Дело C-160/12: Преюдициално запитване, отправено от Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Италия) на 2 април 2012 г. — Maria Rosa Gramegna/A.S.L. Lodi и др.

Обн. C ОВ. бр.157 от 2 Юни 2012г.

2012/C 157/08


Език на производството: италиански


Запитваща юрисдикция


Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia


Страни в главното производство


Жалбоподател: Maria Rosa Gramegna


Ответник: A.S.L. Lodi и др.


Преюдициални въпроси


Принципите на свобода на установяване, недопускане на дискриминация и защита на конкуренцията, посочени в член 49 и сл. ДФЕС, допускат ли национална правна уредба, която не разрешава на фармацевт, който е правоспособен и вписан в съответното професионално сдружение, но не притежава включен в органичния план търговски обект, да разпространява на дребно в парафармацията, на която е собственик, също и лекарствените продукти, отпускани по лекарско предписание с т.нар. „бяла рецепта“, т.е. които не са за сметка на Националната служба по здравеопазване, а са изцяло за сметка на гражданина, и която установява в този сектор забрана за продажбата на определени категории лекарствени продукти и ограничение на броя на търговските обекти, които могат да бъдат установени на националната територия?


Untitled Page