Дело C-100/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Италия) на 24 февруари 2012 г. — Fastweb SpA/Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/25


Език на производството: италиански


Запитваща юрисдикция

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Страни в главното производство


Жалбоподател: Fastweb SpA

Ответник: Azienda Sanitaria Locale di Alessandria

Трето заинтересовано лице: Telecom Italia S.p.A., Path-net S.p.A.


Преюдициален въпрос

Допускат ли принципите на равенство на страните, на недопускане на дискриминация и на защита на конкуренцията в областта на обществените поръчки, закрепени в Директива 1989/665/ЕИО1, последно изменена с Директива 2007/66/ЕО2, правна уредба като утвърдената с Решение № 4 от 2011 г. на Пленарния състав на Държавния съвет, според която разглеждането на насрещна жалба за оспорване на активната легитимация на подалото главна жалба лице посредством оспорване на допускането му до тръжна процедура, трябва задължително да предхожда разглеждането на главната жалба и има преюдициално действие спрямо разглеждането на главната жалба, дори в случай, че подалото главна жалба лице има реален интерес от възобновяването на цялата процедура по подбор и независимо от броя конкуренти, взели участие в нея, особено при положение, че участвалите в тръжната процедура конкуренти са само двама (и съвпадат с подалото главна жалба лице и с лицето, на което е възложена поръчката, и което е подало насрещна жалба), всеки от които цели изключване на другия поради неспазване в съответните подадени оферти на минимални изисквания за съответствие?


_________________________

1 ОВ L 395, стр. 33; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 237.

2 ОВ L 335, стр. 31.


Untitled Page