Дело C-114/12: Иск, предявен на 1 март 2012 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

Обн. C ОВ. бр.138 от 12 Май 2012г.

2012/C 138/09


Език на производството: английски


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: F. Castillo de la Torre, J. Samnadda)

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на ищеца

— Да се отмени Решение на Съвета и на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно участието на Европейския съюз и неговите държави членки в преговори за Конвенция на Съвета на Европа относно защитата на правата на излъчващите организации;

— да се осъди Съветът да заплати съдебните разноски.

Правни основания и основни доводи


Първо правно основание: Нарушение на член 2, параграф 2 и член 3, параграф 2 ДФЕС, тъй като Съветът е приел, че въпросът е от областта на споделената компетентност, и е разрешил на държави членки или институция, различна от Комисията, да договаря споразумението в област на изключителна компетентност. Бъдещата конвенция на Съвета на Европа може да засегне или да промени обхвата на директивите на ЕС, посветени на правата на излъчващите организации, както и обхвата на директивите на ЕС относно правото на интелектуална собственост като цяло. Бъдещата конвенция ще се основава на съществуващите достижения на правото на ЕС и неизбежно ще доведе до изменението на директивите на ЕС, ако в рамките на Съвета на Европа на излъчващите организации се предостави по- висока степен на защита.


Второ правно основание: Нарушение на процедурата и условията за разрешаване на преговори относно сключването на международни споразумения от Съюза. Само Съветът (а не Съветът съвместно с държави членки) е компетентен да разрешава воденето на преговори от Съюза.


Трето правно основание: Нарушение на правилата за гласуване в Съвета. При приемането на оспорваното решение Съветът е нарушил член 218, параграф 8, съгласно който Съветът действа с квалифицирано мнозинство.


Четвърто правно основание: Нарушение на целите на Договорите и на принципа на лоялно сътрудничество. Като действа съвместно с държавите членки, Съветът подкопава репутацията на Съюза и отслабва институционалната рамка на Съюза.


Untitled Page