Дело C-148/12: Иск, предявен на 26 март 2012 г. — Европейска комисия/Федерална република Германия

Обн. C ОВ. бр.138 от 12 Май 2012г.

2012/C 138/16


Език на производството: немски


Страни

Ищец: Европейска комисия (представители: P. Hetsch и G. Braun)

Ответник: Федерална република Германия


Искания на ищеца

— да се установи, че Федерална република Германия не е изпълнила задълженията си по Директива 2008/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 година за изменение на Директива 2004/49/ЕО относно безопасността на железопътния транспорт в Общността 1, тъй като не е приела всички законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за транспонирането ?, или не е уведомила Комисията за това,

— поради неизпълнение на задължението за транспониране Федерална република Германия да бъде осъдена на основание член 260, параграф 3 ДФЕС да заплаща периодична имуществена санкция в размер на 148 094,1 EUR дневно по сметка „Собствени ресурси на Европейския съюз“,

— Федерална република Германия да бъде осъдена да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Срокът за транспониране на Директивата е изтекъл на 24 декември 2010 г.


_________________________

1 ОВ L 345, стр. 62.


Untitled Page