Покана за представяне на мнения съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол № 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд относно продажбата на правата на община Narvik на концесионна електроенергия на Narvik Energi AS („NEAS“)

Обн. C ОВ. бр.121 от 26 Април 2012г.

2012/C 121/09


С Решение № 393/11/COL от 14 декември 2011 г., възпроизведено на автентичния език на страниците след това резюме, Надзорният орган на ЕАСТ откри процедура съгласно член 1, параграф 2 от част I на Протокол № 3 към Споразумението между държавите от ЕАСТ за създаване на надзорен орган и съд. Норвежките органи бяха информирани посредством копие от решението.

С настоящото известие Надзорният орган на ЕАСТ приканва държавите от ЕАСТ, държавите-членки на ЕС и заинтересованите страни да изпратят своите мнения относно въпросната мярка в срок от един месец от публикуването на известието на следния адрес:


EFTA Surveillance Authority

Registry

Rue Belliard/Belliardstraat 35

1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIE

Мненията ще бъдат предадени на норвежките органи. Самоличността на заинтересованата страна, изпратила мнение, може да не бъде разкрита, ако това бъде поискано писмено, като се изложат съответните причини.


ОБОБЩЕНИЕ


Процедура

С писмо от 7 януари 2009 г. бе подадена жалба срещу община Narvik („общината“) относно продажбата на правата на община Narvik на концесионна електроенергия на Narvik Energi AS („NEAS“). Писмото бе получено и регистрирано от Надзорния орган на 14 януари 2009 г. (док. № 504391).

С писмо от 16 юли 2009 г. (док. № 519710) Надзорният орган поиска допълнителна информация от норвежките органи. С писмо от 2 октомври 2009 г. (док. № 532247) норвежките органи отговориха на искането за информация.


Оценка на мярката

Община Narvik и Narvik Energi AS са сключили договор на 16 октомври 2000 г. въз основа на който общината е продала своите права на концесионна електроенергия на NEAS за 50,5 години за 126 млн. норвежки крони. Надзорният орган оцени вероятността за това сделката да е извършена в съответствие с принципа на инвеститор в пазарна икономика, т.е. дали общината е продала правата на концесионна електроенергия за пазарната им стойност и дали цената и условията на сделката биха били приемливи за частен инвеститор в пазарна икономика.

Надзорният орган има съмнения по отношение на критерия за сравнение на въпросния договор. Освен това са налице значителни регулаторни и пазарни рискове, които могат да се отразят на ключовите променливи/ предположения в моделите за оценка, използвани за оценка на цената на правата. В резултат на това прогнозните данни за стойността, предоставени от външни консултанти, варират от приблизително 70 млн. норвежки крони до 145 млн. норвежки крони. Относително голямата вариация в стойността може да означава, че съществува несигурност относно действителната пазарна стойност на актива за период от 50 години.

Освен това Надзорният орган отбеляза, че не е била организирана предварително открита и конкурентна тръжна процедура и че в договора не са включени клаузи за последваща корекция на цената.

Органът приканва норвежките власти да предоставят достатъчно информация, за да докажат, че договорът е сключен в съответствие с принципа на частния инвеститор в пазарна икономика и следователно не включва държавна помощ.


Заключение

В светлината на горепосочените съображения Надзорният орган има съмнения дали договорът между общината и NEAS е в съответствие с принципа на инвеститор в пазарна икономика, и следователно на този етап не може да се изключи възможността горепосоченото споразумение да включва държавна помощ по смисъла на член 61, параграф 1 от Споразумението за ЕИП.

Следователно Надзорният орган реши да открие официалната процедура по разследване в съответствие с член 1, параграф 2 от Споразумението за ЕИП. Заинтересованите страни се приканват да предоставят своите мнения в срок от един месец от публикуването на настоящото известие в Официален вестник на Европейския съюз.


Untitled Page