Дело C-127/12: Иск, предявен на 7 март 2012 г. — Европейска комисия/Кралство Испания

Обн. C ОВ. бр.126 от 28 Април 2012г.

2012/C 126/18


Език на производството: испански

Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: W. Roels и F. Jimeno Fernandez)

Ответник: Кралство Испания


Искания на ищеца

— да се приеме за установено, че като е въвело в областта на даренията и наследството различно данъчно третиране в зависимост от това дали правоприемниците и надарените са местни лица в Испания или са чуждестранни лица, в зависимост от това дали праводателите са местни лица в Испания или са чуждестранни лица и в зависимост от това дали предмет на даренията и подобни прехвърляния са недвижими имоти, които се намират в Испания или извън нейната територия, Кралство Испания не е изпълнило задълженията си по членове 21 и 63 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и по членове 28 и 40 от Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП),

— да се осъди Кралство Испания да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

1. В Испания данъкът върху наследството и даренията е държавен данък и неговата основна уредба се съдържа в Закон 29/87 от 18 декември 1987 г. и в Правилник, утвърден с Кралски указ 1629/1991 от 8 ноември 1991 г. Правомощията по управление и събиране на данъка са прехвърлени на автономните области, макар националната правна уредба да е приложима в определените от нея случаи, основно когато не е налице връзка от материално или лично естество с някоя автономна област.


2. Във всички автономни области, които са упражнили нормотворческите си правомощия във връзка с данъка върху наследството и върху даренията, понесената от данъчноадълженото лице данъчна тежест е значително по-малка в сравнение с наложената с приетото от държавата законодателство, което създава различно данъчно третиране в тази област в зависимост от това дали правоприемниците и надарените са местни лица в Испания или са чуждестранни лица, в зависимост от това дали праводателите са местни лица в Испания или са чуждестранни лица и в зависимост от това дали предмет на даренията и подобни прехвърляния са недвижими имоти, които се намират в Испания или извън нейната територия.

3. Посочената национална правна уредба нарушава членове 21 и 63 ДФЕС и членове 28 и 40 ЕИП.


Untitled Page