Дело C-142/12: Преюдициално запитване, отправено от Административен съд — Варна (България) на 21 март 2012 година — Христомир Маринов/Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/39


Език на производството: български


Запитваща юрисдикция

Административен съд — Варна


Страни в главното производство

Жалбоподател: Христомир Маринов

Ответник: Директор на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ — Варна при Централно управление на Националната агенция за приходите


Преюдициални въпроси

1. Разпоредбата на чл. 18, буква в) от Директива 2006/1121 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност, трябва ли да се тълкува в смисъл, че обхваща и хипотезите, при които преустановяването на облагаемата икономическа дейност се дължи на отнетата по силата на дерегистрацията възможност данъчнозадълженото лице да начислява и приспада ДДС?


2. Разпоредбите на чл. 74 и чл. 80 от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност противопоставят ли се на национална разпоредба, която в случаите на преустановяване на облагаемата икономическа дейност предвижда, че данъчната основа на доставката е пазарната цена на наличните към датата на дерегистрацията активи?


3. Разпоредбата на чл. 74 от Директива 2006/112 на Съвета от 28 ноември 2006 година относно общата система на данъка върху добавената стойност има ли директен ефект?


4. При определяне на данъчната основа по реда на чл. 74 от Директива 2006/112, от значение ли е продължителността на периода от датата на закупуване на активите до датата на преустановяване на облагаемата икономическа дейност, както и обезценките последвали придобиването на активите?


_________________________

1 OB L 347, стр. 1; Специално българско издание: глава 9, том 3, стр. 7


Untitled Page