Дело C-130/12: Иск, предявен на 9 март 2012 г. — Европейска комисия/ Португалска република

Обн. C ОВ. бр.133 от 5 Май 2012г.

2012/C 133/37


Език на производството: португалски


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Guerra e Andrade и J. Hottiaux)

Ответник: Португалска република


Искания на ищеца

Ищецът моли Съда:

— да обяви, че като не е приела в предвидения срок всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за съобразяване с Директива 2009/113/ЕО1 на Комисията от 25 август 2009 година за изменение на Директива 2006/126/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно свидетелствата за управление на моторни превозни средства и при всички случаи като не е уведомила за това Комисията, Португалската република не е изпълнила задълженията си по член 2, параграф 1 от тази директива;

— да осъди Португалската република да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на директивата е изтекъл на 14 септември 2010 г.


_________________________

1 ОВ L 223, стр. 31.


Untitled Page