Дело C-107/12: Преюдициално запитване, отправено от Hoge Raad der Nederlanden (Нидерландия) на 29 февруари 2012 г. — Staat der Nederlanden/Delta NV

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/28


Език на производството: нидерландски


Запитваща юрисдикция

Hoge Raad der Nederlanden (Върховен съд на Нидерландия)


Страни в главното производство

Жалбоподател в касационното производство: Staat der Nederlanden

Ответник в касационното производство: Delta NV


Преюдициални въпроси

1. Следва ли член 345 ДФЕС да се тълкува в смисъл, че в понятието „разпоредбите в държавите членки, отнасящи се до режима на собственост върху имущество“ следва да се включва и уредбата на разглежданата в настоящото дело абсолютна забрана за приватизация по смисъла на Besluit aandelen nerbeheerder (Наредба за дяловете от капитала на мрежовите оператори) във връзка с член 93 от Electriciteitswet 1998 (Закон за електричеството от 1998 г.) и член 85 от Gaswet (Закон за газа), според която дялове от капитала на мрежов оператор могат да бъдат прехвърляни изключително само в рамките на публичноправната сфера?


2. При утвърдителен отговор на въпрос 1, следва ли, че разпоредбите относно свободното движение на капитали не следва да се прилагат по отношение на забраната за групите от дружества, или най-малкото, че забраната за групите от дружества не следва да се разглежда с оглед на разпоредбите относно свободното движение на капитали?


3. Представляват ли преследваните с Won (Wet onafhankelijk netbeheer (Закон за независимото управление на мрежите) цели за постигане на прозрачност на енергийния пазар и за предотвратяване нарушаването на конкуренцията чрез възпрепятстване на кръстосаното субсидиране в широк смисъл (в това число и обмена на стратегическа информация) чисто икономически интереси или могат да се разглеждат и като интереси, които не са от икономическо естество, в смисъл че при определени обстоятелства те могат да представляват императивни съображения от общ интерес, обосноваващи ограничението на свободното движение на капитали?


Untitled Page