Дело C-147/12: Преюдициално запитване, отправено от Hovratten for Nedre Norrland (Швеция) на 26 март 2012 г. — OFAB/Frank Koot и Evergreen Investments AB

Обн. C ОВ. бр.151 от 26 Май 2012г.

2012/C 151/40


Език на производството: шведски


Запитваща юрисдикция

Hovr?tten f?r Nedre Norrland


Страни в главното производство

Жалбоподател: ?FAB, ?sterg?tlands Fastigheter AB

Ответник: Frank Koot и Evergreen Investments AB


Преюдициални въпроси

1. Член 5, точки 1 и 3 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела 1 следва ли да се тълкуват в смисъл, че представляват изчерпателно изключение от основното правило по член 2 при спорове за обезщетение?


2. Понятието „дела относно гражданска отговорност, delict или quasi delict“ в член 5, точка 3 от Регламента следва ли да се тълкува в смисъл, че в приложното поле на посочената разпоредба попада и иск на кредитор срещу член на управителния съвет на дружество за установяване на отговорност на управителя за задължения на дружеството, поради това че същият не е изпълнил формални изисквания за контрол върху финансовото положение на дружеството и е позволил то да продължи да извършва дейност и да поема нови задължения?


3. Понятието „дела относно гражданска отговорност, delict или quasi delict“ в член 5, точка 3 от Регламента следва ли да се тълкува в смисъл, че в приложното поле на посочената разпоредба попада и иск на кредитор срещу акционер на дружество за установяване на отговорност на последния за задължения на дружеството, поради това че същият е позволил дружеството да продължи да упражнява дейността си, въпреки че е с недостатъчен капитал и трябва да се обяви в ликвидация?


4. Понятието „дела относно гражданска отговорност, delict или quasi delict“ в член 5, точка 3 от Регламента следва ли да се тълкува в смисъл, че в приложното поле на посочената разпоредба попада иск на кредитор срещу акционер на дружество, който се е ангажирал да плати задълженията на последното?


5. При положителен отговор на въпрос 2 в Нидерландия или в Швеция следва да се счита, че са настъпили вредите, ако съответният управител е с местоживеене в Нидерландия, а нарушенията на задълженията му са засегнали шведско дружество?


6. При положителен отговор на въпрос 3 или 4 в Нидерландия или в Швеция следва да се счита, че са настъпили вредите, ако съответният акционер е с местоживеене в Нидерландия, а дружеството е шведско?


7. При положение че в някой от посочените по-горе случаи трябва да се приложи член 5, точка 1 или 3 от Регламента, релевантен ли е с оглед на това прилагане фактът, че вземането е прехвърлено от първоначалния кредитор на друго лице?


_________________________

1 ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74.


Untitled Page