Дело C-16/12: Преюдициално запитване, отправено от Gyulai Torvenyszek (Унгария) на 13 януари 2012 г. — HERMES Hitel es Faktor Zrt./Nemzeti Foldalapkezel? Szervezet

Обн. C ОВ. бр.126 от 28 Април 2012г.

2012/C 126/06


Език на производството: унгарски


Запитваща юрисдикция


Gyulai T?rv?nysz?kСтрани в главното производство


Жалбоподател: HERMES Hitel ?s Faktor Zrt.Ответник: Nemzeti F?ldalapkezel? SzervezetПреюдициални въпроси


1. Трябва ли принципите на правна сигурност и на оправдани правни очаквания, считани за основни принципи на правото на Съюза, да се тълкуват в смисъл, че не допускат държава членка да приеме правна норма, с която в ущърб на нейния съдоговорител се изменя съдържанието на договор, сключен от посочената държава в качеството й на собственик, доколкото тази нова правна норма квалифицира предмета на разглеждания договор като такъв извън търговския оборот, което отнема възможността на този съдоговорител да претендира произтичащите от посочения договор права?2. Ако на първия въпрос бъде даден утвърдителен отговор, в приложение на установения в член 4, параграф 3 ДЕС принцип на лоялност в рамките на Общността и на прак­тиката на Съда на Европейския съюз длъжна ли е националната юрисдикция да не приложи националната правна норма, която квалифицира предмета на договора като такъв извън търговския оборот, и да го квалифицира като включен в търговския оборот, въпреки наличието на национална разпоредба в обратния смисъл?


Untitled Page