Дело C-119/11: Решение на Съда (седми състав) от 28 февруари 2012 г. — Европейска комисия/Френска република

Обн. C ОВ. бр.118 от 21 Април 2012г.

Неизпълнение на задължения от държава членка — Директива 2006/112/ЕОЧленове 99 и 110 — Данък върху добавената стойност — Намалена ставка — Прилагане на намалена ставка за приходите от входни билети за премиери на концерти в обекти, в които факултативно се предлага консумация по време на спектакъла


2012/C 118/10


Език на производството: френски 1


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: F. Dintilhac и C. Soulay)

Ответник: Френска република (представители: G. de Bergues и N. Rouam)

Предмет

Неизпълнение на задължения от държава членка — Нарушение на членове 99 и 110 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 9, том 3, стр. 7) — Прилагане на намалена ставка на ДДС от 2,10 % за приходите от входни билети за премиери на концерти в обекти, в които се предлага консумация по време на спектакъла — Забрана за разширяване на приложното поле на първоначалните дерогации, след като обхватът им вече е бил ограничен


Диспозитив

1. Като прилага, считано от 1 януари 2007 г., ставка на ДДС от 2,10 % за приходите от входни билети за премиери на концерти в обекти, в които факултативно се предлага консумация по време на спектакъла, Френската република не е изпълнила задълженията си по членове 99 и 110 от Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност.

2. Осъжда Френската република да заплати съдебните разноски.


_________________________

1 ОВ C 145, 14.5.2011 г.


Untitled Page