ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно разходите по линия на ЕФГЗ Система за ранно предупреждение № 11-12/2011

Актът е внесен на дата 16.02.2012


COM(2012) 62 final


1. ВЪВЕДЕНИЕ

Неокончателни данни за изпълнението на бюджета за финансовата 2011 г., т.е. от 16 октомври 2010 г. до 15 октомври 2011 г., са представени в приложената таблица, като се очаква то да възлезе на 43 978,8 млн. EUR. Тази сума включва средствата, коригирани при счетоводното уравняване на сметките на ЕФГЗ, както и преустановяванията и намаляванията на месечните плащания по възстановяване на направените разходи, наложени в течение на бюджетната година. В нея се включва и разчет на разходите, които Комисията все още може да направи пряко до 31 декември 2011 г., в размер до около 36 млн. EUR.


2. ЦЕЛЕВИ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ

Въз основа на разпоредбите на член 34 от Регламент (ЕО) № 1290/2005 на Съвета относно финансирането на Общата селскостопанска политика приходите, получени от финансови корекции по силата на решения за уравняване по съответствие, от възстановявания вследствие на нередности, както и от налога в сектора на млякото и млечните продукти, се считат за целеви приходи за финансиране на разходите по линия на ЕФГЗ. В съответствие с посочените разпоредби целевите приходи могат да се използват за покриване на разходите, направени от държавите-членки по линия на ЕФГЗ. В случай че част от тези приходи не са усвоени, те ще бъдат автоматично пренесени към следващата бюджетна година1.


Както вече бе отбелязано в предишни доклади в рамките на системата за ранно предупреждение, съгласно първоначалните разчети на Комисията наличните целеви приходи през 2011 г. се оценяваха на 1 247 млн. EUR. По-специално:


– Целевите приходи, които се очакваше да бъдат генерирани в течение на бюджетната 2011 г., бяха оценени на 707 млн. EUR. От финансови корекции във връзка с уравняването по съответствие и от възстановявания вследствие на нередности се очакваха съответно 600 млн. EUR и 88 млн. EUR. Постъпленията от налога в сектора на млякото и млечните продукти се оценяваха на 19 млн. EUR.

– Сумата на целевите приходи, която се очаква да бъде пренесена от бюджетната 2010 година в бюджетната 2011 година, беше оценена на 540 млн. EUR.

В бюджета за 2011 г. Комисията разпредели този приход от 1 247 млн. EUR по две схеми. По-специално:

– 500 млн. EUR бяха разпределени по оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците, а

– 747 млн. EUR — по схемата за единно плащане.

За тези две схеми бюджетният орган окончателно гласува кредити в размер съответно на 292 млн. EUR и 30 389 млн. EUR съгласно предложението на Комисията. Сумата на гласуваните кредити и на гореспоменатите целеви приходи съответства на общата оценка на потребностите от кредити от 792 млн. EUR за оперативните фондове за организациите на производителите в сектора на плодовете и зеленчуците и от 31 136 млн. EUR за схемата за единно плащане.


В приложението, в което се представят неокончателни данни за изпълнението на бюджета за 2011 г., посочените бюджетни кредити за сектора на плодовете и зеленчуците и за сектора на отделените от производството преки помощи представляват гласуваните кредити за тези две схеми, които възлизат съответно на 491,1 млн. EUR и 36 324 млн. EUR, като се изключват гореспоменатите целеви приходи. След включването на разпределените за тези сектори целеви приходи общият размер на предвидените в бюджета за 2011 г. бюджетни кредити възлиза съответно на 991,1 млн. EUR за сектора на плодовете и зеленчуците и 37 071 млн. EUR за отделените от производството преки помощи.


3. ПРИХОДИ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕНОСТ)


Временните суми за преструктуриране в захарната промишленост се третират като целеви приходи за финансиране на помощта за преструктуриране на захарната промишленост и на други помощи, предвидени във Фонда за преструктуриране на захарната промишленост. За три пазарни години, а именно 2006—2007 г., 2007—2008 г. и 2008—2009 г., тези суми, отнасящи се за количествените квоти за захар, инулинов сироп и изоглюкоза, предоставени на операторите във всяка държава-членка, бяха внесени във Фонда. Както вече беше посочено в предишни доклади в рамките на системата за ранно предупреждение, първоначално се очакваше сумата от 1 015 млн. EUR да бъде пренесена от бюджетната 2010 г. в 2011 г. Окончателният размер на целевите приходи, пренесени към Фонда за преструктуриране на захарната промишленост за 2011 г., възлиза на 1 044,8 млн. EUR.


4. КОМЕНТАРИ ОТНОСНО ВРЕМЕННОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА НА ЕФГЗ ЗА 2011 Г.

Степента на временното изпълнение на бюджета за 2011 г. е представена в приложението. По-долу следва кратък коментар за някои бюджетни сектори с най-значителни отклонения между действително направените разходи и съответните бюджетни кредити, предвидени в бюджета за 2011 г.


4.1. Пазарни мерки

В сравнение с гласуваните бюджетни кредити, усвоените бюджетни кредити за интервенции на пазарите на селскостопански продукти са по-високи с 379,5 млн. EUR, но по-ниски със 120,5 млн. EUR, ако се вземе предвид сумата от 500 млн. EUR, предвидена като целеви приход за тази глава. Това разминаване възниква поради съставните модели на изпълнение за различните сектори и се дължи главно на:


4.1.1. Зърнени култури (– 174,3 млн. EUR)

Непълното усвояване по тази бюджетна статия произтича главно от значителните продажби на зърнени култури поради интервенция в периода от декември 2010 г. до май 2011 г. на цени, значително надвишаващи предвидените в бюджета за 2011 г. Тези продажби доведоха до реализирането на значителни приходи за бюджета за 2011 г., които се посочват в изпълнението на бюджета като отрицателни суми по същата бюджетна статия. Непълното усвояване по тази бюджетна статия обаче се дължи също така на по-ниските разходи на държавите-членки по помощите за картофеното нишесте в сравнение с предвидените в бюджета.


4.1.2. Възстановявания за продукти, които не са включени в приложение 1 (– 18,3 млн. EUR)

Това непълно усвояване се дължи на по-ниските плащания от държавите-членки за сертификатите за износ на захарни и млечни продукти в сравнение с предвидените в бюджета.


4.1.3. Хранителни програми (+ 14,9 млн. EUR)

Държавите-членки изпълниха почти изцяло плана за 2011 г. за разпределяне на храни за най-нуждаещите се лица. Възникналото превишение по тази бюджетна статия се дължи главно на по-високи от предвидените разходи на държавите-членки през 2011 г. в сравнение с плановете от предишните години.


4.1.4. Плодове и зеленчуци (636,8 млн. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

Значителното превишение е в резултат на сравняването на разходите, направени в този сектор, с гласуваните в бюджета за 2011 г. бюджетни кредити, които не включват целевите приходи в този сектор. Ако се включи обаче целевият приход за този сектор в размер на 500 млн. EUR (вж. бележка * под приложената таблица), тогава общите налични бюджетни кредити нарастват на 991,1 млн. EUR, а превишението спада на + 136,8 млн. EUR.

Това превишение е сборният резултат за основните модели на изпълнение на различните схеми, финансирани от бюджетните кредити за сектора.

По отношение на оперативните фондове за организациите на производители и схемата за предлагане на плодове в училищата, държавите-членки са направили по-малки разходи от предвидените в бюджета.

Извънредните мерки за подпомагане на сектора на плодовете и зеленчуците, приети от Комисията след кризата с E.coli бяха частично финансирани от оперативните фондове за организациите на производителите, а останалата част беше финансирана по бюджетна позиция 05 02 08 99 в рамките на тази бюджетна статия. Очакваше се разходите по тези мерки да достигнат около 227 млн. EUR, от които 215 млн. EUR да бъдат изплатени и декларирани през 2011 г. Държавите-членки направиха разходи от около 178,3 млн. EUR през 2011 г. Въпреки това те могат да продължат да извършват плащания в течение на бюджетната 2012 година.

Накрая, разходите на държавите-членки по помощите, свързани с предварителното признаване на групи производители, се оказаха значително по-високи от наличните за тази схема кредити в бюджета за 2011 г., което неизменно се повтаря при прилагането й през последните 3 години.


4.1.5. Вино (– 39,3 млн. EUR)

Това непълно усвояване се дължи на малко по-ниските разходи на държавите-членки както по националните програми за подпомагане на винопроизводството (в сравнение с бюджетния таван), така и по схемата за изкореняване на лозя.


4.1.6. Мляко и млечни продукти (– 94,9 млн. EUR)

Това непълно усвояване е сборният резултат за основните модели на изпълнение на различните схеми, финансирани в този сектор.

По-специално, по схемата за предоставяне на мляко в училищата държавите-членки са направили разходи под предвидените в окончателния бюджет кредити, които в процеса на преговорите по бюджета бяха повишени с 10 млн. EUR в сравнение с първоначално обявените от Комисията нужди. Освен това, при интервенция беше продадено обезмаслено мляко на прах на цени над първоначално прогнозираните в бюджета за 2011 г. Тези продажби доведоха до реализирането на приходи за бюджета за 2011 г., които се посочват в изпълнението на бюджета като отрицателни суми по същата бюджетна статия.


4.1.7. Говеждо и телешко месо (+ 20,5 млн. EUR)

Това превишение се дължи на по-високите разходи на държавите-членки за възстановяване при износ поради по-големите количества говеждо месо и живи животни, изнесени с възстановяване през 2011 г.


4.1.8. Свинско месо, яйца и домашни птици (+ 71,3 млн. EUR)

Това превишение произтича най-вече от разходите, направени от държавите-членки във връзка с помощите за частно складиране на свинско месо, които бяха въведени през януари 2011 г. и за които в бюджета за 2011 г. не бяха предвидени кредити. Освен това превишението е свързано с по-високите от очакваното количества домашни птици, изнесени с възстановяване.


4.2. Преки помощи

В сравнение с гласуваните бюджетни кредити, усвоените бюджетни кредити за преки помощи са по-високи с 408,8 млн. EUR, но по-ниски със 338,2 млн. EUR, ако се вземе предвид сумата от 747 млн. EUR, предвидена като целеви приход по тази глава. Това разминаване се дължи на сектора на отделените от производството преки помощи.


4.2.1. Отделени от производството преки помощи (507,1 млн. EUR над гласуваните бюджетни кредити)

Значителното превишение се получава при сравняването на разходите, направени за отделени от производството преки помощи, с гласуваните в бюджета за 2011 г. бюджетни кредити, които не включват целевите приходи в този сектор. Ако се включи обаче целевият приход за този сектор в размер на 747 млн. EUR (вж. бележка * под приложената таблица), тогава общите налични бюджетни кредити нарастват на 37 071 млн. EUR и превишението се превръща в неусвояване на 239,9 млн. EUR.


Това неусвояване се дължи на по-ниските разходи на държавите-членки, на първо място по схемата за единно плащане за площ (СЕПП) и за мерките за отделено от производството специфично подпомагане съгласно член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета. Трябва обаче да се отбележи, че схемата за единно плащане за площ (СЕПП) през 2011 г. е била изпълнена на 99,8 % от наличните бюджетни кредити, което е най-високото ниво на изпълнение до момента.


4.2.2. Други преки помощи (– 98,7 млн. EUR)

Това непълно усвояване се дължи предимно на по-ниските разходи на държавите-членки за мерките за свързано с производството специфично подпомагане съгласно член 68 от Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета, за премиите за крави с бозаещи телета, за памук и за плащания на производители на картофено нишесте в сравнение с предвидените в бюджета за 2011 г.


4.3. Други разходи


4.3.1. Счетоводно уравняване на сметките от предходни години (+ 338,4 млн. EUR)

В писмото си за внасяне на корекции за 2011 г. Комисията предложи счетоводно уравняване, възлизащо на 72 млн. EUR. Окончателната сума на тези корекции, договорена в хода на преговорите по бюджета за 2011 г., възлиза на – 272 млн. EUR. Освен това на базата на решенията за счетоводно уравняване, взети през 2011 г., Комисията трябваше да възстанови, т.е. да направи положителни корекции в полза на държавите-членки, нетната сума от 66,4 млн. EUR. Последната сума, добавена към гореспоменатата отрицателна сума от – 272 млн. EUR, налага Комисията да намери положителни бюджетни кредити, възлизащи приблизително на 338,4 млн. EUR, за да затвори тази бюджетна позиция за 2011 г. Тези кредити ще бъдат прехвърлени от бюджетни позиции, в които е отбелязано неусвояване за 2011 г.


4.3.2. Безопасност на храните и фуражите, здраве на животните и хуманно отношение към тях, растителна защита (– 32,3 млн. EUR)

Схемите, финансирани по тази позиция, включват директни плащания от Комисията. Предвижда се до 31.12.2011 г. да се извършат още плащания, възлизащи на 29,1 млн. EUR. Към настоящия момент се очаква обаче кредитите по тази бюджетна статия да не бъдат напълно усвоени, тъй като разходите за ваксиниране на животните срещу болестта „син език“ се оказаха по-ниски от очакваните, след като разпространението на това заболяване намаля значително в резултат на успешните кампании за ваксиниране в последно време. Освен това част от средствата, предвидени в бюджета за закупуване на спешни ваксини за опазване здравето на животните, няма да бъде усвоена, тъй като няма по-значителни нови огнища на болести по животните.


5. УСВОЯВАНЕ НА ЦЕЛЕВИТЕ ПРИХОДИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЕФГЗ


От приложената таблица се вижда, че общите целеви приходи, налични накрая за 2011 г., възлизат на 1 571,9 млн. EUR. Това е с 324,9 млн. EUR повече от първоначално предвидената сума от 1 247 млн. EUR.

Разликата се дължи отчасти на факта, че целевите приходи, пренесени от 2010 г. в 2011 г., бяха 905,1 млн. EUR, или с 365,1 млн. EUR повече от първоначално предвидената в бюджета сума от 540 млн. EUR. Следва да се отбележи, че пренесените от 2010 г. в 2011 г. целеви приходи бяха изцяло усвоени за финансиране на разходите през 2011 бюджетна година в съответствие с член 10 от Финансовия регламент.


Освен това новите целеви приходи, събрани през 2011 г., възлизат на 712,9 млн. EUR в сравнение със 707 млн. EUR, предвидени в бюджета. Тези приходи обаче бяха намалени с около 46,1 млн. EUR на 666,8 млн. EUR след решението за корекции с оглед уравняването по съответствие от 2010 г. Тези приходи включваха корекции с оглед на уравняването по съответствие в размер на 467,3 млн. EUR, възстановявания вследствие на нередности в размер на 177,6 млн. EUR и постъпления от налога в сектора на млякото и млечните продукти в размер на 21,9 млн. EUR. Частта от събраните нови целеви приходи, която няма да се използва през 2011 г., ще бъде пренесена в 2012 бюджетна година, за да се използва за финансиране на разходите през нея.


6. УСВОЯВАНЕ НА ПРИХОДИТЕ ОТ ВРЕМЕННИТЕ СУМИ ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ (ЗАХАРНА ПРОМИШЛЕНОСТ)

В съответствие с нормативните документи от ноември 2009 г. насам от държавите-членки не са събирани нови временни суми за преструктуриране. Следователно, общият целеви приход за Фонда за преструктуриране на захарната промишленост възлиза на сумата 1 044,8 млн. EUR, пренесен от бюджетната 2010 г. След като на държавите-членки беше възстановена сумата 187,9 млн. EUR за разходи по помощи от Фонда за преструктуриране на захарната промишленост (вж. т. 7 по-долу), остатъкът от близо 856,9 млн. EUR ще бъде пренесен към бюджетната 2012 г. и ще се използва за финансиране на помощите от Фонда за преструктуриране на захарната промишленост, предоставени през тази година.


7. УСВОЯВАНЕ НА СРЕДСТВА ОТ ФОНДА ЗА ПРЕСТРУКТУРИРАНЕ НА ЗАХАРНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ


Възстановяването на плащания, направени от държавите-членки за помощи във връзка с мерките за преструктуриране, за помощи за диверсификация или помощи за рафиниране на захар, е на обща стойност 187,9 млн. EUR. Тези помощи бяха възстановени на държавите-членки от целевите приходи в размер на 1 044,8 млн. EUR, споменати в точка 6 по-горе.


8. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Неокончателните данни за изпълнението на бюджета на ЕФГЗ за 2011 г. показаха превишение на предвидените бюджетни кредити с 1 087,6 млн. EUR, което е покрито от наличните целеви приходи в размер на 1 571,9 млн. EUR.

За приключване на годината все още предстоят редица корекции и прехвърляния на бюджетни кредити. Все пак понастоящем наличният целеви приход за ЕФГЗ, който предстои да се пренесе към 2012 г.,се оценява на около 440 милиона EUR._________________________

1 Първо се усвояват пренесените целеви приходи, а след това и гласуваните от бюджетния орган кредити или генерираните през годината целеви приходи (член 10 от Финансовия регламент).


Untitled Page