Дело C-137/12: Жалба, подадена на 14 март 2012 г. — Европейска комисия/Съвет на Европейския съюз

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/37


Език на производството: френски


Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: E. Cujo, I. Rogalski и R. Vidal Puig)

Ответник: Съвет на Европейския съюз


Искания на жалбоподателя

— да се отмени Решение на Съвета 2011/853/ЕС от 29 ноември 2011 година относно подписването от името на Съюза на Европейската конвенция за законовата защита на услуги, базирани на или представляващи условен достъп 1;

— Съветът на Европейския съюз да бъде осъден да заплати съдебните разноски.


Правни основания и основни доводи

Като първо основание за обжалване Комисията твърди, че член 114 ДФЕС не е подходящото правно основание за приемането на обжалваното решение. Всъщност според жалбоподателя решението е трябвало да бъде прието на основание член 207, параграф 4 ДФЕС, който овластява Съвета да сключва международни споразумения в областта на общата търговска политика, дефинирана в член 207, параграф 1 ДФЕС. Разглежданата конвенция не е предназначена „да подобри функционирането на вътрешния пазар“ — основната ? цел е да „улеснява“ и „насърчава“ предоставянето на услуги за условен достъп между Съюза и други европейски страни. Тя ще има непосредствени и незабавни последици по отношение на предоставянето на услуги за условен достъп, както и по отношение на търговията със забранени устройства и свързаните с тези устройства услуги. Следователно тази конвенция попада в приложното поле на общата търговска политика.

Като второ основание за обжалване Комисията твърди, че е нарушена изключителната външна компетентност на Съюза (член 2, параграф 1 и член 3, параграфи 1 и 2 ДФЕС), доколкото Съветът е приел, че сключването на конвенцията не е от изключителната компетентност на Съюза, докато всъщност конвенцията е от областта на общата търговска политика или най-малкото сключването ? би могло да се отрази на общите правила или да измени обхвата им.


_________________________

1 ОВ L 336, стр. 1.


Untitled Page