Дело C-116/12: Преюдициално запитване, отправено от Dioikitiko Protodikeio Serron (Гърция) на 5 март 2012 г. — Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE/Elliniko Dimosio

Обн. C ОВ. бр.138 от 12 Май 2012г.

2012/C 138/11


Език на производството: гръцки


Запитваща юрисдикция

Dioikitiko Protodikeio Serron


Страни в главното производство

Жалбоподатели: Ioannis Christodoulou, Nikolaos Christodoulou, Afoi N. Christodoulou AE

Ответник: Elliniko Dimosio


Преюдициални въпроси

1. Митническата стойност на внесените стоки определя ли се съгласно членове 29 и 32 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 и в случаите, когато договорът има за предмет обработката или преработката на продукти (изнесени в страната на обработка, без да са поставени под митнически режим на пасивно усъвършенстване), която не е в предвидената от член 24 от същия регламент степен или във всеки случай е недостатъчна, за да се считат произведените в резултат от нея стоки за произхождащи от страната, в която е извършена обработката или преработката?


2. При положителен отговор на първия въпрос, различно ли ще е решението в случаите, когато поради считаните за съдържащи неточности фактури и други документи вносът изглежда като извършен въз основа на договор за продажба, но се оказва, че договорът е предвиждал несъществена обработка на продуктите с произход от страната на внос срещу цена, която може да бъде определена, и че декларираната митническа стойност не съответства на действителната стойност, която е платена или подлежи на плащане?


3. При отрицателен отговор на втория въпрос, различно ли ще е решението в случаите, когато се оказва, че е налице и практика, състояща се в използване с цел злоупотреба на общностните разпоредби, от което заинтересованото лице иска да извлече предимство?


4. В случай че се приеме, че членове 29 и 32 от Регламент (ЕИО) № 2913/92 могат да бъдат приложени в хипотеза като описаната във втория въпрос и когато обективните обстоятелства и субективният елемент от третия въпрос са налице, каква е стойността на съставката (в конкретния случай захарта), която е включена във внесения продукт и е предоставена безплатно от вносителя, ако тази съставка, която не е можело да бъде поставена под режим пасивно усъвършенстване по смисъла на член 146, параграф 1 от същия регламент, не е произведена от вносителя, но е придобита от него на износната цена (по-ниска от пазарната цена в страната, тъй като спрямо продукта се прилага режимът на възстановявания при износ)?


Untitled Page