РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1650/2003 НА СЪВЕТА от 18 юни 2003 година относно изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 за правата на Общността за растително разнообразие

Обн. L ОВ. бр.245 от 29 Септември 2003г.

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 308 от него,


като взе предвид предложението на Комисията 1,


като взе предвид становището на Европейския парламент 2,


като взе предвид становището на Сметната палата 3,


като има предвид, че:


(1) с влизането в сила на Регламент (ЕО, Евратом) № 1605/2002 на Съвета от 25 юни 2002 г., за финансовия регламент приложим към общия бюджет на Европейските общности 4, концепцията за централизиран ex ante финансов контрол е заменена с по-модерни системи за контрол и одит;


(2) Службата на Общността за растително разнообразие следва да има системи за контрол и одит, сравними с тези на институциите на Общността;


(3) общите принципи и ограничения, управляващи правото на достъп до документи, предвидени в член 255 от Договора, са установени от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г., относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията 5;


(4) когато Регламент (ЕО) № 1049/2001 е бил приет, трите институции са се споразумели в обща декларация, че агенциите и подобни органи, следва да прилагат правила, отговарящи на тези, в цитирания регламент;


(5) подходящи разпоредби следва следователно да бъдат включени в Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г., относно правата на Общността за растително разнообразие 6, за да направят Регламент (ЕО) № 1049/2001 приложим за Службата на Общността за растително разнообразие, както и разпоредба за правото на обжалване срещу отказ на достъп до документи;(6) Регламент (ЕО) № 2100/94 следва да бъде съответно изменен,


ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:


Член 1


Регламент (ЕО) № 2100/94 се изменя, както следва:


1. Добавя се следният член:


"Член 33а

Достъп до документи


1. Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г., относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, Съвета и Комисията 7 следва да се прилага за документи, притежавани от Службата.


2. Административният съвет следва да приеме практически мерки за прилагане на Регламент (ЕО) № 1049/2001, в рамките на шест месеца от влизането в сила на Регламент (ЕО) № 1650/2003 на Съвета от 18 юни 2003 г., за изменение на Регламент (ЕО) № 2100/94 относно правата на Общността за растително разнообразие 1.


3. Решения, взети от Службата, съгласно член 8 от Регламент (ЕО) № 1049/2001, могат да определят предмета на жалба към Омбудсмана или на действие пред Съда на ЕО, съгласно условията, посочени в членове 195 и 230 от Договора."


2. Член 111 се изменя, както следва: а) Заглавието се заменя със следното: "Одит и контрол"


б) параграф 111, параграф 1 се заменя със следното:


"1. Фунцията вътрешен одит следва да се установи в рамките на Службата, което да се извършва съгласно съответните международни стандарти. Вътрешният одитор, назначен от председателя, следва да бъде отговорен пред него за установяване на подходящото опериране на системите за изпълнение на бюджета и процедурите на Службата.


Вътрешният одитор следва да съветва председателя за справянето с рисковете, чрез изказване на независимо становище за качеството на системите за мениджмънт и контрол и чрез даването на препоръки за подобряване на условията за прилагане на операциите и насърчаване на добрия финансов мениджмънт.

Отговорността за въвеждането на вътрешни системи за контрол и процедури, подходящи за изпълнението на неговите задачи, следва да бъде на оторизирания служител."


Член 2


Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.


Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.


Съставено в Люксембург на 18 юни 2003 година


За Съвета:


Председател


G. DRYS


_________________________

1 ОВ С 331 Е, 31.12.2002 г., стр.69.

2 Становище от 27.3.2003 г. ( все още непубликувано в Официален вестник).

3 ОВ С 285, 21.11.2002 г., стр.4.

4 ОВ L 248, 16.9.2002 г., стр.1, Коригендум в ОВ L 25, 30.1.2003 г., стр.43.

5 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр.43.

6 ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр.1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) № 2506/95 (ОВ L 258, 28.10.1995 г., стр.3).

7 ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр.43.

1 ОВ L 245, 29.9.2003 г., стр.28.

32003R1650- редактиран ЦПР


Untitled Page