Дела T-29/10 и T-33/10: Решение на Общия съд от 2 март 2012 г. — Нидерландия и ING-Groep/Комисия

Обн. C ОВ. бр.118 от 21 Април 2012г.

Държавни помощи — Финансов сектор — Помощ, предназначена за поправянето на сериозно смущение в икономиката на държава членка — Капиталова вноска с възможност за получателя на помощта да изкупи обратно или да преобразува ценните книжа — Промяна на условията за изплащане в хода на административното производство — Решение, с което помощта се обявява за съвместима с общия пазар — Понятие за държавна помощ — Предимство — Критерий за частния инвеститор — Необходима и пропорционална връзка между размера на помощта и обхвата на мерките, предназначени да осигурят съвместимостта на помощта


2012/C 118/38


Език на производството: нидерландски и английски 1


Страни

Жалбоподатели: Кралство Ниделандия (представители: C. Wissels, Y. de Vries и M. de Ree, подпомагани от адв. P. Glazener) (дело T-29/10); и ING Groep NV (Амстердам, Нидерландия) (представители: първоначално адв. O. Brouwer, адв. M. Knapen и адв. J. Blockx, впоследствие O. Brouwer, J. Blockx и M. O’Regan, solicitor) (дело T-33/10)


Ответник: Европейска комисия (представители: H. van Vliet, L. Flynn и S. No?)


Встъпила страна в подкрепа на жалбоподателя по дело T-33/10: De Nederlandsche Bank NV (Амстердам, Нидерландия) (представители: първоначално адв. B. Nijs и адв. G. van der Klis, впоследствие адв. G. van der Klis, адв. M. Petite и адв. S. Verschuur, и накрая адв. M. Petite и адв. S. Verschuur)


Предмет

Искания за частична отмяна на Решение 2010/608/ЕО на Комисията от 18 ноември 2009 година относно държавна помощ C 10/09 (ex N 138/09), приведена в действие от Нидерландия за механизъм за подкрепа (back-up facility) на неликвидните активи на ING и план за нейното преструктуриране (ОВ L 274, 2010 г., стр. 139)


Диспозитив

1. Съединява дела T-29/10 и T-33/10 за целите на настоящото решение.

2. Отменя член 2, първа алинея от Решение 2010/608/ЕО на Комисията от 18 ноември 2009 година относно държавна помощ C 10/09 (ex N 138/09), приведена в действие от Нидерландия за механизъм за подкрепа (back-up facility) на неликвидните активи на ING и план за нейното преструктуриране, както и член 2, втора алинея от посоченото решение и приложение II към това решение.

3. Осъжда Европейската комисия да заплати съдебните разноски.


_________________________

1 ОВ C 80, 27.3.2010 г.


Untitled Page