Дело C-128/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunal do Trabalho do Porto (Португалия) на 8 март 2012 г. — Sindicato dos Bancarios do Norte и др./BPN — Banco Portugues de Negocios, SA

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/35


Език на производството: португалски


Запитваща юрисдикция

Tribunal do Trabalho do Porto


Страни в главното производство

Ищци: Sindicato dos Banc?rios do Norte, Sindicato dos Banc?rios do Centro, Sindicato dos Banc?rios do Sul e Ilhas, Lu?s Miguel Rodrigues Teixeira de Melo

Ответник: BPN — Banco Portugu?s de Neg?cios, SA


Преюдициални въпроси

1. Трябва ли принципът на равно третиране, от който произтича забраната за дискриминация, да се тълкува като приложим към работниците и служителите от публичния сектор?


2. Дали наложеното от държавата посредством Закона за държавния бюджет за 2011 г. намаляване на заплатите, приложимо единствено към работниците и служителите, които упражняват своите функции в държавния сектор или в публичния предприемачески сектор, противоречи на забраната на всяка форма на дискриминация, доколкото води до дискриминация поради публичното естество на трудовото правоотношение?


3. Трябва ли заложеното в член 31, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз 1 право на зачитащи достойнството условия на труд да се тълкува в смисъл, че съдържа забрана за намаляване на възнагражденията без съгласието на работника или служителя, когато трудовият договор не е изменен?


4. Трябва ли заложеното в член 31, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз право на зачитащи достойнството условия на труд да се тълкува в смисъл, че включва правото на справедливо възнаграждение, което осигурява на работниците и служителите и на техните семейства задоволително жизнено равнище?


5. Когато намаляването на заплатите не представлява единствената възможна мярка, необходима и явяваща се от фундаментално значение за усилията по оздравяване на публичните финанси в ситуация на тежка икономическа и финансова криза в страната, противоречи ли на заложеното в член 31, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз право това да се излагат на риск жизненият стандарт и задълженията от финансово естество, поети от работниците и служителите и техните семейства преди намаляването на заплатите?


6. Дали наложеното по този начин от португалската държава намаляване на възнагражденията, доколкото то не е било нито предвидено, нито предвидимо от работниците и служителите, противоречи на правото да се полага труд при зачитащи достойнството условия?


_________________________

1 ОВ C 364, 2000 г., стр. 1.


Untitled Page