Дело C-111/12: Преюдициално запитване, отправено от Consiglio di Stato (Италия) на 29 февруари 2012 г. — Ministero per i beni e le attivita culturali и др./Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia и др.

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/30


Език на производството: италиански


Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato


Страни в главното производство

Жалбоподатели: Ministero per i beni e le attivit? culturali, Ordini degli Ingegneri delle Province di Venezia, di Padova, di Treviso, di Vicenza, di Verona e Provincia, di Rovigo e di Belluno

Ответници: Ordine degli Ingegneri di Verona e Provincia, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, Alessandro Mosconi, Comune di S. Martino Buon Albergo, Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Verona, Istituzione di Ricovero e di Educazione di Venezia (IRE), Ordine degli Architetti di Venezia


Преюдициални въпроси

1. Общностната Директива 85/384/ЕИО1, доколкото разрешава (членове 10 и 11) за преходен период дейностите в областта на архитектурата да се упражняват от лица мигранти, които притежават конкретно изброени дипломи, допуска ли в Италия да бъде приета за законосъобразна административна практика, чието правно основание е член 52, втора алинея, първо предложение от Кралски декрет № 2537 от 1925 г., която специално запазва определени дейности по сгради с художествено значение единствено за кандидати, които притежават званието „архитект“, или за кандидати, които представят доказателства, че отговарят на определени специфични за сектора на културното наследство изисквания относно учебната програма, допълнителни спрямо общите изисквания за даване право на достъп до предоставянето на дейностите в областта на архитектурата по смисъла на посочената директива?


2. По-конкретно, може ли тази практика да се състои в подлагане и на специалистите от държави членки, различни от Италия, — дори да притежават диплома, която по правило им дава право да изпълняват дейностите, попадащи в областта на архитектурата, — на специална проверка на професионалните способности (което се извършва и за италианските специалисти в рамките на изпита за придобиване на правоспособност за професията на архитект) единствено за целите на достъпа до професионалните дейности, предвидени в член 52, втора алинея, първо предложение от Кралски декрет № 2537 от 1925 г.?


_________________________

1 ОВ L 223, стр. 15; Специално издание на български език, 2007 г., глава 6, том 1, стр. 117.


Untitled Page