Дело C-123/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunalul Giurgiu (Румъния) на 6 март 2012 г. - SC Volksbank Romania SA/Comisariatul Judetean pentru Protectia Consumatorilor Giurgiu

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/33


Език на производството: румънски


Запитваща юрисдикция

Tribunalul Giurgiu


Страни в главното производство

Жалбоподател: SC Volksbank Romania SA

Ответник: Comisariatul Jude?ean pentru Protec?ia Consumatorilor Giurgiu


Преюдициални въпроси

1. Следва ли член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО1 на Съвета да се тълкува в смисъл, че понятията "основен предмет на договора" и "цена", на които се позовава тази разпоредба, включват елементите, които образуват насрещната престация, на каквато има право една кредитна институция по силата на договор за кредит, а именно годишният процент на разходите по договор за кредит, сформиран от фиксираната или променливата лихва, банковите комисиони и други, предвидени и определени в договора разходи?


2. Може ли член 4, параграф 2 от Директива 93/13/ЕИО на Съвета да се тълкува в смисъл, че той допуска държава членка, която е транспонирала тази разпоредба във вътрешното си право, при упражняването на съдебната власт да извършва проверка на неравноправния характер на някои договорни клаузи, които се отнасят до основния предмет на договора и до съответствието на цената?


_________________________

1 Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).


Untitled Page