Дело C-104/12: Преюдициално запитване, отправено от Bundesfinanzhof (Германия) на 29 февруари 2012 г. — Finanzamt K?ln- Nord/Wolfram Becker

Обн. C ОВ. бр.138 от 12 Май 2012г.

2012/C 138/08


Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Bundesfinanzhof


Страни в главното производство

Жалбоподател в производството по ревизионно обжалване: Finanzamt K?ln-Nord

Ответник в производството по ревизионно обжалване: Wolfram Becker

Преюдициални въпроси


1. Следва ли пряката и непосредствена връзка, която в практиката на Съда се приема за решаваща при тълкуването на израза „за нуждите на неговите облагаеми сделки“ по смисъла на член 17, параграф 2, буква а) от Директива 77/388/ЕИО1 да се определя в зависимост

— от обективното съдържание на получената доставка от данъчнозадълженото лице (в конкретния случай — предоставяните услуги от защитник в наказателното производство, с които се цели дадено физическо лице да не бъде осъдено с присъда за извършено престъпление) или

— от причината за възникване на необходимостта за получената доставка (в конкретния случай — икономическата дейност на данъчнозадълженото лице, в рамките на която се твърди, че дадено физическо лице е извършило престъпление)?


2. В случай че от решаващо значение е причината за възникване на необходимостта за получената доставка, данъчнозадължено лице, възложило съвместно с негов служител извършването на конкретна доставка, има ли право на пълно или на частично приспадане на платения ДДС по получената доставка съгласно член 17, параграф 2, буква а) от Директива 77/388/ЕИО и в случай че доставката е получена от няколко лица, какви изисквания се поставят при издаването на фактурата с оглед на член 22, параграф 3, буква б), пето тире от Директива 77/388/ЕИО?


_________________________

1 Шеста директива 77/388/ЕИО на Съвета от 17 май 1977 година относно хармонизиране на законодателствата на държавите членки относно данъците върху оборота — обща система на данъка върху добавената стойност: единна данъчна основа (ОВ L 145, стp. 1).


Untitled Page