Дело C-134/12:Преюдициално запитване, отправено от Curtea de Apel Constanta (Румъния) на 12 март 2012 г. — Corpul National al Politistilor — Biroul Executiv Central (в интерес на своите членове — държавни служители със специален статут — полицаите от I.P.J. Tulcea)/ Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Romane, Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea

Обн. C ОВ. бр.138 от 12 Май 2012г.

2012/C 138/14


Език на производството: румънски


Запитваща юрисдикция

Curtea de Apel Constanta


Страни в главното производство

Жалбоподател: Corpul National al Politistilor — Biroul Executiv Central (в интерес на своите членове — държавни служители със специален статут — полицаите от I.P.J. Tulcea)

Ответници: Ministerul Administratiei si Internelor, Inspectoratul General al Politiei Rom?ne, Inspectoratul de Politie al Judetului Tulcea


Преюдициални въпроси

1. Следва ли разпоредбите на член 17, алинея 1, на член 20 и на член 21, алинея 1 от Хартата за основните права на Европейския съюз да се тълкуват в смисъл, че те не допускат намаляване на възнаграждението като въведеното от румънската държава със Закон № 118/2010 и със Закон № 285/2010?

2. Следва ли разпоредбите на член 15, трета точка от Конвенцията за защита на правата на човека, въз основа на които румънското правителство е било длъжно да информира Генералния секретар на Съвета на Европа за намерението си да приеме мярката намаляване на възнаграждението и да уточни срока, предвиден за нейното прилагане, да се тълкуват в смисъл, че те са от естество да доведат до недействителност на Закон № 118/2010 и на Закон № 285/2010?


Untitled Page