ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРНИЯ ПРАВИЛНИК НА СЪДА

Обн. L ОВ. бр.24 от 1 Февруари 2008г.

СЪДЪТ,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 223, шеста алинея от него,


като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 139, шеста алинея от него,


като има предвид следното:


(1) Преюдициалните запитвания, които могат да бъдат отправени до Съда в областите по дял VI от Договора за Европейски съюз или по дял IV, част трета от Договора за създаване на Европейската общност и които целят поддържането и развитието на пространство на свобода, сигурност и правосъдие, в някои случаи изискват бърз отговор от страна на Съда поради необходимостта от неотложно решаване на дело, висящо пред националния съд.


(2) Обикновеното преюдициално производство, както е уредено в член 23 от Статута на Съда и разпоредбите на Процедурния правилник, не позволява Съдът да се произнесе по поставените въпроси с нужната бързина в посочените по-горе случаи. Бързото производство, предвидено в член 104а от Процедурния правилник относно преюдициалните запитвания, включва същите етапи като обикновеното преюдициално производство и провеждането му е възможно само в изключителни случаи, като по-голямата бързина се постига главно чрез предоставянето на абсолютен приоритет на съответното преюдициално запитване спрямо всичките останали висящи дела.


(3) Бързото разглеждане на голям брой преюдициални запитвания е възможно само с въвеждането на спешно преюдициално производство, което ограничава и опростява етапите на преюдициалното производство,


с одобрението на Съвета от 20 декември 2007 година


ПРИЕМА СЛЕДНИТЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СВОЯ ПРОЦЕДУРЕН ПРАВИЛНИК:


Член 1


Процедурният правилник на Съда на Европейските общности, приет на 19 юни 1991 г. (ОВ L 176, 4.7.1991 г., стр. 7, с поправка в ОВ L 383, 29.12.1992 г., стр. 117), изменен на 21 февруари 1995 г. (ОВ L 44, 28.2.1995 г., стр. 61), на 11 март 1997 г. (ОВ L 103, 19.4.1997 г., стр. 1, с поправка в ОВ L 351, 23.12.1997 г., стр. 72), на 16 май 2000 г. (ОВ L 122, 24.5.2000 г., стр. 43), на 28 ноември 2000 г. (ОВ L 322, 19.12.2000 г., стр. 1), на 3 април 2001 г. (ОВ L 119, 27.4.2001 г., стр. 1), на 17 септември 2002 г. (ОВ L 272, 10.10.2002 г., стр. 24, с поправка в ОВ L 281, 19.10.2002 г., стр. 24), на 8 април 2003 г. (ОВ L 147, 14.6.2003 г., стр. 17), на 19 април 2004 г. (ОВ L 132, 29.4.2004 г., стр. 2), на 20 април 2004 г. (ОВ L 127, 29.4.2004 г., стр. 107), на 12 юли 2005 г. (ОВ L 203, 4.8.2005 г., стр. 19), на 18 октомври 2005 г. (ОВ L 288, 29.10.2005 г., стр. 51) и на 18 декември 2006 г. (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 44), се изменя, както следва:


1. Член 9 се изменя, както следва:


а) Параграф 1 се заменя със следния текст:


„§ 1 Съдът формира състави, състоящи се от петима и от трима съдии, съгласно член 16 от Статута и взема решение за разпределението на съдиите в тях.


Съдът определя състава или съставите от петима съдии, които за срок от една година разглеждат посочените в член 104б дела.


Разпределението на съдиите по състави и определянето на състава или съставите, разглеждащи посочените в член 104б дела, се публикува в Официален вестник на Европейския съюз.“


б) В параграф 2 се добавят следните две алинеи:


„За делата, посочени в член 104б, съдията докладчик се избира измежду съдиите от определения съгласно параграф 1 състав по предложение на неговия председател. Ако съставът реши да не разглежда делото по реда на спешното производство, председателят на Съда може да го преразпредели на съдия докладчик от друг състав.


Председателят на Съда взема необходимите мерки в случаите, в които съдия докладчик отсъства или е възпрепятстван да изпълнява задълженията си.“


2. След член 104а се добавя следният текст:


„Член 104б


§ 1 По искане на националната юрисдикция или, по изключение, служебно, преюдициално запитване, което повдига един или няколко въпроса, отнасящи се до областите по дял VI от Договора за ЕС или по дял IV, част трета от Договора за ЕО, може да се разгледа по реда на спешното производство в отклонение

от разпоредбите на настоящия правилник.


Искането на националната юрисдикция съдържа правните и фактически обстоятелства, които установяват неотложността и обосновават допускането на това особено производство, и посочва, доколкото е възможно, предлагания отговор на преюдициалните въпроси.


Ако националната юрисдикция не е направила искане за разглеждане по реда на спешното производство, председателят на Съда може, при явна на пръв поглед необходимост от допускане на това производство, да поиска от посочения по-долу състав да прецени необходимостта от разглеждане на запитването по реда на посоченото производство.


Решението за разглеждане на запитването по реда на спешното производство се взема от определения състав въз основа на доклад на съдията докладчик и след изслушване на генералния адвокат. Когато допускането на спешно производство е поискано от националната юрисдикция, членовете на състава се определят съгласно член 11в в деня на разпределяне на делото на съдията докладчик, а ако председателят на Съда е поискал да се прецени дали да се приложи това производство — в деня, в който е направено това искане.


§ 2 Когато националната юрисдикция е поискала разглеждане по реда на спешното производство или когато председателят е поискал от определения състав да прецени необходимостта от подобно разглеждане, секретарят незабавно съобщава преюдициалното запитване, посочено в предходния параграф, на страните по делото пред националната юрисдикция, на държавата-членка, в която се намира съответната юрисдикция, както и на институциите, посочени в член 23, първа алинея от Статута, при условията, предвидени в тази разпоредба.


Решението дали преюдициалното запитване да се разгледа по реда на спешното производство се връчва незабавно на националната юрисдикция, както и на страните, държавата-членка и институциите, посочени в предходната алинея. В решението за разглеждане на преюдициалното запитване по реда на спешното производство се определя срокът, в който последните могат да представят писмени становища. Решението може да уточнява правните въпроси, които тези становища следва да разгледат, и да определя максималния им обем. След връчването, предвидено в първа алинея, преюдициалното запитване се съобщава и на заинтересованите субекти по член 23 от Статута, различни от адресатите на посоченото връчване, а решението дали преюдициалното запитване да се разгледа или не по реда на спешното производство се съобщава на същите заинтересовани субекти след връчването съгласно втора алинея.


Страните и другите заинтересовани субекти по член 23 от Статута се уведомяват във възможно най-кратък срок за вероятната дата на съдебното заседание.


Когато преюдициалното запитване не се разглежда по реда на спешното производство, производството протича съгласно разпоредбите на член 23 от Статута и приложимите разпоредби от настоящия процедурен правилник.


§ 3 Преюдициалното запитване, което се разглежда по реда на спешното производство, както и представените писмени становища, се връчват на заинтересованите субекти по член 23 от Статута, различни от страните и заинтересованите субекти по първа алинея от предходния параграф. Преюдициалното запитване се придружава от превод, а ако е необходимо — и от резюме, при условията, предвидени в член 104, параграф 1.


Освен това представените писмени становища се връчват на страните и другите заинтересовани субекти по първа алинея от предходния параграф.


За датата на откритото съдебно заседание страните и другите заинтересовани субекти се уведомяват с връчванията, посочени в предходните алинеи.


§ 4 В изключително неотложни случаи съставът може да не провежда писмената фаза на производството по параграф втори, втора алинея от настоящия член.


§ 5 Определеният състав се произнася, след като изслуша генералния адвокат.


Съставът може да реши да проведе заседание с трима съдии. В този случай съставът се състои от председателя на определения състав, от съдията докладчик и от първия съдия или съответно от първите двама съдии, определени съгласно списъка по член 11в, параграф 2 при избирането на членовете на определения състав в съответствие с параграф 1, четвърта алинея от настоящия член.


Съставът може също да вземе решение за връщане на делото на общото събрание на Съда, което да го разпредели на по-широк съдебен състав. Спешното производство се провежда пред новия състав и, ако е необходимо, след възобновяване на устната фаза на производството.


§ 6 Материалите, предвидени в настоящия член, се считат за представени с изпращане до секретариата, по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, с което разполага Съдът, на препис от подписания оригинал и приведените в подкрепа доказателства и документи, заедно с посочения в член 37, параграф 4 опис. Оригиналът на материала и упоменатите по-горе приложения се изпращат на секретариата на Съда.


Предвидените в този член връчвания и съобщения могат да се извършват чрез изпращане на препис от документа по факс или чрез друго техническо средство за комуникация, с което разполагат Съдът и адресатът.“


Член 2


Настоящите изменения на Процедурния правилник, които имат еднаква сила на езиците, посочени в член 29, параграф 1 от Правилника, се публикуват в Официален вестник на Европейския съюз и влизат в сила на първия ден от втория месец след тяхното публикуване.


Съставено в Люксембург на 15 януари 2008 година.


Untitled Page