ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ EPSO/AD/232/12

Обн. C ОВ. бр.121 от 26 Април 2012г.

2012/C 121 A/02


Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание по квалификации и с изпити с цел да бъде съставен списък за назначаване на


Началник на отдел (*) (AD 12) за писмени юридически преводи на български език EPSO/AD/232/12


Този конкурс има за цел съставянето на списък на издържалите конкурса, въз основа на който да се заеме свободна длъжност в Съда на Европейския съюз.


Преди да кандидатствате, прочетете внимателно наръчника, публикуван в Официален вестник C 184 A от 8 юли 2010 г., както и на уебсайта на EPSO, с изключение на точки 4, 5.2, 5.3 и 6.1.2. Последните три точки се заменят с текста, посочен в приложението. Наръчникът, който представлява неразделна част от обявлението за конкурса, ще ви помогне да разберете правилата относно процедурите, както и реда и условията за кандидатстване.


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Брой на издържалите конкурса 2


(*) Всяко позоваване на лице от мъжки пол в настоящото обявление се отнася и за лице от женски пол.


II. ЕСТЕСТВО НА СЛУЖЕБНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ


Организиране, координиране и управление на работата на отдела за писмен превод на български език. Тази управленска функция включва по-специално следните отговорности:

определяне и изпълнение на целите на отдела: отговорност за качеството на всички нива на трудовия процес, спазване на сроковете, управление на количествено измеримото работно натоварване,

управление на персонала на отдела: участие в набирането, въвеждането в работа и обучението на нови служители, мотивиране на служителите, проследяване на кариерата (оценяване, повишаване), обучение, сътрудничество в рамките на отдела (сплотеност на екипа),

организация на службата: оптимално използване на ресурсите, избор, наблюдение и подобрение на работните методи, оптимално използване на помощните средства за превод, разпределение на работата, при необходимост — управление на преводачи на свободна практика, спазване на трудовите правила,

сътрудничество с генералната дирекция и с началниците на другите отдели по отношение на управлението на преводаческите служби.


За да изпълнява тези задължения, кандидатът трябва да притежава умения за организиране и управление на служба.

На второ място, редакция и при необходимост — превод на български език на различни текстове от юридическо естество.


III. УСЛОВИЯ ЗА ДОПУСКАНЕ


Към датата, на която изтича крайният срок за електронна регистрация, трябва да отговаряте на следните общи и специални условия:


1. Общи условия


а) Да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз.

б) Да се ползвате с пълния обем граждански права.

в) Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба.

г) Да представите подходящи доказателства, свидетелстващи за годността ви да изпълнявате служебните си задължения.


2. Специални условия


  Диплома
2.1.  
  Образователна степен, съответстваща на завършено
  университетско обучение, удостоверена с диплома за
  завършено образование по българско право.
2.2. Професионален опит
  Задълбочен професионален опит на университетско ниво,
  придобит в област, която е свързана с естеството на
  задълженията на поста.
  За да прецени опита, конкурсната комисия ще вземе предвид
  следната информация, предоставена
  от кандидатите:
  1) наименование и точно описание на заеманите длъжности и
  продължителност на заемане на тези длъжности;
  2) брой на ръководените служители при заемането на тези
  длъжности;
  3) брой йерархични нива над и под заеманата длъжност, както
  и брой длъжности на еквива
  лентно ниво.
   
  Езикови познания
2.3.  
Език 1 — основен език
  перфектно владеене на български език
  — първи изходен език (задължително различен от език 1)
Език 2 задълбочени познания по един от официалните езици на
  Европейския съюз
  — втори изходен език (задължително различен от език 1 и
Език 3 език 2)
  задълбочени познания по един от официалните езици на
  Европейския съюз
  По причини, свързани с естеството на службата, език 2 или
  език 3 трябва задължи
  телно да бъде френски.
  Официалните езици на Европейския съюз са следните:
  BG (български) FI (фински) NL (нидерландски)
  CS (чешки) FR (френски) PL (полски)
  DA (датски) GA (ирландски) PT (португалски)
  DE (немски) HU (унгарски) RO (румънски)
  EL (гръцки) IT (италиански) SK (словашки)
  EN (английски) LT (литовски) SL (словенски)
  ES (испански) LV (латвийски) SV (шведски)
  ET (естонски) MT (малтийски)
   


IV. ДОПУСКАНЕ ДО КОНКУРСА И ИЗПИТИТЕ ПО МОДЕЛА „ЦЕНТЪР ЗА ОЦЕНЯВАНЕ“


1. Процедура

Първоначалният преглед на общите и специалните условия, както и първоначалният подбор по квалификации се извършват въз основа на информацията, която сте посочили във формуляра за кандидатстване, и на удостоверителните документи.

а) Отговорите, които сте дали на въпросите относно общите и специалните условия, както и удостоверителните документи ще бъдат разгледани, за да се прецени дали сте сред кандидатите, които изпълняват всички условия за допускане до конкурса.

б) След това конкурсната комисия ще извърши подбор по квалификации сред кандидатите, които отговарят на условията за допускане до конкурса, за да определи тези от тях, чиито квалификации (по-специално дипломи и професионален опит) са най-подходящи спрямо естеството на служебните задължения и критериите за подбор, описани в обявлението за конкурса. Този подбор се извършва въз основа на информацията, която сте посочили в графа „допълнителни квалификации“ (?valuateur de talent/talent screener/ Talentfilter), както и на удостоверителните документи, и протича на два етапа:

първият подбор по квалификации се извършва въз основа на отбелязаните отговори в графа „допълнителни квалификации“ (?valuateur de talent/talent screener/Talentfilter) във формуляра за кандидатстване и коефициента на тежест на всеки от тези въпроси. В зависимост от важността, която се придава на всеки критерий, посочен в точка 2 по-долу, конкурсната комисия определя коефициент на тежест (от 1 до 3). След това кандидатите, които са получили най-много точки, подлежат на втори подбор,

броят на разгледаните при този втори подбор досиета съответства приблизително на 3 пъти броя на кандидатите, които са поканени да положат изпитите по модела „център за оценяване“. Конкурсната комисия разглежда отговорите на кандидатите и дава за всеки отговор оценка от 0 до 4. Общата оценка е сборът на тези оценки, умножени по коефициента на тежест за всеки въпрос. След това конкурсната комисия класира кандидатите в зависимост от тези общи оценки. Първите 12 кандидати ще бъдат поканени 1 на изпити по модела „център за оценяване“.


2. Проверка на предоставената от кандидатите информация


След приключване на изпитите по модела „център за оценяване“ и предвид на постигнатите на тях резултати EPSO проверява дали са изпълнени общите условия, а конкурсната комисия — дали са изпълнени специалните условия, въз основа на информацията, предоставена от кандидатите в електронния формуляр за кандидатстване. При проверката на квалификациите удостоверителните документи се вземат предвид единствено за да бъдат потвърдени данните, които вече са посочени в графа „допълнителни квалификации“ (?valuateur de talent/talent screener/Talentfilter). Ако при тази проверка бъде установено, че предоставената информация не се потвърждава от съответните удостоверителни документи, кандидатът се изключва от конкурса.

Проверката се извършва по низходящ ред на получените резултати и обхваща кандидатите, които са получили изисквания минимум и най-добрите общи резултати на тестовете по модела „център за оценяване“. Проверката се извършва, докато не бъде достигнат броят на кандидатите, които могат да бъдат вписани в списъка на издържалите конкурса и които в действителност отговарят на всички условия за допускане. Удостоверителните документи на кандидатите под този праг няма да бъдат разгледани.

При подбора по квалификации конкурсната комисия ще вземе предвид следните елементи:

1. обучение и професионален опит в конкретната област на правото на Европейския съюз;

2. обучение и професионален опит в областта на писмените преводи;

3. обучение и професионален опит в конкретната област на писмените юридически преводи;

4. обучение в сферата на управлението;

5. опит в ръководенето и/или координирането на персонал и брой подчинени служители;

6. опит в управлението на човешки ресурси;

7. опит в международна организация;

8. познаване на информационните приложения, използвани в областта на писмените преводи.


V. КОНКУРС НА ОБЩО ОСНОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ


Имайте предвид, че точки:

4,

5.2,

5.3 и

6.1.2


от наръчника относно конкурсите на общо основание, публикуван в Официален вестник C 184 A от 8 юли 2010 г., не се прилагат по отношение на този конкурс.

А. Точка 5.2 „Център за оценяване“ се заменя със следния текст:

5.2. Изпити в рамките на конкурса

5.2.1. Писмени изпити:

5.2.1.1. Протичане

Писмените изпити се провеждат в Люксембург. Датата на писмените изпити се определя от EPSO и не може да бъде променяна по Ваше искане. За нея ще бъдете уведомен(а) в поканата, която ще получите чрез своя EPSO профил.

5.2.1.2. Проверяване на писмените изпити

Работите от писмените изпити се проверяват при запазване на анонимност — имената на кандидатите не се посочват. Копията от писмените работи се предават от EPSO на проверителите под секретен номер, като самоличността на кандидата остава скрита.

Обикновено се прави двойна проверка, за да се ограничи ефектът от субективната оценка. Проверителите получават чисто копие на писмената работа, което оценяват въз основа на обективни и еднакви за всички кандидати критерии, предварително изготвени от конкурсната комисия. Проверителите са длъжни да пазят тайна. Конкурсната комисия се запознава с всички писмени работи и с оценките на проверителите, провежда обсъждане и определя крайните оценки, без да знае самоличността на кандидатите. За всеки кандидат тя попълва формуляр за оценка.

След това конкурсната комисия предава тези формуляри на EPSO, която установява съответствието между секретния номер и самоличността на кандидата.

5.2.2. Устен изпит

При форсмажорни обстоятелства по изключение може да се разгледа възможността за промяна на датата на устния изпит, ако поискате това поради надлежно обоснована причина, която конкурсната комисия има право да прецени. Решението за промяна обаче се взема така, че да не се наруши еднаквото оценяване на представянето на кандидатите на устния изпит и да не се навреди на нормалното провеждане на конкурса и на служебния интерес.

Б. Точка 5.3 „Списък на издържалите конкурса“ се заменя със следния текст:

След приключване на съответния конкурс конкурсната комисия съставя списък на издържалите конкурса. След това този списък се предава на Съда на Европейския съюз, като единствено тази институция отговаря за наемането на работа.

Списъкът на издържалите конкурса, както и срокът на неговата валидност се публикуват 2 в Официален вестник на Европейския съюз и на уебсайта на EPSO. В някои случаи срокът на валидност на този списък може да бъде удължен. Решението за удължаване се публикува само на уебсайта на EPSO.

В. Точка 6.1.2 се заменя със следния текст:


6.1.2. Писмени изпити и устен изпит

Исканията за предоставяне на информация трябва да бъдат подадени по електронен път чрез страницата за контакт на уебсайта на EPSO в срок от 10 календарни дни след като бъдат съобщени резултатите от конкурса.

Исканията ще бъдат разглеждани, като се отчита поверителният характер на работата на конкурсната комисия, предвиден в Правилника за длъжностните лица (приложение III, член 6), и при спазване на Регламента относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни.


6.1.2.1. Писмени изпити

Ако не сте преминали успешно писмените изпити и/или не сте сред кандидатите, поканени да се явят на устния изпит, при поискване можете да получите копие на оригиналната си изпитна работа, както и копие на индивидуалния формуляр за оценка 3, изготвен от конкурсната комисия. При отказ от Ваша страна да участвате в конкурса писмените изпити не се оценяват.


6.1.2.2. Устен изпит

След като конкурсната комисия състави списъка на издържалите конкурса:

Ако името Ви е включено в списъка, ще бъдете уведомен(а), че сте издържали съответния конкурс и при поискване можете да получите информация за точките, които сте получили на различните тестове и изпити.

Ако името Ви не е включено в списъка, ще бъдете уведомен(а) за точките, които сте получили на различните тестове и изпити, без да е необходимо да отправяте искане за това. Можете също така да получите копие от писмените си работи при условията, посочени в точка 6.1.2.1. При горепосочените условия можете също да получите копие от индивидуалния формуляр за оценка от устния си изпит, изготвен от конкурсната комисия.


_________________________

1 Кандидатите, които не са допуснати до изпитите по модела „център за оценяване“, могат да получат резултатите от оценяването, както и коефициента на тежест, определен от конкурсната комисия за всеки въпрос, като за тази цел трябва да подадат искане в срок от 10 календарни дни след като бъдат уведомени, че не са допуснати до конкурса.

2 Името на издържало конкурса лице не се публикува, ако то изрично поиска това. EPSO трябва да получи това искане не по-късно от 2 седмици след съобщаването на резултатите.

3 Вж. също точка 5.2.1.2 от настоящия документ.


Untitled Page