Дело C-133/12 P: Жалба, подадена на 9 март 2012 г. от Stichting Woonlinie и др. срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 16 декември 2011 г. по дело T-202/10, Stichting Woonlinie и др./Европейска комисия

Обн. C ОВ. бр.138 от 12 Май 2012г.

2012/C 138/13


Език на производството: нидерландски


Страни

Жалбоподатели: Stichting Woonlinie, Stichting Allee Wonen, Woningstichting Volksbelang, Stichting WoonInvest, Stichting Woonstede (представители: P. Glazener и E. Henny, advocaten, и професор L. Hancher)

Друга страна в производството: Европейска комисия


Искания на жалбоподателите

— да бъде отменено изцяло или частично Определение на Общия съд (седми състав) от 16 декември 2011 г. по дело T-202/10 в съответствие с изложените в жалбата правни основания;

— да бъде върнато делото на Общия съд за ново решаване в съответствие с указанията на Съда за прилагането на правото;

— да бъде осъдена Европейската комисия да заплати съдебните разноски, направени в настоящото производство, както и в производството пред Общия съд.


Правни основания и основни доводи

1. С първото правно основание се посочва, че Общият съд е нарушил правото на Европейския съюз, като е преценил неправилно релевантните обстоятелства и не е изложил достатъчно мотиви към определението, в което разглежда жалбоподателите единствено като потенциални получатели на разрешената от Комисията схема за помощи. Общият съд неправилно преценил обстоятелството, че жалбоподателите са ползвали съществуващите помощи, преди да бъде постановено оспорваното решение на Комисията 1, като в резултат на последното тези помощи е трябвало да бъдат изменени. Поради тази причина жалбоподателите не били единствено потенциални получатели на изменените помощи, но били същевременно и фактически получатели на съществуващите помощи. В последното си качество жалбоподателите със сигурност са индивидуално засегнати от посоченото решение на Комисията.


2. С второто правно основание се посочва, че Общият съд е нарушил правото на Европейския съюз, като е преценил неправилно релевантните обстоятелства и е изложил непълни мотиви в определението, в което е приел, че жалбоподателите не принадлежали към определен затворен кръг от дружествата за жилищно строителство. Чисто теоретичната възможност за в бъдеще да бъде допълнително разширена определена група от получатели на помощи не била достатъчна, за да може тази група да се разглежда като затворена група. Освен това съществуващите дружества за жилищно строителство образували затворена група, тъй като биха били по-тежко засегнати от решението на Комисията в сравнение с дадена хипотетична организация, която едва след постановяването на това решение би получила разрешение да осъществява дейност като дружество за жилищно строителство.


_________________________

1 Решение C(2009) 9963 окончателен на Комисията от 15 декември 2009 година относно държавни помощи № E 2/2005 и № 642/2009 — Нидерландия — Съществуваща помощ и специална помощ по проекти в полза на дружествата за жилищно строителство.


Untitled Page