Дело C-113/12: Преюдициално запитване, отправено от Supreme Court (Ирландия) на 1 март 2012 г. — Donal Brady/ Environmental Protection Agency

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/31


Език на производството: английски


Запитваща юрисдикция

Supreme Court, Ирландия


Страни в главното производство

Жалбоподател: Donal Brady

Ответник: Environmental Protection Agency


Преюдициални въпроси

При липсата на окончателно тълкуване на понятието за „отпадък“ в рамките на правото на Съюза възниква въпросът дали държава членка може по силата на националното право да наложи на производителя на свински тор задължението да докаже, че този тор не представлява отпадък или напротив, това трябва да се направи с позоваване на обективни критерии, като изведените в практиката на Съда на Европейския съюз:


1. Ако квалифицирането като отпадък трябва да се направи чрез позоваване на обективни критерии, като посочените в практиката на Съда на Европейския съюз, какво ниво на сигурност е необходимо относно повторната употреба на свинския тор, който носителят на разрешението събира и съхранява или може да съхранява за период най-много от 12 месеца до предаването му на потребителите?


2. Ако свинският тор е отпадък или е квалифициран като отпадък въз основа на подходящи критерии, правомерно ли е държавата членка да изисква неговият производител — който не го използва на собствената си земя, а го предава на трети лица, които го използват за обогатяване на почвата на своите земи — да отговаря лично за спазването от тези потребители на законодателството на Съюза относно контрола върху отпадъците и/или обогатителите на почвите с цел да гарантира, че използването от тези трети лица на свински тор посредством разпръскването му по земята няма да доведе до опасност от значително замърсяване на околната среда?


3. Изключен ли е посоченият свински тор от приложното поле на определението за „отпадък“ по смисъла на член 2, параграф 1, буква б), подточка iii) от Директива 75/442/ЕИО1, изменена с Директива 91/156 на Съвета 2, тъй като „вече е уреден другаде“, и по-конкретно в Директива 91/676/ЕИО3 на Съвета, като се има предвид, че към момента на издаване на разрешението Ирландия все още не е транспонирала Директива 91/676/ЕИО на Съвета, нямало е друго вътрешно законодателство относно контрола на използването на свински тор за обогатяване на почвата, а Регламент (ЕО) № 1774/20024 все още не е бил приет?


_________________________

1 Директива 75/442/ЕИО на Съвета от 15 юли 1975 година относно отпадъците (ОВ L 194, стр. 39).

2 Директива 91/156/ЕИО на Съвета от 18 март 1991 година за изменение на Директива 75/442/ЕИО относно отпадъците (ОВ L 78, стр. 32).

3 Директива 91/676/ЕИО на Съвета от 12 декември 1991 година за опазване на водите от замърсяване с нитрати от селскостопански източници (ОВ L 375, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 81).

4 Регламент (ЕО) № 1774/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 3 октомври 2002 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти, непредназначени за консумация от човека (ОВ L 273, стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 3, том 44, стр. 113).


Untitled Page