Дело C-108/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Valcea (Румъния) на 29 февруари 2012 г. — SC Volksbank Romania SA/Ionut-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/29


Език на производството: румънски


Запитваща юрисдикция

Tribunalul V?lcea


Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Volksbank Rom?nia SA

Ответници: Ionu?-Florin Zglimbea, Liana-Ramona Zglimbea


Преюдициален въпрос

Може ли член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО1 да се тълкува в смисъл, че понятията „основен предмет на договора“ и „цена на договора“, на които се позовава тази разпоредба, включват елементи, които формират насрещната престация, на която има право кредитна институция по силата на договор за потребителски кредит, съответно годишния процент на разходите по договор за потребителски кредит (така както той е определен в Директива 2008/48/ЕО2 относно договорите за потребителски кредити), който се формира от фиксираната или променливата лихва, банковите комисиони и други предвидени и определени в договора разходи?


_________________________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).

2 Директива 2008/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2008 година относно договорите за потребителски кредити и за отмяна на Директива 87/102/ЕИО на Съвета (ОВ L 133, стр. 66).


Untitled Page