Дело C-135/12: Иск, предявен на 9 март 2012 г. — Европейска комисия/Република Полша

Обн. C ОВ. бр.126 от 28 Април 2012г.

2012/C 126/19


Език на производството: полски


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: Z. Maluskova и D. Milanowska)

Ответник: Република Полша


Искания на ищеца

— Да се установи, че като не е приела законовите, подзаконовите и административни разпоредби, необходими, за да се съобрази с Директива 2009/145/ЕО на Комисията от 26 ноември 2009 година за предоставяне на някои дерогации относно признаването на зеленчукови местни видове и сортове, които са традиционно отглеждани в определени местности и райони и са застрашени от генетична ерозия, и на зеленчукови сортове без истинска стойност за производството на търговски култури, но развивани с цел отглеждане при специални условия, както и относно търговията със семена от посочените местни видове и сортове 1 или при всички положения, като не е уведомила Комисията за приемането на тези разпоредби, Република Полша е нарушила задълженията си по член 36 от тази директива;

— да се осъди Република Полша да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 31 декември 2010 г.


_________________________

1 ОВ L 312, стр. 44.


Untitled Page