Дело C-166/11: Решение на Съда (пети състав) от 1 март 2012 г. (преюдициално запитване от Audiencia Provincial de Oviedo — Испания) — Angel Lorenzo Gonzalez Alonso/Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE

Обн. C ОВ. бр.118 от 21 Април 2012г.

Защита на потребителите — Договори, сключени извън търговския обект — Директива 85/577/ЕИО — Приложно поле — Изключване — Застрахователни договори, свързани с инвестиционен фонд


2012/C 118/11


Език на производството: испански 1


Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Oviedo

Страни в главното производство

Жалбоподател: Angel Lorenzo Gonzalez Alonso

Ответник: Nationale Nederlanden Vida Cia De Seguros y Reaseguros SAE


Предмет

Преюдициално запитване — Audiencia Provincial de Oviedo — Тълкуване на член 3, параграф 2, буква г) от Директива 85/577/ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект (ОВ L 372, стр. 31; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 1, стр. 188) — Сключен извън търговския обект договор, по силата на който се предоставя застраховка „Живот“ срещу заплащането на месечна застрахователна премия, инвестирана в различни продукти на същото предприятие


Диспозитив

Сключен извън търговския обект договор, по силата на който се предоставя застраховка „Живот“ срещу заплащането на месечна застрахователна премия, която в различни съотношения се инвестира в ценни книжа с фиксиран доход, в ценни книжа с променлив доход и във финансови инвестиционни продукти на съдоговарящото дружество, не попада съгласно член 3, параграф 2, буква г) от Директива 85/577ЕИО на Съвета от 20 декември 1985 година относно защита на потребителите във връзка с договорите, сключени извън търговския обект, в приложното поле на тази директива.


_________________________

1 ОВ C 173, 11.6.2011 г.


Untitled Page