Дело C-138/12: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 15 март 2012 година — „Руседеспред“ ООД/Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/38


Език на производството: български


Запитваща юрисдикция

Административен съд — Варна


Страни в главното производство

Жалбоподател: „Руседеспред“ ООД

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите


Преюдициални въпроси

1. По силата на принципа на данъчен неутралитет, данъчнозадължено лице има ли право в рамките на установения давностен срок, да иска възстановяване на погрешно фактуриран и недължим ДДС, когато според националното право, доставката, за която е начислен данъка, е освободена, рискът от загуба на данъчни приходи е отстранен и предвиденият в националния закон режим на корекция на фактурата е неприложим?


2. Общата система на ДДС, както и принципите на неутралност, ефективност и равно третиране, противопоставят ли се на отказ на орган по приходите,основан на национална разпоредба, транспонираща чл. 203 от Директива 2006/1121, да възстанови на данъчнозадължено лице посочения от него ДДС във фактура, когато този данък поради необлагаемия характер на доставката не е дължим, но е погрешно фактуриран, начислен и платен, при положение, че вече с влязъл в сила ревизионен акт, на получателя е отказано правото на данъчен кредит за същата доставка, по съображения, че е начислен от доставчика неправомерно?


3. Може ли данъчно задължено лице да се позове директно на принципите управляващи общата система на ДДС и по — конкретно на принципите на данъчен неутралитет и ефективност, за да се противопостави на национална правна уредба или прилагането й от данъчните и съдебните органи, съответно на липсата на такава правна уредба, нарушаващи посочените принципи?


_________________________

1 OB L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7


Untitled Page