ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно качеството на фискалните данни, отчетени от държавите-членки през 2011 г.

Актът е внесен на дата


COM(2012) 170 final


1. КОНТЕКСТ

Съгласно член 8, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 479/2009 (изменен с Регламент (ЕО) № 679/2010) на Съвета за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност1, от Комисията (Евростат) (оттук нататък "Евростат") се изисква да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета за качеството на реалните данни, отчетени от държавите-членки. Настоящият годишен доклад представя цялостна оценка по отношение на съблюдаването на счетоводните правила, пълнотата, надеждността, навременността и последователността на данните. Предишният доклад (относно нотификациите за 2010 г.) бе приет от Комисията на 11 април 2011 г.


Евростат оценява редовно качеството на актуалните данни, отчетени от държавите-членки, както и на свързаните с тях сметки на сектор "Държавно управление", съставени в съответствие с Регламент (ЕО) № 2223/96 на Съвета от 25 юни 1996 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Общността (ESA 95)2. Оценката се основава предимно на данните за изпълнението на бюджета на сектор "Държавно управление" и за активите и пасивите на този сектор. Тази работа се съсредоточава върху факторите, които обясняват дефицита/излишъка на сектор "Държавно управление" и изменението на дълга на този сектор. Държавите-членки изпращат тази информация на Евростат два пъти годишно. Това включва също допълнителна информация, например въпросника във връзка с нотификационните таблици, използвани в процедурата при прекомерен дефицит (ППД), и двустранните пояснения от държавите-членки. Евростат извършва също така редовни посещения за водене на разговори по ППД във всяка държава-членка, като целта е да се поддържа непрекъснат диалог с държавите-членки.


Настоящият доклад се опира на основните констатации и резултати от отчитането във връзка с ППД през 2011 г., като се съсредоточава върху последното отчитане (от месец октомври 2011 г.). Когато е целесъобразно, са направени сравнения с отчетеното през април 2011 г., както с отчетените данни за 2010 г.


2. ОСНОВНИ КОНСТАТАЦИИ ОТНОСНО ОТЧИТАНЕТО НА НИВАТА НА ДЪРЖАВНИЯ ДЕФИЦИТ И ДЪЛГ ПРЕЗ 2011 Г.


2.1. Навременност, надеждност и пълнота

2.1.1. Навременност

От държавите-членки се изисква да съобщават на Комисията прогнозните и реалните бюджетни данни и данните от счетоводния баланс два пъти годишно - преди 1 април и преди 1 октомври3. През 2011 г. при отчитането по ППД беше обхванат периодът 2007-2011 г. Данните за 2011 г. са прогнозни данни на националните органи, докато тези за периода 2007-2010 г. са реални данни (това означава окончателни, полуфинализирани, временни или приблизителни данни).

Сроковете за докладване обикновено се спазват в голяма степен. При второто отчитане през 2011 г. 26 държави-членки отчетоха своите данни преди законоустановения срок - 1 октомври. Гръцките органи изпратиха нотификация на 7 октомври. При докладването от април всички държави-членки съобщиха своите данни преди 1 април 2011 г., с изключение на Гърция (която докладва на 1 април) и Франция (която изпрати прогнозните данни за 2011 г. на 7 април).

2.1.2. Надеждност

Много държави-членки ревизираха отчетените данни след първото предаване. През октомври 2011 г. 18 държави изпратиха 29 ревизирани доклада в сравнение с април 2011 г., когато 20 държави изпратиха 36 ревизирани доклада. Държавите-членки изпратиха повечето ревизирани данни в отговор на коментари, технически въпроси или бележки от Евростат, като те се отнасят до корекции на незначителни грешки, вътрешни противоречия или неправилни записи в таблиците.

Данните бяха ревизирани с повече от 0,1 процентен пункт (пп) от БВП по време на периодите за оценяване от Гърция, Португалия, Словения и Словакия през април, а от Германия4, Австрия, Румъния и Словакия през октомври.

Ирландският статистически орган представи актуализиран набор от електронни нотификационни таблици, използвани при ППД, на 24 ноември 2011 г., с цел да коригира идентифицирана грешка в консолидирането на държавния дълг (не е имало отражение върху вписания държавен дефицит). Евростат уточни ревизиите и публикува новите данни.

2.1.3. Пълнота на таблиците и съпътстващата информация

Попълването на отчетните таблици е правно задължение и е от изключително значение, за да може Евростат да следи качеството на данните по съответния правилен начин. В член 8, параграф 2 от изменения Регламент (ЕО) № 479/2009 се посочва, че държавите-членки трябва да предоставят на Евростат съответната статистическа информация, което

"(...) по-специално (...) означава:

а) данни от националните сметки;

б) списъци;

в) нотификационни таблици, използвани при процедурата на прекомерен дефицит;

г) допълнителни въпросници и разяснения, свързани с нотификациите."

Нотификационните таблици, използвани при ППД, се състоят от четири основни (групи) таблици. Попълването на таблици от 1 до 3 по ППД е правно задължение, докато отчитането на таблица 4 по ППД бе договорено от държавите-членки5. Таблици 1 и 2А (централно държавно управление) обхващат годините 2007-2011 г., докато другите таблици се отнасят за периода 2007-2010 г.6

Повечето държави-членки попълват всички нотификационни таблици, използвани при ППД7. Някои държави-членки обаче биха могли да предоставят по-пълни данни. Например при докладването от октомври 2011 г. пет държави-членки или не предоставиха данни за таблици 2 по ППД относно връзката между работния баланс и излишъка/дефицита по ППД за всички подсектори или за всички години, или съобщиха за работни баланси, равни на излишъка/дефицита по ППД.

Що се отнася до таблица 3 по ППД, не всички държави-членки предоставиха всички разбивки. По-конкретно често липсваха данните за позициите "кредити" и "акционерен капитал".

Фактът, че в таблици 2 и 3 за ППД липсват някои данни за редица държави-членки, намалява възможността Евростат да проверява надеждността на крайните данни за държавния дефицит и държавния дълг. Това на свой ред води до по-голяма необходимост от проверяване на тези данни в хода на посещенията в държавите-членки.

Всички държави-членки предоставиха своите отговори на въпросника във връзка с нотификационните таблици8. Въпреки че имаше подобрение по отношение на обхвата и качеството на отговорите в сравнение с минали години, някои държави не съобщиха всички данни, поискани във въпросника.

2.1.4. Допълнителни таблици във връзка с финансовата криза

От 15 юли 2009 г. Евростат събира набор от данни относно финансовата криза в допълнителна таблица. Част 1 от допълнителната таблица се отнася за данни за извършените транзакции, които се отчитат в сметка приходи/разходи на сектор "Държавно управление" и имат действително въздействие върху дефицита/излишъка по ППД. Част 2 от допълнителната таблица се отнася за данни за наличности от финансови активи и пасиви, произтичащи от подпомагането на финансови институции. В нея се прави разлика между дейностите, които действително са допринесли за задълженията в сектор "Държавно управление" (включени в държавния дълг) и дейностите, които могат потенциално да допринесат към задълженията в сектор "Държавно управление" в бъдеще, но засега се считат за зависещи от бъдещи събития (които не са включени в държавния дълг). Тези таблици показват намесата на държавата, пряко свързана с подпомагането на финансови институции. Мерките за подпомагане на нефинансови институции или мерките за общо икономическо подпомагане не са включени.

Данните, събрани през 2011 г., се отнасят за периода 2007-2010 г. 20 държави-членки отчитат различни намеси, предприети от правителството в контекста на финансовата криза. Заедно със съобщенията за медиите, свързани с ППД, Евростат публикува и анализ на тези данни9.

2.1.5. Въпросник за междуправителственото кредитиране

С нотификацията от април 2011 г. държавите-членки вече предоставят данни и за междуправителственото кредитиране. Бюлетинът за ППД включва тази информация, която позволява анализ на заемите, предоставени от държавите-членки за дейности за подпомагане на други държави-членки (през 2010 г., главно на Гърция).

Междуправителственото кредитиране се е увеличило съществено в контекста на финансовата криза и трябва да бъде извадено от агрегатите по критериите на Маастрихт за 27-те държави-членки на ЕС и агрегатите за еврозоната, и двата от които се изчисляват на консолидирана основа. Поради тази консолидация агрегатите за 27-те държави-членки на ЕС, както и агрегатите за еврозоната не са равни на сбора от дълга на държавите-членки (т.е. междуправителственото кредитиране не е включено, за да се избегне двойното отчитане).

Числата, отразени във въпросника, все още не включват сумите във връзка с Европейския механизъм за финансова стабилност (ЕМФС), тъй като се отнасят за периода 2007-2010 г. За 2011 г. тези данни ще бъдат събирани от ЕМФС.


2.2. Съблюдаване на счетоводните правила и последователност на статистическите данни

2.2.1. Обмен на информация и разяснения

През периода за оценяване между крайния срок за докладване (1 октомври 2011 г.) и датата на публикуване на данните (21 октомври 2011 г.) Евростат се свърза с националните статистически органи на всяка държава-членка, за да поиска допълнителна информация и за да разясни прилагането на счетоводните правила за конкретните транзакции. Този процес съдържаше няколко етапа на кореспонденция между Евростат и националните органи. До 9 октомври на всички държави бе изпратен първият етап от исканията за пояснение. Вторият етап от исканията за пояснение беше изпратен до 14 държави, а третият - до една държава. За някои държави Евростат поиска ревизиране на нотификационните таблици10.

2.2.2. Посещения за водене на разговори и методологически посещения

В изменения Регламент (ЕО) № 479/2009 се предвиждат посещения за водене на разговори и методологически посещения. Посещенията за водене на разговори в държавите-членки се провеждат редовно с цел преглед на отчетените данни, проучване на методологическите въпроси, обсъждане на статистическите източници и оценка на съответствието със счетоводните правила, например за определяне границите на държавното управление, времето на отчитане и класификацията на държавните транзакции и пасиви.

Методологически посещения се предприемат само в случаите, в които Евростат е констатирала значителни рискове или проблеми по отношение на качеството на данните, по-специално свързани с използваната методология, понятия или класификации. През 2011 г. не бяха извършени методологически посещения.

През 2011 г. Евростат направи следните посещения във връзка с ППД: Португалия (17-18 януари, 14-15 април и 19-20 септември), Обединеното кралство (26-28 януари), Дания (31 януари - 1 февруари), Латвия (15-17 февруари 2011 г.), Испания (17-18 февруари), Словакия (28 февруари-1 март), Гърция (21-23 март, 26-27 септември и 10-11 ноември), Германия (5-6 май), Чешката република (16-17 май), Люксембург (19 май), Словения (23-24 май), Румъния (8-10 юни, 20-22 юни, 11-13 юли и 26-27 септември), Италия (27-28 юни), Естония (4-5 юли), Полша (5-6 септември), Финландия (21-22 ноември), България (28-30 ноември), Швеция (12-13 декември.) и Нидерландия (12 декември).

Сред повтарящите се теми, обсъждани по време на посещенията, бяха класификацията на единиците във или извън сектор "Държавно управление" (напр. по отношение на обществения транспорт, телевизията и радиото, болниците и университетите), капиталовите субсидии, публично-частните партньорства, потоците по линия на ЕС и регистрацията на гаранциите. При всяко посещение се набелязват текущи дейности за изпълнение от посетената държава-членка. Изпълнението на тези дейности води до подобрения в качеството на данните след време.

Евростат започна също така да изпълнява програма от посещения "нагоре по веригата" за провеждане на разговори по ППД с държавите-членки с цел да се провери качеството и пълнотата на изходните данни, използвани от статистическите органи за съставянето на данните от ППД, и да се обсъди организацията за управление на качеството при съставянето на данните. Това е основен елемент от работата на Евростат за прилагане на засилените правомощия за проверки, дадени с изменения Регламент (ЕО) № 479/2009, съгласно превантивния подход, основан на риска, описан в Съобщението до Европейския парламент и Съвета, озаглавено "Към стабилно управление на качеството на европейската статистика"11. Още през 2011 г. посещения "нагоре по веригата" за водене на разговори бяха проведени в Германия, Румъния и България. В процес на въвеждане е специализирана работна група за "управление на качеството на статистиката за държавните финанси".

2.2.3. Конкретни съвети на Евростат

Държавите-членки редовно се консултират с Евростат за пояснения по различни счетоводни въпроси във връзка с бъдещи или минали дейности. Евростат предоставя съвети в съответствие със съществуващите насоки. За да спази разпоредбата за прозрачност на изменения Регламент (ЕО) № 479/2009, Евростат публикува своите съвети12, освен ако съответната държава-членка не повдигне възражение. През 2011 г. Евростат публикува следните съвети: третирането на дълга на австрийското железопътно дружество (Австрия), промени в пенсионната система (Полша), класификацията на проект за пътна мрежа, управляван от автономна област Арагон (Испания), класификацията на мрежа за напояване в публично-частно партньорство, управлявано от автономна област Навара (Испания), класификацията на магистрала в публично-частно партньорство, управлявано от автономна област Навара (Испания), третирането на инфраструктурни проекти (Румъния), отчитането на схемите за преструктуриране за публични дружества с натрупани просрочени плащания (Румъния), методологичното третиране на валутни деривати, свързани с дълга по ППД (Латвия), предварителни съвети за статистическото отчитане на проекта за строителство и експлоатация на магистралата А1 в отсечката Тушин-Пижовице (Полша), отчитането на трансферите от ЕС и националното съфинансиране по инициативата JEREMIE (България), два съвета за отчитането на погасителния план на Българската банка за развитие (България), както и съвет относно предварителното становище на португалската статистическа служба за евентуалното прехвърляне на някои активи и отговорности на пенсионните фондове в банковия сектор към държавния сектор (Португалия).

2.2.4. Най-актуални методологически въпроси

Както обикновено, Евростат обърна особено внимание на прилагането на правилата на ESA95, и по-конкретно на последните си решения. Тези решения са включени в ръководството за бюджетен дефицит и дълг, чиято последна версия бе публикувана през октомври 2010 г., и в момента е обект на редовна актуализация.

Евростат също така е консултиран относно статистическото отчитане на мерките, предприети на европейско равнище за преодоляване на трудностите в пазарите на държавния дълг. През 2011 г. Евростат публикува статистическото си становище относно ЕМФС13 и също така предварително становище относно планирания Европейски механизъм за стабилизиране14. Евростат публикува също така едно тълкувателно разяснение на "структурите за анулиране", които са публична собственост15.

2.2.5. Съгласуваност със съответните държавни сметки

Крайните срокове за нотифициране - 1 април и 1 октомври, определени в изменения Регламент (ЕО) № 479/2009, бяха въведени, за да осигурят съгласуваност със съответните държавни годишни и тримесечни сметки по институционални сектори, както са отчетени пред Евростат в различните таблици с данни по ESA 95. Евростат системно анализира съгласуваността на нотификациите по ППД със съответните сметки на държавния сектор. Например общите държавни разходи и приходи трябва да съответстват на отчетените данни за дефицита.

Цялостната съгласуваност на данните по ППД с отчетените държавни сметки по ESA 95 се подобрява постоянно през последните години, въпреки че последователността на нефинансовите данни продължава да е по-голяма от тази на финансовите. През октомври 2011 г. данните за БВП и дълга бяха съгласувани за всички държави-членки. По отношение на данните за нето получените/нето предоставените заеми са налице малки разлики за 6 държави-членки. Незначителни несъответствия между данните, подадени при ППД, и тримесечните финансови сметки са налице в нотификациите от 14 държави-членки.


2.3. Публикуване

2.3.1. Публикуване на основните статистически данни и на подробните отчетни таблици

В член 14 от изменения Регламент (ЕО) № 479/2009 се посочва: "В рамките на три седмици след посочения (...) краен срок за отчитането (...) Комисията (Евростат) предоставя данните за актуалния държавен дефицит и дълг за целите на прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит. Предоставянето на данните се извършва чрез публикуване."

Данните за държавния дефицит и дълг бяха публикувани на 26 април и 21 октомври 2011 г. заедно с всички отчетни таблици, съгласно нотификациите от държавите-членки.

Евростат също така публикува на своя уебсайт годишните и тримесечните статистически данни за държавните финанси, на които се основават данните по ППД, заедно с информация за разликите между изменението на държавния дълг и бюджетното салдо16. Евростат публикува също информацията, предоставена от държавите-членки относно държавната намеса в контекста на финансовата криза17 и на данни за междуправителственото кредитиране.

Съгласно Регламент (ЕО) № 479/2009 държавите-членки правят публично достояние своите актуални данни за дефицита и дълга. Повечето държави-членки докладваха на Евростат, че публикуват всички свои отчетни таблици.

2.3.2. Резерви към качеството на данните

Евростат изрази резерви относно качеството на данните, нотифицирани от Румъния и Обединеното кралство в нотификацията от април 2011 г. Тези резерви са били оттеглени в ноемврийския бюлетин.


Румъния Евростат оттегли резервите, изразени относно данните, отчетени от Румъния в нотификацията от април 2011 г., дължащи се на несигурността относно въздействието на някои публични дружества върху държавния дефицит, върху отчитането на категориите по ESA 95 "Други сметки за вземания/дължими суми", върху естеството и въздействието на някои финансови транзакции и върху консолидирането на вътрешноправителствените потоци. Евростат потвърди, че в нотификацията от октомври 2011 г. гореспоменатите точки са били отразени в съответствие с методологията ESA 95 и съответните ръководства.


Обединено кралство: Евростат оттегли резервите, изразени относно данните, отчетени от Обединеното кралство в нотификацията от април 2011 г. поради несигурност относно момента на отчитане на военните разходи. Евростат потвърди, че в нотификацията от октомври 2011 г. Обединеното Кралство се включва необходимата корекция и вече отразява разходите за военно оборудване на база извършена доставка, както се изисква от съответното решение на Евростат от 9 март 2006 г.

2.3.3. Изменения на отчетните данни

Информационният бюлетин на Евростат за ППД дава обяснения относно измененията на данните в нотификацията от Обединеното кралство18.

"Евростат измени данните за дефицита и дълга, нотифицирани от Обединеното кралство за периода 2008-2010 г. (както и за финансови години 2008/2009 г. до 2010/2011 г.). Това беше направено, за да се осигури спазването на насоките на Евростат от 16 март 2011 г. относно финансовите структури за анулиране по отношение на Bradford & Bingley (B&В) и Northern Rock Asset Management (NRAM). Отчетените данни на дефицита са нараснали с 360 милиона GBP (0,03 % от БВП) през 2008 г. (както и през финансовата 2008/2009 г.) от 571 милиона GBP (0,04 % от БВП) през 2009 г. (както и през финансовата 2009-2010 г.) и от 1023 милиона GBP (0,07 % от БВП) през 2010 г. (както и през финансовата 2010-2011 г.). Отчетените данни за дълга са се увеличили с 32 374 милиона GBP (2,26 % от БВП) през 2008 г. (както и през финансовата 2008/2009 г.), от 19 969 милиона GBP (1,43 % от БВП) през 2009 г. (както и през финансовата 2009- 2010 г.) и от 56 821 милиона GBP (3,90 % от БВП) през 2010 г. (както и през финансовата 2010-2011 г.)".

2.3.4. Публикуване на метаданни (списъци)19

В изменения Регламент (ЕО) № 479/2009 се уточнява, че списъците по ППД са част от статистическата информация, която държавите-членки трябва да предоставят, за да може Евростат да провери съответствието с правилата на ESA 95. Освен това в него се постановява, че националното публикуване на тези списъци е задължително. Евростат публикува списъците на всички държави-членки. С изключение на Люксембург и Нидерландия всички държави-членки докладваха, че са публикували своите списъци по ППД на национално ниво.

Евростат е в процес на въвеждане на нов формат на списъците по ППД, който ще включва структурни промени и ще изисква по-подробна информация (например по отношение на процедурите за изготвяне, определянето на границите на сектор "Държавно управление", специфични транзакции, управление на качеството, източници на данни "нагоре по веригата" и т.н.).


3. ЗАКЛЮЧЕНИЯ

Евростат заключава, че подобряването на качеството на фискалните данни е продължило и през 2011 г. Като цяло държавите-членки са предоставили информация с по-добро качество както в нотификационните таблици, използвани при ППД, така и в други важни статистически отчети. Цялостната съгласуваност на ППД данните с отчетени по ЕSA 95 национални сметки е задоволителна и са налице подобрения във финансово отношение.

Резерви по отношение на качеството на отчетените данни през 2011 г. са изразени за Румъния и Обединеното кралство в нотификацията от април 2011 г. Тези резерви бяха оттеглени през ноември 2011 г. За Обединеното кралство обаче изменението остава необходимо.

Въпреки признатите подобрения, продължават да съществуват някои проблеми, свързани със съблюдаването на счетоводните правила и с пълнотата и последователността на част от предоставяната статистическа информация. Например, някои държави-членки трябва да подобрят пълнотата на данните на поднационалните нива на управление, докато други могат да подобрят мониторинга на публичните финансови структури за анулиране, които бяха създадени вследствие на финансовата криза.

Поради това Евростат приканва държавите-членки да продължат да полагат усилия за качеството на статистиката за държавните финанси, за да се постигне в по-голяма степен желаното ниво на качество по отношение на съблюдаването на съответните счетоводни правила, пълнота, надеждност, навременност и последователност на данните за държавното управление, включително по-добро качество на потоците данни "нагоре по веригата", които се използват при ППД данните за дефицита и дълга.


_________________________

1 ОВ L 145, 10.06.2009 г., стр. 1.

2 ОВ L 310, 30.11.1996 г., стр. 1.

3 Член 3, параграфи 1 и 3 от изменения Регламент (ЕО) № 479/2009.

4 Промените в ППД данните за Германия се отнасят за 2010 г. и бяха причинени от измененията на изходните данни за FMS wertmanagement - структура за анулиране на Hypo Real Estate (HRE); класифицирано като сектор "Държавно управление" - за дефицита: Повишение с 0,9 процентни пункта от БВП, главно в резултат на преоценка на лошите активи, прехвърлени на нея от страна на HRE; а за дълг: намаление с 1 процентен пункт от БВП поради корекция на отразяването на паричното обезпечение в счетоводния й баланс.

5 Вж. изявленията по отношение на протокола на Съвета от 22 ноември 1993 г.

6 В изменения Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета няма изрично изискване да се предоставят прогнозни данни в таблиците по ППД, различни от таблици 1 и 2А.

7 Подробно описание на съдържанието на тези таблици може да бъде намерено на уебсайта на Евростат. Вж: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/excessive_deficit/edp_notification_tables.

8 Този въпросник включва тринадесет раздела, в които се изисква количествена, а понякога и качествена информация от няколко области, като транзакции по отношение на данъците и социалноосигурителните вноски и вноските в бюджета на ЕС, придобиване на военно оборудване, държавни гаранции, анулиране на дългове, капиталови субсидии, направени от държавата в публични корпорации, публично-частни партньорства и т.н.

9 Вж: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/Background_note_fin.crisis_Oct.2011_final.pdf

10 Вж. раздел 2.1.

11 Вж: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/documents/COM-2011-211_Communication_Quality_Management_EN.pdf

12 Вж: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/methodology/advice_member_states.

13 Вж.:http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/2-27012011-AP/EN/2-27012011-AP-EN.PDF

14 Вж: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/Eurostat's%20preliminary%20view%20on%20the%20recording%20of%20the%20futu.pdf

15 Вж: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/Eurostat%20Guidance%20on%20accounting%20rules%20for%20EDP%20-%20Financia.pdf

16 Раздел "Държавни финанси" на уебсайта на Евростат осигурява публичен достъп до информация относно статистическите данни за процедурата при прекомерен дефицит и до съответните сметки на държавния сектор, включително данните, методологическите решения и справочници, както и констатациите, направени при посещенията за разговори по ППД: (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/introduction.

17 Вж: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/government_finance_statistics/documents/Background_note_fin.crisis_Oct.2011_final.pdf

18 Съгласно член 15, параграф 2 от изменения Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета Комисията (Евростат) може да изменя актуалните данни, отчетени от държавите-членки, както и да предоставя изменените данни и основанието за изменението, когато са налице доказателства, че актуалните данни, отчетени от държавите-членки, не изпълняват изискванията по член 8, параграф 1.

19 Списъци на методите, процедурите и източниците, използвани за изготвяне на актуалните данни за дефицита и дълга и съответните държавни сметки.

Untitled Page