страна на Китай е постъпило искане за консултации с Европейския съюз във връзка с някои антидъмпингови мерки, наложени през 2006 г. по отношение на обувки от естествена кожа с произход от Китай. Консултациите са проведени през март 2010 г. Впоследствие през април 2010 г. от страна на Китай е постъпило искане за сформиране на експертна група. Експертната група е създадена през май 2010 г., а членовете ? са избрани през юли 2010 г. Тя е излязла с доклад през октомври 2011 г.


През декември 2010 г. е разпространен доклад, в който се съдържат констатациите на експертна група на СТО по искане за уреждане на спор, подадено от Китай срещу ЕС във връзка с антидъмпингови мерки върху вноса на някои скрепителни елементи от желязо или стомана с произход от Китай. Експертната група констатира, че по повечето от разгледаните въпроси действията на ЕС са съответствали напълно на правилата на СТО. В редица случаи обаче експертната група установи, че някои аспекти на основното законодателство и основните практики на ЕС са в разрез с определени елементи от Антидъмпинговото споразумение на СТО. Случаят бе предмет на обжалване и през юли 2011 г. по него бе изготвен доклад от Апелативния орган на СТО. На 18 август 2011 г. Европейският съюз информира Органа за уреждане на спорове (ОУС), че възнамерява да изпълни препоръките и решенията му, така че задълженията на ЕС спрямо СТО да бъдат изпълнени в разумен срок.


Повече подробности за тези случаи са изложени в работния документ, приложен към настоящия доклад.


12.2. Други дейности на СТО

През 2010 г. Негово Превъзходителство г-н Dennis Francis (Тринидад и Тобаго) бе назначен за председател на групата за преговори относно правилата в рамките на Програмата за развитие от Доха. Под председателството на посланика групата проведе редовни заседания, включително на многостранна основа, за да обсъди предложенията от работния текст, представен от председателя през 2008 г., касаещи както спорните въпроси, така и по-малко дискусионните теми. Освен това бяха представени, включително от страна на Индия и Китай, няколко нови писмени предложения относно различни аспекти на Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки. Не бе възможно обаче постигането на напредък в областта на антидъмпинга и хоризонталните субсидии.


По отношение на рибарството в групата протекоха интензивни дискусии, които обхванаха всички аспекти на правилата, които е възможно да бъдат предвидени в тази област. Въпреки че този процес позволи изясняване на мненията на членовете по ключови въпроси, той не спомогна за сближаване на позициите, а по-скоро потвърди дълбокото разделение между членовете (както развиващи се, така и развити държави), както и сложността и чувствителния характер на положението на развиващите се държави.


Едновременно с тези дейности продължи и участието на службите на Комисията в редовната работа на комитетите по антидъмпингови, антисубсидийни, изравнителни и защитни мерки. Комитетите проведоха по две редовни заседания, за да направят преглед на официалните уведомления и да повдигнат въпроси от специален интерес.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

През 2010 г. слабо е намалял както броят на започнатите нови случаи в сравнение с предходната година, така и броят на наложените окончателни мерки. Броят на разследванията, прекратени без налагане на мерки, също е отбелязал лек спад, докато броят на наложените временни мерки в сравнение с предходната година е нараснал почти с една трета. Преразглежданията са продължили да формират значителна част от работата на службите, като е било налице слабо намаляване на броя на започнатите преразглеждания в сравнение с 2009 г. Броят на приключилите преразглеждания е намалял наполовина в сравнение с данните за 2009 г.


_________________________

1 В таблица 1 от работния документ са посочени статистически данни за новите разследвания за периода 2006—2010 г., проведени в съответствие с разпоредбите на членове 5 и 10 от основните регламенти.


Untitled Page