Дело C-117/12: Преюдициално запитване, отправено от Audiencia Provincial de Burgos (Испания) на 5 март 2012 г. — La Retoucherie de Manuela, S. L./La Retoucherie de Burgos, S. C.

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/32


Език на производството: испански


Запитваща юрисдикция

Audiencia Provincial de Burgos


Страни в главното производство

Жалбоподател: La Retoucherie de Manuela, S. L.

Ответник: La Retoucherie de Burgos, S. C.


Преюдициални въпроси

1. Следва ли съдържащият се в член 5, буква б) от Регламент № 2790/19991 израз „обекти и терени, на които купувачът е действал по време на договорния период“ да се разбира като ограничен до физическото място или пространство, от което са се продавали стоките или са се предоставяли услугите по време на действието на договора, или този израз може да обхваща цялата територия, на която купувачът е действал по време на договорния период?


2. Ако Съдът се произнесе в полза на първото тълкуване, може ли в случай на договор за франчайзинг, определящ на франчайзополучателя дадена територия, изразът „обекти и терени“ да се отнася до територията, на която франчайзополучателят е действал по време на договорния период?


_________________________

1 Регламент № 2790/1999 на Комисията от 22 декември 1999 година за прилагането на член 81, параграф 3 от Договора за ЕО към определени категории вертикални споразумения и съгласувани практики (ОВ L 336, стр. 21; Специално издание на български език, 2007 г., глава 8, том 1, стр. 66).


Untitled Page