Дело C-101/12: Преюдициално запитване, отправено от Verwaltungsgericht Stuttgart (Германия) на 27 февруари 2012 г. — Herbert Schaible/провинция Baden-Wurttemberg

Обн. C ОВ. бр.133 от 5 Май 2012г.

2012/C 133/35


Език на производството: немски


Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Stuttgart


Страни в главното производство

Ищец: Herbert Schaible

Ответник: провинция Baden-Wurttemberg


Преюдициални въпроси

До Съда на Европейския съюз се отправят следните преюдициални въпроси:

а) задължението на ищеца за идентификация на всяко животно съгласно член 3, параграф 1 и член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 21/20041,

б) задължението на ищеца за електронна идентификация на всяко животно съгласно член 9, параграф 3, първа алинея от Регламент (ЕО) № 21/2004, изменен с Регламент (ЕО) № 1560/20072, и

в) задължението на ищеца да поддържа регистър В съгласно член 5, параграф 1 във връзка с раздел Б, точка 2 от приложението към Регламент (ЕО) № 21/2004 съвместими ли са с нормите от по-висок ранг на правото на Съюза и следователно валидни ли са?


_________________________

1 Регламент (ЕО) № 21/2004 на Съвета от 17 декември 2003 година за създаване на система за идентификация и регистрация на животни от рода на овцете и козите (ОВ L 5, стр. 8; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 52, стр. 146).

2 Регламент (ЕО) № 1560/2007 на Съвета от 17 декември 2007 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 21/2004 относно датата на въвеждане на електронна идентификация на животни от рода на овцете и козите (ОВ L 340, стр. 25).


Untitled Page