Дело C-105/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 29 февруари 2012 г. — Staat der Nederlanden/Essent NV и Essent Nederland BV

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/26


Език на производството: нидерландски


Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden


Страни в главното производство

Жалбоподател: Staat der Nederlanden

Ответници: Essent NV, Essent Nederland BV


Преюдициални въпроси

1. Следва ли член 345 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че в понятието „режим на собственост върху имущество в различните държави членки“ следва да се включва и уредбата на разглежданата в настоящото дело абсолютна забрана за приватизация, по смисъла на Besluit aandelen nerbeheerder във връзка с член 93 от Electriciteitswet 1998 и член 85 от Gaswet, според която дялове от капитала на мрежов оператор могат да бъдат прехвърляни изключително само в рамките на публичноправната сфера?


2. При утвърдителен отговор на въпрос 1, следва ли, че разпоредбите относно свободното движение на капитали не следва да се прилагат по отношение на забраната за групите от дружества и на забраната за извършване на други дейности или най-малкото, че не следва да се проверява съответствието на забраната за групите от дружества и на забраната за извършване на други дейности с разпоредбите относно свободното движение на капитали?


3. Представляват ли преследваните с Won [Wet onafhankelijk netbeheer; (Закон за независимото управление на мрежите)] цели за постигане на прозрачност на енергийния пазар и за предотвратяване нарушаването на конкуренцията чрез възпрепятстване на кръстосаното субсидиране в широк смисъл (в това число и обмена на стратегическа информация) чисто икономически интереси или могат да се разглеждат и като интереси, които не са от икономическо естество в смисъл, че при определени обстоятелства те могат да представляват съображения от по-висш обществен интерес, обосноваващи ограничението на свободното движение на капитали?


Untitled Page